9 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

9 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | 9 Kânunuevvel 1920 fım j T[:İ Telefon: İstanbul 1067 Bunmuu! İDARF:HANE Ce nbul Ankara Caddesi af : İstanbul YARIN ——— ! PAZARTESİ FİATI 100 PARA « Arif Oruç » Beyin mes'uliyeti altında he ARIN Yıl: 1 Numara : 4 getvtranNaUNNDANENANENEN ABONE: 's. Dahil için seneliği 1488 5 Hariç memleketlere 2700 & İlân tarifeye tâbidir j BÜRNECUNENAEUCENUKAKNN FİATI 100 PARA fll!l'lll rgün çÇıkar küşvet Meselelerinde Kat bir Şifdet Devri Başlıyor *Rüşvet alan memur, müdür, müste- « Şar, vekil bilâkaydü şart kanunun ta- ibatına maruz kalacaktır. Rüşvet teklifinde bulunanlar ve verenler içinde ayni şiddetle takibat yapılacak ! _Ank:ıı';ı.—* Hük m_'l_vet vermektedir. | Söre, rüşvet aldığı Ve bi , » , ©€ Memur kim olursa olsun takibatı kanuniyeye maruz kalaca ktır. Hükümetin rüşvet mes'elesinde çok şedit hareket eltmesi Nüusammemdir. İrtişa kanununun Meclis tarafından kabu- ünde r ' : K İk bi z nden sonra icap ederse Divanı ÂAli de teşekkül edecektir. Bundan sonra Masuniyeti teşriiyel yeti teşriiyeleri bilâ Ulâsa rüşvet mes'elelerinde kat'i şiddet devresinin başla- ';"'ı"ıı:;ı muhakkakt aşılacak olanlar te Ayni Ticaret Od kâmilen İKTISAT — İktisat Vekâletile İstan- bul Ticaret Odası arasında büyük bir noktal nazar far- kı çıkmıştır. Bu noktai na- Zar farkı dolayısile bu gün- lerdg Ticaret Odası mecli- | sinin tamamen istifa edeceği ı“Wn:!.le riva dir. Bu nokt D "ıluı kişilik oda meclişi- nin istifası şununla âka- dardır. Şimdilik oa.ı:.: lisi azasından bazıları Oda da — islahat yapacaklarmı bildirerek kendilerinden ey- velki oda meclisini evvelce istifaya mecbur etmişler- dir. Badehu bu meclisin yerini alınca odanın büro kısmında da bildikleri gibi yet edilmekte- | islahata başlamişlar, Oda- nın eski kâtibi umumisi müderis Vehbi, — Ticareti bahriye — şubesi — müdürü Mehmet Ali Nasfet, Sa- nayi şubesi müdürü Nahit, neşriyat —şubesi — müdürü Celâl Esat Beyleri istifaya davet etmişlerdir. Bundan | sonra, Ticaret Odası kâtibi umumiliğine Cemal B. irtişa Diğer taraftan rüşvet teklifinde bulunanlar ve verenler de aağanı, takibata maruz kalacaklardır. .'"""""llil—ılılıı_ıııııııınııııııııııııııııııııııııııııııı asının Otuz azası istifami edecek? TİCARET ODASI EĞŞNDA BÜYÜK | BİR İHTİLÂF ÇIKMIŞTIR -. Bi nazar farkı | & Üümet rüşvet mes'elesine fevkalâde ehem- Salâhiyettar zevattan aldığım malümata tahakkuk eden vekil, müsteşar, müdür HUBNURUNMUNENEAREENE TU NUNUN CELUUGEDEUCAELARUĞ ve sulistimal gibi mes'elelerden erinin ref'i istenilen meb'usların masuni- münakaşe kabul edilecektir. ır. Bu suretle memurlardan irtikâbı an- mizlenmiş olacaktır. ! Yunan teklifleri müsait değil Bununla beraber bizimle bir emniyet misakı aketmek istiyorlar! Ankara, 8 ( Hususi ) — Yunanlıların teklifatı Hari- |ciye vekâletinde tetkik olun- muştur. Bu teklifatın müsa- Jit olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan alınan malümata nazaran Yunan

İSTANBUL isminde azadan — bir zat getirilmiş, şubelerde rapar- törlükler ihdas edilmiştir. Söylendiğine göre bu |toşkilât hiç bir iş görememiş |hatta yoğurtculuk, helvacı- hk gibi beşinci derecede| |işlerle meşgul olmıya baş- lamıştır. Yeni teskilâtın ha-| yat — pahalhılığı cetvellerini | |yenlış tanzim ettiği de iddia| ledilmektedir. racaatla bir emniyet misakı aktini teklif etmiştir. sanume> YARIN —san HER YERDE 100 PARA Anadolu karilerimize Bu vaziyet üzerinedir ki 3 İlk nushamızda İngiliz z iktisat vekâleti kâtibi um- Elirasının yüksekliği ve $ umiliğe tekrar eski kâ -|$ posta ücretleri dolayısile & tibi umumi Vehbi beyi ta- E bir müddet için asıl fiatı E yin etmiştir. Bundan dolayı| E 100 paraya olan gazete- oda meclisi şimdi kâmilen| © mizi Anadoluda 5 kuruşa & l;_ufa etmek mgchmgyeıjne': vermek mecburiyetinde & ü";ül(ur. İ z kaldığımızı kaydetmiştik. | Pu toptan istifanm bu £ İngiliz lirası son günler- günlerde vuku bulacağı söy- |£ de düşmeğe başlamış, lenilmektedir. E karilerimizin günden gü- |g ne artan rağbeti de bizi E fazla fedakârlığa sevket- | 5 miştir. Bundan dolnyıE |H evvelce de vadettiğimiz 5 gibi( Yarın ) ı Anadoluda £ z okuyucularımıza bugün- E den itibaren : E 5 100 paraya vereceğiz. H EORUKNUNAUNUNALAMMEKERUE İHSAN BEY HAPİSANE. | DEN ÇIKYOR. | Ankara, 8 ( Hususi ) — Sabık bahriye vekili İhsan ©y ayın on beşinde h- | kümiyeti müddetini ı:ıı:ıal; etmiş olarak hapi çıkacaktır, e rERle hukümeti hukümetimize mü- |* Reisicümhurumuz Yalovayı teşrif ettiler ——— (Gazi i_“la'zretlerinin seyahat- lerini İşiten halk güzergâhta tezahüratta bulundu GAZİ HAZRETLERİ İZMİTTE İSTİKBAL HEYETLERİNİN TAZİMATINI KABUL ET- MİŞLER. BU MEYÂNDÂ VALIMİZE DE İS- #TANBUL VE YALOVA HAKKINDA BAZI İSUALLER| SORMUŞLARDIR ğgelen meserret yükseldi: | — Yaşa Gazibabamız , |yaşa büyük reisimiz, yaşa |büyük mürşidimiz.... Etrafa iltifatlarda buln- " nan Gazi Hz. lütfen istas- #& / yona inerek arzı hörmete ,7 |gelenlerin,bu meyanda İstan- bul vali vekili Muhittin beyin elini sıkarak iltifatta bulun- Imu[lırdır. Ayni zamanda ıMuhmln beye İstanbul ve n |Yaluva hakkında bazı sual- İ - ler sormuşlar bilhassa Yalu- İzmit, 8 |Hususi) — Gazi |vada havaların nasıl gittiğini :l:;iılîugün saat 10 da Fh'fıormuılardır. Aldıkları müs- ee "'îlcndim:'ı"î;r"bet cevaplar üzerine Gazi ususi trenle seyahat eden | çok memnun olmuş- Gazi Hz.nin şehrimize teş-| *” rif buyzur:ıcuk.leırmîı ıâuye:n.lırdır. On dakikalık bir te- İzmitliler daha erkenden Yakkuftan sonra Gazi Hz. tren güzergâhına toplanarak | trenlerine binmişler ve hal- büyük dahimize bir kerre kın “ yaşa » nidaları arasında daha arzı hörmet edebile — tapkaları ile selâm vermek ceklerinden memnun ve suretile iltifat ederek Derin- beşuş sabırsızlıkla bekliyor- ceye müteveccihen aramız- lardı. Nihayet büyük Gazi- dan ayrılmışlardır. İmizin rakip olduğu tren | Gazi Hz. refakatlerinde |İstasyona giriyordu. Birden |Dahiliye V. Şükrü kaya, bire İzmitlilerin içlerinden Mabadi ikinci sahifededir. -FIRKA MÜHİM BİR İÇTİMA AKTEDİYOR Paramızın iştira kudreti yükseltilecek, İngiliz düşürülecektir TÜRKİYENİN İKTİSADİ CEPHESİNİN ESASLI VE KUVVETLİ BİR HALE GETİRİLMESİ TAKARRÜR ETTİ —ai gL y Ankara, 8 — İngiliz Lira-|bu e:'c_s'clelr münakaşa edi- sı mes'elesi Hükümetin şid-| leceklir. ç detle nazarı dikkatini ceb-| — Mes'ele Fninr_kadı halledil- etmektedir. Bu İtibarla Tür-|diklen sonra Millet Meclisine kiyenin iktisadi cephesinin intikal edecek ve bunun için esaslı ve kuvvetli bir hale ycnl'ka_n_ıınln'r yapılacaktır, getirilmesi takarrür etmiştir. "'9"('; lirası ;("."Hrkv Maksat Türk Parasının iştira dekam ediyar kudretini yükseltmektir. yi Bo";dl İngiliz —lirası İngiliz lirasının düşürül - ;:'e:“ıg;; dîüı—mekledlr. İmesine azami derecede çalı- Vün de açılan İn- ılmaktadır . giliz lirası en yüksekte 1059 # Haber aldığıma göre bu|dan muamele gürdükten bir kaç gön İiçinde Halk|sonra 1050 de kapanmıştır. Fırkası mühim bir ictima|Bittabi bu geçenki fiatlara aktedecektir. Bu içtimadalnazaran çok düşüktür, avazeleri

Aynı gün çıkan diğer gazeteler