17 Nisan 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 5

17 Nisan 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İzmirde dört e Ge . kişinin tevkifi Hizmet gazetesinden : Komünistlik Propagandası ya- Ti ve şehrin muhtelif maha- €e beynname attıkları iddia tdilenler hakkındaki — tahkikata 'am edilecektir. Maznunlardan Maarif emin- kâtiplerinden İbraim Saffet, Nazif, inşaat amelele- Abdullah efendilerle tütün Şarı muhafaza memurlaından et ef:ııdllır birici müstantik ©y tarafından isticvap ==|lludlr * — Mumaileyhimin de haklarındaki vaki iddiayı kar' ekte ve bugibi hadiselerde h İYen alâkalari olmadığımı söy- e. ..nulllılııılu hakında tevkif ka- M lş ve cümlesi dün akşam "'P'ıneye sevkedilmiştir. Üzeri H'Zlnet gazetesin- -deki hadise Smel gazetesinden: rehanemize gelerek mu- h::;'l—lııhdon Ahmet Cema- Mahig,DtYe silâh teşhir eden Kikaj in efendi hakkındaki tah- t evrakı müddei umumlliğe & da sulh ceza mahkeme- :ı:'"ll edilmiş ve maznunun tır İmuhakemesine başlanmış- Reisin sualine cevaben: "ul:'"lm: Komünist hadisele- Polis müdürlügünün muh- Bu _"fl!nıı haiz bulunmaktayım di TÜnasebetle harice karşı ken- bir Muhafaza için her halde silâh taşımam lâzımdır. Hayır her zaman taşımam ve tiği günlerde — kullanırım İ Pederime aittir.! ı.'bd gün evvelki Hizmet gaze- Ye lıu. benim komünist olduğum ı“l €vap edildiğim yazılmıştı. )—_:' edildiğimi görmeleri ve için gitmiştim. Beni —hhııı Zannetmişler. Onların b"—n-ı.u'ıf'" altında dışarıda "b— Propogandasi yap- Beni iddia edilmiş. Bu yüzden N...Ğ_""t:;:k isticvap ettiler. Yerbest t anlaşılınca beni K bıraktılar. Ş “ı.w“lıı başka komünist. &dilen şahıslardan bir daha ,::nını.. Fakat Saffetle ©nu daha 'lkllhdınııı. Çünkü hd"'.üıı-. iden tanırım, ar- Recesi elinden Barabellum — olup Tetkiki için mevki —müst, anlığından bir Mütehaş celbine karar verilmiş ve Muhakeme talik edilmiştir. Muhiddin efendi hapshaneye *vkedilmiştir. z İzmir hapisanesin- de bir arbede :’Hizmeı» gazelesinden Mumi hapisanede birinci F; N ;':ı—ao gene bir hadise - ol- _—u': üç kişi ağır ve hafif Yaral e tane d.hnmllı.ıııııılııöır. Hapi iki partiye ayrılan Mitler ye bm.“' =, kîı'.'f:—llk husi velveleye ver- ferhanelerde üle getirmişler- esnasında vücudu- Yalovada Yollar ve inşaat teftiş edildi Yalovadaki inşaatı teftiş etmek üzre Halk fırkası müfettişi Hakkı Şinasi paşa dün Yalovaya gitmiştir. Vali vekili fazlı bey yeni yapılmakta olan yolları teftiş etmek üzre dün Yalovaya gitmiş va akşam şehrimize avdet etmiştir. Hint isyanı alevleniyor Londra, 16 (A.A) Kalkütadan Daily Maile bil- diriliyor. Gandinin en kuvvetli ve nü- fuzlu taraftarlarından olan Kal küta şehremini ile Hintliler kon- grası relsinin tevkifi neticesi olarak Brehmenlerin 24 saat ma- tem tutmağa Karar vermeleri evvelki gün mühinı bir vaziyet tevlit eylemiştir. Ahali şehrin cenup kısmındaki sokakları ma- mlalarla seddederek müruru ubü- ru felce uğratmışlardır ki halk İngilizleri ve polislerini —taşa tutmuştur. Asiler bir çok tram- Üvay vagonlorinı ateşlemişler ve yangını söndürmeğe gelen itfaiye efradını taşlamışlardır. Bunlar- dan bir kaçını da ağır suürette yaralamışlardır. -Ancak büyük Zabita kuvvetlerinin müdahalesi üzerine tükün lade edilebilmiştir. ÇCekirge mücadelesi İzmir 16 (A.A ) Çekirge haşereleri görülen mıntakaların ihbari üzerine şehri- miz ziraat başmüdürlügü şiddetle mücadeleye karar vermiş ve icap eden tedabiri almıştır. Bu sene daha ucuzmuş Londra, 16 (A.A) Nisanin birinde hayat baha- hılığı 1914 Nisanına nisbeten yüz- de elli yedi nisbetiade daha yük- sek idi. Bir ay evvel pahlılık farkı yüzde altmış bir ve geçen senenin ayni tarhinda yüzde alt- miş altı idi. nun muhtelif yerlerinden sekiz yara alan, katilden 15 seneye mahküm Hüseyin, memleket has- tanesinin mabhpuslar koğuşuna nakledilmistir. Bu eski kin yüzünden Öde- mişli ve Bayındırlı bazı mevkuf- lar birleşerek boşnak Hüseyni öldürmeği kurmuşlardır. Diğer taraftan boşnak Hüseyin de boşmakları ve diğer bazı arka- daşlarını toplıyarak Ödemişiilere karşı koymağa hazırlanmışlardır. Nihayet, hadise öğleden sonra patlak vermiş ve hapsanede kanlı bir arbede başlamış ve hapsane birdirine girmiştir. Bu esnada Hüseyin 8 yerinden yaralanmıştır. Hapsane gardiyanları, jan- darmalar koğuşlara girerek asa- yişi temin etmişlerdir. Bundan beş dakika sonra hapi- sanenin ayni koğuşunda bazıları müttehiden — onun — intikamını almağa kurmuşlar ve aradaki kavğı neticesinde boşnak Yusuf ve arslan, Ödemişli Mehmedi küçük bir bıçakla yaralamışlardır '_uz" ikinci hadise üzerine vazi- *l :Ghmeunl kavrayan hapi- ._h_m:_d:lrlnın. birinci koğuşta çak ele ü yapmış ve bir çok b_ı- seyin ""ş:'—İıtlr. Boşnak Hü- alıyan bıçak 26 santim lu 337:. *lup hayatı tehlike- Hapsanedeki hadiseden der- hal müddei"| umum; edilmiş t-hklk—ı....'mi..'î'..:',d.': mücrimleri tespit etmiştir, Bu hadise üzerine Ödemişli ve Bayındırlı mahkümlar görülen lüzum üzerine bodrum ferhanesi- ne nakledilmiştir. | YARIN Ticaret odası ( Birinci sabifeden devam ) si değildir. Bunu ancak oda meclisi yapabilir. Bunun için de oda meclisini teşkil eden zeva- tın mühtelif Ihtisas zümrelerine ayrılması ve bu zümrelerin de bir takım tali — komisyonlara tefriki icap eder, Ticaret ve sa- nayla taalluk eden her hangi bir meselenin tetkiki ve ittiha- zı lâzım gelen tedbirler evvelâ bu encümenlerde karar altma alınmalıdır. Meselâ ihracata ait bir mesele varsa o mesele bu branşla alâkâdar encümende tet- kik olunmalı ve sonra kendisin- den daha büyük olan ve daha mütehassıs zevattan teşekklil eden tali komisyona gönderilmelidir. Mes'ele bir kerre de orada tetkik edildikten sonra heyeti umumiyeye sevketmelidir. Bütün bu işler yapılırken oda idaresi memurları - vasıtasile encümen ve komisyonların faaliyetini pek yakından tahkik etmeli ve ni- hal kararlar ve raporlardan va- ktı zamaniyle alâkadar makam- lar haberdar edilmelidir. Bu suretle sanayi ve ticare- tin inkişafi için ittihazı lâzım gelen tedbirler yine oda mecli- sinin rey ve karariyle alınmış olur ki bu daha doğru ve meto- diklir., Halbuki bugün ne bir ihti- sas encümeni ve 'ne de odanın tdekilindeki gayelere — varmak için ittihazı lâzım tedbirleri ala- cak bir mütehassıslar komitesi mevcuttur. şte bu yüzdenoda resmen) hali faaliyettedir. Büyükçe bir yeküna baliğ olan bütçesi vardır Amiri memuru vardır vardır, ama yalnız bir şey yoktur. Hüsnü niyelte çalışarak sana- yi ve tcaret erbabı için lâzım gelen şeyleri yapmak. Son günlerde ihtilâf o kadar alevlenmiştirki, meclis azalarından bir kaçı reis dahil olduğu halde altı aydan beri içtimalara devam etmemekte ve bazıları da ist'fa etmiş bulunmaktadırlar. Bu cümleden olarak 'seyrise- fain mudürü Sadullah, hacı Hü- seyin mahdumu hacı Mehmet ve reis vekili Hamdi beyler isti- fa etmiş bulunuyorlar. Kahve ve şeker üzerinde vasi mikyasta muamele yapan bir zat'ta son günlerde 100 bin lira açık verdiginden dolayı Vi- yanaya kaçmışlır. Hülâsa Oda meclisinden dört kişi istifa etmiş bulunmakta ve diğerleri de devam etmemkte- dirler, İktisadi ve ticari buhranın devam ettiği ve her gün bir iki ticarethanenin likidasyon yaptığı şu nazik devirde ©€n ziyade çalışması icap eden daire hiç şüphesiz ticaret odasıdır. Son zamanlarda — Türkler arasında uyanan Ve Memleketin can damarını teşkil eden ticaret fikrini kırmak ve tekrar ğençleri memuriyet kapısna koşturacak vaziyeti ihdas etmek bilmeyiz ne dereceye kadar doğrudur. Aceba Odada ki bu vaziyet ve atalet daha ne kadar devam edecek ? Ş eei S ll İskanyanın Almanlara verdiği imliyazal Madrit, 16 (A.A ) Nazırlar meclisi Berselon Ka- diks Seyil ve Kadiks Kanerya adaları hava hatları imtiyazının Almanyaya — verilmesini tasvip etmiştir. Herman İspirer (Birinci sahifeden devam) beri cinsleri, miktarları, fiatleri kat'iyetle tespit edilmemiş te halâ muhaberata mevzu olmakta imiş ? Bu hususta tütün tücccar- larının mutalaatına — müracaat ettik. bize tebessüm edilerek dendiki': Bu tütünlerin miktarı ne olursa olsun, bunları ekir- pertiz edip fiat taktir etmek pek kısa birzaman mes'elesidir, senelere lüzum yoktur, Eğer bir teahhur vaki ise bu, her halde esbabı fenniyeden değildir. 6 — Defterdar bey vefat tarihinin son günlerde yani bir ay mukaddem Tiryeste Konsolos- luğundan sorulmasının yeni bir ihbardan mütevellit — olduğunu kaydediyorlar. Mevcut kanuna göre herhan- gi bir veraset vergisinin tehak- kukunda yapılacak birinci iş vefat tarihinin tesbiti değilmidir? Acaba bu mühim noktamın tah- kikı niçin dört sene ihmal edil- miştir ? 7 — Defterdar bey vergi matrahının Herman İsprerin ve- fatı tarihinde Türkiyede mevcut tötünlerinin (kâffesini ihtiva et- tiğini yazıyorlar. Maalesef bu malümat mevsuk istihbaratımıza tevafuk — tmemektedir. Herman” veresesinin ketmi matrak husu- sundaki |ihtisaslarına — nazaran bu noktada dahi Defterdarlığın yanlış bir yola sevkedildiğini zannediyoruz. Herman öldüğü zaman Tür- kiyede kendisine ait depolarda yalnız 927 mahsulü değil 925, 926 mahsulü tütünlerden de küliyetli miktarda ıstoklar mev- eut bulunmakta idi, Herman şirketinin her sene iki ay üçlü milyon kilosu İzmir mali olmak üzre beş milyon kiloyu müteca- viz tütün mübayaa etliğine göre vu beyanata cebri nefsile bile inanmak kabil olamıyor. Defterdar bey ve maiyetle- rinin, ihtisasile alâkadar olan tütün işlerini layıkile anlayama- | yacakları, bu hususta meözur | oldukları - bedahettir. Bundan dolayidirki sanatlerinde mahir | olan Herman veresesi, her fır- l sattan istifade ederek maliye | memurlarımızı, hukuk! manav- l ralar, ketim ve ihşn, muvazaa î gibi muamelât karşısında bu- | lundurmuaşlar ve mühım bir devlet alacagının senelerdin beri ta- | hakkukuna manı ; olmuşlardır. ] Defterdar bey, bu yılan * hikayesi kadar uzun — muame- latın birâan evvel neticelenme- | sini arzu ediyorlarsa vakit geçir- meden hakiki erbahı ihtisrta müracaat ederek evvel emirde | mes'elenin gavamızına — vukuf peyda etmelidirler Aksi takdirde vasıl olacakları neticenin tam ve kâmil olamayacağı muhakkaktır. ZTT AAAT H P Rela j Hayat çıktı Hayatın Üçüncü nushası em- | ik bir surette İnlişar :î::n .Mıf';ıldeıeulı itibarile Avru- I pa me:muılınnd:ln biç ıer: kıl; tadır, Fikir ve siyasel :l:;::ı"ı bu nüshada bek mü- tehayyiz — kalemler tarafından icmal edilmiştir. Hindistan mes- elesi, sulh met leri ve salre.., Yavuz sultan Selim makalesi sonderecede mühimdir. Verem nihayet — yenildim ? — fıkrasını mutlaka oküyunuz. Memeleketi- mizide bu kadar ciddi bir mec- mua görülmemiştir. Yüz sahife İ 20 kuruş. Sahife rıııııııııııllıll--n— TİYATRO VE SİNEMA Pangaltı Sinema tiyatrosunda bu akşam Komik Şevki B. temsilleri Avrupadan henüz şehrimize vu- rut eden Kolumbiya plakları ve güzel sesler kıraliçesi Sabriye Hf. tarafından sahnede konser Satılmamış Bakireler Gülünçlü komedi 3 perde Dühuliye 30 kuruş * Beyoğlu Mulenruj salonunda Bu gece san'atkâr Naşit B. temsilleri Türkiyenin en namdar aktör ve akterislerinin iştirakile birinci defa olarak: Zeybekler 3 Perde Alaturka danslar ailevi duettolar. Fiatler ; 380, 60, 75. x Üsküdar Hale sinemasında Bu akşam Ateşten kalp Mümessiller : İvan Mojikin ve Mozi Vernon Geceleri 9,30 da hergün gün- düzleri 3,80 da, Gelecek program: Deniz Kurtları FFT e-Eskimo -x KREM GLASE ! Yalnız Beyoğlunda MÜLATYE £ de bulunur. H - BANANNENUNEANMANMAKENA stanbul müddei umu- miliğinden: Avukatlık imtihanlarının su- reti İcrasına dair 28 Teşrinisani 1926 tarih ve 6405 No.lu tali- matnzmenin H. Bendindeki Mart, Teşrinievvel ve Z. Bendindeki Nisan Teşrinisaniye — değiştiril- miştir. Bu seneden itibaren avukatlık imtehanına girmek isteyenlerin ona göre müracaat etmeleri lü- zumu ilân olunur. TAVİLZADE VAPURLARI Ayvalık Ekspresi Selâmet vapuru 17 Nisan Perşemn!;e ü akşamı 17de Sirkeci rıh- =mdın hareketle Gelibolu , Çanakkale, Küçük kuyu, Altın Oluk, Edremit, Bürhaniye ve Ayvalık — iskelelerine azimet ve avdet edecektir. Yemiş Tavil zade biraderler Telefon İst. — 2210 Sultan Ahmet Sulh İkinci Hukuk mahkeme- sinden : Müddei Halil Faj avukat Daniel Behh.': ı::n:uülf rafından Binbir dirakte Eczane sokağınde 38 numarada mukim AÂvni Arif bey aleyhinde 1385 lira/bedeli icar talebile ikame ettiği davada müldel aleyh Av- ni Aarif bey hakkında tastir kılınan davetiyelerin ikametkâ- hının meçhuüliyeti dolayisile bilâ tebliğ iadesi üzerine bir ay müd- detle ilânen tebligat ifasına ka- rar verilmiş ve yövm muayyen muhakeme olan 26 Mayıs 930 pazartesi saat 14 de mahkemede ispatı vücut etmeniz veya vekil göndermeniz tebliğ makamına ilân olunur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: