25 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

25 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Kânunuevvel 1929 y İDAREHANE İstanbul Ankara Caddesi Telgraf : İstanbul YARIN ı Telefon: İstanbul 1087 Te Hük ümei FİATI 5 KRŞ. ÇARŞAMBA FİATI YARIN - KRŞ. « Arif Oruç> Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar hazinesinden Yıl:1 Numara : 12 ABONE: Dahil için seneliği 1400 Hariç memleketlere 2700 İlân tarifeye tâbidir. para— alanlar tetkik ediliyor ! — Makarna meselesinin içyüzü a -— YoNlanıyor Boyalı makarna yedirenler Niko, Dimitrakopulo, Ohanes Pekmezyan fabrikaları arasındaki anlaşma İstanbula kaça mal oluyor ? Bakkallar kookeratifi müdürü Fethi Beyin makarna işleri do- layisile gazetelere akseden beya- ::: ve |ı:hı!.ı ehemmiyet kes- meğe başlamıştır. Dün de bıımlıı..nnk meseleye dair muhtelif mehafil nezdinde tetkikatta bulunduk. Aldığımız Malümat makarna işlerinde bir kaç fabrikatörün bir ( Türüst ) halinde halkı — mütemadiyen toyduklarını göstermektedir. Bu huşusta aldığımız tafsilatı aynen neşrediyoruz : Türüst iş başında bu şekilde ( İktısadi Sanayi tesisatı işletme Anonim Hirketi) —teestüs edince - fabri- hw;ı:d derhal işe başlamışlar ve l menfaatlerini temin için İstanbulda bulunan ( zis ::u(l ) ( kazela ) (viktor-kazela) du'ı :'"'lnliı bir mükavele KA SRS Bi endi aralarında bi k“"rl-ılll'ııııılııılıı!ır l ispat edilirse — ortada Mmühim miktarda bir (TAZMİNAT ) ta kabul - edilmiştir. Makarna maliyeti Halbuki makarna türustü İs- tanbulu kasup kavurvrken ne şehremaneti ne de diğer alâka- dar makamat mesele ile alâka- dar olmartışlar, neden se ve her- nasılsa ihtikâr alabildiğine yürü- | Müş, zavallı şakir milletin ara- çıkları üç beş İnsafsızın cıbrerlıl doldürmüş — ve #otomobillerine » sofralarına buz gibi (şam- Panya) temin etmiğtir. Dün makarna Mes'elesi etra- fında yaptığımız esaslı tetkikak neticesine göre: Bir çaval (Nula) ununun fiatı (1260) kuruştur, Nakliye filân gihi masraflar da hesaba katıla- cak olursa bu mikzdar; (13850) kuruşa mal olmaktadir. (MAKARNACI İNHİSARI ) | BİR ÖKKA MAKARNAYA -KURUŞ (10) PARA İMAUY(;:) Papadopulo ) efen- | lHakkında asılsız. rivayetler çıkarılan Çorum meb'usu Münir Bey | vermekte ve birinciyi (55), ikin- ciyi de (48) kuruşa halka sat- maktadır. ' Mukarrer Fiat Yukardan beri bahsettğimiz bu ( MAKARNA İHTİKÂRI ) | Sirketinin — diğer — Fabrikalarla Yapdığı mukavalede ( Ekıstıra | Makarnaya 52 ) birinciye : (45) ikinciye de (40 ) kuruş toptan Fiatı kabul edilmiştir. Tabii Türüste giren Fabriaalar bu esastan aslâ ayrılmamışlar, Üve yüzbinlerce Hra kazanarak biçare — İstanbul halkını göz ıonAıırırı sokmuşlardır. ynİ zamanda bu fabrikalar daha başka bir malda imal et- mektedir ki, bu açıktan açığa halkı iğfal ve bir sahtekârlık eov:;ıll’ ht;ıul;l etmektedir. TALI) diye piyasa: sürülmekte olan Turallı İtalyan; taklıdi makarnalarda asla yumur ta bulunmadığı anlaşılmaktadır! Hükümet Hazinesinden hu- Susi sürette Para almış oldukları söylenen Hususi şöhrete malik bazı zevat hakkmımda tetkikat yapılacağını haber aldık. Bize verilen bu haberin mahiyetinianla- mak henüz kabil olmamıştır. Yalnız mes'elenin iyice tah- nan husust muhabirimize bildirdik. | mütahassısların anladıklarına ve temin ettiklerine göre bu gibi sahte Mmakarnalarda (yumurta yerine (boya) kullan!lmakta imiş! İşte makarna dalaveresinin iç yüzü bu şekilde bulunmakta- dır. Türüstün temeli Yaptığımız tetkikata — göre İstanbulda bulunan (Mika) (Di- mitrekopolu) , (Roka) ve (Oha- nesyan Pekmezyati) atlı fabri- kacılar bir (İKTİSADİ SANAYİ TE'SİSAT İŞLETME TÜRK ANO- NİM ŞİRKETİ) te'sisine karar vermişler ve ©o zaman şirketin müsaadesini almak için de Ço- ram meb'usu (MÜNİR) Beyin tavassutunu istemişlerdir. Rivayet edildiği halde bizim “kat'iyyen ihtimal vermediğimiz birş habere görede Çorum Me- busu ( Münir ) Bey bu şirketin

,müsadesini almiş veyahut bu- nun için çalışmıştır. Yine temin edildiğine göre şon zamanlarda Münir Bey me- zkür şirketle olan alâkasını kesmiştir. geve Vergiler «« suk bir. membadan alkdığım malümata göre hükümetçe ver- giler üzerinde bazı ıslâhat ta- savvurları mevcut bulunmaktla- dır. Bu tasavvurlar arasında bazı vergilerin hafifleştirilmesi hususu da mevzuubahs bulünü- yor. Pek yakında bu mes'eleye dair esaslı ve mufassal malümat almak mümkün olacağı anlaşıl- Ş maktadır ! Hükümet ilaziıîesiııde;ı para alanlar Hususi şöhretlere malik bazı Zevat hakkında tetkikat yapıldığı | haber veriliyor : karike— Bu hüber etrafında fazla tafsilât yoktur kat ve tetkikatın gegibi esaslara bina edileceği meçhuldür. Diğer taraftan Ankara muha- | birimizden almış olduğumuz ma- İâmat da bizi tamamen tenvir edebilecek şekilde değildir. Muhabirimizin meseleye dair verdiği cevapta : — “— Evet Hükümet Hazinesin- - Ankara: -19- (hususi) mev- "| | bire hastalanarak ölmüştür. Ken- ğ X Dün emanete gelöi |Sinyor Maryoseîçırıdızm peşinde ve bazı taleplerde bulundu,yeni seraitten bahsetti İTALYADA İFLÂSINDAN nAHssniLı;N SİNYOR, GAZİNOYU BU YENİ ŞARTLAR MUCİBİNCE İsLETMEK İSTİYOR Yıldır gazinosu müsteciri sen- yör Maryosıra dün İtalyadan şe- hrimize gelmiştir. Malüm olduğu veçhile yıldız grzinosu reddedilmiş buun üze- rine emanet ile sinuor Maryosera biridirleri aleyhine€ mütekabilen dava açmışlardı -Bir. taroftan ait olduğu mahkemeler bu dava- ları rüyetle meşgul iken diğer ta- raftan Sinyor Maryosera da tek- rar Yildız gazinosunu ele geçir- meöe çalışmakta idi. Vaziyet bu halde devam eder | iken Sinyor Maryosera dün ansı- zın buraya gelmiş ve doğruca —— -. *Manete geleret muavin Hamit Beyle uzun müddet görüşmüştür. Haber aldığımıza göre Sinyor Aryosera Şıldızın tekrar kendi- Sİne jaderini ve mütekabilen | *Silan davalardan ferağat olun- Matını talep etmiş ve gazinoyu büsbütün başka bir şekilde idare ’d'vnüluı beyan eylemiştir. Bu talep şehremini Beyce tetkik olun- Uktan sonra kat'i bir karar Yerilecektir. Maryoseranın — İtalyda iflâs *tmiş olduğu rivayetleri vardı. Bu <ihetin alâkadarlazca nazatı dik- kate alınacağı şüphesizdir . Ü Saklandımı, kaçtımı,intiharmi etti? PASAPORT CEZALARINI TAHSİL EbİP HAZCIYAN KOMSER CEMAL EFENDİ MEYDANDA YOK ?.. Polis dördüncü şube pasaport ceza tahsil memurlarından kom- ser Cemal efendi topladığı mü- him bir meblâğı alarak iki gün evel kayboımuştur. aa Polis müdürü Şerif Bey keyfi- yeti İstanbul vilâyetine bildırmiştir. | Cemal efendinin son zaman - | larda Beyoğlunda sefahat )_'erlırin» | de gezdiği anlaşılmıştır. Evinden | çıkarken ailesine : — | Ben gidiyorum belki bir daha görüşemeyiz | demiştir. Komser Cemal efendinin İstan- buldan firar edip etmediği anla- |ı|,ııı dığındı : Zihirlendi mi? Nedide H.ın ölümü şüpheli görülmektedir A Nadide Hanım isminde bir aktrisin ölümü etrafında tahki- kat , yapılmaktadır. Nadide H. Ölümü bir. hayk dedikodulara an, kaçmaması için | t Bu gün İşb sında merasim Celal bey birkaç sebebiyet veren bar, artisti Nadide H,, yareyte numaraları yapmnk üzere Zonguldağa gitmiş, orada birden- disi haylı zengin olduğu için bir kasta kurban gitmesine ihtimal | t veren ailesi Müddeiumumiliğe müraatta bulunmuşlardır. Nadide H.in validesi kızının fotoğrafisi lmanlarımıza ve ha- Atlara gönderilmiştir. Cemal efendinin ihtilâs ettiği Pâranın miktarı henüz taayyün —— — *tmemiştir. Mes'eleye — Mülkiye Müfettişliği | Yaz'iyet ederek tetkikata başla - Miğtıir, Cemal efendinin intiharı- Tada ihtimal verilmektedir. Bu mes'ele hakkında - polis Müdürü Şerif bey, kendisine mü- Tacaat eden bir —muharririmize — Bizde mes'eleyi tahkik !d'y“'"l,derdeıll için lâzımgelen &Er ılınııııçlu—,l demiştir. Tasarruf gün sAlşi İşbanka- yapılacak —üanatama Merasimden sonra davet- liler F)üf eden İhamur Içeceklerdir İş Bankası iklan' y şehrimizde kal- övdet edecektir. Bugün “’î»'"."

Aynı gün çıkan diğer gazeteler