9 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

9 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DAHİL İÇİN Senetiği —1 1400 kuruş Altı aylığır. 800 , Üç aylığı : &o , Yunus vekilin Yetimlerimize Himmetleri| Devlete ait bütün resmi ilânlar Başvekil Paşanın gok tmakul tensiplerile Türk ma- &rif cemiyetine İntikal etmiş- tir. Yunus Nadilerin hususi ceplerine giren yüz binlerce lira bu yıt:ıılıı-o kalıyor! Arif Oru İstanbulda bazı gazeteciler kendi aralarında bir ilân Li- mitet şirketi yapmişlardı. Bu #rket bir inhisar mabiyetini alıyordu. İlerde devlet ilânla- rının fiatları arttırılacaktı. Devletin resmi' ilânları ve- nede yüz binlerce liraya baliğ oluyordu! Her santimden dev- letten yirmi kuruş alınıyor, gazetelerden de yüzde yirmi beş komisyon hakkı kesiliyor- du. Yalnız bu komisyon hakkı, yüz bin lirayi mütecavizdir. Birkaç gazetecinin yaptığı şirket, bu işi kendisine İnhi- sar ettirmek , bu suretlede komisyon hakkını da Anado- la ajansından almak - için meydana getirilmişti. Devletin şu tasarruf za- manlarında bir de bu yüzden zarara uğratılması elbette tec- viz edilemezdi. Başvekil İ met Paşanım mazarı dikkat- leri celbedilirken kendilerin- den bu meselede bitaraflık beklemediğimizi , — meseleye ehemmiyet — vermiyeceklerini zannettiğimizi — açıkça — itiraf ediyoruz. Fakat, Başvekil İsmet Pa- şanın — mühik — olan — iddla- larla neşriyatı derhal nazarı dikkata aldıkları ve icabını vakıt * geçirmeden yaptıkları memnuniyetler, takdirler için- de görülüyor. Başvekil Paşa ilân mesele- #ini Türk Maarif cemiyeti le- hine olarak halletmiştir. Doğrusu bu — cemiyet işi kimsenin hatırına gelmemişti. Çünkü: Bu cemiyet Ana- doludan, — memleketin — dört tarafından tahsil için İstanbu- la gelen kimsesiz vatan yavru: larını himaye ediyor. Onların ilbas — ve iaşelarine bakıyor. Cemiyetin ilân komisyonla- rından edeceği büyük istifade- nin bu yetim ve kimsesiz yav- rulara sarfedilmek üzere teşki- İâtlandırılması çok ehemmiyet- lidir. Cemiyet bu komlsyonlarla yüzlerce bikes yetimi tesle- yip okutacak,memlekete hayır- h olmalarını temin edecektir. (Devamı 3 ncü sahifada|) . İtizar EAETÜLMMEECET İ Gazete sahifeleri makineye verileceği sırada “matris,, alı- nırken - hammalların dikkatsizliği eseri ola- rak bir sahifemiz kâ- milen dökülmüştür. Bu itibarla bugün 4 sahife çıkmağa mec- bur olduk. Aziz oku- yucularımızdan özür diliyoruz!. — YARIN — Üç aylığı : 850 Nüshası her yerda 5 kuruş Nadinin resmi ilân Yüzde irmi beşte biz veriyoruz ! RIN | Çiftçi, İşçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder Lâik Cumhurıyılql geazete | Yüzde yirmi besteberru ediyoruz! Hükümet ilânları hakkı Türk Maarif cemiyetine tevdi edılmıştır Lımıted Musip bir karar! Hükümet ilânları Türk Maarif cemiyetine verildi Ildn leıtet Hükümet ilânlarının Türk Maarif cemiyetine verimesini musip gören İsmet Paşa irketi suya düştü! İstanbulda bir ilân Limited şirketi teşekkül ettiği malüm- dur. Bu şirketin müesseseleri başında Yunus Nadi vardır. Limited şirketi hemen hemen hükümet ilânlarını tahtı inhi- sarına almak zihniyetile teşek- kül etmişti. Bu şirket, bittabi fiat üze- rinde Yarın herhangi bir zam yapmak teşebbüsünde de bu- Tunabilecekti. Hükğmet ilânla- rının santimi (20) kuruştur. Şirket, ayrıca gazetelerden yüzde yirmi beş komisyon kesiyordu. Bu suretle Anadolu ajansını da kamisyon hakkın- dan mahrum etmiş bulunu- yordu. (Yarın) bu husus etrafın- da şiddetle mücadele etmiş u izah etmişti. (Dovamı 2 inci ıahıfuda) Tayyarecıler gıdıyor ! Bugün Yeşılkoyede Muazzam teşyi merasimi yapılacak Misafir tayyarecilerden: Mister Bordman Misafir tayyarecilerden: Mister Polhargaavd | Yazısı 2 inci sahitemizde ) Altın kgiakîılığı meselesi Pek mühim ıfşaat' Bir kuyumcu altın k kaçakçılığı et- rafında ifşaatta bulunuyor Son günlerde memleke- timizde bir altın kaçakçılığı meselesinden bahsolundu. Biz bu mesele hakkında kuyum- culara müracaat etmiş ve verdikleri Izahatı neşretmiştik. Bu mühim mesele hak- kında Ünyeli bir kuyumcu pek mühim bir mektupla bi- ze bu işin hakikatını şöylece bildirmektedir: “28 Termmuz 931 tarihli gazetenizin birinci ve ikinci sahifelerinde altın kaçırılıyor serlevhası altındaki yazıyı dik katle okudum. Müsaade buyu- rulursa bir iki satırla bazı cihet- leri tenvir edeyim. Bu yazı da mücevheratçı Ferit Zihni Beyin mutalâasını bazı cihet- lerinden noksan buldum. Evet kuyumcular altın kaçakçılı- ğına vasıta olamazlar. Bu doğ- ru, fakat acaba altınların azal masında kuyumcuların tesiri var mıdır. yokmudu? İşte burada Ferit Zihni B. yoktur. Tarzında — beyanatta bulunmuşlardır. Halbuki var- dır oda şöylece tabakkuk ediyorki Beyoğlu ve İstanbul kuyumcularında Halep bile- zikleri için eritilen iki okka

altını nereden buluyorlar. Bu- mun bazı hurda mamül -altın- larla temini imkânsızdır tam on sekiz ayar altın ancak Paris kordonlarında ve bazı hurda halinde piyasaya giren Halep bileziklerinde bulmak (Devamı 2 inci sayfamızda) şırketıle hükümet binlerce İiralık yeni vurgun fırıldağ Mudanyadan avdet buyurup Yalovayı teşrifettiler ilânlarında çevirmek istediği yüz da suya düştül! İst. Ankara caddesindi dairel mahsusa Başmuharrir: No. 24317 Telgrat İst. (YARIN) — | Tahrir müdürü veidare Posta kutüsü — İst. 385 müdürlüğü : No, 24316 Gönderilen evrak İade olunmaz Hata ettiğimizi anladık' L DaRI DALAM Baba Tahirin uşagı ve dü ello! Gazl Hz. evvelki gece sastl| Uşaklarla düello yapılamıyacağını kendisi söyle- 11 de Ertuğrul yatile Mudan- yadan harkket ve saat 2de Dolma bahçe sarayını teşrif buyurmuşlardır. ; Dün aşama kadar dairele- rinde istirahat buyurmuşlar saal 19 da tekrar Yalovaya teşrif buyurmuşlardır. Başvekil İsmet Pş. evvelki gün Dolmabahçe sarayına gi derek M. M. Rerisi Kâzım Pş. yı ziyaret etmiştir. Geç vakıt Kadiköyündeki - hemşiresinin ikarnetgâhına dün- tüştür. Başvekil dün Gazı Hz. ta- rafından Dolmabahçe sarayın- da kabul buyurulmuştur. - Ticaret odasında İçtima “B. hükümetlerinden istimzaç edilecek Dün — Ticaret odasında Balkan konferansı komitesi akti içtima etmiştir.. Malüm olduğu veçkile, Teşrinievvelde Balkan sergisi açılacaktır. Bu #ergiye bütün Balkan mil- letleri Iştirak edecektir. Yalnız, #serginin mahalli küşadı belli değildi. Nemli zade Mithat Beyin riyasetin- de toplanan dünkü heyet iç- timamda —buda görüşülmüş- tür. Maamafih Belkan hükümet- lerine birer mektup yazılarak bu husus istimzaç edilecektir. Açılacak olan sergide Yu- nanistan Bulgaristan, Sırbistan manya, Arnavutluk, mamu- lât ve mensucatı teşhir edile- cektir. Bu milletlerle bizim ticaret odaları namına verilecek ka- rarlar hükümetlerce — tasdik edilecek ve fiyliyata geçilecektir. Intihap kararı vekâlete gitti! Darülfünunda henüz maaş tevzi edilmemiştir. Kadrolar Fakülte meclisle- rinde tetkik edilmektedir. Geçen gün Edebiyat fakül- teti reisliğine intihap edilen dikten sonra, elbet Baba Takirin uşağile böyle bir şey olımıyıcaktır! Hata etmışız... Baba Tahirin ruhu — Sen kimi düciloya verireclen. bilmiyormusun xı Bir cibilliyetin sicili! benim uşağımdir hat Karlimizden aldığımız mek- tuptur. Yunus Nadi Beyin İstanbul- daki hayat ve tercümei hali- ne ait neşrolunmakta olan silsili makalât pek — nakıstır. Mumalleyh Menteşe sancağı- nın Fethiyiye kazasının Seydi- ler karyesinden deveci Halil ağanın mahdumudur. Fethiye tüccarlarından Ra- doslu Haci Mehmt — Efendi mumaileyhi kendisine besi (!) (Bu tabir Radoslulara mahsus ve | evlâtlık makamında kullanılır.) | olarak Radosa sevk etmiş ve mektebe göndermişti. Rados idadisinde her nasılsa mektep- ten tardedilmiş ve kapağı İ- tanbula atmıştı. Hukuka inti- sap etmiş ve onu da ikmal etmeğe muvaffak olamıyarak a8 2 inci sahifede) 'İBiz meğer kime düello teklf etmişis! ilânı meşrüutiye kadar Fethiye- de bulunmuştu. Bu meyanda (Devamı 2 inci sahifada) Meclisteki istizah takriri Celse zabıtları “Üğe memlekete servet tevlit ede- bilecek demirbaş eşya yani mütevellit servet olmak üzre yapılmış bir ithalâttır. Bina- eyaleyh altı seneye 290 mil- yon İirayı teskin — ettiğimiz vakitte ithalâtımızın vasatisi 207 milyon gösterilmiş iken bunun hiç olmazsa 160 mi- yona indirmek icap eder ve bu suretle bir çok yerli va ya- bancı * yabancıları pek kolay kabul etmiyeceğim. (Devamı 4 üncü sayfada) Akşama cevap Utanmak İlâzım! Amerikan tayyarecılerının muvaffakiyetini, Türk gençliğini ve tayyareciliğini tezlil ve tehzil ederek alkışlamak, maksatsız kara- lanmış İlâf ta olsa ayıptır. Necmeddin Sadık, dünkü akşamda bize ve tayyareci Hayrünnisa Beyecevap veriyor, cevap vermiyor, yalan söylü- yor. Ve bizim için diyorki “Ba mukabelelerden biri, mahut gazetede çıktı. Mektep kaç- kını cühelâ ile uğraşmağa vak- timiz olmadığı için yazılarımızı ve fikirlerimizi anlamaktan Aâciz olan bu zavallılara cevap vermeği çok beyhude addede- FİZ.. Ne mutlu bize ki cahiliz ve bu yazıların manasını bukadar anladık. Yoksa, eğer okumuş Muzalfer B. in riyaseti berayi | bir insan olsaydıkta bu yazıyi tastik maarif vekâletine gön- |öylece tetkik etseydik Necmettin / derilmiştir. Sadığı memleket ve gençlik namına aforoz etmek lâzım gelirdi. Biçare adamcağız kırdığı potu tashih için yalan töyle- mek mecburiyetinde kalıyor. Kalemi — muaccel - atehle zebun bu biçare diyor ki: * (Bizim tayyarecilerimizin tayyare sevketmek kabiliye. tinde olmadıklarını ) yazarak (Türk - tayyareciliğini — tahkir ve hakir görmek cür'etinde) bulunmuşuz! Makalede böyle satırlar mevcut olmak şöyle dursun, bu kaba fikirleri, ca- hil bir adamın dahi istimzaç edebilimesine — müsait müp- hem bir satır bile yoktur. Bir (Devamı 3 ncü - sakifede)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler