8 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4

8 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- p 102 Sahife 4 AdlI ve hakka doğru! - Yıl 8 Ma ç— veemet n ee e— — Arif Oruç B. hakkında ne cihetlerden| Kadıköyüne tra- lüzumu muhakeme kğrarı istendi ? Deses Müstantiklikvlzaramamesinin metni Başmuharririmiz Arif Oruç | B. bakkında ikinci müstantik İsmail Hakkı B. tarafından ka- leme alınan kararnamenin ilk kısmını dün derç etmiştik. Tarih adlimiz içinde pek mühim bir muhakeme teşkil ede- ceği aşikâr |lan Arif Oruç B. muhakemesine ait olan bu şayanı dikkat kararnamenin son kısiim metnini de bu gün dercediyoruz: Bununla beraber vakti zama- nı geldiğinde millet müsebbipler- den hesap sorulacağından emin- dir. ve mütemeindir. Abdi bey Adlı. Masum vatandaşa Rahmet etsin yolunda yazılan makale ile mezkür makale ziyi- rinde son dakika serlavhası al- tında Ankaradan telefonla yazı- lan ve yirmi bin memurun açıkta kalacağından babisle haberler ve gene mezkür Gazetenin 5-4-930 tarih ve 111 numaralı nüshasının birinci sahifesinde (Izah edelim ) başlığı altındaki Sislileyi neşriyat efkârı umumi- yeyi tehyiç edecek musanna havadis mahiyetinde görülmekte ve gene mezkür Gazetenin 10-3 930 tarih ve 85 nüshasının ba- şında büyük harflerle (Herman kepazeliği bir meb'usa yöz bin liramı vermişler) ve birinci sa- hifesinin üçüncü sutununda ka- nunun tatbiki unvanı altındaki makalenin en son kısmı ile bi- rinci sahifenin son iki sütunun- da ve beşinci sahifesinde intişar eden yedi yüzbin İiralık veraset vergisi hakkında bir meb'usun yüz bin lira rüşvet aldığı şek- lindeki neşriyat B. M. Meclisini tahkiri tazammun eylemekte ve gene Yarın gazetesinin 7-4-930 tarih ve 112 numaralı nüshası- nın birinci sahifesinde Arif Oruç beyin hali mevkufiyette bulun- duğu sırada intişar eden ( Bizi men edemezsiniz ) serlavhası altında Şemsettin Ertuğrul imzalı makale münderecatı hükümetin şahsiyeti — maneviyesini tahkir mahiyetinde kemali sürtatle ve günü gününe ceryan etmiş olmasına rağmen maznunlardan Arif Oruç beyin Tevkifaneden 13 gün stonra verdiği 19-4-930 tarihli istidada lehindeki ve aleyhindeki deliller toplanmıyarak ve başka bir tah- kik muamelesine tevessül edil- miyerek makamı iddianın iddi- ayl mücerredesi üzerine delilsiz mevkufiyeti devam ettirildiğinden ve çahit ve ehli hibre dinlen- mediğinden ve keşif ve muayene yapılmadığından — ve — hukuku amme davasının kabule şayan olmadığını ve saireden babisle iti- raz sert edilmekte ve cuhuriyet Müddetumumiliğinin son tahkikata açılması talebini havi iddiana- mesinin tebliği üzerine vekilleri avukat Nuri Bey imzasile müd- deti içinde verilen 29-4 - 930 tarihli istidadan delilsiz lüzumu muhakeme kararı yazılamıyacağı için talebi vakiin kabul edilme- sine imkân görülmediğinden mu- muktezasının karar verilmesi ta lep olunmakta İsede Cumhuriyet Müddelumumiliğinin — talpnamesi üzerine ilk tahkikatın açılmasına dair ittihaz edilip üsulen ken- disine bildirilmiş olan karara vaki muhalefetin yerinde olma- dığına karar verilerek bu karar sorgusu sırasında tef- him edilmiş olmasına mazaran Hukuku üi ııı:; “T:' Kabüle yan olmadığına :l.erıııcyıı olan - itiraz '._...MJI madığı gibi mumaileyh tarafın- dan müdafaaya dalr ne soğru- ları esasında ve ne de ahiren Keahit ve ehli — hibre — göste- rilmemiş ve neşriyatta Hukuku- amme namına dinlenecek şahit ve ehli hibre ve yapılacak bir keşif ve muayene mevcut ve mutasavver olmadığı ve vücu- dunu aradığı ve toplanmasını talep ettiği delillerin yukarıda birer birer zikrü tadat edildiği veçhile bizatibi neşiiyattan nef- si mentukunda mevcut bulundu- gu cihetle itirazatı saire dahi kabule şayan görülmemiş ve devletin Mali vaz'iyeti hüküme- tin mevkiini zalfa oğratacak bir halde olduğu ve son faaliyet ve icraatın kabineyi zaıflattığı ve İsmet paşa kabinesinin mali siyasetteki kifayetsizliği yolunda aleddevam vaki neşriyatına rağ- men kabinenin herhangi siyase- tinde Büyük millet meclisinin daima ittifakla itimat reyi al- makta olması ve diğer bütün gazetelerde bu kabilden tek bir neşriyata bile tesadüf edilmemesi gibi haller neşredilen müheyyiç havadislerin asıl olmadığına en bariz birer delil teşkil eylemek- te bulunmuş ve gazeteler mün- dericatından dolayı terettüp ede- cek mücazatı kanuniye evvelâ müdürü mes'ule raci bulunmak ilibarile memnu fiillerle cezala- rının içtimar hakkındaki hüküm ler indelmuhakeme nazara alın- mak üzere ef'ali mezküreden do- layı müdurü mes'ul Arif Oruç Beyin hareketi Türk ceza ka- mununün 1Ği inci maddesinin birinci ve 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının matufunileyhi olan 158 inci ve mumaileyh Arif Oruç Beyin hali mevku- fiyette bulundağu bir — sırada imzası altında yazdığı ( Bizi men edemezsiniz ) serlavhası altında hükümetin şahsiyeti maneviyesi- ni tahkiri tazammun eden peşriyat ile 3-4-980 tarih ve 109 numaralı nüshasındaki son dakika ve millet meclisinin mühim mesaiye sahne olacağı yolundaki efkârı umumiyeyi tehyiç edecek mahi- yetindeki hilâfı hakikat neşri- yattan dolayı Şemsettin Ertuğrul beyin hareketi dahi mevadı mezküre hükümlerini müstelzim bulunmuş olduğundan ceza mu- hakemeleri usulü kanununun 196 ve 200 üncü maddelerine tevfi- kan İstanbul ağır ceza mahke- mesinde duruşmaları yapılmak üzere son tahkikatın açılmasına ve cürümlerinin taaddüt ve te- selsül ve devlet ve hükümetin nufuzunu kıran ve memleketin asayişini bozan filillerden olması itibariyle mevkufiyet hallerinin devamına ve bunlardan Arif Oruç beyin iddianamenin tanzi- minden sonra verdiğ lstida has- talığından bahisle vaki tahliye talebi zikrolunan - sebeplerden dolayi varit — görülmediğinden reddine ve ( Bizi men edemezsi- niz serlavhası altında intişar edüp hükümetin şahsiyeti mane- viyesini tahkiri tazammın eden makalenin hini intişarında mü- dürü mes'ul Arif Oruç beyin hali —mevkufiyette — bulunduğu kayden mütehakkak olmasına ve mevkufiyeti sebebiyle kanu- nen hürriyeti tahdit edilmiş olan mumaileyhin sahibi makale Şem- settin beyi böyle bir makala yazmaktan men'e muktedir. ol- miyacağı ve bu itibarla muma- ileyhe mes'uliyet teveccüh ede- miyeceği degâr bulunduğuna ve mezkür — gazetenin — 14-12-929 muay işleyecek Bayramdan sonra münakasa açılıyor Üsküdar tramvayının kadı- köyüne temdidi hakkındaki iha- le şartnamesi bitmiş ve meclisi idarenin tasvibine iktiran etmiş- tir. Münkasa beyram ertesi ya- pılacaktır. Şimdiden bazı gurup | tarafından şirkete müsait | ve Beşiktaş mümesili Şerefettin lar teklifler yapılmıştır. Hattın inşa- sına ait teklif mektupları temmu- za kadar kabul edilecek ve tem- muzda en müsait şerait teklif edene ihale edilecektir. Yapılan plana göre tramvay hattı İbrahim aga çayırını taki- ben — Kadıköyünde altı yol ag- zına çıkacak ve oradan iskeleye inecektir. Talipler arasında birinci dere- | ! cede tercih şartlarından birisi de inşaatta sür attir. Kadıköy hattı nihayet kâ- nunusanide işlemege başlayacak- tır. ——— — tarihli ve 9 numaralı nüshasında Sultan Aziz devrinden lavhalar başlığı altındaki yazılar meya- nında eski barflerle ( Pardon mösyo iyi amma bizim kol ne ise mademki pardon dedin ) yolunda bir cümle münderiç isede bu yazı tarihi bir vesika olarak derç edilmiş olup yeni Türk harfleri hakkında kanun hükmüne göre bu gibi vesika ve kilişelerin3gazetelere derci kanu” nen cezayi müstelzim görülme- diğine ve Cebeli Bereket muha- biri (R. Atila) imzasiyle yazılıp mezkür gazetenin 8 -3-930 tarih ve 83 numaralı nüshasında ııı= makale me c a telif taraflarında — zeriyat ve muhtelif işler hakkında malüma- ti muhtevi olup ( Sıtmanın fena halde memleketi kırmakta ol- duğuna dair bir malümât mün-

deriç olmadığına vebu makalenin başlığına ilâve olunan bu cümlenin etipler tarafından başlığa sehven karıştırıldğı hakkındaki müda- faanın sihhatı makale mündere- catiyle teeyyüt etmekte bulun- masına ve mezkür cümle esasen efkârı umumiyeyi tehyiç eder müsenna neşriyat mahiyetinde görülmemesine ve her ne kadar Arnavut Köyünde çeşme soka- ğında 8 numaralı hanede mukim Fahrettin Bey tarafından mez- kür gazetenin 87 numaralı nüs- hasının ikinci sutununda mün- deriç matbuatta şekavetmi ser- lavhalı yazıların şahsımna matuf olduğundan — bahisle Müdürü mes'ul Arif Oruç Bey aleyhinde maddeyi mahsusa isnadiyle ha- karet davası açılmış isede neş- riyatı vakia matbuata ait ve matuf olmasına ve bu makale- de mütldelııhı lıml l.'.h.ı_l zikir edilmediği gibi mahiyetinde ve müddeinin şahsına matufiye- tinde — tereddüt — edilmeyeceği derecede mahkemeye seki kâfi karineler dahi — görül ğine binaen mezkür dört davaya ait fitllerden dolayı kanunu mezkü- rün 191 inci maddesine tevfikan mumalleyh Aarif Oruç Beyin muhakemesinin men'ine ve Ce- beli bereketten (R. Atile) im- zasiyle makale yazan Zzatın hü. viyeti ve meskeni belli olmadığı cihetle tebliğat yapılmayan ve şu hale göre sayılan , mumai- leyh Bakkında sön tahkikat ya- pılmasının imkânsızlığı hasebiyle kanunu mezkârun 198 inci mad desine tevfikan tahkikatın mu- vakkaten tatiline ve 160 kuruş istintak harcının Arif Oruç ve Şemsettin Beylerden alınmasına ı 1-5-930 9-5-680 karar verildi. Aslı gibidir. başında | Bay_i*_ğjııda Macarlarla yapı-| lacak maçlar 9 Mayıs cuma sabahı şehri- mize gelecek olan B. E. A. G. Peşte amatör muhtelitinin bay- ramın birinci, ikinci ve dördüncü günleri Taksim — stadyomında yapacağı maçlar hakkında gö- rüşmek üzre dün içtima ederek müzakerede bulunan Galatasa- , ray kulübü reisi Abidin Daver ı Fener bahçe mümessili Zeki RiıııI beyler vaziyeti etrafile müzake- “reden sonra gayri mes'ul imzalar tarafından bu teşebbüs etrafında yapılan neşriyatın her üç kulü- | bümüzün müşterek menfaatleri noktal nazarından nazarı itibare | alınmaması ve şimdiye kadar ı olduğu gibi her üç kulüp men- | faatinin istilzam ettiği tesanüt ve ahenk dairesinde Hareket olunması neticesine varmışlar ve gelecek takımın yapacagı üç | maçı kendi aralarında şu şe- | kilde tesbit etmişlerdir. 1 — Bayramın birinci 9 ma- yıs cuma günü Macarlar - Galata- | saray | 2 — Bayramın ikinci günü | Macarlar - Beşiktaş. ı 8 — Bayramın dördüncü pa- zartesi günü Macarlar - Fener bahçe, Poliste Hırsızlık Son yirmi dört saat zarfında şehrin muhtelif yerlerinde 5 hır- sızlık vakası olmuştur : 1 — Muharrem isminde 18 | yaşlarında bir genç Kuml! bakkal Kiryakonun dükkânından | 10 süpürge çalıp kaçarken ya- kalanmıştır. ! 2 — Tahtakalede bakkal Meh-| met Ali efendinin dükkânına müşteri sıfatıle gelen sabıkalı Hüsameddin ve Bekir bir paket | çolmışlar yakalanmışlardır. B — Kandillide Fransız mek- tebi bekçisi Yuvana ait 2 av | tüfenği çalınmıştır. 4 — Rumelihisarında — Salih beyin yalısından çalman bazı eşya araba ile nakledilirken ya- kalanmıştır. 5B — Defterdarda oturan Sa- miye hanımın içinde 45 lira bu- lunan cüzdanı çalınmıştır. Paltosu mu yokmuş | Dün saat 9 da Bülbülderede Karac sokağında oturan Hampar sun ef. evine hirsiz girmiş palto ve saire çalmıştır, Gelir gelmez.. Dün Çatslcadan İstanbula gelen Aptullah Karagümrükten geçerken 14 lirasını iki şahsı meçhl dolandırmıştır, Stadyoma da hırsız girdi Taksim stadyomunda oturan Mehmet efendinin odasına hırsız girmiş 70 İlra, altın saat ve sair eşya çalmıştır. »DoPAİ eee Yeni ticarel itilâfi İsviçre ile aramızdaki licaret İtilâfnamesinin müddeti Nisan nihatinde dolmuştur. İsviçre hü- etinin müracaatı Üzerine yeniden muvakkat bir ticaret itilâfnamesi yapılmıştır. Bu itilâfnamenin feshi için tarafeyinden birinin üç ay evvel yekdiğerini haberdar etmesi lâ- zimdır. Yeni itilâfname Mayıs iptidasından itibaren tatbik edil- mektedir. İzzet Melih B. lıui-':Mk ve tramvay şirketi İzzet Melih B. tayin olunmustur. L':“ Mılıh bey yeni vasifetine Ordunun sinesinde ( Birinci sahifeden devam ) çu zabit vekili olarak neşet ©İ ğ miş ve ordumuzun sinesin le yer tişen ilk Afganlı zabit olara' şerefini kazanmıştır. Muma aslen Türkistanlıdır. Ordumuzut sinesinde yetiştirdiği kardet mib let evlâtları memleketimiz medarı şeref ve iftihardır. Memleketizde tahsilde bul?” nan bir çok Türkistanlı ge! g ile 155 kadar Afganlı talebe VAF dır. Bu talebe memleketli mühtelif liselerinde okutul tadırlar. —— seseri sesa —— ğ musikişinaslarımız masırd — davetli Bu sene Mısırda şark musikiti hakkında bir kongre hıplıııl“k' ğ tır. Kongra Mısı musiki cemiyeti tarfınden terip edilmektedir * — Kongrada şark musikisile gâ'P & ü müsikisi arasindaki fakların # bepleri görüşülecektir. Bundaf — başka şark musikisinin atisi 4 kında da ilmi müzakereler cef” yan edecektir. Mısir konsuluslüğü konserva” —— tur müdüriyetine gönderdiği bir tezkerede konğreye türk musl” — kisile meşgul zevatın davetli ot Ö duğunu bildımiştir. $Ğ Konservatuvar memleketimiz” de şark musikisile meşgul zavatıp — ismini Mısır konsulusluğuna bit dirmiştir. Dayak tahkikatı Taksim polis merkezind . dö“ vülen diş doktoru Nizameti n B. F. tahkikatına müddei umum iikçe devam edilmektedir. K Sanayi müdürlüğüdeki hadise tahkik ediliyor Sanayi müdüriyetinde teca” vüze uğradığını iddia eden, fef İabşala a hakkanda SAyetdi . ti tahkikata lnılıııııı:ı:. T — omşe— İrtihal Topçu binbaşılarından Fethi ve yüzbaşı Mehmet Şerif bey- lerin amca zadeleri esat efendi müptela olduğu hastalıktan re- hayap olameyarak dün irtihal etmiştir. İstanbul dördüncü icrâa memurluğundan: Yaşar efendi ve Şaziye hani” mın Kostantin efendiye — olan borcundan dolayi mahcuz buluna — kâğıthanede Çoban çeşmesi çad- desinde 3 mükerrer numarı mukaddema samanlık elyevm arsanın temamının otuz ikide on dokuz hissesi ve gene mahalli mezkürda üç mükerrer N.lu arsanın üçte birinin otuz ikide on dokuz hissesi 30 gün müddetle ihalel evveliye müzayedesin€ vaz olunmuştur bundan mukad- dema samanlığı müştemil 8 mü- kerrer numaralı arsanın hududu Bir tarafı ahare ferağ olunan 178 arşın arsa bir tarafı Tahir efendi varisleri ahır ebniyesi bir tarafı ahare ferağ olunan 78 arşın arsa önü çoban çeşme cad“ desile mahdut olup mesahasi iki yüz seksan sekiz arşın ter” biinde olup içinde bir kısım temel mevcut ve boştur. Diğer 38 mükerrer 178 arşın olup hu- dudu. Borçluların diğer arsasının Tahir efendi varisleri ahırı ve Seher banım arsası ve çoban çeşme caddesi ve mektep ile mahdut olup bir kısım temel tat” larını havi ve boştur. Arsalarıt beherinin arşın — mürebbamnın kıymeti muhamminesi ikişer lirâ olup talip olanlar kıymeti mu” hamminenin yüzde on pey akçelerini alarak 0926-5601 dosya numarasile saat 14 den 16 ya kadar 12-6-30 — tarihinde Istanbul ::ıud:ııcn ıcuum luğuna veya müracant ıylıııılı:ı’llıı olunur. - x | ka

Aynı gün çıkan diğer gazeteler