7 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

7 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DAHİL İÇİN Seneliği —: 1400 kuruş Altı gyliğiz. 800 , Üç aylığı : X0 , Seneliği İbone Şeraiti — — HARİÇ İÇİN — Altı aylığı: 1460 , Üçaylığı * &) , 12100 kuruş Hüshası - her yerda. S kuruş — Kanun Gare Matbuat Kanunu Yeni kanun resmi ceride de intişar ettiği gün mazbut bir gazetecilik başlamak icap ediyor. Adliyönin vazi- yeti hükümetin kanun mad. delerini no şekilde tefsir edeceğini gösterecektir. Yeni matbuat kanununun relsicumhur Hazretlerinin ira- delerine iktiran ettiği haber veriliyor. Bu taktirde, kanun bugün yarın resmi gazetede intişar edecektir dömek — olu- yor. Kanunun resmi ceride de Mmtişar ettiği gün meriyete gireceği tabildir. Malümdur ki, bu kanun matbuat - #nıfına karşı bazı takayyüdatı ihtiva etmektedir. Ezcümle: Çıplak, hayasız rzesimler ve yazılar meselesi en baştadır. Bundan sonra, gahsi meseleler için ehemmi- yelli takyidat vardır. Bu hu- susta adliyenin takip edeceği tefsiti hattı hareket çok ehem- miyetli solacaktır. Bir de, devlet otoritesi ile içtimal nizama dokunur tep riyat ile &kı sıkıya alâkadar olan kanun maddeleri, zaten, ceza mahkemeleri usulünün 104 cü maddesinde musar- rah idi. Yalnız, müddel umu- miliğinin - bu maddeyi hangi yazılar hakkında ne şekilde tefsir ve tatbika mesağ vere- ceği şimdiden kestirilemiyor. Müddetumumtliklerde neşri- yatı takibe memur kalemler ih- lıı edilmiştir . Bu yerlerdeki adli memurlarin aldıkları ta- Hmatın şekli, ilerideki tatbi- kattan anlaşılacaktır. Şahsi olmamak, adabı umu- miyeye muhalif bulunmamak şartile ilmi ve ciddi, nezih tenkitlerin geniş bir müsama- ba ile kargılanacağını söyleni- yorsa da, bu hnsusta mutalâa beyan etmek çimdilik imkân haricindedir. Maamalih, yeni kanun ma: demokrat cum- huriyet idarelerine has ve gendiş bir tefsire tabi tutula- cağı da temin edilmektedir. Memleketin - ihtiyacı bekledi- ği de budur. lııgıllerede işsiz suratle artıyor Londra, 5 (A.A, — 27 Tem- muzda İşsizlerin miktarı ev- lki hafakine nazaren 52,617 ve geçen senenin aynı devre- sine 'göre 701. 883 kişi fazla olarak 2.713350 yı bulmuştur" İspanyada grevler Algerias, G (ALA) — Bu rada umumi grev ilân — edil- Müştir. Her tarafta amele İş- lerini bırakmışlır. n Hiç bir hâdise olmemıştır. sBik li — Yeni ve nefis bir romana başladık ! KIRIK KALPLER Bu yeni edebi romanımız karilerini emsalsiz bir he- yecanla sarsacaktır. Bugün 3 üncü sahifemizde keveaseasarsakasen ea dALAAAALAMA: Tayyare abidesi dibinde lıazın bir ıhtıfal Tayyare faciası kurba- A a L C K ğ İst. Ankara enddesinde | Telefon Santral : İst. |— dölrei mahsusa B. rlri No. 2AĞI7 Telgeal İst. (YARIN) — | Tahrir müdürü veidare Posta kutusa - İst. 385 müdürlüğü : No. 24316 Gönderilen evtak İade - Ölünmaz çıi!çl İşçi ve Eınıfırı haklarını modıfn eder Lâik Cnmhurlynçl gıuhl genis tefsıre tâbi tutulacak mı? EAYAAAAA AA MA BAA AAA AA AAAA AAA ASA AARAAAARLAAARA ASA AA AAA AALARALASATANAAAN Rahmetli H. Naom Ef. iye ihtiyaç var: 'Baba Tahırın Iki vekil [ geldiler nının cenaze merasımı ı,me, Pp. ile geç vak-| * Bulgaristanda olan tayyare faciası kurbanı İhya B. merasim ile şehitliğe gömüldü Tayyarect İhya beyin merasimcen bir intıba Geçenlerde Bülgaristan da vukua gelen pek feci tayyare kazasına kurban giden tay- yareci İhya B. in cenaze me- râsimi dün saant 15 te yapıl: mıştır. İhya Beyin tabutu dün büyük bir merasimle Fatihte- ki tayyare gçebitleri abidesi önüne vazedilmiştir. Meraime Tayyare cemiyati erkâmı, Yeşilköy tayyare ka- rargühi kumandanı, Tayyre mektebi talebeleri, Yı Luftanza ve Siduay direktörlari ve bir çok meslek- daşları ve ailesi erkânı hazır bulunmuşlardır. Hava kahramanı İhya Bin refikası tarfından yapılmi olan in cenazesi dün noşına yapılan dünkü muazzam bir çelenk tabutun uzerine konulmuştu. O esnada mektep talebeleri abidenin etrafını çevirdiler. Tayyare yüzbaşısı Hüdai B. hazuruna çu hitabede bulundu: * Şeh t İhyanın gerek milli mücadelede ve gerekse Şeyh Sait isyabında memlekete pek büyük hizmetlerde bulunmuş: tur. Cenaze saat 16 da kaldırı- larak Topkapıda bulunan hava şebitleri mezarlığına, miştir, aa. % Ai * Merhna 86 bin İraya e goı!nh idi. Bü meblâğ sigorta Bundan maada mensup olduğu Sidnay tayyare şirketi de ai- sine mahiye 45 lira tahsis et- miştir. Mavnacılar - Liman şirketi harbi ! Mavna murahhasları Mavnacılar şirkete karşı zaif davran- dıklarından murahhasları azlettiler Liman şirketi mavunacila- rının dertleri bir trülü nihayet bulmadı, gitti Malüm - olduğu | | veçhile, — mavnacıların limeti girketi hakltını yeyince, ahlar: da mahkemeye müracaat 'et- mişlerdi. Ayni zamanda ma- vnacılar haklarını müdafaa zıtonında kendilerine murah- has seçmişlerdir. İşte, — şimdi ikinci — Bir şikâyet te- bu murahhasların yüzünden kopuyor. Sebebi? Çünkü mevcutların murahhaâr: ları müntehiplerin menafline artık hizmet etmiyecek bir vaziyete geçmişlerdir. Ltman girketi ile uzlaşan muürahhar- Meclisteki istizah takriri| Celse zabıtları — —-28— Mült mücadslenin tamimi heyecanıtı duymuş, içinde bu: lunduğumuz devri yaşatmak için milletin ne kadar ledâkar- lık ettiğini görmüş, kendi kud. relince bu fedakârlığa iştirak etmiş arkadaşlardan, vatan- daşlırdan henüz daha bu şe- kilde muhalefet eden ve mü- balefete yakın söz söyleyen (Devamı 4 üncü sayfada) a aa ünkü yı hâdisesi zilirken ıırl:::ı:ııdı (ımız:- tan) — kelimesi — sehvolarak (kasten) dizilmiştir. İtzar olus Jar bu — sefer “Mavnacıların hukukunu siyanet edecek yer- de, onların kabule meylettik- ; Teri mufkarreratı mavnacı'ar kendi aleyhlerinde bulmakta: dırlar. Liman şirketile - araların! daki Aktilâfi ikinci — Hcaret

