28 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

28 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mt aa (| 28 Kânunuevvel 1929 CUMAR'TESİ Hü :ıl:l Numara:15 Fi e ee Ve BİATI ABÖNE: İDAREHANE İstanbul Ankara Caddesi Telgraf : İstanbul YARIN KURUŞ l Telefon: İstanbul 1687 eee a ae eee : YARIN -: «Arif Oruç » Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar | Dahil için seneliği 1400 KURUŞ | Hariç memleketlere 2700 İlân tarifeye tâbidir İKTISAT VEKİLİ BEYİN NAZARI DİKKA TİNİ CELBEDERİZ Sigorta tarifelerinin yüksekliği korkunçtur Bunun hayat pahalılığına tesiri olduğu söyleniyor Sigorta İnhisarı istediği gibi hareket ediyor, hükümet müdahalesi zaruridir. Geçenlerde sigorta — meselesi! “mek (Yarın: yani inhisar karar-, üzerinde bir tedkik yapmıştık. Alâ-| “larmı) meslekin icap ettirdiği ve,, “caret Vekâletinden) istihsali ve, “tasdikine arz şartile mevcut Si-. I Marmaradaki facianın tafsilâtını heşrcdivoruz gada ——— — Varna vapuru nasıl battı? Her iki tarafın da söyledikleri.. PrreELMsdeş. Birkaç dakika içinde gözden kaybolan vapurdan ancak beş kişi k'-lrtulmuşıuı' Evvelki gece Marmarada li- rlar, sigorta fiyatlarının ha- | yat pahalılığı ve memleketin ia- | tesi üzerine tahripkâr tesirler Yaptığını iddiâ etmektedirler. Ex- cümle, değirmen, bahri vesait ve zaruri havayiç sigortalarının yük- sekliği, Türkiyede en kârlı iş ola- rak mühtelif eller tarafından döndürülmekte olan sigorta acen- tâ ve kumpanyalarını kazandır- Maktadır. Binnetice onların al- dıkları sigorta ücretleri de tüccar tarafından — depolarındaki — (mal- lere) zammedilmekte, bu para döne dolaşa hiç te hissetlirmeksi- zin halkın cebinden çıkmaktadır. Tabii ev kiralarının artması, ek- Mek, yağ, kumaş ve saire piya- sasının yükselmesi ve bu (hisset- tirilmeden) halktan çekilen para- larm doğurduğu (göze görünmez) heticelerdir. Dün mes'ele etrafında yine tedkikatta bulunduk. Aldığımız neticeyi aynen aşağıda yazıyoruz. Sigortacılar cemiyeti: Bize verilen malümata e bütün sigorta dolapları, ı.ı.'('s'» görta cemiyeti) tarafından rilmektedir. Bu cemiyet sigorta- cılar arasındaki rekabete mani olmak maksadile teşekkül etmiş, Gigortacılar dairei Mmerkeziyesi) adını almıştır. Calatada (Tünel) hanında - faaliyette bulunmakta Ve türlü türlü tarifçler, sigorta ücretleri çıkarmak suretile olur- duükları yerden zavallı İstanbul OYUP soğana çevirmekte- çev- Cemiyet niİzamnamesi (yaldızlı cümlelerle) hükümete de tasdik ettirilmiştir. Mahut hizamname- | nin olduğu gibi tasdikinde kimle- rin (rolü) olduğu henüz anlaşıla- mamaktadır. Birinci madde: Dün bu (idarei merkeziyenin) bir nizamnamesini ele geçirdik. Nizaranamenin heyeti umumiyesi gayet merakı celbedecek şekilde tanzim edilmiş, hatta (birinci mad. | desi) aynen şu cümleleri ihtiva etmekte bulunmuştur; *Menfaati umumiyeye mütaal- lik ve sigorta san'atına,, *Mütedair kâffet Mesailin, ge- *“rek halkın menfaatini ve gerek “kumpanyalar! muamelâtının ted- Jolmasın diye oğlunu &cn “kavanin ve nizamat ve evamiri,, | “Sorta tarifelerini tadil "'“nk' “hükümetin imakâa' verdiği bile-, | İ ve". avizatöflere — veiletcün £ Dw | ekomisyon ve ücçrefleri tesbit Gt-, *mum mevadı müzakere ve tes-, 4 “mek.. veilâhir! , : “bit etmek ve evvel emirde (ti- Devamı 2inci sahifed ge- Çırağan Sarayı Baskı n" Muharriri : AY HAN (YARIN) ın tarihi tefrikasını ta- kibediyormusunuz? (YARIN) tarihin karanlık kalan çok mühim bir hâdisesini takip su- retile muntazaman neşretmektedir. Ali Suavi hâdisesi meşrutiyet ve hürriyet lehinde tarihin kaydet- iğien kanlı bir hâdisesidir. Ali Suavi efendi üç beş yüz mu- £ hacir ile (Çırağan Sarayı) nı nasıl B bastı ? Abdülhamidin gençlik resmi ALİ SUAVİ Hâdisesinde en mühim amil olanlar kimlerdi? —(Kleant) ..isı (Nakşibe entrikalar nasıl yapılıyordu. kalfanın çevirdikleri Sultan (Murat)Çırağar sarayında nasıl yaşıyordu? İşte (YARIN) bu mühim tefrik- yıokuycularına kitap olarak vermek- tedir. Çırağan Sarayı baskını nı muntazaman takip edetlar, tefrika- B larını kesip kitaplarını katladıkları $ halde neticede bedava bir (TAHNE eser) sahibi olacaklardır, : z z 5 B 5 (Çırağan Sarayı) tefrikası bit- tikten sonra, karilerimize yeni bir tarihi tefrika takdim edeceğiz. Sultan Mürçe hal'inden sonra mECURULUCNNDUNNURNUAKLANUNEUNARNN UK NNUN A N RKKUAENERKE NL EERNN Berberler Resinia ırdığı Pot Kaş yapayım derken göz çıkarmak işte buna derler | Berberler Ce mi_xîe;i. r eisi 40 lira maaşlı memur ebi mekteplerine veriyormuş ! Berberler - cemiyeti senelik | vermek lâzimgeldiğini, fakat bu kongurasın! dün Calatasaray halk paranın ekserisi fakir olan ber- fırkasında — aktetti. Kongurada | berler tarafından verilemiyece- hafta tatili tasarruf ve taavün — gini söyledi, “viri hususu için müştereken,, “tetkik eylemek, bu hususta bil-, | “cümle malümatı toplamak, Tür- | “kiye eumhuriyeti dahilinde sigor-,, ta san'atının() inkişafına çalış-, “mak ve ecnebi memleketlerde, “yapılan tekâmülât ve aslâhatı, “mümkün merlebe tatbik etmek, “ve Türkiyenin başlıca şehirle-, “rinde ihtiyaç hâsıl oldukça şu-, “beler tesis ederek işbu(!) nİZam-, sandığı mes'elesi konuşuldu, ev- velâ reis İsmail Hakkı bey söze Büçaöad R:b4 LT CERR p a verse beğenirsiniz; “ Nasıl biz başlıyarak cemiyetin gayesinden | v

4 | çocuklarımızı, ilerde 40 lira ma: ve bir sene zarfında yaptığı işler- lar, diye Ec- den uzun uzadiye bahsetti ber- Bi Ha “olmailiği.. diye bedlleii trer nn laki ı'z nebi mektebine gönderiyoruz, pa- lerin traş mukabilnde Pile | radan sakınmıyorsak sizde ço- aldıklarını söyledikten sonra de- diki: Bizde diğer esnaf gibi bu işin düşünelim. Bizde kurnazca hareket edelim. Daha sonra yeni açılan berber mektebinden bahsetti . Azadan Üsküdarlı Ali Riza Bey söz aldı. Berberler cemiye: tinin biçbir iş yapmadığını acı Tisanla anlattı ve berber mek- cuklarınızı iyi yetiştirmek istiyor- sanız bu parayı vermeğe mec- bursunuz ! , Bu söz üzerine bazı aza re- istn türk mekteplerini tahkir et- tiğini söylediler. Bir çok müna- kaşalardan sonra tasarruf ve te- avun sandığı teşkil etmek için | intihaba geçildi ve geç UIH* Açtim a nihayet verildi. — manımıza — kıirk mil mesafede ( Yunan ) bandıralı ( Hirisi ) ve Bulgar bandıralı (Varna) vapu- ru arasında vukubulan müsade- menin neticesinde (Varna) vapu- runun müsademelerine dair dün- ki nushamızda tafsilât vermiştik. Hâdise hakkında dün akşam geç vakta kadar (polis beşinci) şube- sinde müddelumumi Burhanettin, Ticareti bahriye müdürü Zeki beylerle bahriye mütahassıları tahkikata devam etmişlerdir. Müddeiumuminin vaziyet alb- kaptanı (Pisidis Petros) isticvap ilmiştir. edıız::lik batan (Varna) vapu- rundan kurtulan üçüncü kaptan (Yorği Nankiyef) (İstefan Raugöl) vapur yolcularından ( Mustafa Süleymanof) ile (Kozlef) isticvap d"î:::l.lk müddeiumumi mua- vini Bürhanettin bey Varna va- purunu İstanbula geldiği saatten itikaren kalktığı dakikaya kadar bil-ümle harakâtı fen dairesinde ir. Taha aa balan. Bulgar bündr rali Varna vapurunun acentesin- den alınan malümat şudur: Acente ne diyor Varna vapuru 25-12-929 de saat (19,5) da İstanbul limanın- dan hareket etmeden evvel baş Babef ) emir efdeıek m lâzım olan bütün fener- :::e;::idılııı tespit etmiştir. Acente kendi vapurlarının bütün vapurların rotasını llır?k hareket ettiğini iddla etmiştir. Yine acenteye göre ( varna ) va- puru kaptanı saat (23,5 ) da uz- aktan karşısına yol takip eden ı İ yunan bandıralı (Hirisi) vapu tnda, (Hirisi) vapurunun lklncıi Yünun İenerlerini görmüş daha Ziyade açılmış isede, ( Hirisi ) va- Püru yine ( Varnanın ) üzerine gelerek çarpmıştır. Ve ( varnayı) ikiye bölerek batırmışlır. Bugün- l kü gazetelere göre ( Hirisi ) nin Mürettebatı Varnanın yeşil fener- | lerini ancak (100) metrodan gördüğü yazılmıştır. Halbuki Varnanın kaptan Ve tayfaları beş kişi kazayı Müteakip derhal ( Hirisinin ) Üzerine atlamışlar, arkadaşlarını kurtarmak için ip atmaya başla- Mişlardır. Sis, Dalga yok! Yine acentenin söylediklerine Böre Sis ve dalga olmadığı halde ( Hirisi ) vapuru tahliye edevatını stimâ| edememiştir. Varna va - Urunun burnu üç dört dakikada tmış, kıçı ise kırk dakıkada batmıştır. Varnada - fazla - sığır Olduğundan tahliye sandallarını * simitlerini çıkaramamıştır. Yalnız Hirisiye atlayan beş kişi- den başka Varnanın diğer kalan Mürettebatı kâmilen gayip olmuş- tur, şimdiyekadar aranmaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin adli- Yesi mes'eleye vaziyet etmiştir. Bittabi son kararı adil Türk l ı h*ltlııleıvi verecektir. Dapkoyiç Açentesi ne diyor Diğer taraftan bir muharriri- Miz Hirisi Yunan vapuruna acen- eden ( Dapkoviç ) acentesi TDezdinde de tahkikatta bulun- Müştur Dapkoviç acentesinden verilen tafsilâta göre, 8,500 ton hacmin- de bulunan Yunan vapuru İsken- deriyeden boş olarak geliyor. Kös- tenceye gidiyordu. Mesademe olduğu zaman va- Pür ! ikinci kaptan (Fisidis Petro)- Dünkü maçlar heycanlı oldu Üsisüdarlılar Altınordu-Hila) muhteliti ile berabere kaldılar, beylerbeyliler mağ) taksim stadyomu ve ka- dıkbı:â:de oldukca heyecanlı lik maçları yapıldı. oyun Fener- bahçe - Beykoz arasında idi. Oyun başladığı zaman her iki takım "karşılıklı hücumlara başladılar, Beykozlular çok çalışıyor kuvvet- H hasımlarına gol yaptırmayor- lardı ilk parti 0 - 0 ra bitti. İkin- ci partide Fener üç gol ılır.kı 5-0 K ”çiıunun mühim m B?':ln.r - Vefa arasında er iki ta- hn t::;ım olarak sahaya çıktı iki tıır::;ıu galip gelmek azmile omzyımın' zaman hücumlar olu- yor, taraftarlar heyecanlı daki- kalar ror fakat gol olmiyor- du. İlkm ti böyle neticesiz bitti, ikinci parti başladığı zaman Vefa- da yorgunluük eseri görülmeğe başladı. — bulunuyo CI du, hücumla Beşiktaş Mütemadi hücumlarda | üp oldular Eşref Beılldııııı yegâne sayısını Yaptı ve bevre Beşiktaşın faiki- Xeti altında 1-0 bitti. Kadıköyündeki maçlarda çok güzel oldu, K, Eyüp - Beyleryeyi Maçı 2-0K. Eyüp lehine bitti. Üsküdarlılarla birleşmeyi kabul *tmiyen Beylerbeyinin bu sene Pek zalfkaldıkları görülmektedir. İkinci oyun A. Ordu - Hilâl ı';. Üsküdar arasında idi. Üsküdar hdlar takımlarını Fenerbahçenin Meşhur (| j ile takvi- ye anıl" Bel:w!gııdı. W) * 4

Aynı gün çıkan diğer gazeteler