8 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

8 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Seneliği * Altı aylığı Üç aylığı : Seneliği &0 , Altı aylığı: 1500 . Üç aylığı : Küshası har yerdi 5 kuruş * 2700 kuruş S0 « I Çiftçi, İşçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder Lâik Cümhuriyetçi gezete | ————————.—— Telgrat İst. (YARIN) Posta kutusu - İst, 308 Gözderilen evrak İada. olunmaz Başmuharele: No, 24317 'Tahrir müdürü veidare müdürlüğü : No. ZASİ6 Muavenete muhtaç harikzedeleri düsünelim! son yangından çıkamıarın içinde vakti hali yerinde olmıyan,çoluk çocuk arkssaaa Harikzedelere Yardım! İtfaiye geç kalmış, ter- kosun suyu kesliimiş, sigor- tacılar dava edecekler.Dodi Kodular arasında muavenete mühtaç olanları unutmamelı! Arif Beşiktaş yangımı dedi ko- dusu halâ devam ediyor, Her yangın ailesinin görülüp işitil- diği gibi, alâkadarlar kabahati biri birlerine bulmaktadırlar. Yangından zarar edecek- lerini anlıyan — sigorta kum- panyaları, ateş afetinden he- nüz kurtulanların haklarını vermemek, ödemeleri lâzim gelen yüz binlerce Hranın ve- rilmesini senelerce uzatağıl- mek için : Terkosu dava ede- ceklalai söylüyorlar. Bundan maktat, ,ya işi uzatmak. yahut hak sahiplerinin alacaklarını yarı yarıya, yahut daha aşağı kırmak fikri olabilir. Halkın parasını aldıkları gibi, tebii ödemeğe mecbur oldukları siğorta bedellerini de derhal tediyeye mecburdarlar. Bu dedikodular arasında, terkos ta su vermediği, İtfaiye- nin vaktinde yetişmediği tddi- aları dâ dolaşıp duruyor. Her yangında su kifayetsizliği nala- gplan “terkos, şimdiye kadar Gerl ve ihtiyaci tatmin edecek tesisata icbar etmediğinden dolayı ait olduğu dairelere de mes'uliyet tevcih eder. Seneler- denberi tahakkuk etmiş olan bir noksan neden bu kumpan- yaya telâli ettirilmemiştir. faiye meselesine gelince: yangını geç baber alan itfaiye tabli kanatlanacak — degildi. Cesur ve fedakâr efradından birkaçını kurban veren itfai: yeyi muahaze etmek ğünah değilmidir? İtfatyenin çalışa- madığını, şaşırdığını söyliyen- lere —hastahanelerde — yaralı yaâtanları — göstermek kâfidir zannedilir. Asl mesele burada da değildir: Siğorta, terkos, itfaiye dedi kuduları arasında faci- anın asl mağdurları açlık ve hastalık tehlikesi geçirmek- tedirler. Yangından çıkanların için- de bâli vaktı yerinde olmıyan çoluk çocuk sahibi vatandaş- lar vardır. Bunlar açıkta ve yersiz yurtsuz kalmışlardır. Bunlara zeytin ekmek ve- rildiği işidiliyor. Bu kâfimidir? Derhal iane açılmadığından gikâyet etmek akla gelmez. Çünkü halktan iane toplana: cak zemanlarda bulunulmıyor (Devamı 2 inci sayfada) zeeeaeraeELAREN SA SESERRAALEEERAEREREERERASLELACA Meclisteki istizah takriri Celse zabıtları — —-29— yin edilmiş olan hürriyetin ih İhline karşı inkılâpçı bir va- tandaş wmfatile müsaade ve ihmal, programımızda yoktur. (Bravo sesleri). Fakat bunu eni heyecanlarımızın - verdiği kararlar'a değil, ebedi olmak üzre vazettiğimiz düsturların mühtevası ile tatbik etmek (Devamı 4 üncü sayfada) ereeer a se A AAA AAA vere Hava kahramanlarıdün| Gazi Hz. şehri gezdiler Kahramen misafirler yarın veya Pa- zartesi şehrimize veda ediyorlar Tayyareciler dön Amerika sefarethanesinden çıkarlarken Bir müddettenberi şehrimiz de bulunan Amerika hava kahramanı — tayyareciler M. Lobondo ile M. Bordman öğle yemeğini Parapalasla yemiş- lerdir. : Tayyareci — misafirlerimiz bundan evvel Tayyare ceml- yetinin, kendilerine tahsis et- Feci miş olduğu otomobillere sefa- ret erkânile İstanbul cihetinde epice süren bu cevelân yap- mışlardır. Bu cevelân eznasınd Aya.- sofya Sultan "Ahmet, Süley- maniye ve Edirne kapıdaki Ka'riye camilerini ve Yere- (Devamı 2 inci sahifede ) Tahkikat itfaiye techizatınında ik- mali lüzumunu meydana çıkarıyor Boşiktaş yanğını faciasnı hakkında Beşiktaş polis mer: kezince yapılan tahkikat dün akşam ikmal edilmiştir. Yanğınin çıktığı fırınci Ha- şim B, yin evinde yangın e- nasında bulunan kadınların ifadeleri tamamile zabit edil- miş ve kendilerinden ikamet- gâh senedi alınarak - serbest bırakılmışlardır Her ne kadar yangın kazaen çıkmışsada bu cihetin takdiri Adliyeye ait olacağı ciaetle, tayin olunan tahkikat evrakı bugün müddeiumumiliğe ve- rilecektir. Hilâliahmer felâketzede ve kimsesizlere muavenete de- vam etmektedir. Bu mescelenin bir de şayanı dikkat bir dedi kodu safhası vardır ve yılan hikâyesi gibi uzadıkça uzayor, yapılan tah- kikatta hem etfalyenin geç geldiği, hem de terkos mus: tuklarında su olmadığı söyle- niyordu. Halbuki — şimdi - tahkikat safahatı ilerledikçe itfaiyenin de diğer cihetten mesuliyeti tahakkuk ediyor. Çünkü yan: gında hazir bulunan altı tane etfalye arözözü muattal bıra- (Devamı 2 inci sahifede) Cemiyeti tedrisiyei islâmiye dün toplandı Darüşşafakaterakkide! . &2 Dün Darüşşafakamızın tedrisatın- tan beyanı memnuniyet edildi Cemiyeti tedrisiye heyet umumiyesi dün Darüşşafakada içtima etmiş, bu içtimaa yü- ze yakın afa İşltirak etmiştır. Riyaset makamını | işgal edn sabık müzeler müdürü. İstan- bul meb'usu Halil Bey celseyi küşat etmiş ve evvelce iki aylık muvakkat bir bütçe yapıldığını - ve bu müddetin hitamı hasebiyle şimdi senelik bütçenin kabulü teklif oluna- cağını bildirmiştir. Bunun üzerine zabıt kâtibi fntihap olunan mektep müdürü Alı Kamil Bey tarafından he- 1 yeti idare Faporu okuumuş: tur. Mezkür rtaporda” talebe- nin gerek tedrisat ve gerek sihbi — terbiyevi - aahetlerden çok memnuniyet veren bir

halde bulunduğu tasdik “edi- liyordu, Raporun kabulünden sonra bütçenin varidat ve masraf kısımlarına — geçilmiş ve her ikiside (112,786) lira olmak üzere kabul edilmiş- tür. Müfettiş raporu üzertnde “| bazı müzakere ve münakaşa: lar cereyan ettikten sonra ha- zuruna çay ve pasltalar izaz edilmiştir. M 1 Dün sabah ertnğrul yatile Bursayı teş- rif ettiler Bursa , 7 (hususi) Gazi Hz. dün sabah saat B,30 da,Ertuğ- mesinin rul yatile Yalovadan Bursayı teprif ettiler. Mudanyaya — muvasaletle- rinde — Bursa — Valisi F a- tin — Fırka — kuma'n danı Cemil Cahit Pş. H. F. erkânı #lay kumandanı miralay Ke- mal Bey ve zevalı salre ta- Tafından istikbal edilmişlerdir Bir müfrezel askeriye res- mi selâmı ifa etmiştir. Gazi Hz. otomobillerle Cumhuriyet —sarayına teşrif buyurmuşlardır. Vekiller Kâmilen - şehri- mizde bulunuyor Dünde Maarif vekili geldi Maarif vekili Esat ve An- kara valisi nevzat B.ler dün ekspresdle şehrtmize gelmiştir: Esad B. pazar günü Gazi Hazretlerine arzı tazimat ey- (Devamı 2 inci sayfamızda ) HabeeAeRAaneeRN A SURe KU NENEAESENENAE KA bE ae eNeAENNENENENANEnmaNAaeneRersaemeune | BAAKAAAASAM AAA AAAAAAAAAAA AA yangın tahkikatı | 5 milyon | Dünkü at koşuları ahibi vatandaşlar var. Bunlar açıkta ve yersiz yurtsuz kalmışlardır kereererirAreAr AAA sese 25,000 liraya asri mezarlıklar yapılıyor! Hazırlanan mezarlıklar nizamna- arzı tespit ediyor N aA ŞAİ Asrt mezarlar Kakkında izahat veren mezarlıklar müdürü Süleyman Bey İstanbul — mezarlıklarının harap hali ve toprakların ce setleri eritem.yecek bir vazi- yete gelmeleri ve yeni mezar- tesia etmenin me :buri olduğu- nu gösleriyor. » Esesen belediye, ovkaftan mezarlıkları aldığı zaman hüs- nü tetvir” edeceği 1ddtasiyle orlaya çıkmıştı. Şimdiye ka- dar geçen vaktin az olman, evkafın maruz kaldığı itham- tatbik t l ! ların belediye tevcihine imkân vermiyordu. Hattâ, bu noktayı belediye mezarlıklar müdürü Süleyman bey de basirtkâr bir mıntaka — evvelcode — işaret etmiş ve belediyenin icabeden şeyleri yapmakta gecikmiye- ceğini söylemiştir. Dabiliye Vekâllince hazır lanan mezarlıklar (nizamna- meşini Şurayıdevlette geçtiği haber veriliyor. Halen gerek Sihhiye ve gerekse Dahiliye Vekâletleri mezker nizamna- menin larzı tatbikini tesbit etmekle meşgüldür. Bu işin bitamından — tonra — İstanbul belediyesi faaliyete geçecek- miş! Belediye mezarlık müdürü Süleyman Bey bu yeni me- eai şekli hakkında atideki izabhatı veriyor: Evvelâ Üsküdar, İstanbul ve Beyoğlu ciherlerinde birer asri mezarlık tesis edilecektir. Bunun için ” bütçeye mevzu tahsisat (25000) liradır. Sani- (Devamı 2 inci sahifada) arese Buğdayın alım şekli |Dünkü mühim kuşuları PrensHalim tespit olundu Ziraat bankası umum mü- dürlüğü, —köylüden borcuna mukabil buğday mubayaası) hususunda — bir. talimatname bazırlanmıştır. Talimatname — bugünlerde buraya bildirileceklir. Bunda buğdayın nasıl satın almacağı, fiyatların nasıl tes bit edileceği bildirilmektedir. Dünkü Boks Melih sayı hesa- bile galip! “Dün Taksim sitadyomunda boka maçları yapıldı- Saat on yedide maçlara başlandı: Sitadyom epice ka: Tabalıktı. Evvelâ Eyipsultandan Niko Barkohbar - karşi- laşdılar. Dört ravnt iki daki- kalık maçta Niko — berabere kaldı. İkinci maç Şadi(Kumkapı) ile İslavro (Pera) arasında idi 2 dakikalık 4 ravundluk olan bu maçdada tarafeyin bera- bere kaldılar. Üçüncü maçta ikişer da- kika 2 ravuntlan ibaretti ve kâmi e Yorgo arasında İdi. Kâmi, Yorgoyu üçüncü ravun- dta nakavut etti. Maamafih Yorgo, bugün maç yapaca. gından hbaberdar — olmiyarak seyir İçin geldiğini ve emri waki karşısında kaldığını söy- lüyordu. düncü maç Beşiktaşdan (Devamı 2 ini Sayfade) Beyin Arap atları kazand: 7 Dünkü ikinci ot yarışlarından bir intıba Dün Veli Efendi çayırın- da son bahar at koşularının ikincisi yapılmıştır. Dünkü koşularda Meclis reisi Kâzim Pş., İstanbul me- busu Hasan Reşit, Maraş me- busu Mithat Beyler ve sair zevatla bir çok ecnebi hazır bulunmuştur. Koşulara saat 15 te başlanmış ve aşağıdaki atlar kazanmıştır. (Devamı 2 inci s#ohifada) Ecel gelmeyince neler oluyor? Bir kaza, bir harıka! Üsküdarda bir çocuk feci bir su- rette tramvay altında kaldı, fakat.. Dün” Ürküdarda; — “öldür- möyen allah öldürmez, darbı meselinin pek yerinde olduğu- nu ispat eden bir kaza olmuş- tur. Ürküdar—Haydapaşa sefe- rini yapmakla olan 143 nü- maralı vatman Ahmedin ida. resindeki- 15 numaralı tram- vyay Üsküdarda — Hayrettin caddesinden geçmakte iken birdenbire önüne bir çocuk çıkmıştır. / Bu çocuk, koltukçu Mus» tafa efendinin oğlu beş yaşla- rında Azizdir. Ansızın tramvayın önüne l çıkan Aziz, gene ansızın ken- dini tramvayın altında bul- muş ve feryadüflgana başla. mıştır. Vatman arbasının altına düşen çocuğun feryadına rağ- amen soğuk kanlılığını muha- faza etmiş ve arabayı birden bire tevklfe muvaffak olmuş: tur, Vak'a yerine gelen zabıta ve tramvay, şirketi memurları çocuğun arabanın altında sı- kışmış olduğunu — görmüşler fakat eekip çıkarmamışlardır. Nihayet icabeden tertibat- (Dovamı 2 inci sahifada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler