8 Aralık 1929 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 1

8 Aralık 1929 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3_Klııııewq 19209 .“'-.lllıııı.uıı_'.. 4, İDAREHANE 1 İstanbul Ankara Caddesi & Telgraf: İstanbul YARIN Telefon; ısulllbul ıwı ':""llıııııııııııı"j’ Fiatı İstanbulda 100 Paraj — 0020 Tokath_v:m ()t;li E o .. Tokatlıyanın Avrupada öldüğü söyleniyor .TOk“hy“ Otelinin em- ğ Bi a tipa Mlakmdatai sta tahki dildiği mılü'ıc:â:r. SD emAhinıı Beyoğlunda Er- kilisesi mütevelliler '7?" ile Beyoğlu Ermeni t kini İdare eden komi- j nr arasında ihtilâf çık- Mütevelliler heyeti, ida- Omisyonu ile birlikte hühtelif ictimalar ak N tetmi ğ Bunun üzerine Patrika-| v ç Betice itiba l | iddetli bir uokı:| u.:.:..â:_knı cismani meclisi (Emvali- tilâfı çıkmıştır. metrüke) müdiriyetine bir b n sonra mes'ele tezkere yazmıştır. Cismani “"k'len intikal etmiştir. meclisin ayni zamanda mah- Ticüne “elemani ; Tüşelisi kemeye müracaalte huu—; mes'eleyi tetkik etmiş, her|lanmış olduğu alâkadarlar ; heyet arasındaki ihtilâfı t::;fındın ,temin edilmek- M muktedi - r. Huşle F *," Ka Ayni zamanda Tokatlı- n Flaber aldığımıza , göre|yan efendinin Avrupada ve- Meni emlâktii — amisye 'akini idare edenilin damadı üzerine müva- sinin (idareten mes'e- üzerine müva ..... (idareten) ha g.| Zal - bulunduğu da ilâve rik: eylemektedirler. Pat- k ne Cismani meclisi ise *meye mMüracaal edil- Ve mes'elenin bu su- lunması taraftarı " Buitibarla Patrikane cie- Mes'eleye evkafın mü- adhale etmesi de zaruri imiş ! ÇŞ C | HAVA ŞEHİTLERİ Ankara 7 ( hususi ) — Ni “meclisi ile Be ötiğt Tayyare Cemiyeti ilktayyare leri arastında Şehitleri olan Fethi, Nuri ve ihtilar çıkmıştır. Sadık Beyler için Şamdaki Beyoğlu heyetleri muhas| Fâbirlerine bir Abide yaptı- “me neticesinde hasıl ola- TAcaktır . S sak mes'uliyetleri kıbulzdl:. Bu abide Güzel San'at- =7“€|l|erlnı şöylemekte İAT — Akademisinde — imal mecı'llj:r' Hatta bu azalar| Olunacak ve bir heyeti ictimalarına da ya Jp e Ka İ“memektodidu. işti ği .c:ı::uahınuifetılc gönde Bunun dün farkına varıldı? Bayazıt postanesi havale w"a BZ kişesi bu ıop:. iki aydır “lkı'hlvet ==8::î';':=: -|te | Hukuk fakültesi müda- lerin teval Ş |vimleri namına gelen ha-|ne de lı::ı.:::::e m valeleri mektup camekânın- | Cihetine müracaat dan alarak fakülte kâtibi Yt nihayet tevziat başme- umumiliğinin mühür ve E-İ"'“"' Sabri Beyin basi- tem Akif Beyin imzasını '“tüle dolandırıcı dün elli taklit ederek tastik etmek Büuretile ve Aaskeri elbise giyerek kişeye gelmekte ve iki aydır. etrafında hiç bir “Hüphe tevlit etmeden Pos- İka miştir, Sabri BGYİB temeldir. « Arif Oruç» Beyin mes'uliyeti altıda hergün çıkar Ermeni patrikanesinde şiddetli bir ihtilâf başlamıştır Okatlıyan Oteli etrafındaki rmeni Patrikanesi cismani meclisi ile Beyoğlu kilisesi mütevellilerinin arasını açtı ! Dedikodiye mevzn olan - Tekallıyan oöteli İtafsilâtı şudır:

P. alamıyanlar - tarafından | Yülya babası İspiro ve anası ostaneye yapılan şikâyet-| Artemisyanın iğfalâtına ka- ediyor ' ye bütün eşyaları liralık bir makpuz Bey müddeiumumiliğe ve levld?hr:dî; polis müdüriyetine müra - |tenzilçt yapmyğa idaresi tarafından ikrami- |larile beraber Türkiyeden ye ile taltif edilmesi muh-|kaçmasına mâni olunmasını |devlet münakasalarına iştirak etmk ve edebilmek üzre r ermragayırm T y A, FY SA PC PAZAR Yıl: 1 Numara : 3 BEORUMAURUNUNMUNUREENN € ABONE: 'Ş_ Dahil için seneliği 1488 | Hariç memleketlere 2700 & İlân tarifeye tâbidir — » BUTUGNUNMAKELCEUNCUNELE, Anadoluda 5 Kuruş £ Bi gğğ geee debeldeğ Gazi Hazretleri “eket buyurdular ü dedi kodular Dün Yalovaya hat ğ: Gazi Hazretleri bugün saat 16 da beraberle- rinde Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. bulunduğu %hulde malyetleri erkânile birlikte Ankaradan AYalovaya) hareket etmişlerdir. ğ__ Gazi Hz. Yalovada bir ay kadar kalacaklardır. .. «"u Vali Muhiddin Bey dün öğleye kadar vilâyette meşğul olduktan sonra husüsi - bir Seyrisefain vapurile Yalovaya hareket etmiştir. Polis”Müdürü Şerif Bey evelki akşam Yalovayı gitmiş dün öğleden evvel avdet etmiştir. Polis Müdüriyetinden yirmi kadar resmi polis bir bir serkomiser Yalovaya © : merkez Mmemuru ve gönderilmiştir. B Gğbağ ğ GĞARAMİ Bir taraftan Polis ve Adliye diğer tarafları Muhtelit Komisyon hâdiseye — vaz'iyet etti Avukat Nurullah Beyin kızı Meliha anasile birlikte Yunanistana kaçırılmıştır! Fenerden sahte bir ilmühaber alınmış, Melihanın ismi Kalyopi olmuş , anası mübadil olarak gösterilmiş , bir Rum avukat ta evrakı komisyondan çıkarmışlır —. ...— nerkezine, dördün <ü , ilmühaber tanzimine “—F_ ve Sirkeci yolcu yor ve Balat kilisesile rliğine keyfiyeti bil- Fener heyeti ihtiyariyesince 'musaddak bir — ilmühaber ve müddelumumilik, mü- ikomise him bir sahtekârlık ve dola- dirmiştir. yısile Yunanistana kaçırılan Fakat iki türk çocuğunu| tanzimine muvaffak oluyor. bir türk çocuğu mes'elesine 'beraberinda taşıyan Madam| — Bu ilmühabere — göre vaz'ıyet eylemişlerdir. Yülya erkek çocuğu bir vı—lYülyının adı Makrina ve Yunanistana — kaçırılan |sıta ile babasına göndermeğe ) bir türk cocuğu olan Meliha- vîcu:cs ıvuluâ. :ur:.lılııl;d B; muvaffak olmuş, diğer ta- nın ismi de Kalyopi %î:b yln yaşındaki eli- (yaftan kıziyle beraber Yu- ve göya Anadolunun hadır. Bu kızla beraber , nistana lîaçmınm çarele- | kazasından gelmiş ve Yu anası sahte pasaportla firara | ni araştırmıştır. Kendi asıl| nanistana sevki Zaruri bu- muvaffak olmuştur. ismile Türkiyeden — dışarı lunuyor.. Bu mes'ele etrafında bir|piy adım bile atamıyacağına | İşte bu şekilde sahte bir muharririmizin dün yaptığı(kani olan Yülya sahte bir| ( Mabadı ?nci sahifemizde) tahkikata nazaran hâdisenin ü ——— Kunduracılar tedbir alıyorlar Henüz genç sayılabilecek bir zat olan avukat Nurullah Bey uzun Mmüddetlenberi Mm. Yülya Liyoği isminde bir kadınla evli bulunmak- tadır, Nurullah Beyin Madam Yülyadan bir kız ve bir erkek çocuğu olmuş ve bittabi — bunlar da — Türk olmuşlardır. Fakat geçenlerde madam pılarak Nurullah Beyin Şiş-| | lideki evinden iki çocuğu| alarak ; savuşmuştur. Bu şekildeki| — Kunduracılar kooperatifi müracaatları is'af edildiği kaçış üzerine — Nurullah|takdirde ( Sanayi ve Maadin Bankasının giriştiği müna- ve|kasalardan yüzde yirml - yüzde otuz nisbetinde bir muvaffak olacaklarını ümidetmekte- taat ederek karısının çocuk- |dirler. Haber aldığımıza göre Kunduracılar Kooperatifi büyük istemiştir. Polis müdüriyeti Ankara nezdinde teşebbüste bulunmağa karar vermiştir,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler