26 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

26 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Wi 26'Kânunuevvel 1929 y | İDAREHANE İstanbul Ankara Caddesi Telgraf : İstanbul YARIN l Telefon: İstanbul 1087 FİATI 5 KURUŞ PERŞEMBE FİATI YARIN - " KURUŞ « Arif Oruç » Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar Yı:1 Numara:18 j ABONE: ; Dahil için seneliği 1400 İ Hariç memleketlere, 2700 | I Hân tarifeye tâbidir Gazeteci Behçet bey dün tevkif edildi BEHÇET BEY Tevki_f edildi ! Resimli Ay mes'ul müdü- rünün tevkifine müstan- tiklik lüzüm göstermiştir Resimli Ay mecmuası mes'ul M. Behçet Bey evvelki akşam tevkif edilmiştir. Tevkifin sebebi Dün Behçet Beyin tevkifi et- Tafında yaptığımız tabkikat neti- vcesinde Behçet Beyin (Resimli Ay) mecmuasında (Köyümde ne gördüm?) ve (savulun) sernameli yazılar üzerine hakkında müddei umumilikte takibat yapılmasına karar verilmiştir. Behçet B.in istintakı Tabit müddel umumiliğin gös- terdiği sebep ve lüzum üzerine evvelki akşam Behçet Bey tevkif edilmiş, ifadesi alınmak üzre doğru istintak dairesine sevko- lunmuştur, İkinci istintak dairesi Behçet SMn e Tevkifhanede Behçet Beyin tevkifine karar verilmesi üzerine derhal tevkif Müzekkeresi kesilmiştir' Tevkif :ü:ıkk::;i kesilir — kesilmez ehçet tevkifhan, ç etmiştir. KBA Behçet Bey tevkif edil. kararını işidir işitmez "':'ı::ıî menedilip edilmediğini sormuş- tur. “Bunun üzetine Behçet B.ye ihtilâttan Mmenedilmediği söylen- Miştir. Bu cevap üzerine Behçet B: — O halde istediklerimle gö- rüşebilirmiyim? - Diye Sormuşlur. Behçet Beyin süaline ikinci istintak Hakimi, güyri muvakkat tevkif müzekkeresi keuldiıinı, beş gün — sonra kantmen — itiraz edilebileceğini akraba ve arka daşlarile görüşmekte serbest ol- duğunu söylemiştir. Behçet B, kimdir? Behçet Bey en eski gazeteci- lerdendir. Mumalleyh uzun müd- det (Tasviri efkâr) mes'ul mü- dürlüğünde bulunmuş geçen se- neler (cumhuriyet) Refikimizde de çalışmıştır. Son zamanlarda (Resimli aya) intisap — etmişti. Behçet Beyin vekâletini Avukat Irfan Emin B, derühte etmiştir. — Karar nakzedildi ©| Ücüncü cezada “sesini kayb- eden, şehir serlevhalı şiirden do- — layı 10 gün hapse mahküm ve Behçet imi göstermiş ve; ihtilâttan * i Temanetle BİR GAZİNO ETRAFINDA İKİ CEPHELİ FAALİYET «HER KESİ MEMNUN Yıldız. gazinosu — müsteciri Senyor Maryoseranın şehrimize geldiğini - ve Emanetle temasta? bulunduğunu yazmıştık, Senyor Maryosera — vaziyetini ıslah et- mek için Emanette bir itilâf ze- mini bulmıya çalışırken — diğer taraftan İkinci Ticaret mahke- mesi Maryosezanın ifiâsıma ka- rar vermiştir. Mahkeme sendik olarak Rafet, Cemal ve İsmail, İsa Beyler tayin edilmiştir. Mü- racaat günü olarak 2 kânunu- | sani tesbit edilmiştir. Mamafih Senyor Maryosera vaziyetini düzeltmek için çalış- maktadır. Yıldız. gazinosu iİçin arfalarında —münakilt” mukavelenin bazi şerait dahilin- de — feshedilmesi ı_nıılır. kararlaştırıl- — 989 KİLOMETROLUK YOL ——— e0 1- MARYOSERA İFLÂS ETTİ 2- MARYOSERA İŞE BAŞLADI YILDIZI BİR TÜRLÜ BIRAKMAK İSTEMİYEN MARYOSERA İZAHAT VERİYOR ——— — — — EDECEK BİR SURETİ Mukavelenin feshi için tes- bit olunacak şartları görüşmek | üzere Senyor Moryosera dünde Emanete gelmiş ve muavin Hâ- mit Beyle Çemaslarına devam etmiştir. Emanetten çıkarken kendi- sini gören bir muharririmize Sen- yor Moryosera — demiştir ki: — Bildiğiniz. ve gördüğünüz gibi buraya gidip geliyorum. Fa- kat bu gidip, gelmem tekrar Yıldızı. güzino olarak - işletmek | maksadına mebni değlidir. Yal- Ünız bu temaslarım hakkında çok şey söylemekten işe sükütu ter- €ih Sederin:#Çünkü her gazete muhtelif şekil ve esaslarda o kadar yazı yazdılar ki artık bana sus düşüyor. YAPILDI | Dört sene sonra i600 kilometre şimendifer yolumuz olacaktır Şimehdifer inşaatın Ankara -25- ( hususi ) Milli mücadelenin — bittiği zamandan itibaren baş V.İsmet Paşanın aldı- Bi tedbirler üzerine yapılan şimen- düfer yolları hakkında tetkikatta bulundum. aldığım tafsilâtı aşağı

ya kaydediyorum: Milit Mücadele nihayetinde: Milli mücadelenin bittiği za- man Nafia vekâletince ( 39 99 ) kilometroDemir yolu teslim edil- miştir . - Hükümetce şimendüfer siya- setine verilen hususi ehemmiyet neticesinde geçen ilk teşrin ayı- — nin birinci gününe kadar mevcut şimendüfer hattı: (4988)kilomet- reye iblağ edilmiştir. ü Yani yeni- — 989) kilo Oyapılmış | kâmilen dcmek olu H'-âıış apılmış : nuan cankı bir safha Yapılacak yollar Aldığım mütemmim malumata göre Hükümetin önümüzdeki dört İ senelik şimendüfer tiyaseti gayet | vâsi bulunmaktadır. Yapılan porugrama göre gele- cek dört sene içinde (1,600)kilo- metro yol daha yapılmış olacaktır. | Yapılan Hatlar gelecek sene Agıstos ayında kayseri Hattı (Sivaz) a ulaşmış bulunacaktır . Sivas — hattının Dancak (85) kilometrolik - bir — işl kalmıştır. Diğer taraftan: ( Samsun ) DÜŞÜNCEYE SÜNCGE T Rin ——rrrbisdae 'Yine o banka... İnanamiyoruz : Yerli mal- aArımızı bizi utandıracak kadar aşaşı görenler de varmıdır ! Haber aldığımıza göre Sana- Yİ ve Maadin Bankası, Japonya- da Açılacak Türk-Japon sergisine Mal göndermekten vaz geçmiştir. i Sel v TESVİYE BULACAĞIM»| muş? olarak ta şöyle deniyor- | Filhakika mahkeme hakkında iflâs kararı vermiştir. Fakat or- | tada tevkifinin mucip bir hâdise | yoktur. Ben borçlarımın itası ve iflâstan kurtulmam için haysiye- timi lekedar etmeden vüs'un da- hilinde ne yapmak Jâzimsa yapa- cağım. Şunu biliniz ki bütün emelim ve hützn gayretim bn işin bir hüsnü neticeye isâl etmek ve her kesi memnun bırakmaktır. Bunun için uhteme terettüp ede- cek fedekârlıkları yapmaktda çe- kinmem, Müşkül vaziyetten kur- tulmak için mümkün o'lın her şeyi yapacağım. Mamafih bu hususta Şehremini beyden Izahat alırsa- nız iyi ol?r- — Altıyüz Bin Li |— Dünkü refiklerimizden birinde (Bir Ecnebi Bankasının) spekü- lâsyon yapmakta olduğu haber verilmekte idi. İngiliz İirasının birdenbire yükselmesi üzerine hü- kümetçe ciddi ve memnuniyeti mucip kararlar verildiği malüm- dur, İştebu kararlar üzerine Bor- sada kambiyo muamelesi yapan bankalar sıkı bir kuntrola — tabi dığı ciddi tedbirler piyasadaki spekülâsyonu izale etmekte bu- Junmuşlur. Hatta hükümet devam ederken bazı volsuz mu- ameleler meydana çıkmıştır. Dün bu me'sele etrafında yap- «Tasarruf Günüp dün İş Dün İşBankasının tasarruf ( Sivas ) hattının İkmaline de | günü ddi: Sast 4 de Şehrimizin / çalışılmaktadır. Bu hat, gelecek B N kibar muhafilindeki hanım ve nihayetinde | :ııılllıxıl:;a. ıelmoichlıııdlı.mç- | lardı. udan gireri Vet- T Er A ae _—_ılllîğl;ıî_den Banka Birrefikimizin isim tasrih etmemek suretile yolzsuzluklarından bahs. ettiği banka hangi bankadır — tutulmuş, Maliye Vekâletinin al- | tetkikatına | ğ (Pul) noksanı da "'——__ | — Mallarımızı gönderelim de Bülsünler mi 7? Bize bu haberi getiren zat ilâ- VE ediyor : —- Bu da tuhaf, Maksat her halde Japonyada rekahetten zi- vade millerce uzak bir diyarda türk mallarını teşhirdir... Biz bu habere bir şey ilâvesi- De lüzum görmüzor, aldığımız gibi | Ydediyoruz. Sahte bankanotlar Paris, (A.A) — Sahte İngiliz Amerikan bankanotları yap- Makla maznun iki talebe tevkif 'd“hu,uı. Bunlardan biri Rus, diğeri Romanyalıdır. Yakında bir Mactm tevkifat daha yapılacaktır. | O*vkuflar, ağlebi ihtimzle naza- | Fan merkezi Tüpada şubeleri bulunan beynel- 2:" bir çeteye mensup bulunmak- a lr, Tığımız tetkikat neticesinde isim tasrih etmemlek süretile spekü- l“?hn yaptığı yazıln bankanın hangi banka olduğu anlaşılmıştır. LB“ banka Bank FransPeyiolanBank Belj pur Eetranjadir. Bu banka- Nin şpekülâsyon meş'elesi dolayı- sile bankanın kazanç vergisinden | 500,000 lira ketmettiği anlaşımış- - | tur. Galata maliye tahsil ve tahak- :k ı:b“î mes'eleye vazı'yet et- # ketmedilen paranın iadesini îımh idaresinden talep eylemiş- t Verilen diğer bir habere göre de K muamelelerinde görülmüştür. B“nkasm—d;— tes'it edildi — Vatanın sesi geliyor: Türk vatandaşları yeni bir vazifeye yeni bir müca*_c_iele_yel dabet ediliyor. Sürt Meb'usu Mahmut Bey “ç.o'k söylemiş, Ahmet İhsan namına heyecanlı bir hitabe irat güzel bir nutuk Bey de gazeteciler — e Amrrikada ve Avrü- —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler