9 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 2

9 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şerle maruz tutulduğum muame- | lei ahirenin şahsıma ait olan kıs- mı bendenizi kat'iyen müteessir etmemiştir. Çünkü mesleğimde müntahayı derecata vasıl oldum. Ve o müntehadan şerefi nefsim mahfuz ve belki de mütezayit olarak ayrıldım. Yalnız o muamelenin hukuku hükkâma terettüp eden ve ede- cek olan mazarratı haliye ve müstakbelesini süküt ile geçiş- tirmeği vicdanen muvafık gör- medim. Hadise şudür: Mahkemei Temyizin mevkii nazik ve makamı muallâ ve azim olmakla beraber, en mü- him zamanda en müşkil vezaifi kemali muvaffakiyetle ifa dahi eylemiş olduğundan, mahkemei müşarünileyhanın ayni haheşte devamını temin için daha ziya- de hoş ve mühterem tutulması ve tenzili kadr ve menziletine müeddi olacak muamelâta mey- dan verilmemasi vucubuna dair Adliye vekili Beyefendi Hazret- lerine sureti hususiyede bir kıt'a ariza lakdim eylemiş — idim . Bendenizi — şifreli — telgrafname ile Ankaraya davet buyurdular. Gerek arizam münderecatın- dan ve gerek esnayı teşerrü- fümde “biliktiza, serdeylediğim bazı mülâhazattan nasılsa münfeil olan vekili müşarünileyh haz- retleri, Eskişehire avdetimi mü- teakip, riyaseti ulâyi uhdemden refederek Mahkemet — Temyizde Reisi sani sıfatile ifayı vazifeye devamımı iş'ar eylediler . Vaka şu surette cereyan ey- lemiştir. Adliye vekâleti celilesinden 80 temmuz 341 tarihile müerreh bir kıta telgrafname aldım. Aynen maali: Mahkemci Tem- yiz birinci hukuk dairesi riyase- tine * Mahkemei Temyiz devatri- nin ve bu meyanda bilhassa dai- rel âliyelerinin üç yüz kırk sene- si zarfında ibraz eylediği kıymet- dar ve çok yüksek mesai faali- yeti Türk cümhuriyeti şerefi ad- lisi namına lisanı şükranla yat etmeği bir vazifel milliye telâkki eder ve aynı faaliyetin senei ha- liye zarfında du tezahur edece- ğinden emin olarak zatı alilerine ve azayı kirama teşekküratımı ve hürmetlerimi takdim eylerim., Bu telgrafın vurudu üzerine. Mahmut Esat Beyfendi Hazret- lerinin pek nazik ve pek 'müsta- kim bir vicdana sahip oldukla- rına zahip oldum, ve hatta hü- küm eyledim. Zira kendilerine Mahkemel Temyizin hıfzı haysi- yeti namına takdim eylediğim Tefrika No : 28 salifüzzikir arizamdaki sureti ifa- deden ve esnayı mülâkatımızda- ki şekili beyanımdan dolayi bendenizden şahsiyen mugber oldukları halde böyle bir telg- rafname ile hakkı teslim ve mesali vakıayı o kadar lâtif bir | tarzda takdir buyurmaları, şüp- hesiz ulviyet ve metanetlerinin bir delili barizi idi. Aradan üç saat mürurunda, Başmüddei umumilik canibinden telgrafname teblig olundu. Tibkan maali : “Mahkemei temyiz teşkilâtı hakkındaki 1 teşrinisani — 339 tarihli kanunun vekâlete bahş eylediği salâhiyete binaen Mah- kemei Temyiz Riyaseti Ulâsı Temyiz Ceza dair.si reisi İhsan Beyefendi Hazretlerine - tefviz olunmuşter. Şimdiye kadar Riya seli Ulâ vazifesini ifa etmekte olan Birinci Hukuk dairesi Reisi Ömer Lütfi Beyefendi Hazretle- ri vazifei saliyeleri olan dairei mezküre umurunu ifa buyura- caklardır. Her ikisi bir günde ve aynı imza ile keşide edilen bu iki tebk grafnâmenin birincisinde münde- riç medayih ve taltifata müstahik görülen bir reisi evvelin ikinci telgrafın tazammun eylediği der- bel kahireye istihkakını iktiza eden esbabın nelerden ibaret olduğu vekâleti müşarünileyha tarafından izah buyurulmamıştır. Nezdi celili vekâletpenahilerinde gayri hafidir ki, bilinmeyen se- bepler müdafaa edilmezler. Böyle bir hal karşısında ben- deniz için istifadan başka yapı- lacak bir şey kalmadığından ve- kâleti müşarünileyhaya atiyüzzi- kir telegegfi keşide eyledim. Adlliye vekdâleti eelilesine * Muamelei vakıanın istifaya | davelten başka bir manaya ham- li gayrı mümkin olduğundan bi- Ticabe istifa eyledim. , Şu cevabı ita buyurdular: * Muamelet ahire zatı âli!leri- ni istifaya davet olmayıp kanu- nun bahşeylediği salâhiyeli isti- malden ibarettir. Vazifel hazıra- nıza devam ile millet ve memle- ketin mesainizden müstefit ol- ması temenni olunur, , İşte efendimiz, hukuku hük- kâma terettüp eden mazarrat atıl bu noktada tecelli etmekte- dir, Vekâleti mü;arünileyhanın is- tinat eylediği 1 teşrini sani 839 tarihli kanunun Adliye vekâle- tine bahşettiği salâhiyet ancak münhal vukuunda reisi evvel in- tihabına maksur olup, yoksa hor arzu olunan zamanda riyaseti u- 9 Mayıs 1930 karada bir macera Sofrada Suzan ile nişanlısıda intizarda idiler, girmedim, kapı- dan müsaade alarak daireme çekildim. — Kimbilir 0 şarlatan çecuk, zavallı Suzanı ne kadar üzüp hırpalamıştı? Kalın duvar- lardan, öte taraftaki — Suzanın çığlıkları sızıyordu. Yemekten sonza bir saat kadar uyumuşum. Biraz gazete okudum, biraz gra- mofon çaldım. Güneş caddeden aşmak Üzere idi. Gruba iki saat kalıyordu, güneşin üstümüden aştığı/zaman soluk solua H geldi : — Aman azizim, annem on- | Tarla kalmağa mecbur oldu. Şöyle bir hava alsak dedi. Yazan : AYHAN Biraz gezdik Fridun bey, Arnavudun ceviz ağacına ka- dar gideriz dıyorum. İsterseniz, bu akşam biraz uzaklara da gi- derdik. Kim bilir, daha yüksek- lerden, grup nasıl görünüyor ? ben, Ankara çok alçata kalır diyorum, Obiçare memurun vaz'- yetide beni çok sıktı Firdun bey... Sevincimden ellerine sarıla- saktım, (Çankaya)nın dik yo- kuşunu koluma asılarak — çıktık. Caddeden geçenler bize bakı- yorlardı. Yirmi dakikada bizim tepeye çıkabilmiştik. Aanavut- Sağiz sırtını güneşe vermiş, göz- lerini kapayarak kavalını derin derin inlediyordu. » d 5ŞTYEL Töğlizlerle Mısırdada uğradı | Londra, 7 (A.A) İnğiltere ve Mısır murahasları arasında ki müzakereler bütün gün devam etmiştir. Bu müzake- relere gece de devam oluncağı zanneiliyor. Söylendiğine göre bu müzakerat son derecede na- zik bir safhaya girmiştir, 24 saata kadar ya bir anlaşma hasıl olduğu, yahut müzakerelerin in- kitaa uğriyacağı temin ediliyor. Yarın sabah parise gitmesi evvlce mukarrer bulunan M. Henderson hareketini tehir etmiştir. Londra, 8 (A.A) ! İngiliz - Mıstır müzakratı. bu sabah inkitta uğramıştır. Mısır murahasları kendileri için Suda- ndan feragat etmenin mümkün olmadığı beyan etmişlerdir. Mez- kür murahhaslar yam Kahireye avdet etmek niyetindedirler ve müzakeratta bilâhere tekrar giri- şebileceği ümidindedirler. ECRAEL ARDAZ, / Hindistanda vahim li — adil seler zuhur etti! 'Müzakeratinkitaa Gandinin halefi 100000 kişilik bit ayni tarih ile müerreh diğir bir l 'mitingte « sulhistemiyoruz! » diy0? Simlâ, 8 ( A.A ) Vahim hadiseler zuhur etmiş- | tir. Şehir karmakurışık bir hal- dedir. Mahalli muavin kuvvetler seferber edilmiştir. 2 polis me- muru öldürülmüştür. Polis me- murları halk tarafından tedrivi surette ricatei cbar edilmektedir. Vak'a mahalline mütemadiyen takviye 'kıtaatı gelmektedir. Bombaydaki miting Bombay, 7 (A.A) M. Patel 100 bin kişilik bir mitingte söylediği nutukta erazi ve emlâk vergisinin verilmemesi ve memurların boykotu en mü- essir bir silâh olduğunu söylemiş- tir. M. Patel sözlerine şu suret- le nihayet vermiştir. : “ Hükü- mete karşı bütün cephelerde mücadele edeceğim ne kendim ne de hükümet için sulh istemi- yorum, | | Bu sefer hürriyetimizi elde etmek en knvvetli emelimizdir" Hint nazırı nediyor Londra. '7 (AMA Hint işleri nazırı Avam ka marasında — sorulan — bir verdiği : Bombay şehrinin baf! kısımlarile şimali garbi hi üzerinde bulunan eyaletler y biri Istisna edilecek olursa baf — ka taraflarda yeniden biç kargaşalık olmadığını söylemişti": Nazır, müsliman ahalinin S” lâhsız itaatsızlık hareketine kâ” rışmadığını da — sözlerine — ilâvt etmiştir. Mecruhlar ne kadar Delhi, (AA) On sekizi polis olmak üzr? 108 kişi hastanelerde tedavi alti” na alınmıştır. Yalnız bun 4 kişi ölmüştür. Vaziyet şimdiki halde hiç bir gayri tabilik göt” ' termemektedi. e A Y lânın bir mahkemei temyiz rei- İ sinden refile diğerine tefvizine elbette müsaade etmez. Alelhusus sebkeden mesai Ve faaliyeti o derecelerde beliğ bir lisanla tasvir ve takdir edilen ve devamı mesaisinden millet ve memleketçe faide beklendiği sur reti resmiyede itiraf olunan bir relsi evyel hakkında ise sureti katiyede caiz görülmez. Garibi şurasıdır ki: Vekili mü- şarünileyh hazretleri ( Riyaseti | | ula idari bir vazifedir. Vekâletin © vazifeyi her hangi bir reisi sa- niye tevcihe salâhiyeti vardır ) buyurmuşlar. — * Mahkemi Temyiz Riyaseti ulâ- sının mevkil kanunisi vekili mü- şarünileyh hazretlerinin hatır ni- şanları olsa idi, bittabi böyle buyurmazlar idi. Zira reisi evvelin asıl vazi- fesi umum devairi lemyiziye- kemel kübraya riyaset olup u- muru idariye ise riyaseti müşa- | vafık görmediğimden sözleri ye- rünileyhaya mevdü vazalfi tali- ye cümlesindendir. Bundan başka: Ref veya tef- vizi riyaset bir sebebi kanuniye müstenit olmaz ve şekli kanuni- sinde vukua gelmez de Adliye vekâletinde bulunan zatın deva- den müteşekkel olan DE LA | derini ret ile kendilerini rencide hükkâmda atilerinden emniyet kalmaz. Mevkiinden emin olma- , yan bir hakimin salâbeti vicda- niyesini muhafaza edebilmesi ise, | müstebedatı akliyenin haddülga- | yesidir. Kırk iki sene müddet muh- teremen ve mükerremen ilayı vazifeden sonra hakkımda reva görülen böyle bir muüuameleyi hazmetmek elimden gelmiyeceği cihetle diğer bir telgrafname ile istifada ısrar ettim. Bu ikinci telgrafin keşidesin- den birkaç saat sonra mahkemci , Temyizin yerime tayin olunan mı teveccüh veya zuhuru infiali- ; ne vabeste bulunursa kulubu | Sesizce yanına gidelim dedik. | Bağ sinurunu aşarken ayağımızın ! altındaki topraklar göçtü- Top- | çak akışından çalılar hişirdadi, e v kağal ” maba. —: İitisara şefkatla parlıyan mavi gözleri göründü. Ayaga kalkmış tebetsüm | ediyor, pos bıyıkları altından kökleri kararmış iri ve Seyrek dişleri görünüyordu. — Buyursunlar hanım efen- dimiz, buyursunlar bey efendi- miz, başımızın üstünde yeriniz var ! O, her gelişimizde, bu surette | ağırladığını zannederdi bizi gü- neş yavaş yavaş (Puladlı) istika metinden çekilmeğe başlıyordu. Hafif rüzgâr esiyor, büyük ceviz ağacının yapraklari — tatlı tatlı hışırdıyordu. Ağacın köküne iri ceviz yaprakları serdik, lekesi handanın beyaz Japune çıkmasın diye üzerine ceketini serdi. Ar- navut bir kenara çekilmişkava- ihsan Bey hariç olarak, sair bil- cümle rüesa ve azasile Baş mü- ddeiumumi haneme gelerek isti- fadan sarfı nazar etmemi için saatlarca israrda bulundular. Ve kendileri tarfından üç ay mezu- niyet alınacağını söylediler, Böy- le bir heyeti uzmanın eseri tevc- cüh ve muhabbet olan bu talep- etmeği şları insaf ve edebe mu- rini bulsun diye, bir müddeti muvakkate için riza gösterdim. Heyeti umumiye namına Baş- | Müddei umumi'canibinden Vakâ- leti celileye telgraf çekildi. Ve istifadan sarfı nazar ettirildiği- mden bahs olunarak çü mah mez- üniyet itası — lüzümu — İşar olundu. hnı çalıyordu. Tamam bir saat oturduk, Tamam bir sant baş- başa kırların ve bağlarin havası nı beraberce teneffüs ettik. Gü neş batıyordu. Elma dağı üze- rinden alaca karanlık baş gös- terip Ankara üzerine süzülürken geriye döndük.. 3 Haziran a id b Vekil beyefendi Hazretlerl: bizzat talep etmem lâzım gelect” ğini yazdılar . Bu keyfiyli güzel bir vesile addederek, ve heyeti temyiziyey? karşı arzıitizar ve kendilerindef affımı rica eyliyerek üçhcü_def' istifa ettim. İ Vekil Beyfendi — Hazretleri “Talebine binaen iki mah mezu” niyet verilmiştir, ibaresini ha“ vi bir kıt'a telgrafname daha gönderdiler. Şahsen mezuniyet İstememiş” tim. Binaenaleyh dördüncü dafa olarak sureti katiyede istifa et* tiğimi beyan ve hareket eyleye" ceğimi arzettim. “Vukuu iIsrarma mebni istifat! kabul olunmuştur,, cevabını itâ buyurdular. Efendimiz, Taarihi adlide böyle bir hal sebk etmemiştir. Bundan sonrâ vukua gelmemesi de cidden te- menniye şayandır. Zira haddi zatinde vekur, temkinli ciddi, bakşinas olması lâzım gelen bir — Adliye Vekâletinden Teşkilâtı esasiye kanununa “alâ hattin müstekim, muhafil olan böyle bir. muemelenin böyle garip bir surette sudur etmesi nazarper” — veranı diddiyete kan aglatacak bir hadisei elimdir. Tedbir tedebbür, sahibi fikri hikmet Hazretlerinindir. 40 senesi Eylülünde yazılmıştır: ————————MMM—M—M—MMLM——” Yeni petrol menbar aranıyor Türkiş Amerikan petrolyom isminde yani bir gaz kompanyasi Trakyada petrol taharriyatindâ — bulunmak üzre faaliyete başlar — maktadir,Şirketin müdürü Anka” — Dündenberi apartuman altüst| raya gitmiştir. oluyor: Suzan karyolanın üzerine küçük bir pusula birakarak An- karadan hareket etmiş. Sami beyin kederli endişelerine amı- €ası ğülerek mükabele ediyor : . — Müdahâleye, — endişeye hakkınız yoktur. Monşer kerime- nİZ çocuk değildir. Harekâtında ve kanunen serbestir. Siz, ancak size dehalet ettiği zaman evinize kabul edip etmemekte muhtarsı- nız. Hem size ne oluyor? Cem- iyetin sizden beklediğini yaptınız, ( Devamı var ) ! ÜZÜM KIZI Rakısı amili, muhterem müşterilerinin. mübarek bay- ramlarını kutlular. FOTOĞRAF AMATÖRLERI Filmlerinizi yalnız JÜL KANZ- LER atelyesinde developpe etti- riniz. Farkı derhal göreceksiniz. Rekabet kabul etmez fiatlar, a.. l'

Bu sayıdan diğer sayfalar: