9 Mayıs 1930 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4

9 Mayıs 1930 tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K eli 9 -Mayıs Yağma! Nafiada bir sui istimal Bir mühendis dün tevkif edildi Nafia mühendisliğinde mühim bir sui istimal olmuştur. Memmurlardan Etem ef, yol inşasına mahsus olan paradan — bir kısmını zimmetine geçirmiş ve yerinde sahte bir senet koy- muştur. Paranın miktarı henüz - belli değildir. Etem ef. tevkif edilmiş- tir. Fabrikalarımız e Bütün Türkiyede yalnız 54 malban var Milli — tasarruf ve iktisat ce- miyeti Ankara sanayı sergisi mü- nasebetile “Milli sanayı kataloğu, namında bir kitap neşretmiştir. Bu kataloğda memleketimiz- deki bütün fabrika ve matbaala- rın adedi, ne iş yaptıkları cerce- dilmiştir. e Katoloğa nazaran Türkiyede 1510 fabrika ve imalatane var- dır.* Bunlardan 850 «i ipekli, pa- muklu, triko mensucatıdır. 456 fabrika ve imalâtane me- vaddı gıdaiye imâlile meşguldur. 106 Fabrika madeni eşya imâl etmektedir. Kimyevi mevat, sabun, soda tıbbi pamuk ve saire imal eden fabrikaların adedi 170 tir. Taş, cam ve toprağa müteallık 44 fabrika ve imalâtane meşğuldür. Derletlik sanayi ile uğraşan ek- | serisi İstanbulda olmak üzre 75 fabrika bulunmaktadır. Kataloğ- da Türkiyede 54 matbaa kâğıt ve tatbikatı imalâtanesi bulun- duğu zikredilmektedir. —— vrreri erece — Kolza fabrikaları çogalıyor Şehrimizde Kolza fabrikala- rının addedi yirmiyi geçmesi üze- | rine büyük gaz kompanyaları da | birer kolza imelâthanesi açmaga f teşebbüs etmişlertir. ' de yaptırılan muhafaza motörle- | lerdir. M mıntakalara gidecektir. Mer | Bir Amerikalı li- manımıza geldi | Amerika — milyarderlerinden Mister Tunth isminde biri kirala- dığı (Biler gambel) — İngiliz şir- | ketine ait (Kövin Ovkord) ismin deki 700 tonluk güzel bir yatla | dün limanımıza gelmiştir. (Kovin Onkord) yatında A- | | merikalı milyarderin 10 kişiden mürekkep ailesi bulunmaktadır. Amerikalı — milyarder — ailesile (Koin Onkord) Bahrimuhiti atlasi ve Bahri sefitde bir seyyahat yapmaktadır. Kazaya oğrayan motör Geçenlerde Karadenizde mo- törüu bozularak kazaya oğrayan (Loyit) İtalya vapurunun İtalya- | dan gönderilen (Nettunu) vapuru : çekerek İimanımıza -getirilmiş, | dünde gene vapuru çekerek | İtalyaya hareket etmişlerdir. î | | Vapur kurtarılıyor Geçenlerde Çanakkalede ka- raya oturan ( Vesterner) İngiliz kö- mür vapurunun kurtarılmak üzre limanımızdan (Furuzan) ve (Rize) vapurları gitmiştir. Kazazede (Vesterner) vapurun da 700 ton kömür bulunduğun- ğundan kömürlerin boşaltılmasına başlanmıştır. Rüsumat motörleri işe başladı Rüsumat umum müdürlüğü tarafından Almanya ve İngiltere- rinden üçü vazife almışlar ve Adalar denizine hareket etmiş- |* Adalar denizine giden üç mo- | törün üçü de Almınyada yapılan- lardandır. Giden motörler doğru Ayva- lığa vasıl olacaklar ve oradan alacakları emre nazaran muhte- İspanyada yenibir diktatör mü türüjdr? — l sieeez | İki Jeneal yeniden d—iktatörlüğü tesis edeceklermiş Madrit, 8 (A.A) | Ecnebi memleketlerde şayi | olan ve madrit, Barcelene askeri | kuvvetlerinin isyan etmiş oldu- | ğunu iddia eden haberler tema- ! men asılsızdır. Memleketin her | tarafında sükün hüküm sürmek- | tedir. Hendaye'den bildirildiğine göre Madritten alman — ha- berlere nazaren sabık dahiliye nazırı ceneral Martenz ile şabık Katalyona atkeri valisi cenral * Anido'nun yeniden diktatörlüğü tesis etmeğe teşebös etmiş oldu- | oldukları söylemektedir, İki ce- | neralin projelerine vakif olan — B0 kadar sol cenah mensubu sabık libral nazırlardan M. Villa- | Meva'nın yanınde ioplanmışlardır. cilerin grevi münasebetile şehirde ekmek fıktanı vardır. Grevcilerle işlerini — terketmiyen ekmekciler arasında bir. takım hadiseler olmuştur. Valance'den bildirildi- ğine köre Dario de Valencia ga- zetesinin talebeyi tenkit eden bir | makalesi dolayisile telebe mez- kür gazete binasının cebhesini taşa tutmuşlardır. —— rrrrtHeaceR —. M. Unamune Madrit, ? (A.A) Salabamangue darülfünunda- | ki vazifesi başına avdet etmeğe hükümet tarafından davet edil- miş olan M.Unamune bugün oto- mobille Salamangue'a gitmiştir. mütcakip hazı bulunan? Amerikada bahri muahede lardan iki kişi M . Ber, 'yt | * vmd::- ' tatörlüğün yeniden tesisinekarşı | mücadele ewwı sevirden bildirildiğine göre ekmek-' Vaşington, 7 (A.A) Ayan meclisi hariciye encü- meni bahri muahedeyi tetkik için 12 Mayıstan itibaren umumi iç- 'timalar yapmağa karar vermiştir. | nameler | dı. Şehremaneti Düşünen yokmu, ne olçgk ? Z i Millifabrikacılarbudefa da aldandılar! /— Şehremaneti krepdöşin fabrika- larına yeniden kat'i ihbarnameler göndermiştir Şehremini B. Ankaradan gel di. Bütün krepdöşin, trikotaj ve bez fabrikaları sahipleri oktruva mes'elesi balledilmiştir. diye se- vindiler |Fakat Muhittin B. vaki beyanatında Mes'elenin halledil- memiş olduğunu söyledi. Bütün krepdöşin,bez ve trikotajcılar in- hisara uğradı ve müşkül vaziyet- te kaldılar. Oytuürva — resminin tediyesi için verilen mühlet bitti. Emanet | alâkadarlara yeniden kat'i ihbar- gönderildi. Müessese | sahipleri de şaşırip kaldılar. Mes'eleyi bir de müessese sa- hiplerinin lisanından dinlenmek üzre gönderdiğmiz muharririmize | şehrimiz krepdöşin fabrikası sa- hiplerinden biri dün şunları söy- lemiştir. — Bu / okturva mes'lesi, geçen senede uzun Uuzadıya ihtilâf ve itirazları mucip olmuştur. Biz, teşviki sanayi kanunu- ndan istifade eden mücssese- lerin, — okturuva resminin şümul sahası hari:inde kaldığını iddia ettik. Emanet, tahkikat yaptı. | Nihayet, mes'ele yüz üstü kaldı. Yani, bize tarhedilen 2400 lira okturuva resmi cibayet edilmedi. Bu sene yeniden tebliğat ya- | pıldi. Biz, gene iddiamızı tekrar ettik. Bu hususta, teşvikı sanayi kanununun gayet sarih madde- lerini irae ederek bu resmin biz | ler için gayri kanuni olduğunu söyledik. Şehremini B. mes'eleyi hal- ledeceğini vadederek Ankaraya gitti. Avdetinde, halledilmediği- ni söyledi. Yenidea kat'i tebliğat yapıl- oktruva mü- dürlüğüne — müracaat — ederek yeniden itiraz ettik. Diğer ta- raftan, Sanayi Birliği de, huku- kumuzu müdafaa etmek üzre, teşebbüsata girişmiş bulunuyor. Tasavvur edin efendim; 2400 geçen seneden, 2400 lira da bu sene için 4800 lira Bizim bu 4800 lirayı vermeğe muktedir ol- madığımız muhakak Belki bütün makinelerimiz (ve mevçudatımız bu meblâğı doldurmağa kifayet etmez Ayni zamanda kanundaki sarahat mucibince de Muafiye- timiz icap ediyor. Şayet bu meb'lâğ bizden istifa edilecek — olursa bizim — için müessesenin kepenklerini çek- mekten başka çare (kalmıyor. Zeytinburnu bez fabrikası için de 36 binçlira okturva res- mi tarhedilmiş.£O fabrikalarında bütün makineleri, tahminimize göre 25 bin lirayı tecavüz ede- mez. Son zamanlarda; ipekli men- ı' sucatıncejbeher kilosunda 2 İira — alınırken, on kuruşa tenzili için | tetkik encümenine cem'iyeti be- lediyeye bir teklif yapılmıştır. Fakat bizim bu on kuruşu dabi vermememiz lâzım: kanun *arih ve aşikâr! Aymı zamanda, takdir. ve tarhedilen okturva, hiçbir. esasa da müstenit değildir. Ne — defter- miz tetkik edilmiştir, ne de Ti- caret odasından sermayelerimiz sorulmuştu:. Bugibi bir rsmin maktüen tahsili de bilmem ne dereceye kadar doğrudur ? Bu resmin tahsili kat'iyen tahakkuk ederse, tahminimize göre, hiç bir trikotaj, bez ve krepdöşin fabrikası kalmıyacak hepsletlânı iflâsa mecbur kala- | caklardır. , | Zıraat müsteşarı Baytarlar kongğresine güliyor Şehrimize gelen ziraat Müs- teşarı İhsan Abidin B. Bayram ertesi Londraya gidecektir. Ihsan ı B. Londrada inikat edecek olan | umuüm — baytarlar — köngresinde | hazır bulunacaktır. | | | Buğday geliyor Bu hafta içinde şehrimize * Samsun ve Sıvastan — külliyetli miktarda buğday gelecektir. Yeni mahsül çıkacağından köylü elin- deki eski mahsulü piyasaya sevk- etmektedir. Bahçeler temiz tutulacak Umumi park ve bahçelerin temiz tutulması lüzür u Emanet- ce alâkadarlara tebliğ edilmiştir. Hazim bey hasta Darülbedayi — artistlerinden Hazim bey Mersinde hastalan- Miştır. İtalya Maarif müsteşarı Şehrimizde — bulunan İtalya Maarif müsteşarı Çapadakı kız muallim mektebini ziyaret etmiş- tir. Iki senenin farkı Yapılan bir istatistika göre , 928 senesinde İlmanımıza 11 bin 579 ve geçen senede;10 bin 2038 vapur gelmiştir. ! Yumurta ticaretinin inkişafı için Marsilya ticaret mümessilli ğimiz tarafından İktisat vekâle- tine gelen yeni bir rapora nazaran Avrupanın yumurta ticareti ya- Pan memleketlerinde müşlerek menfaatlı birer homisyonculuk büros tesisi suretile tüccarları- Miziu mütevassıtların inhisarından :;:"-ııı—.ı.n tavsiye edilmekte- Dün gelen seyyahlar Dün Travidan vapırile şel- rlııılnh muhtelif milletlerden 200 seyyah gelmiştir. Bu ayıt 11 inde bir İngiliz vapı'u ile 400 seyyah gelecektir. Dcasının kadınlarla Poliste Haydutluk Evvelki gece Unkıpın"'d" emsaline nadir teradüf olunan cüretkârane bir. haydutluk vak ası olmuştur . Mehmet ve Davut isminde Iki tütün amelesi gect saat 24 raddelerinde evlerine gitmek üzre Unkapanında Ze yerek (yokuşundan geçerlerket önlerine iki haydut çıkmış V© piçak çekerek soymak istemiştir Ameleler bağırmışlar | bunun Ü” zerine yetişen polis devriyesi baydutları, müthiş bir yumruk ve tokat mücadelesinden sonrâ | yakalamışlardır. Polis memurla- | rından birini döven, bu şerirler | adliyeye teslim edilmişlerdir. Yarım intihar Taksimde Mis sokağında 0" | turan 19 yaşında Artin oğlu Herant intihar etmek için - bir şişe tentirdiyot içmişti. Herant derhal tahti tedavi" | ye alınmış Amerikan hastanesi” ne nakl edilmiş isede tehlike | zail olduğundan hastaneden evi” | ne günderilmiştir. Kasımıpşada hırsızlıklar Kasımpaşada Bahriye cadde" sinde Mediha hanımın manifa- tura mağazasına evelki gece hır” sız girmiş isede bekçi tarafından takip edildiğinden kaçmıştır. Kıskançlık yüzünden Evelki gece Beyoglunda Tü- nel şirketinin oda başısı Petro, şirketin yazıhanelerini kapattık- tan sonra sarhoş, olmuş, birkaç kadın yanına alarak yazıhanenin birinde kadınlarla eylenmeye başlamıştır. Oda başı Petronun ailesi ko- eylendiğini görünce kıskanmış, üzerine hucum ederek dövüşmeye başlamışlardır. Kıskanç zevce ile zevci ara- sında kavğa büyüdüğünden cam- lar kırilmiş, Petro da hiddetle karısının başını yarmıştır. Mecruh zevce tahtitedaviye alınmış, carih Petro hakkında tahkikata başlanılmıştır. Rakı ve ölüm Kargümrükte Löküncülerde meyhaneci Nazmi meyhanesinde |hidirellez günü yarım okka raki içmiş ve birmünasebetle kundura” : cı Şakir efendinin evine misafir gitmiştir. Necmi efendi Şakir ef.nin evin: — de sancılanarak vefat etmiştir. Vefatı şüpheli görüldüğünden ce- sedi muayeneye gönderilmiştir. Pulbollanacak Pul buhranı devam etmekte- dir. Mamafih ayın yirmisinde Londuradan ?38, bir ay sonra da 44 milyon pul gelecektir. Fındık çok gelecek Giresondan alınan haberlere nazaran bu sene fındık mahsulü- müz çok eyi olacaktır. Köylü fındık bahçelerini hususı bir itina ile imar etmiştir. Öperet komisyonu bir operet teşkilini isteyen Şeremini Muhitddin bey işe nereden başlamak lâzım gele- diğini tesbit için bir 'komlsyon teşkiline karar vermiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: