31 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

31 Aralık 1929 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3i Kânunuevvel 1929 rx____ " İDAREHANE İstanbul Ankara Caddesi Telgraf : İstanbul YARIN I Telefon: İstanbul 1057 —— aa eat ü Bkretil açık saçıkl - he K *' a YN oF F İ ATi A Y Ak KURUŞ SALI , * RIN FİATI 5 KURUŞ « Arif Oruç » Beyin mes'uliyeli altında hergün çıkar ik hususunda an Yıl:1 Numara:18 FT K | ABONE: | Dahil için seneliği 1400 | Hariç memleketlere 2700 | İlân tarifeye tâbidir HALKI VE KARİİ İTTİHAM ETMİYELİM! —3 TUT AT S LT Onlar açık saçık resimlerin _'ızmnedildiği gibi düşkünü değildirler Vali Muhiddin Beyin beyanatı “Gaztelerin bazılarında neş- | redilen açık saçık resimler hak- kında dünbir iki Bümüne neşret- Miş ve bu hutusta alâkadarla- Tın şiddetle dikkatlerini cel- betmiştik. Memleketteki gündelik re- fiklerimizde ciddiyetini muha- faza eden yalnız biri müstesna olmak üzre hemen bütün refik- :;lnı: bu kabil neşriyat üze- © düşmüşlerdir. dünkü nus- hamızda da tecssürle kayde- dildiği gibi bu kabil açık saçık Peşriyatın münevverler ve halk arasında uyandırdığı fena akis- ler her türlü tahmin ve tasav- vurların haricinde bulunmak- tadır, Hatta dünkü neşriyatımız gayri Türk vatandaşlardan bi- rinin nazarı dikkatini celbet- Miş bu zat, idarehanemize kadar Zahmet ederek bir akşam refi- kimize dair bazı şikâyetlerde bulunmuştur. giderlerken .bir gazete almak ihtiyacını düymuş ve fakat ga- zeteyi elime alır almaz hica- bından katlayarak cebine sok- mak mecburiyeti ahlaki: hissetmiştir. Ka 1 Musevi okuyuc Umuz o refiki- Tahtelârz E çır çıplak bir kadın res- | srarengiz Bir Fabrika mi görmüş olduğunu ve yanın- daki zevcesinden utandıgını da ilâve eimektedir. Biz okuyucumuzun söyledik- lerine ilâve edecek tek kelime ve cümle bulamadığımız için bu kadarla iklifa ediyoruz. Bir Anket açıyoruz ( Yarın ) bu günden itibaren ahlak 1fsat edici resimleri ne suretle karşıladıklarını ögren- mek ve neticeyi peyderpey neş- retmek üzre bir anket açmağa karar vermiştir. Bu Anketimiz büyük idar€ memurları, kudretli Adliye me- murlarımız ve memlekette ta- nınmış Avukatlarla Tüccarların fikir ve - telakkilerini ihtiva edecektir. Vali B. ne diyor? İstanbulun en büyük idare amiri olmak haysiyetile dün bir muharririmizi Vali Muhiddin Beye gönderdik. Muharririmizi kabul eden Muhiddin Bey Açık resimler hakkındaki mütalealarını ve hissiyatlarını şu kısa ve fakat çok kuüvyetli cümlelerle izah- etmiştir. — * Gazetelerin açık resim Ve Yazı basmalarına tabii ben de taraftar değilim. b Esasen ahlâk ve seciye sa- (.bibi Olanlar bu gazcteleria lıp okumazlar! Dr. Dinionun evinden hanımlar meğer rakı kaîığan S Beşiktaşta Maçka caddesi, Dionu namında eski bir beî:ı;g: d?horunun isticarında bulunan 85 numaralı evde müskirat muha- faza müdiriyetince dün taharriyat | yapılmıştır. Evin tünellere ayrılmış bod- rum kk:m.d. ıdı.yıı cesim B'ir rakı S1 meydana çıkarılı Ka Mzarlanlen bi kilo — cibre, 200 kilo rakı, Fakı e mahsus çantalar, korseler ! Karilerimize Çarş günü karilerine yılbası > YA 198021-KÂNUNUSANİ hediyesi olarak kendini taktir ıî:“"ü Kaya, ğ mdullah Suphi, İş Bankası Müdürü Ce- yler ve sair, birçok maruf zevata lmektedir, ğ % gazetesini okuyan her kari müvezziden bir de ti HAREKET * alacaktır. î |Mp,_nı_u. BU NUSHADA HT i başı hediyeleri takdim edil M—MJMMWM,&' k ÖLi ati B eli < kçısı imiş! | Fsadır ruhları iki #işe anidol mî' sadere edilmiştir. ayni | üzüm cibrelerini t - Meyda- na çıkarılan bu cesim rakı ::brl- | kasında her hafta Yüzl. rakı imal ve pık kıdmkî'î:rı:ıı:: :Aın çanta ve korselerle nakl edil- ıı:ıiı'tırî”m tahkikatla anlaşıl- yılbaşı hediyesi amba

45SSEsa €< c RIN “HAREKET, i bekleyiniz Yunus Nadi, Necmettin Sa- ve Bedaya ae Küçük Vati ilânlar Varna vapurunda ölenle- rin adedi tesbit edildi Marmara faciasının tahkikatı na dünde devam olunmuştur. Va- rnaya çarpan Hirişi Vapurunun Hirisi vapuruna deniz beşinci şube den polisler ikame edilmiştir. Gerek Yunan ve gerek Bulgar gazeteleri hâdise kakkında neşri- yatta devam etmektedirler. Yu- man vapuru acenteliği Varna va- Puru acertesine mürracaate kaza- zedelerin isimlerini istemiştir. | Son alınan kat'i malümat Varna vapurundan ikisi Ermeni olmak üzere 27 kişinin boğuldu- ğun ığııîmhlh. : Kaza yüzünden —rpacsltr Ankara treni gecikti Ankara, 30 (A.A)— Bozoyük civarında bir marşandiz treninin” iki vagonunun yoldan çıkması yüzünden İstanbuldan dün hareket etmiş olan Ankara Ppostası yolun açılmasına intizaren civar — İstas- yonlarda — tevekkufa — mecbur kalmış ve büyük bir terhhurla bu | akşam saat 20de şehrimize muva- salat etmiştir. | — rorsuş eteda —— B.M. meclisinde Ankara, 30 (A-A) — Büyük Millet M eclisi bogür Refet Beyin riyasetinde toplanmı$ ve Kunya meb'usluğuna intihap olunan Ke- mal Zaim Beyin intihep mazba- tasını tasdik etmiştir. Muteakıben | Brükselde — toplenan — milletler arasındaki telgraf kongresi tara- reratın tasdiki, Bnyük Millet mec- fcrası hakpıdda ki kanün lâyihası ve hudutlar ve sahiller sihhat umum müdürlüğünün 1929 senesi bütçe kanununa müzeyytl kanuti lâyihası müzakere ve kabul edil- Miştir. İspirto ve meşrubatı kem- liye inhisarı hakkında kı kanüun bir fırka tezyiline dair kanun lâyihası maliye encümeninin t:lebi üzerine mezkür encümene inde “| edilmiştir. Meclis cumartesi günü toplanacaktır. — . 00 Bir fırtına ŞEvlerin damlarını uçurdu Brest: -30- (ALA) — Şiddetli bir fırtına evlerin damlarını alıp :) götürmüş, ağaçları köklerinden çı- karmış ve birçok gemileri hasara uğranmıştır. B direkli bir Leh yel- kenlisinin sahile beş mil mesâfe- de kazaya uğramış ve imdat talep etmekte olduğu bildiriliyor. Va tamiratına bugün başlanacak tır. | ge fından ittihaz edilimiş Olan mukar- | m © lisi 1829 bütçesinde Münakale | —— Cam, Kiremit, Kereste F; ça — Bu kara: -80- ( husust ) | ıeneAAnııkırıdı bine yakın ev ve | apartman yapılmış, bunların hepsi | bitmiştir. Ankara pek yakında Tür- |kiyenin en sevimli şehirlerinden biri | ol“:kı:lı:.ııı'rınnı imar ve terakki kom'syonu relisi Dahiliye Vekâ- leti müsteşarı Hilmi Beşin fevlıı-. lâde mesaisi görülmüştür. H;l;nı Beyden aldığımız malümata göre Ankaradaki inşaat şimdilik bir müd lifte bulunmuştur, 5 :;: teklife nazaran Maryo sera Halicin tathirini derııhto- | etmek istemiş ve bazı şartlar c:_ ryan - etmiştir. Emanet bu tel lifl ecas itibariyle muvafık gör- müş ve mes'elenin müzakeresine muavin Hamit B. memur edilmiş tir. Maryosero dün de emanete lerekbu mes'ele hakkıne Ha eleri :ııı B. ile temasina devam et- miştir. ı ';lzıryosemnm sözleri —| Yıldız sarayı kapatılalı seneler | çtiği halde dedikodusu hâlâ deva-| tmektedir.Senyor Maryo sera pallıyacağız!» *Xbâıîilâ;i.; ıi'evri;lilen İĞ;İıâîâr eee T İNEHLER ? Yarım astr evvel çıkan bir katikalürden . ket açıyoruz abrikaları Bir sene içir)d;lînkarada bine yakın bina yapılmıştır Ankarada yeni inşaatafbir n ei det için teehhüre uğramıştır. Çünkü binaların inşa levazı-) matı Avrupadan getirilmektedir. :ılh..u yerli mallar için yeni açı- n iktısadi seferberlik bu teehhü- rün en mühim sebeplerinden biri- ni teşkil ediyor. . ğ Temin edildiğine göre Tükiye- e (Cam) (Kiremtt) (kereste) Fab- rikaları yapılacaktır. Elyevm mev- çi u'""gr da teksir edilecektir. Aldığı tazminat «devede kulak » mış! Müflis maryosera şimdi de Halicitemizlemeğe talip oldu Sabık Yıldız sarayı müsteciri | dün bi' el p MaryoSera şehremanetine yeni | arririmize Ben hakikaten emanetten 30 bin lira aldım. Fakat bu, benim Yaptığım masraf ve düçar oldu- ğum zarar karşısında hiç mesa- besindedir, Yıldız sarayındaki eş- yam noksan olduğu hakkındaki iddialar gülünçtür. em ben ölmüş bir adamım demektir, Matbuatın hâlâ benimle Uğraşmaşınnı garip bulurum. Benim İstanbula iflâs etmiş bir adam olduğum hakkındaki Neşriyat hiç doğru değildir. Ema- net yıldızı bana vermeden evvel hakkımda uzün uzün tahkikat Yyaptı. Eğer öyle olsaydım yıldızı bana kiralamazdı. - «Buda olmasa sıcaktan

Aynı gün çıkan diğer gazeteler