December 24, 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

December 24, 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. Ka —— ALİ CENANİ BEY MEKKEYEMİ GİTMİŞ e 24 Kânunuevyel 1999 P-— ——— | İDAREHANE İstanbul Ankara Caddesi Telgraf : İstanbal YARIN ı Telefon: İstanbul 1ĞöT FİATI 5 KURI ;'İstikbal masum IŞTU SALI Y rP——— YARIN Arif Oruç » Beyin mes'uliyeti altinda hergün çıkar R olduğumu ispat edecektir, şimdilik gidiyorum,, ORTADAN KAYBOLMASI HAYLİ DEDİ-KODULARA SEBEBİYET VEREN Ali Cenani Beyin ansızın orta- d'ııı kaybolması üzerine birçok Tivayetler ve dedikodular çıkmış- t Buunla beraber esbek iktısat vekilinin Türkiye topraklarını ni- Çİn terkedip gitmiş olduğu mese- İnin içyüzü iyice anlaşılmış de- &ildir. Evvelce Ali Cenani B.in Arka- daş ve ortaklarından bazı meb'us> lara alt paraları da alık gittiği ri- vayet edilmiş, bu rivayetlerden r #onra da mumaileyhin şiddetle sev- mekte olduğu bir hanımla memle- keti terkettiği söylenmişti. 'Bunca dedikodulara rağmen Ali Cenani Bey mesielesi henüz “Y'ı"llınııııı bulunmamakladır. Dün de Ali Cenani Beyin (Mek- ke)ye doğru gitmiş olduğu Tivayet edilmekte idi. İşin sön safhası hakkında tahkikatta- bulunarak ALİ CENANİ B. KÂZIM PŞ. HZ.NE MEKTUP İGÖNDERDİ ——— bizi tenviretlmesini Ankara muha- | birimize bildirmiştik. Geçvakit telefonla muhabiri- mizden aldığımız malümat, Alı | Cenani Beyin” (Mekke)ye doğru | gitmiş olduğu rivayetlerinin Anka- | | rada da mevcut olduğunu gösler- | mektedir. Yalnız muhabirimiz Ali p lisi Reiti Kâzım Paşa Hazretlerine | bir Hususi mektup geldiğini bil- dirmektedir. | Muharririmizin verdiği malüma- | ta göre, Ali Cenani B. Kâzıtn Pş. | Hz.ns: “Şimdi gidiyorum. Fakat istik- bal benim masumiyelimi ispat et- | tirecektir!,, demiştir. Ali Cenani | Beyin kullandığı tabirlerden neyi | kastetmek istediği tabii anlaşıla- mamaktadır. Çalgılı ve çalgısız nıq'i;;ııu'h'rc tebligat yapıldı KT ——— L İstanbul zabıtası ahlâksızlıkla Mücadele için yeni tedbirler alıyor KOIİSOI“;ISV()" Vilpilll genç kız ve kadınlar y k'l—..h“'“m:“ncşt. eradandda. velilerine Sönderilecekler İılınbul, Galata, Beyoğlu ve | sair mahallerde bulunan Ççalgılı gazino, birahane ve lokanialarda çalıştırılan garson namı altındaki kadmlarla bu gibi içktli mahal- lere devam eden Zabıtaca tanın- miş Vesikalı, vesikasız kadınların adedi gündengüne tezayüt ede- rek, birçok namuslu genç Türk kızları bu suretle fuhşa atılarak hayatları zehirlenmekte olduğu | İstanbul — Polis Müdüriyetince nazarı dikkale alınmış ve dün | akşamdan itibaren Sirkeci, Ga- | lata, Küçük pazar ve Divanyo- | lunda bulunan kahve, birahane sahiplerine yapılmıştır. gâzino ve tebligat Yeni poliş tebligyatı mucibince dükkânlarında kenç kızları çalış- tıranlarla bu kızlar vasıtasile Müşterilerini sarhoş ederek bo- ğuntu — yapanların derhal seddedileceği gibi, bu gibi mahallerde genç kadin ve kız- ların çalışmalarına mani olmıyan ber polis memuru derhal mes'ul addedilecekler, kadin ve kızlar da emrazı zühreviye muayeneha- nesine gönderilecekler, müteca- kıben — velilerine teslim - edile- ceklerdir . dükkânları | l musallat olmuşiur. İstanbul Palis Müdâra Şerif Bey | kalılara mekân old leri tahdit edilece —_'—â—_— Beş haydut Uğundan adet- ktir. ı Urfa cıvarında | yakalandı ı Urfa cenubundan ale ge- çerken hudut efradı tarafından yakalanan — Nizipli Abdüsselâm ' ismindeki şaki hapisthaneye atıl- mış ve mahkümiyetini bitirdik- | ten sonra tahliye olunmuştur. Bu haydut tekrar şekavete | başlamış ve 3800 den fazla koyun ve saireyi gaspetmiş, köylere Derhal ya- | pilab takibat netibesinde Abdüs- selâm avenesi olan dört müsel- lâh haydutlar birlikte yakalan- Cenani Beyden Büyök Millet Mec- Romanyaâa. nümayişler Yahüdi alevhdarları bir mason hocasına da hücum ettiler Alınan haberler Romanyada anlarda şiddetlendiğini — göster | mektedir. Bilhassa darülfünun- | lular bu hususta önayak olmakla- dırlar, Yaş, Tamışvar, Kluj gibi bü- yük şehirlerde şiddetli nümayişler büyük zararlar iras etmişleridir. Bükreşte de nümayişler yapıl- miştır. Bu nümayişler esnasımda, | bir talebe grupu, bir Mason loca- sına hücum etmişler ve locanın bütün evrakını müsadere etmiş- lerdir. Bir çok Romen ricalinin, ! bu arada Bükreş askeri kuman- danının da bu locada kayıtlı olduk ları tahakkuk etmiştir, Talebe grupunün bu son hücu-

mu fena bir tesir yapmıştır. Nümayişcilerden bir çoğu der- dest edilmiştir. —— —— # Okayucularımza - —<EEy Bazı müşküller ve engel- lerle ani olarak karşılaşan YARIN, birkaç gün için ka rilerindemmmecburi — surette ayrılmıştı. Bu engeller kal'i- (H yetle bertaraf edilmiştir. Kı- sa bir zaman içinde karile- İ rinden gördüğü yüksek tevec- |Ü cüh ve rağbetin minnettarı Yolan YARIN bu günden ili- baren vazifesini naçizane ifa- ya metanetle devam edecek- tir. Bu vazifesini YARIN TAH RİR AİLESİ su şüretle hulâsa edebilir : Sahifelerini aziz. okuyucu- larının ihtiyaçlarına — hasret- miş, açıkalınlı, bir memleket gazetesi almak . Bununla beraber, gördü- ğümüz rağbet ve teve-cüh Ü- | zerine gazetemizi büyüttürü- yoruz. Tabii yaptığımız yeni fedakârlıklar üzerine fiatı dı_ııx (5) kuruşa çıkarmağa kafar verdik. YARIN okuyucuların dan başka herhangi bir yar dım görmediği ve kendi yağile kavurulan bir gazete olduğu için bu mazeretinin samimi- yetle karşılacağına emin bulu- Nüyor. AA Kenale NMi n Gt Darar AMAD B Tasarruf günü | İş Bankası u. M. Celâl B.şehrimize | | geldi nuevvel çarşamba gününü umumi bir tasarruf günü olarak kabul günü İş Bankasında ya- şak etmek yahudi aleyhtarlığının son zam | yapılmıştır. Bir çok yerlerde Nü- | mayişler Macar gazete idarelerine | |l | larından, talep edilmiştir. jBakkall letmiştir. Bu hususta Bankada | leye dair azami faaliyetle çalışılmaktadır. | kooperatif ti ——— ——— FİATI 5 KURUŞTUR Ankara, 23 ( Hususi ) - Türk ordusunda bulunan kü- | çük rütbeli zabitanın tekaüt- leri meselesi, Milli Müdafaa vekâletince nazarı dikkate a- hınmış bulunmaktadır. Aldığım malümata — göre vekâletçe hazırlanmakta — bu- lanan yeni tekaüt lâyihası | yakında ikmal edilecek, mü- zakere ve intaçedilmek üzre N. N.ine sevkolunacaktır. Diğer taraftan Maliye ve- | Hükümet Mecl program Verecektir ESASLI BİR ASKERİ TEKAÜT KANUR lI.XZIRI..—KNMAKTA]"R Yeni harçırah kanununda mühim © vaziyeti de tevazzuh edecek Ticcaret odaları ve h;ırnlarq.n malümat istendi __—_——x_—__— AT iley Numara:11 ABONE: Dahil için seneliği — 1400 Hariç memleketlere 2700 İlân tarifeye tâbidir Üi hazırlanıyor —<« Saslar var, ücretle çalışanların kâleti de memurlar meselesile Mesgul bulunacaktır. Bu mi- Yanda devlet dairelerinde üc- "etle kullanılmakta olan me- Murların - vaziyetlerini tesbit €decek mühim bir (Lâyiha) ihzar olunuyor. b Bunlardan başka .Hıl&lh. Münakasa ve müzayede ka- nunları da yeniden yapılmak- tadır. Yeni kanunların bu ay- lar zarfında meclise sevkedil- Mesine intizar olunabilinir. ise iktısadibir ——— İktısat vekâletindeki hususi encümene İxıııel paşa riyaset etmektedir Ankara 23 (hususi) — hükü- | met yakında Büyük Millet Meçıi-, İ sine iktısadi bir program tevdi edecektir. Bu proğramın ihzarı için hemen her gün ilm_ııı ve- kâletinde meb'usı?rdan mürekkep hususl bir encümen loıılanmnkı'ı dır. Komisyona ekseriya 'Bngvc.;ıl riyaset etmekte, Başvekil l:ul:ınr nı-ııılığı takdirde trabzon n_ıelı' 'usu Hasan B.in rîyuc(lnd_e içlima | lara Pevam edilmektedir. ai Bu komisyonun faailetini sür atle intac etmek üzre memlekei- te bulunan bilumum ticaret .oda borsalardan malümat odası Her ticaret ve borsa f | kendi faaliyet çerçevesi içinde | | istatistiğe — müstenit —malümat * Bir makarna işindek ki Geçenlerde Bakkallar Koope- ratifininbir Gaz meselesi dedi- | kodusu çıkmış, bunun etrafından müessesenin bir ( makarna ) işi | üzerinde yaplığı muamelelere dair dikkate şayan rivayetler devran eylemektedir. Dünkü sabah refikierimizden biri (makarna) işinin Rum Fab- İş bankası yarınki 25 kânu- | rikarila Ylplhcfimı haber ver- mekte idi. Dün bir müuharririmizi mese- malüâmat almak üzre M. Fethi Beye gön- derdik. Fethi beyin verdiği ce- kallar cemiyeti rejsinin bahset. ği bazı mevki sah | Bunlar kimlerdir? vapları aynen aşağıya dercedi- | *N * Söndereceklir. peyderpey ı% x Mektedir.Bu tetkikat n ProgramMeclise Tif edile ı'; _' GN "e .,M Yür- 7 2 SSrar peredesi !. ç z ibi zevat acaba j mlerdir ? Bakkalla; <emiyetinde bu hususta Pek ketum davramliyor. hibi. zev, attan) - bahsediyorsumuz! Ğ 1 - Bö l Li * V deıııdı.:'h Heşhle ğ rıc:kr:u,! B DER “öteselerle n

Aynı gün çıkan diğer gazeteler