30 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

30 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 80 Kânunuevvel 1929 İ İDAREHANE İstanbul Ankara Caddesi Telgraf : İstanbul YARIN I Telefon: İstanbul 1057 Bir ——— 00 B Hükümete Sigortacıların bir milyon llra bsrçları var nt T a ). ı ngiliz mümessilinin Osmanlı Harisiye Nazınrına z yazılan ehemmiyetli neler vardı ? gi e— Evvelkt günkü nüs amızdaj bulda bulunan (Sigorta) kum- Panyalarının çevirmekte oldukla- M sigorta işlerinden uzun uzadıya Setızemi r redece; l neşi #imizi de O günden itibaren bahsetiğ- Miz vesikalardan bir tanesini Reşrediyoruz. Bu vesika İstanbu- lun tcnebi işgali altında bulun- :'_":; Zamanlara ait bulunmak- O zaman ( Osmanlı Hariciye Nezareti) - İngilizlere müracanat &tmiş ve sigortacıların halktan dirmiştir. İngiliz mümessilide meseleyi ettikten #sonra Hariciye | Nazırı (İzzet) paşa ya kabul et- tiklerine dair cevap vermiştir. İn- | &iliz mümessilinin Hariciye Ne- aaretine” -yazdığı Götabı Gynen F “—"ây'— nezaretine yazılan cevap Sigorta Şirketleri tarafı | cibayet edilmekte olan (y:;: | =ıı ve tesviyesi Ddj Şaresinin latik- Maline mütedair 9 haziran 338 numaralı tahri- "“MP_._W" | İtalya olduğunun eyleriz. 2 — Zirde maruz neticenin Istihsali — neticesine iktisabı mu- vaffakiyet için Hükümeti Mütte- Tika meyanında İttifak hâşıl ol duğu cevaben arzolunur, B — Hükümeti Osmaniye ih- tiyacatı mübremine karşılık teşkil etmek üzere tebaal osmaniyeden tahsil edılnıl_ı olan meblağın mec- muu bugünden ittbaren ( müra- kabei maliye heyeti Mmuvakka emrine tevdi ounacaktır, bij Tebaai ecnebiyeden #luntesbü: sı müemmeneden tahsil :aeı:.,,: mebaliğe gelince: Mebaliği mez- kürenin evrakı müspiteleri ibra- zında q.hnı merkumeye izder Diğer taraftan ecanipten tah. ce. alınmış kesbişeref memu tır. İngiliz mümessilliği ayni za- &l edilipte mütalebe edilm mebaliğ bir veznei lhıhıu::: —.. Bir papas hudut haricine atıldı Yuna_n Dasaportuile gelip Türklük iddia eden vaktile de —— blr—l isminde “ K W" FİATI KURUŞ PAZARTESİ ! FİATI " YARIN « Arif Oruç» Beyin mes'uliyeti altında hergün çıkar tevdi olunarak muallak bir halde bulundurulacaktır. $ — Zirde vaziülimza mü- messiller marülarz mebaliğin ia deten gsureti tediyesi hakkına mü- | davelei efkâr eylemekte oldukla- | rı Ve bu bapta verecekleri kara- rın kariben Babıâliye arzedilece- ği Maruzdur . Derseadel 29 haziran 338 İşte yukardaki vesika İngiliz mMümestillerinin Hariciye Nazırı İzzet Paşaya yazmış olduğu cevap- manda (İstanbulda bulunan sigor- ta cemiyetine de şu tezkereyi gön- dermiştir. Mümoessillik tezkeresi Efendim, Fevkalâde komiser tarafından telakki ettiğim emir mucibince sigorta dirketleri tarafından (Türk ve gayri Türk tebaalardan tahsil edilmiş - olan temettülerin iadesi hakkında müttefikeyn fevkalâde “komiserleri tarafından müttehiden ürkiye Hariciye nezareti celilesi- ne verilen notanın kopyasını tak- dim ediyorum. 2 — Ecnebi tebaasından tah- sil edilmiş olan temettülerin sür- ati iadesi mütfefikeyn adli komis- yonu tarafından tetkik edilmekte olup bu hususta verilecek karar bildirilecektir, size minhettar İngiliz; Ç, H, Krthop münreo Bir milyon nasıl gitti! Şu veılk.lud.,, 1 Yüzde iki lım"—lüü.ıın ıl:îılmıel verilmesi kararlaşmış, fakat (Si- görtacılar Türklerin tam bir mil- yon lirasını ) gürültüy, tirmlş- lerdir üN ; Sigortacılar,hakikati bildikle- ri gibi tahrif etmisler, (Hükü; hesabına) aldıkları d yutmuşlardır. Ş Tabii bu para hükümete ait ol- duğu için tahsil edilecektir, İktı- sat Vekili Şakir Beyin şiddetle nazarı dikkatlerini çelbederiz, Hakikat nasıltahrif ve ketme- dilmişti? onu da yazacağız! bir milyonu r on İktisat th_(îB—eı_,ı'naıa_ı &kîuıtinî edibederiz M iki gündenberi U Te Yıl:1 Numara:17

ABONE: Dahil için seneliği 1400 Hariç memleketlere 2700 ı Dân tarifeye tâbidir g siptir. Bu ğâzet;_cilik dersini okuyun da ibrei alın SANTNAARMEL A AAA AAA Bu Derse ihtiyaçları olmadığını bildiğimiz ar- kadaşlar, bu dersi tatbike devam etın ektediler $ VÜ YNENE DE ; ZEbŞİL n DKU PLYA İ? SKU d7 Ç | ı'l*')',.j”v,'ı,/ Z sa | .- v esaal (;ı;-— x » Ş “ ” B Çi onı S2IM OİB ÇAA Sater LA KN AA N HSA , venibiğla V SÜO AMRY e T ae ıı/u',&' orda ( & BP e L EE KÜ LEr N G, | ; < SAV Ç n eç İ Z 4 & " t 2D e e P ı Delgirlir VA Tei GT . L NMLi İ /] ğ 'r/ı:»;:'r' e 4/'.”'_ V SLR aa | ".')—/I EEİŞ /')" a y u0 & ei PP CAN UK P Bd M - AA ve K > S : Krsü Tasi| A /.';J_ı .,ılf'..u ,..)'_c.ı T Roleti) v eĞ LAi işe> -S Mühüm merkezlerden birinde umum Bayilikeden birzatın çok şayanı dikkat mektubundan bazı fıkralar Bu gün gayet dikkata şayan bir ( Klişe ) neşrçdiyoruz. Bu ";""'ğ': Türkiyenin en mühim merkezlerinden birinde umum 5'_7““' aa zat, İstanbulda bulunan baftalık gazete sahifelerinden birine yazmıştır. Tabii biz mektub sahibinin kim olduğunu yazmıyoruz. Ok"ı:::;: larımız bu mektubu okudukları zaman son derece müteesir o| lar ve şüphesiz matbüuatır son zamanlarda Iııhill etmesi şiddetle DA Jâzım olan bir cephesine âit bulunmaktadır. Mühim Türk merkezlerinden birinde (Umum Bayi ) dl:“;':l; kaydettiğimiz zatın ( Akbaba ) mecmuasından bahsederken Tn ettiği resimlerden birini de ayrica basıyoruz. ve pek tabii olarak Ça tup ve resim hakkında burada daha fazla birşey söylemeği addediyoruz. AOkuyuculınnıııbu husustaki fikrimizi ikinci ııhlfıııuıuı daki ( günlük makaleda ) bulacaklar ve ögreneceklerdir başın- Emin Tıîı_rvâ.—_ teslim oldu Dün sabah bizzat adliyeye gitmiştir Dünkü nushamızda (Resimli | Ay) — muharrirlerinden Behçet beyin tevkif ve muharrir Emin Türk beyinde — müstentiklikçe tevkifi sırasında sıvışıp ortadan | k'ğ:tl“ş::: yB.:;n ı.:ğı; şabah | tarafından kapatılmış - olan ku- | bizzat giderek ikinci istintak dairesine müracaat etmiş ve bir tevkif müzekkeresile tevkifha- neye göndeilmiştir. Dün akşamki refiklerimizden biri yazdığımız kavadisi tekzip etmek — istemiş isede mesele yazdığımız şekildedir. — ———0 teşekkül eden sendik heyeti aza- sından İsmall İsa ve Rafet Beyler mua vin Cemil beyle birlikte yıldıza Her iki tarafta Marmara faciasının tahkikatına | Dün yıldız kumarhanesi açıldı Fakat buğuntu için değil, olan eşyaları tesbi T iR ll sdeianne ” giderek evvelce müddei umumilik ğ ğ marhaneyi '""lll_[" Mıryoıe—.l' lanacaktır. larından ve geçen sene bu papa- bu papas Rusmuş! gelmiş ceza vermemek — için, ev- velçe Selânikten aldığı 22 sene- lik Türk nüfus kâğıdımı ibraz et- miştir. — Polis memurları papas (Pet- AŞT sın Beyaz Rus olarak Yunanistana gittiğinide bildiklerinden tahki- katta bulunmuşlar ve polis dör- düncü şubeden kaydını çıkarmış- lardır. Yapılan tahkikatta papas Petrosun işine geldiği vakit Yu- nanlı, istediği vakit beyaz Rus ayni zamandada eski nüfusunu göstererek geçindiği anlaşılmış, polis nezareti altında bir vapura irkâp edilerek hududu milli ha- ricine çıkarılmıştır. Süreyya B. tarafından isticvap — edilmiştir dünde devam edilmiştir. Ticareti bahriye müdüriyetinin fen heyeti tetkikatım bitirmiş, raporunu müstentikliğe vermiştir. Diğer taraftan her iki vapur kumpanyası da biribirleri aleyhine | protesto —çekerek — zarar ve ziyanlarının tazminini istemişler- dir. Hirisi vapuru — kaptanı M. Ksandos dün altıncı müstantik İstievabın — tamiki Çıplaklar diyarından Maryoseraya ait t içim... Maryoseranm iflâsı dolayısile | ranın şahgına ait bultman eşyaları tesbit etmişlerdir. Bu esnada İtü: zir bülunan ehli vukuf bu eşya- lara kıymet taktir etmiştir. 'a haczedilen Protesto çekti Hirisi yunan vapuru kaptanı Dün mustantiklikçe isticvap edildi lüzumlu gör ae M. üldüğünden bu günde meldir, ndosun isticvabi —muhte- Bu fa, tahkikatın “hakalii ctle yapilan *hemmiyeti de Evardır. O da bu şekilde bir hâdiseye ilk defa ol ölüha ;c:kırık mahkemelerimizin Zira vaz'iyet ettiiş olma- Diğer bir tün ılııırmıı wdd:nedd:.ğıî eşraların tesbitine baş-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler