6 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bışmulıımrı : Arif Orııç e Şeraili Seneliği bon DAHİL IcıN Seneliği * 1400 kuruş Altı oylığı: $00 , aylığı 1 &0 » Üç aylığı HARİÇ İÇİN 12700 kuruş Altı aylığı: 1500 , : &0 » Nüshası her yerde S kuruş ——— — — 5 Ağuıtoı - PERŞEMBE 1931 İst, Ankara ca; ddesinde 1 dairei mahsasa 3 Telgraf İst. (YARI ürü ve b Posta kutusu İst. 393 —| müdürlüğü : No. 24316 Gönderilen evrak - İade olunmaz Bir neferin şiryanı kesildi, bir nefer bayıldı, birine elektrik cereyanı çarptı, Dunyanın Dostları Ve Yeni Düşmanları Yazan: Naci İSMAİL Alman buhranı, sermaye- nin kiymetini — kaybettiğini gösterdi. Sermaye, her teklii karşısında boyün eğen bir. me- ta mahiyetinde — görünmeğe başladı. Çünki, paranın lisana gelerek emirler verdiği devir- lerde yaşamıyoruz. Belki, 20 milyon işsize iş bulmak mesele- sinin ortaya attığı bir tez önündeyiz * İnsanın gıda, ika: metgâh ve iş hakları da tabii haklardandır ! Cihan diplomasis, bu yeni “Tabil hak,ın cemiyete uygun şeklini aramağa başladı. Fil- hakika, içtimai sigortalar, iş- zizlere nıtıf yevmiye vermek gibi| © ilk.teşkilât vardı. fakat, bu ipti- dai teşkilâtın yirmi milyon işsizi idare etmesine imkân yoktu. Sonra, — işsizlik de — iler: .lemeğe, zirai sahaları da istila “etmeğe başladı. Şimdi, A — Ya Hiristiyanlık ve ihtilâlı kebir gibi bir mazlum- lar isyanını beklemek, B — Veya bugünkü cemi- yete yaşamak hakkını vererek ilerlemek İcap ediyordu. Bunun için ise, pâranın eski müvazete Yantasını yapacak yeni bir vasıta bulmak — mecburiyeti vardı. Exski içtimalyat, komunizmi ileri sörmüştü. Halbuki, Rus tecrübesi gösterdiki, ferdiyeti yaşatmıyan idare sisteminin ya- şamak kabiliyeti yoktur. Sta- lnin son nutku, bolşevizimi dünya zihniyetinden çıkardı. Son İngiliz-Amerikan - Alman dtilâfı, herkese iş bulmak için: 1 — Dünyanın hayat pa- halılığını azaltmak. 2 — Dünya idhalât ve ih- racatını dünyanın lstihlâk nis- betine göre tanzim etmek. 3 — Dünya sermayesinin bu müvazeneyi ihlâl etmemesi için bir sermaye enternasyo- nalı tesis eylemek. 4 — Sermaye enternasyo- nalının tesisine kadar devlet kredilerile mali, zırai ve — sl- mai müesseseleri himaye etmek gibi her biri başlı başına birer takılâp ifade eden meselelerin kabullerinden başka bir çıkar yol olmadığına karar verdi. Bu sistem sayesinde: — *J,50 nisbetinde hayat pa- halılığını doğuran teslihata ni hayet verilmek. B —Cıhan sanaylindeki rekabeti ortadan kaldırarak istihlâke müstenit bir istihsal teşkilâti yapmak. C — Buğünün müfllis ser. (Devamı 5 inci sahif Meclisteki istizah takriri Celse zabıtları — -27- kapısi açmak - itibarile ehem- miyetten de hali değildir. Matbuat hürriyeti, tapındı- ğumız ve uğrund mücadele et-. tiğimiz diğer hürriyetlerle be- raber ayni safta sayılmıştır" Ancak, bu ,hürryet herkesin vicdaniyalı üzerinde müsbet veya menfi tesirler yapmak ve bu tesirat dolayisile madi- diyat ve maneviyatı müteecssir (Devamı 4 üncü sayfada) dort ev, yedı dukkan Amerıkalı mısafır ta_yyarecıler Bebekte zi Tayyareciler Misafir tayyareciler Bebek ziyafetinde Nev-York-İstanbul seferini bir hamlede yapmış olan Ame- rikalı tayvareciler M. Boardman ve M. Polando şereflerine bugün Boğaziçinde bebek bahçesinde denizcilik spor heyeti tarafın: dan mükemmel bir müsamere verilmiştir. Saat 18 de motörlerle be- bek — ki oyuna e safir — tayyareciler balkın 5 saat devam eden facia Dün Istanbul yine bir yangın afetine uğradı! Yangın kasten çıktı ve bir takım kazalar oldu Düânkü yanğın akınından iki-feci manzara Dün yine İstanbul feci bir yangına uğradı ve yine yüz- lerce ev yandı, binlerce insan sokaklara döküldü. Bu feci yal tafsilâtıni yazıyorur. Tlîinci yeni sokak Yıııııı teşvikiyede Mura- — Bütün dünye dünyanın dinlediği rıu(ıık Yarın işler düzeliyor! Bir milletin felâketi diğer mil- letler için nimet olamaz Berlin, 5, (A.A.) — Dün akşam Başvekil Brünning tel. siz telefonla Almanyanın va- ziyeti hakkında mühim bir ıııı-| tak söylemiştir. Başvekil nut- kunda ezcümle — demiştir ki: *“Milyarlaca marka baliğ olan kısa vadeli ecnebi kredi- lerinin çekilmesi iktisadiyatı- mız için tehlikeli bir kan ziyar teşkil etmekte isede bu buh- randan gayet mühim netice basıl olmuştur. Bu netice — şu- dur;. Bir milletin felâketi di- fıtalarla ziyafet neş'eli geçti! hafta evelki beyanatımda dünya ziyafet! gezdiler candan ve coşkun tezahuratı ve “yaşa, avazeleri arasında karaya çıkmışlar ve kendile- rine genç #porcular tarafın- dın buketler takdim edilmiş- MMııhhııı tayyarecilerin

önünde, bilümum denizcilik kulüplerinin lıuıılııle futalar- a bir resmi * ( Devamı 2 incı sahifede ) diye mahallesinde ixinci yeni sokaktan başlamıştır. Yangın basladıktan sonra hiç tevessü tehlikesi göstermemişken bir- denbire hâdis olan bir vaziyetle bir kaç koldan teyessü ederek (Devamı 2 uıı.—ı ınyfnıla) ğer milletler için nimet olmaz. Bunun içindirki bundan altı refahının ancak barbi umumide düşman — bulunlar tarfından müşterek felâketin icap etiir- diği mücesir tedbir alınmasına mütevakkıf olduğunu söylemiş ve Alman:Fransız münaseba: tının — müstakbel inkişafının ehemmiyetini tebarüz ettır: miştim. Kat'i amillerin müte- zayit icabatı neticesinde ve (Devamı 2 inci sayfamızda ) | Dava Hücumu! Adlıyenın dava' sı sukut etti! Belediyenin — davansı Ağırcezaya sevkedildi Maliye vekâleti tarafından, bir tekzibin mneşrolunmaması dolayısile açılan dava dün ikinci ceza — mahkemesinde intaç olunmuştur. Gerek sabik mes'ul mü: dür Süleyman Tevfik, gerek hâlen mes'ul müdürümüz Bür- hanettin Âli B. ler mahkeme de, bu tekzibin — neşrolundu- ğunü isbat ettiler. Bu suretle Maliye vekâletinin davasının suküt ettiği tebliğ edil Şehremanetinin davası Şehremaneti — tarafından, bir hastanın hastaneye kabul edilmemesi dolayısile yazılan (Devamı 2 inci sahifede) “Yarınki maç Romanyalı bu sefer de kazanacak mı? g olan Melihle çarpişacak Romanyalı boksör Bu cuma Taksim stadiyo- munda — şehrimizde — bugüne kadar görülen boks maçlarının en heyecanlısı, en — şiddetlisi (Devamı 5 ini Sayfade) Sergiye rağbet çok fazla Galatasarayda açılacak olan yerli mallar sergisi için yapıl makta olan hazırlıklar devam ediyor. Sanayi Birliği bu mesele ile yakınen meşgul olmakta- dır. 'Dün de Birlikte bu husus için bazı müzakerat cereyan etmiştir. Bu sene sergiye rağbet faz- ladır ve müracaatların fazla- hğından hemen hemet yer bulunmamıştır. #esskksesesAAsAAAAA SA LALAAA Buyün Yeni ve nefis bir romana başlıyoruz ! KIRIK KALPLER Bu yeni edebi romanımız karilerini emsalsiz bir he. yecenla sarsacaktır. Buğün 3 üncü sahifemizde okuyuvuz. andı. Bmlerce halk sokaklara dök Ticaret ve Sanayi Banka- sının — vaziyeti bâlâ meşküki- yetini mubhafa- za etmektedir. Bankanın ye- niden faaliyete geçip geçmiye- ceği hakkında- ki haberler bir şayia olmaktan kurtulamamış - tır. Banka idare heyetinin İş ve Ziraat Banka- ları ile temas ederek vaziyet- lerini ıslâha gay- ret ettiklerinok- tasında da kat'i bir safha yok- tur. Dün tacir- ler arasında şa- yi olan banka vaziyeti, tanzim edilen mul rinde idi. Bank rajındaki — dedikodu Akşam gazetesinde Nec- mettin Sadık Beyin ( Madde ve İnsan ) sernameli bir baş: makalesini okuduk. Bu maka- le, mabiyeti itibarı ile memle- * ketin seviyesinin tahlili gibi görünüyor. Necmettin Sadık Beyden böyle bir mevzu etrafında daha etraflı ve manalı maka- le beklemek haksız olmazdı. velenin tasdiki için Ankaraya ve Ceneve gönderilmesi üze- devam ediyor. İkinci bir cemiyet kur- Günün Meselesi Akşamın gençliğe ha- karetiamiz makalesi İstedikleri âlım gazeteciler bu âlim müsved- deleri, söylediklerini bılmeyen bu adamlar gibi midir ? Ticaret ve Sanqyı Banhaıı vazıyelı' Yem borusu mu ? Tacirlerin telâş ve heyacanının onune neçmek lazımdır Açılıp açılmıyacağı bir yılan hikâyesine dönen Ticaret ve Sanayi Bankası sarih bir şekilde tebliğ olun. maması Ticaret ve Sanayi Bankası ile münazebatı olan tacirler müşkil vaziyette bıra vaziyetinin böyle | (Devamı 5 inci sayfamızda) aa Y Te a e ae arraimeen İhtilâf devam lâf devam ediyor 800 kunduracı feshe imza verdiler! Sami Bey, biz kabadayılık değil hakkımız için çalışıyoruz, diyor| Feshi için (800) imza toplayan Kunduracılar cemiyeti Kunduracılar cemiyetinin et- mağa çalışanlar (faaliyetlerine devam ediyorlar ve esnaftan (Dovamı 5 inci sahifada) Ancak görülüyorki bu zatın ilmi vukufları da şahsiyeti I. miyesi gibi iflâs etmiştir. Bu makaleyi tenkide lü- zum görmemiş, bizdeki hü- viyetlerin sabun köpüğü gibi zamanla sönüp gidecek kadar çürük olduğunu anlatmak için- dir. Kelime kelime ve cümle cüm. (Devamı 5 inci sahifada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler