9 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İSTANBUL : Ankara caddesi TELGRAF : İstanbul Yarın TELEFON : ; POSTA KUTUSU : . n 4243 395 Sene: 2 — No: 142 H Yarabbi! . Bu sabah samadaniyet ve mağfıretinin huzurunda kesilen kurbanlar hürmetine, mihnetler 'içinde boynu bükülen bu millete"şad ve murreffeh bayramlar nasib et!.. KARISIR. D ETEKEN İ T A LA D Bir milletin bayramı demek Türk milleti, metin, azim- © milletin en mes'ut, en şen, | kâr, bütün bir cihani adavete © sevinçli,en eğlenceli bir -günü karşı koymak iktidarını göstermiş Smektir, Bu itibarla bu günkü Urban bayramı, bizim için Yramdan madut olmamak Tüzam gelir. Pençesinde — kıvrandığımız ""ıdı bulran, işsizlik, kesat ." bunların neticesi olan para- _'llık. ekseriyeti halkın, bay- l:'" l:ıpmııını mani olmak- bülb ayram gülleri, bayram Tini sevindirmek imkânın- D mahrum ve binaenaleyh Sok mahzun bırakmaktadır. oınAııcık birşeyle müteselli l'nllî::ı ve düşünüyoruzki: Türk k * tarihinde bundan çok Ara bayramlar görmüş ve :î"ı:'_'mr. Bu şimdiki hal de, haldir” gibi gelip geçici bir ki 'ülleri olan mini mini yav- | Türk milleti için, bundan sonra da göstermeğe haziır bulunmuş, yaşamağa, hem de hür, mesut ve müref- feh yaşamağa azmetmiş olan değil bu geçici hal karşısında, bundan daha müşkül zamanlarda bile ye'se düşmek tasavvur edilemez. Bizi cidden teselli eden bu düşünce ile dir ki bayramı teb- rik ediyor, bu millete yakın zamanda selamet, saadet, ra- hat ve refah temenni ,etmeği isteyoruz ve bunun böyle ola- cağınada eminiz. Vatanın en karanlık ve en tehlikeli gün- lerinde kendini göstermiş olan milletin azmü iradesi bu gün de yarın da her türlü müşkü- lâtı iktiham edecek kabiliyet- —. tedir. GEREEM « aa Müjde ! Köprü parası için emir geldi Bir hazirandan itibaren köprü BParasının kaldırılması için dün Yete resmi tebliğat icra edil- | Diştir, Vali Muhiddin B. —.,v'" Muhiddin B. dünYalo- %;..'“lnlıli bugün davdet ede- Borçlarımız —rase Maruf bir müte- hassıs geliyor Fransız ve İngiliz dayinler vekillerile Maliye vekâleti ara- sında - cereyan eden müzakere | neticesinde bir maliye mütahas- sısı celbi tekarrür &tmiştir. Geti- rilecak mütahâsssin 'tsmi Şarl Risttir. Mumalleyh Fransa devlet | bankası ikinci müdürüdür. YARIN BAŞMUHARRİR VE SAHİBİ ARİF ORUÇ i_ ABONE : Dahil için seneliği 1400 Hariç , v 2700 İLÂN : Tarifeye tabidir. Fiati 5 kuruş 9 Mayıs Cuma — 1980 GDN AMAD

Hasta ölmasına rağmen başmuharririmiz Arif Oruç ve tahrir arkadaşımız Şemseddin beylerin bayramda mevkuf bulundurulmalarına beyanı teessür ,ederiz. J BOBEE Kd SN G REE NTT ND DT MAD Mütecaddit müracasıt ve taleplere re ğmen, ga- zetemizin - sahibi ve baş- muharriri — Arif Oruç beyle, t hrir rkadaığımız Şemseddin Ertugruül B. el'an mevkuf bulunmak- tadiırler. , «Yorm » tahrir GSilesi bu hüznü, bu kederi bu meş'ut günde birkat'daha hissetmek tedir. Arif Oruç B. hu gün hapisanenin hastâhesinde maddi ve manevi iztırap içindedir. Şemseddin Er- teğrul da tevkifaneninka- savetli ve karanlık hav- lusunda kendi derdiyle baş başadırlar. Bu bayram günleri bu iki Türk çocuğu için bir felâket günleri olmuştur. Gözümüz, gönlümüz Adaletin tecellisini bekleyen başmuharririmiz Arif Oruç bey kederli bir halde kendilerine, uzaktan, uzağa bayramı kutlularız Şabık Mahkemei temyi z reisi evveli Ömer lutfi beyin Başvekâlete gön- derdiği şayanı rrar dikkat bir mektup! Aynı günde gelen bir takdir ve bir tebdi( tğlgrafı- Hakimlerin istiklâl ve istikbali mevzu bahistir - Sa- lahiyet nasıl tefsir edilmiş ! Adliye nazırı esbak İsmail Sıtkı bey, Haydar Rifat bey da-; vası dolayisile evelki gün birin- ci ceza mahkemesinde istinabe suretile alınan ifadesinde bilmü- l nasebe sabık mahkemel temyiz | relisi evveli Ömer Lütfi beye ait bir mektuptan bahsetmişti İsmail Sıtkı bey gayst iyi ar- kadaşı olan Ömer Lütfi beye temyiz riyasetinden esbabı isti- fasını sormuş ve Ömer Lütfi bey, demumaileyhe bir mektup vererek istifa sebeplerinin bu mektupta izah edilmiş olduğunu söylemiş- tir. İsmail Sıtkı beyin o zaman bir suretini aldığı ve Başvekil İs- met paşaya bitaben yazılan bu mektubun metnini berveçhi ati | aynen neşrediyoruz : Başvekil j İsmet paşa hazretlerine Arzı tazimkâranemdir. Bu arizamda tafsilen beyanına cüretyap olduğum mesele, bilha- ssa itinayı devletlerine mazhar olan mukadderatı hükkâma mü- teallik olduğu için lütfen müta- laası efendimize melel vermez | nmldlndıylm- Cumhuriyeti muazzamamızın ilk Mahkemei Temyiz reisi ev- veli sıfatile vücude getirdiğim hizmetlerden kendi — lisanımla bahsetmek istemem, Malümu fa- himaneleridir ki, insan nefsini l 1 metetmekle ahlâk —hükmünce makamınden sukut eder. Zaten füebatı idarei hükümetin her gu- besini lahzai basiretlen dur tut- Mayan zatı vekâletpenabilerince hiç bir hizmatinmestur kalmadı- ğindan eminim. Cevrt kaderle değil, desti be- veRErRe venEsaaeknaENerASEE A SERĞENAResaSeRdeeceRn AA Gazetemiz amx Yarın, muhterem karilerinin mübarek kurban bayramını tebrik ve bu münasebetle bay- ramın ikinci, üçüncü ve dör- düncü günleri, diger gazeteler gibi, Intişar etmiyeceğini arz eyler.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler