12 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

12 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

v ızıx'ımıı'ı:"e' 1929 İ 0 Yıl: 1 Numara : 7 İ HERSNURU: HURENKANMAKEZARAEKAN İDAREHANE "'S _f ABONE: : .Ü 4N sene S 1 - Çi y Ş rara muhabirimize bil- niştik. ü tı yapmağa karar ver-| w. K tişi Sabri Beyi tetkika- ) yi | L y P. ye T- o Bir iki " 'ek!e iye ölte tertip ve tanzim İçin | defterdarlık — dairesinde | stanbul Ankara Caddesi & e:gfrıl: Ilîlınbul YARIN E elefon ; tanbul 5 ııııııııııııııııggzııj FİATI 100 PARA « Arif Oruç oOlduğunu şimdiden kari Mi Genani B. Kayıp mı? ——— eclis Reisi Kâzım Paşa Hz. nin beyanatı T GG gündenberi Ayın-|iki - buçuk ay Viyanada Usu Ali Cenani Be-|tedavi edileceğinden bahisle tariki ile firar et-İriyaset divanına müracaat ll:ı yahut gaybubet etmiş ve tedaviye gideceği- K bir şayia ni bildirmiştir. Sran eylemekte ve hat- Rapor ve müktezasını Umaileyhin ticaret şeri-| henüz heyeti umumiyeye mehb') ifine ait (70) bin lirayı da bildirmedik. IĞ'I““" tevatür edilmek- | Kâzım Pş. Hz. Hastalığı n Bundan sonra Kâzım Paşa DM(:“CU.":N;;::? bizzat PB'- Hı. l(em:ll hfılnlığı hakkında lıhkıkı;.mm“ h |da: basit bir asabi hastalık, GÜnesiti tehemmiyetsizdir. Konsolta- siyon yapıldı. Merak edile- cek bir şey yoktur, demiştir. Yeni meeliş el kab Muhabirimiz Kâzım Pafa mişlerdir; 4A SAİAY İ M ni yeni bir meclis binası — Ali Cenani beyin te- tasavuru olup olmadığını sor- Geç vakit muhabirimizi | 1 eden Kâzım Paşa Hz.| YÜp eylediğini bilmiyo- | Muş: — Evet böyle bir tasav- Var, cevabını almıştır. Y_ılmı Ali Cenani Beylur Yeni bir talimatname " hazırlanıvor — R— — Damga pulu işlerinin intizama girmesine çalışılmaktadır üre Heba aa ere Hükümet dam- resimlerine pek ılyıde! yet ek ö A J.m ted:._ 1 işlerinin muntazam bı.. bir talimatname ihza- | Meşgul bulunmaktadır. üâlet yeniden birde teş-| Ankara — muhabirimizin fonla verdigi malümata aran vekâlet pul mü- bulunmak üzre İstan- | * Pul Müfettisi Sabri üf eti Taabrl B. Üüka-| — ça V AA Sabri Bey Hususi surette Ankara aa lıcııllndo; yaplığımız tetki- Bü' öüber Tasssieli bir[h' mes'elenin sihhatini te- harririmizi Sabri Beye Yit etmekte, hatta İstan- d r_d*. Mumaileyh dam- |bulda bulunan bütün mücs- hes'elesi hakkında ademi |sesatın damga pulu noktai

ümat beyan etmektedir. İnazarından tetkik edilece- iktisat Kongarası To | Türkiyenin ufuklarında lerinin yalovadan avdetlerinden sonra Fırka ve Mecliste çok mühim mes'eleler müzakere edilecektir. Vakıfı ahval zevat İsmet Paşanın Reisicühür Muavinliğine terfi buyrulması ihti- malinitahmin ediyorlar. | Lira kazanan nümara 4 3000 lira kazananlar E Dahil için seneliği 1488 $ & Hariç memleketlere 2700 2 Hân tarifeye tâbidir L.IIIIIIIII"IIIIIIIIJ FİATI 100 PARA planması Muhtemel yeni ve feyizli devrelerin başlamakta lerimize tepşir ediyoruz: Gazi Hazret- EN » Beyin mes'uliyeti altında hergnh çıkar | sur— BÜYÜK lK'l'ISAT—: KONGRESİ 5 Ankara, 11 (Hususi| —£ Sİsmet Pş. Hz. İktisadi vazi- $ 'İ yetimize dair B. M. Mec- © 5 lisinde vereceği mühim - z ;ı:tulı ;e izahatı yarın : l.unbnhıd.ı lâulııı::u Po- M verecektir, lis memurlarından yen- » B g s:î:ı"nu sevat Tür- !q lere taksitle muşamba veril- Tahkik emiil:l::hnlüfe_ " kiye ik (meğe — başlanmıştır. Bu sandıktan m K Ş —e tısadiyatını mül-â muşambalar Polis müdüri- lislerin miktarı (400 ) dür. Etehldeı'ı ve umumi bir l'yelhıde teşkil edilmiş olan (600) memur efendiye ay- B Sürette tanzim ve müza- rıca muşamba tevz' edile- E keresi için beş sene evvel cektir. £ İzmirde açılan büyük ik- £ lAdiğıme malümeata na- 5 Usat kongresine müşabih © zaran Polis Teavün - sandığı Teavün Sandığının Faydas Polis memurlarına muşam- ba, battaniye veriliyor Aeeağilele kıymet ve (6) taksitle ver- |B bir kongrenin toplanması £ Polis memurlarından ihti- ıimııhtıml olduğunu teyid i İyaçı olanlara, altı ayda ö- 5 etmektedir. " denmek şartile birer maaş HONANANAANRACANUNMANDERA nisbetinde ikrazatta bulun- makta, ayni zamanda diger ufak tefek muavenetler de etmektedir. Polis Teavün geçen sene yerli mallarımız- dan olarak - polis efenilere Tayyare Piyankosu Dün çekildi sandığı DERCEDİYORUZ (8000) kadar Feshane ma- Tayyare — piyankosunun Polis Müdürü Şerif Bey mulâtı Battaniye de tevzi et- Binci keşidesine dün öğle-|(121,000)lira nakti bıılunnn'mı,u,_ |den sonra Darülfünun kon-/( Polis Teavün ) sandığı Bu battaniyeler (6-8-11,- ferans salonunda başlan - tarafından temin edilmekte- 50) Liraya tevzi edilmiş me- pmıştır. Dünkü — keşidede| dir. | r efendilerede (8) taksit kazanan numaraları aşağıya| — Polis memurlarından 1000 m;hlet verilmiştir. dercediyoruz: kişiye içi fanilalı muıımbı;m Feshane battaniyelerin- 25000 verilecektir. Bu muıımbılınden Bu öene'de mikdâri kâfi hariçte perakende olarak Z d Lira kazanan numara — /(27) liraya ılınıbillrlıen.lıeul edileceği haber alin 20120 Te:îfhn s..ndlğ' (19) l,l"__m_'_'î"i_,_r_ Ci Mti 5000 Şadettin Beye Maşşalah! 90967 —.. —— iSıınıı_vi. Maadin Bankası müdürünün hl_x"îl'- lerimizi beğenmemesine birşey demezdik.. 1OOOO e— -. ) * n . ' j H 030 Eyer yerli mali kullanmak mes'elesi 9000lira kazanadlar hei Be Ş ini I SAa dı 3091 18072 38923| Mmilli bir vazife halini almasay , ) — ee — Ka Dünkü nushamızda Sa-|ğimiz- Sanayi ve Maadin nayi ve Maadin Bınkıımı|Bınkaıı M. Sadeddin B. ” merbut Beykoz Fabrikasında bir muharririmize aynen şu söhifamızdadır) yerli malı kullanılmamakta' cevabı vermiştir: ğini tevsik etmektedir.. . |olduğunu yazmış, hattâ Po-| — — Allah allah.. Ben ga- Diğer taraftan alınan !i ve Askerit liselere verilen (yete satışlarına vasıta ola- malümat müfettiş Sabri Be-| nümunelerin yerli malların-|'mam! Benim sırtımdan mi yin şimdilik gizli “tutulan dan olmadığını kaydetmiş- kazanç temin etmek istiyor- çok mühim bazı tahkikatla | tik. 'sunuz! O eski devirler geçti. meşgül ” bulunduğunu — da Dün — mes'eleye — dalr/'gen kat'iyen bu hususta göstermektedir. malümatına müracaat etti-' (Mabadi ikinci sahifada) 17856 41455 6763 (Madi altıncı

Aynı gün çıkan diğer gazeteler