mahkemesinde halle Ve hak- Tarını tesdlim ettirmeğe çalışan mavnacılar da, şiridi bünları azlederek yenilerini seçecek- lerdir. Dün, bü hâdiseyi, mav- nacıların - ileri ge'enlerinden 159 Mehmet, 92 Ömer, 908 Hızır, 224 Şeveki ef. ler de teyit eınlılerdlr Amerikalı kahra- man tayyareciler Misafir Amerikan tayyare. cileri dün öğleye kadâr iztira: hat etmişlerdir. Öğleden sonra #otomobille, husuti surette bir gezinti yapmışlardır: Tastik edildi ; Moskova, 5 (A.A) — Mer- kezi icra komitesi divanı 16 Maftta Moskovada imzalanan | Türk-Sovyet ticaret ve seyri- selain muahedesini 3, Ağustas ta insdik etmiştir. Hayret! Çankır, 5 (A A) — Hava- ların serinliğinden akşamsarı pardösüsüz sokağa çıkılmıyor. takadar garüştdler Adliye vekili Yasus Kemal B. Adliye vekili Yusuf Kemal Bey ve Milli müdafaa vekili Zekâl Bey dün öğle trenile Ankaradan şehrimize gelmiş- lerdir. İstatyonda- erkânı hü- kümet ve bir çok zevat tara- fından istikbal edilmişlerdir, Vekil Beyler, başvekil is met Pş. yı, kadıköyünde hem- şiresinin hanetinde ziyaret et- mişler ve geç vakte kadar görüşmüşlerdir. Başvekil Pş. geç vakıt, Sa: karya motörile saat 22,30 da Yalovaya gitmiştir. Adliye ve Millii müdafaa vektileri - Gazi Hlazretlerine #rzı tazimat etmek üzere bu- Büp Yalovaya gidecektir. k İktisat vekili " Wktisat Vekili Mustafa Şe- ref Bey, düz. Relsi — cümhur Hüne arzı tazimat — etmek füzere Yalovaya gitmiştir. Vekil Bey Yalovada iki gün kalacaktır. Polisler Terfi listesi tebliğ edildi Geçenlerde komiser mua- vinliği ve komiserlik için za- bıta memurları arasında bir tmtihan yapılmıştı. Bunun — neticesinde terfi edenlerin esamisi şehrimize tebliğ edilmiştir. İstanbulda terfi edenler Şunlardır : İlinci. kimter Ozman Nacı Bey ter. komserlikle - Zonğul- dağa, muavin İsmall Vedat B İkinci — komiserlikle İstanbu- la, imuavin Lutfi B. ikincl ko- miserlikle Elâzize, muavin Mustafa B. ikinci komiserlik- le Diyarbekire, Pofis memuru Hayri, Alaad- din, Hikmet Ekrem, Salahattin, Rafet ve Sadreddin Efendiler- de müavinlik!e İstanbula, Seyfi, Salr, İlyas ve Halil Efendilerde muavinlikle Ankaraya, keza muavinlikle Asım cankırıya, Ikrahini Eskişehire, Akif kü- tabya'ya, Hamdi Kayseriye, Besiim ve Fehmi Efendilerde adanaya Mmuavinlikle terfi ve tayin edilmişlerdir. Rus sporcuları geliyor Morskova, 5 (A.A.) — Odes- sa fabrikalarına mensup en iyl 23' Sporcu 82 Ağustos arasında Komstomobla #por yatıla bir gezinti yapmak - üz- re İstanbula gideceklerdir. Spor: cular İstanbulda3-4' gün kala- caklardir, ğı delirdi! Hikdüz sonra söz Mazhar Osman Beyindir, Yunusun çıldırdığı kat'iyen anlaşılıyor ! vet iritihar ve düello namuslu ada olduğg bir daha teeyxüt etti ! Zavallı Baba Tahirin uşağı artık kendisinde muvazene namına birşey kalmadığını #on defa ıspat etmiş oldu. ArifOruç Bey kendisine - silâh intihabı ve tercih hakkı verdiği zaman bazı arkadaşlar gülmüşler: — Yahu, sen me yapıyor: sun? Baba Tahirin uşağı hiç böyle göğüs göğüse gelebilirmi? Bu kahpeye düello teklif etmek sana yakışmaz! demişlerdi. Fakat, Arif Oruç Bey Yunus Nadinin damarlarında henüz bir parça insan kamı bulundu. ğuna kall olduğu için, döcllo teklifini yapmışlı. Heyhbalt ... aldanmış olduğu anlaşıldı. Yunus Nadi, — dücllonun Türkiyede memnüu olduğundan bahsediyor. Kanunu kendisine tiper yapmak Tstiyor. İyi ya, Türkiyede böyle bir şey yapı- İamazsa, yapılan yerlere va- pür da şimendifer de işler. Git- “mek kolaydır. Bir de baba Tabirin sabık uşağı, düell!o yapacak adam- lann seviyece bir olmalarını, Hamüskâr adamların böyle şey- ler yapacağım söylüyor. Ve tabif o taraflara asla n ırcıı yanaşmıyor! İşte eyi ya.. Bu tekliften kaçmakla, ken- disinin namussuz oldu- ğunu kendi kalemi ile isbat etmiş olmuyor mu?; Onun seviye dediği şey Baba Tahirin seyivesi Me, diyecek yoklur. Elbet Arif Oruçla kendisi arasında seviye birliği olamazdı. Dün Almanyadan aldığı mektübun üzerine kendi kendine muhterem üstatlık, mücahitlik filân payesi vere- rek neşreden adamiın artık Mazhar Osman Beyle elâka- sı olabileceğine hükmetmek- ten başka çare kalmamıştır. Bir insan ağzından ve ka- leminden çıkmasına - ihtimal verilmeyen küfürlerle yayga- salar basan Yunus Nadinin dün daülkelp tedavihanesine uğradığı anlaşılıyordu. Maa- mafih bu cihet için ayrıca tahkikat yapilmak'adır. O bezeyanları okuyan bir doöktor dostumuz gülerek de- di ki: — Azizim bir reçete gön- (Devamı 2 inci sayfamızda ) rersaecamanam sereeeseReaeence Yangının tevessüünde terkos amil Allah belasını versin! Belediye müdellel bir rapor hazır- layarak vekâlete verdi Bir muhtar füc'eten ölmüştür Beşiktaşta bir facla şeklini âlan ve 74 evele 7 dükkânı yaka yanğin hakkında zabıta. nıin tahkikatı devam etmekle beraber, İtfaiye kumandanlığı tarafından hazırlanan mufassal bir rapor Belediye reisi ve vali Muhittin B.ye verilmiştir. Mu- hittin B. bu rapor üzerinde ya- pmuş olduğu tahkikat neticesinde hemen her yangğındaki gibi bu yanginda da faclanin — tevellü- dünde Terkos kumpanyasının rol oynadığını tespit etmiştir. İtfaiye, her ne kadar vak- tinde yanğın yerine gelmişsede yangın çıkan yerin rüzgârlı olması” dolayisile ateş derhal tevcesü istidadımı göstermiştir. Yalnız, Beyoğlu itfatye grubü evvelâ çalıştığı için muvaffakiyet tam olamamış ve neden sonra İs- tanbul itfaiyesi de yangın ye- rine — celbedilmiştir. — Fakat bu zamana kadar zaten kâfi tazyıkı muhtevi olmayan ter. kos borularında su kalmamış ve borular - itfalye memur: larının elinde adeta donmuş kalmıştı. Yalnız itfaiye neden sonra son tedbir olarak denizden su almağa karar vermiş ve bunu tatbik etmiştir. Bu sayede 74 adedinin yüzlere baliğ olması ihtimali- nin önüne geçmiştir. Belediye bu faciadan sonra, etrefli bir şekilde yeniden tanzim ettiği müdellel bir raporu Dahiliye vekâletine gönderilmiştir. (Devamı 2 inci sahifede)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler