11 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

11 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

X H Köameel P i Ş A ; ! SO ııı':ıı:. 1929 b - ÇARŞAMBA Yıl: 1 Numara : 6 Adazaaazanana ır 'İDAREHANE ', f'".“""""""". , - ABONE: H %'fı"'b“' Ankara Caddesi $ ; 5 Dahil için seneliği 1488 ğ .RT;,'Ş;;,:: i'”f““ğ“' SARILE ? Hariç memleketlere 2700 $ ü anea Li0 & Ti aa laalamim nnn aüi İlân tarifeye tâbidir ...F.l'........H.ınS...e t...-":..-.:!:.'."". ÂTI 100 PARA «Arif Oruç » Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar FİATI 100 PARA RIZA TEVFİK DEHALET EDİYOR — | İkusa vekilinin güzelemize beyana Fîe_isicümhur Hazretlerine — yolladığı — Alınankat”itedbirlertesirini ariızada, anavatanda ölmek istediğin- göstermektedir: İngiliz : W 5 . » — —— N e -. .. S€n suzişlebahsetmiştir | Türkiye -Rusya günden güne düşüyor PSi dns miüsâkde yeEL 1; el dakiln : İncilizin yükselmesinde Si Tet tade verilmesinin Meclise. KARAHA Son dakika: İngilizin yükse İ a.'_t_lğj[_ıî olduğu kendisine cex('::;:('n bilârildii v H N amil oldukları anlaşılanların tevkif Ankara: 9 (ıju;;.î)":"— KNY L Si z )—1 Y,al in geliyor edilmesi muhtemeldir Yüzelliliklerden Feylesof Rr-| MÜHİM BİR TAKRİR| Bü seyahate fevka— | — Ankara; 10 |Hususi) — caat ettiğim İktisat V. Şakir müra fik Gazi H, Z. ine HAZIRLIYOR lâde ehemmiyet — (inan son veğkat'i tedbirler|B. 'Şu beyanat ve izahatı Müracaat ve dehalet tmi; - b T üzerine İngiliz lirasinin'gün- vermiştir: “ANâ Vatana dönmesin:mü! AlîAk:hn'h 10 t(leui';) l_ı atfedilmektedir den güne d olduğu - İktisadi vaziyetimizde isliyerek ve pek su- Büyü rîr ıey:u aZ Sovyet Rusyasi Hariciye | P&berleri gelmekte ve mem- birgayri-tabtilik yoktur. Zişli birMttanla: gün ikmal etti.;. komiber velcili Kaf ayın Püniyeti mucip olmaktadır.| — Memleketin ve halkın & ' Mevsuk surette aldığım ahati ayın i iktisadi —vaziyeti tabiidir, Orada ölmek istemiyo- | Ş 9 unda Möskovadan hareket | ** Evvelki gün ve dün de ida rüm!,* |haberlere göre masum grayri etmiştir. Karahan bu sabah Pildirdiğim gibi B. V. Paşa Bazı bedbahlar ve rei Diye yalvarmıştır. Gazi Pasum bütün vatandaşların Siyastopoldan Derjinski harp meclisin —önümüzdeki cel-| hazırayı çekemiyerlar, Tür- H.Z : , selerinde mükim beyanâtta| kiyenin . iktisadi - izmihlâle « Riza Tevfiğe cevap affı için. Rize mebusu Asaf gemisine binerek İstanbula e mü bey mkîe öldüyüna “iça Gi vermişler, —mes'elenin M. | Bey bu günlerde meclise bir'gelmek için yola çıkmiştır. bulunacaklardır. "Bu beya- dmı—dıı—. isine ait oldugunubik tahrir verecek vö noktai naş | YATIN saat tam12de Karahan|Nnat, vaziyete dair Hüku-|m' Bu şayialar esassızdır. A Dolmabahçe rıhtımına çık-|Petin noktai nazarını gös- İNGİLİZİ YÜKSELPENLER a (Miş bulunacaktır. Rıhtımda |terecektir. Ismet P. nın böya-| * 4 ? kara, 10 JHususi| — En;ü_ây: askeri merasim Natının şekli esas itibarile tınîlnhırl:ol ' zarını müdafaa edecel D('bağlar umumi kâtibinin sı')ylcdilrilerrî ——— aam — S y ” Töşrifat v üdürüüm "“s":î'.,'.“'“ı" “rı'ıııhıı ve| İngiliz . lirasının ’ük“";î.' 3 : at u - natın | kİ Z anaYI Ve Maadın BanKa— misi ;.ıori Rııı:_B. lıükom:t atla ;Hkanjemîn.r;dâîmoıî"k“ e:lliılı::- ci . » kardeşi Hakkı Rıza Caf teyit yp.îkl-ı T : SI Avrupa derisile müna-|ma: Ha ea FAUR Tni gaa e ge eeT r n n mına. karahanı istikbal et-|'ir. » e Ti ürere İKTİ. "EKİLİNİN — |İngiliz spekülâsiyonu yaptığı Bi oka.s aıarğğrıyor i;::]l: elmi mndıı’ İstan- i sI;'BTYı:;':TI ve ayrı defterler tuttuğu

iz de bir taraftan yerli mali kullanalım KT Soriç cenap:| < Ankara; 9 |Hasusi) — | haber alınmıştır. Bu hususta i ü - tir. diye harıl harıl çalışıyoruz! İları da istikbalde bulunmak | 999 M zireler.. Gzeüde üK Bikiaaş lalm aa tçsa tî':nrulüxl:“leh;:::o p'e: RüRDARNURCNEANANNENAN MA NENDELARİNDADUNENDINANİ embe ve ya”-cummâ günle- |s Hİ İ I İrirden hengirinde aasmae £ — Milif vapur şirketleri 'gideceği Soriç cenaplarının (& ,, a n « , ıa..v...ı..â..aîn F '*'E Birleşmeğe karar ver_dı_ler | "ı'âı:ı—ı:îku&nı..nhğ Seyrisefain bu ittihaştan hariçtir & — Ankara, 9 (Hususi) — İstanbulda bulanan Milli |bir hafta kalacak — ve B | R bi ddet zarfınd ü ıg:r:ıu îıaro'n:ı:ı. "l::rı:; E vapur şirketleri kendi aralarında bir itilâf yapmak E Rus sefarethanesi tarafından 5 teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu müesseseler birle- i mütaaddit ziyafetler verlle—'E şeceklerdir. Salâhiyettar zevattan aldığım malümata 5 cekteir. KaraHanın refaka- £ göre milli vapur şirketlerinin ittihadı (Seyrisefain ) z Milli bi » İ * ü tinde Hariciye komiserliği i,ldınıine şamil bulunmamaktadır. Seyrisefain itti- E ir deri fabrikamız ve debbağlar cemigeti U.kâtibi Cemit B.| ©tkânından 3-4 memur ve 5 hattan harıç bırakılacaktır. - liz Tirasının yüksel- / pılmış imiş. Hatta (Beykoz) kâtip bulunmaktadır. Knrıî'..: Kendi açığını” kapıyamıyarak devlet bütç:d:: z :rllne mâni olmak için hn-ıf.hü“md_ Yebılam Si Han !ılunhulı avdetinde ıı—!: yük olan (Seyrisefain) idaresi vaziyetinin, lh:eö ınln_ E Metçe yeni bir lâyiha ha-|nelerin ayni yabancı malden ;:r:::"l k", b":.ı:::"k be- $ münakaşa edilecek derece mühim olduğu söy i —IIII—IIIIIIIIJ zırlandı ile "ll:lmılııl:. bu lâyiha bulunduğunu — mütaahhitde Ankara, 10 ( Hususi ) — :.'.i:.'.":sı n ııııııl"""""_""'FE söylemekte imiş ! Karahanın seyahatı fevka- ?__—___________-—s#ı_— Mecburiyet altına alınacağı-| Şehriınlı::l:ı deri san'a- | lâde ehmmiyeti halzdir. Ka İstanbula gizli“giren iki italyan Di evvelki günkü nüshamız- da haber yermiş, Ankara | vi KT Pariste Çiçerinle Tevfik rüş- Muhabirimizin telgrafla ver- g6, VEĞÜMeĞi n e ramittde akinlümük diği haberi de kaydetmiştik |deri fabrikasındaki yerli De-|ittifakın — tecdidini - teklif| ecnebiıerlbiiâhara Serbest Dün (Sana in) | ler ( Beykoz ) Fabrikasının | edecektir. Hükümet - teci bınkuıı:ın k:ım;le ::ı::::z :':ılııı.dııı yabancı deri -dit hakkında henüz bir bıraıî!!g'_'_ar l f en daha mükemmeldir. karar vermiş değildir. Fakat. ti Romanın meşhur tacirlerinden .:3"' ';;'u“"'“"k““"' (deri-| — Bu itibarla (Sanayi veltski Attifaktan daha knv-ım,::,l,;mmnym Alberto ile kardeşi - Rodolf haber Alt.!ın akta S Maadin) Bankasının resmi| “ttli ve esaslı bir nufıhıı*ısoo,ooo liret Bir açıkla' ticaretbaneleri lullhııchdo g münakasalarda Avrupa ma- | *“*tolunması kuvvetle ümit bulunduğundan, gizlice bir yelkenli ile firar etmişler ve temin — edildiğine E edilmektedir. Türk-Rus dost- evvel İstanbula gelmişlerdir. göre : li kullanmasına bir mâna kik Üyaseli, sümüğis paj “pî:;.ı:nl:ıj =,=dldy.eü gizlice iki şahsın İstanbula Polisler ile Kuleli ve Ha- verilmemekte, bunun içyüzü yidar olacaktır. girdiğini haber aldığından takibatta bulunmuş İtalyan hci oğlu Askeri mekteple-| (” "eb’PkH araştırılmakta-| G tacirleri Beyoğlunda yakalamıştır. Fakat bunların Türk Si FOTO SÜREYYA Ö kanunlarına muhalif bir hareketleri görülemediğinden Beyoglu — İstiklâl Caddsci Ş|kendilerinden teminat alınmakla iktifa edilmiş büviyet: No: 500 leri tamamile tesbit edildikten sonra serbest bırakıl İmışlardır. tinden anlıyanların verdikle- rahanın, 11 nisan 1925 te Şüph—e üîg;îâg_y—afmanan Yüzleri Avrupanın (Tanelyo- malümatı: ü ğ neı) doııllen dedkrlnden ya-!' Ç -'İaba;ı ıbı';a!':apr;:ı:ıl;tlmîfs |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler