10 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

10 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abo: iti DAHİL İÇİN STT Buğday Meselesi Gelen haberler Ziraat ban- kasının eski borçlarına ait taksitleri buğdayla topliya- cağını gösteriyor. Bidayette düşünülen tarz, köylünün eline para geçe- bilmesi şekli idi| Arif Oruç Birkaç gün evvel Ankara- dan gelen haberler, Ziraat bankasının doğrudan doğruya köylüden buğday ye hububat mubayaa edeceğini bildiriyor- du. Bu haber - alâkadarları sevindirmiş, memnun bırak- mıştı. Satın alınacağı söylenen beş milyon liralık hububat, Türk köylüsüne haylı yardım olacaktı. —- Halbuki, dün çıkan yeni bir şayla, gelmiş geçmiş haber- lerin birinide teyit eder ma- hiyette — görülememiştir. Bu şaylaya göre, ziraat bankası, kendisine borçlu olan köylüle- rin borç taksitlerine mukabil, şaynen hububat alacak, bu hububat köylerde anbarlara koydurup bekletecek, bilâhare iyi fiyat bulabilirse satacaktır. ” Hattâ, geçer piyasa üze- rinden alınmış olan buğday vesaire” bilâhare fazla bir kıy- met tutarsa, bu fazlalığın tek- rar sahiplerine lade edileceği- de söylenmektedir. Zıraat bankası, yapılacağı haber verilen talimatnameyi hazırlayıp neşretmemiş olduğu için, yapılmak istenen muame- lenin şekli tamamen malüm bulunmıyor. Fakat söylendiği gibi, ha- kikaten ziraat bankası köylü- den borç yerine hububat alacksa, bu alış verişin muhtaç köylü için bir yardım mahiye- tinde olamıyacağına — şüphe edilmemelidir. Daha doğrusu, ziraat bankası bu alış verişle kendisine merhun bulunan erazi mukabilinde buğday ala- caktır ki, şu srada toprağın kıymetsizliği karşısında ziraat bankası herhalde bu seneye mahsus alacak taksitlerini hu- bubat karşılığı ile emniyet al- tına almış olacaktır. Gerçi köylü de elinde fazla kalan satılmamış mallarla bor- cunu ödeyecek, tazyikten kur- tulacak isede, kendisinin asıl beklediği yardımın bu olmadı- ğına şüphe edilmemelidir. Ziraat bankası — sadece (Devamı 2 inci sahifada) - Meclisteki istizah ta.k_riıi Celse zabıtları San'at ve ticaret kâmilen gayti Türk unsurlar elinde idi, Hulâsa iktisadi hayatın mem- leket dahilinde ve icap ettir. diği bütün mesai sabaları, nafi ve müsmir vasıtaları Türk olmıyan unsurlar elinde idi. Hepimiz ba memlekette hiç olmazsa rubu asır kadar - ya- şamış ve İzmir, İstanbul, Bur- sa gibi ve buna mümasil bir çok memleketlerimizi tetkik gözile olmasa bile tecessüs gözile görmüş vatandaşlarız. (Devamı 4 üncü sayfada) HARİÇ İÇİN Seneliği : 1400 kuruş | Seneliği —: ZN0 kuruş Altıaylığı: 800 , Altı aylığı: 1900 , Üç aylığı : «0 , Üç aylığı : &0 Nüshası her yerd? 5 kuruş Kahramanlara allah Dün Yeşilköyden Italyaya müteveccihen hareket eden Amerikalı misafir tayyarecilere muazzam bir te Ğ p ö0 0-0-000-0 Esnafın haklarını müdafaa eder Lâik Cümhuriyetçi gezete | - Saat altıyı on sekiz geçe veda ettiler I misafir - tayyareciler gittiler allah selâmet versin! Tayyarecilere Yeşilköyde muazzam bir teşyi ' ÂAmerikalı Dün hareket eden tayyareci Mister Poland On üç gündenberi Türkiye- nin misafiri olan Amerikalı ta- yyarecileri Mister Bartman ve Mister Planda dün sabah saat altıyı on sekiz dakika geçe tayareleri ile İtalyaya bare- ket etmişlerdir. Şayanı dikkat nutak Malüm olduğu üzere kah- raman tayyareciler Bağdat-Hin- distan - Japonya tarikile Ame- rikaya avdet edeceklerdir- Fa- kat dün tayyarciler kararlarını değiştirmişlerdir. Ve İtalyaya kadar giderek oradan vapurla Amerikaya dönmeğe karar vermişler ve bu kararlarını Vilöyete ve Kolorduya - bildirmişlerdir. Yeşilköyde Tayyarecilere dün muaz: zam bir teşyi merasimi yapıl- mıştır, Amerika sefareli ev- velki gün İstanbul vilâyetine tayyarecilerin dün sabah için hareket edeceklerini bildirmiş ve bu itibarla dün gece (2)den itibaren teşyie gelenler Yeşil- köyde tecemmü etmeğe başla- mıştır. Servet isrâf ediliyor! Hariciye nazırı, Amele fırkasının dahili siyasetini beğenmiyor Londra, 8 (A.A) — E«sbak hariciye nazırı lord Gray, No: thumberland'da kâin Emblet- ton'da bir nutuk söyleyerek kendi noktai nazarina - göre Hiberal — fırkasının (hükümetin siyaseti muvacehesinde nasıl bir hattı hareket takip etmesi lâzım — geleceğini izah ve teşrih etmiştir. — Mumaileyh, Liberal — fırkası ile — amele fırkasının harici siyaset, hazi- ne işleri, Hindistan işleri ve tahdidi teslihat meselerindeki fikır ve menfaatlarının müşte- rek olmasının hali hazırdaki hükümeti iktidar mevkiinde tutmağı muhik güstermekte olduğunu söylemiş ve fakat da- hili siyasette kendi !ikrlnr.el kömür madeni sanayline zararı dokunmuş olan kömür madeni seğayüne — zarari” dokunmuş olan — kömür — müdenlerin ait kanunları, işsizlere verilen tahsisat — meselesinde takip edilen usulleri ve umumiyetle amele fırkası kabinesinin milli serveti israf etmesini şiddetle tenkit etmiştir. Lord Gray, mali vaziyetin vehametine binaen, her ne olursa — olsun bu tenkis etmek ve bahasına masrafları iktisat komleyonu tarafından tanzim edilen raporda iltizam olunan — tetbirleri-ne 'kadar halkın hoşuna gitmiyecek şe- kilde olursa olsun hatta kabi nenin devrilmesi tehlikesini de göze alarak- tatbik eyle- mek İâzım geldiğini söylemiş tir. Sınayı' Birliğinin üçüncü sergisi Yarın sergi açılıyor! Bu seneki sergi, diğer senelere nazaran çok rağbet görecek ! liğinin üçüncü defa olarak ter- tip ettiği yerli mallar sergisi açılıyor. Bu #seneki serginin, mukaddemlerinden çok fazla rağbet göreceği tahmin edi-

liyor. Çünkü, tüccar ve müessesat, evvelki sergilerde olduğundan daha büyük bir mikyasta işti- rak etmişlerdir. Mevcut sınai ve inşai tekniğin güzel bir nu- munesi olmak gayretile yapılan Yarın İstanbul Sanayi bir- t sergi paviyonları üz çok met- he lâyıktır. Sergi komiserliği, bu hu- susun tetkiki için, bu gün saat 14 de matbuat müntesiplerini davet etmiştir. Matbuat, bu ziyaretile, sergi hakkında mü- dellel bir kanaat sahibi mak fırsatını alde etmiş olu- ol yor. Sanayi Hr_llil bu vesile ile de bir çay ziyafeti tertip et- miştir. 2 merasimi yapıldı, İtalyaya hareket ettiler| _--a Dün hareket eden tayyareci Mister Bordman Halk otomobillerle gelmişler- di. Vilâyet namına vali mua vini Fazlı, Belediye namına reit muavini Hüâmit, Ordu namina beşinci alay kuman- danı Miralay Hüsnü, Kolordu (Dovamı 2 inci sâhifada) Talimat gelmedi Banka müdiri bu iş için çalışıyor | Istanbulda böyle mua- mele azalacak Köylüye yapılacak olan (5) milyonluk kredinin Ziraat bankasınca, — sureli — tevzli hakkında ihzar — edilen tali- matname henüz İstanbul Zi- raat bankası şubesine — gel- (Devamı 2 ini Sayfade) evlet Bankası : bina arıyor Devlet bankasının İstanbul. da açılacak olan şubesi için bina aranıyor. Henüz, münasip bina bulu- | narak bu hususta kat'i bir karar verilmiş değildir. Yalnız, Devlet bankası İs- tanbul şubesinin borsa civarın- da küşat edileceği muhakkak gibidir. Dün gelen Seyyahlar 3 gün kalıp Tiryes steye gidecekler Dün saat 16 da Löit triyes tino acentesininVienna vapu- ru ile 80 kişilik bir kafile gelmiştir. Bunların içinde Al- man, İngiliz, Fransız,İtalyan gibi muhtelif yolcular vardır, Vapur azimette Venedik Pire iskelelerine uğramıştır.Bu yol- cu kafilesi üç gün İstanbulun şayanı temaşa yerlerini gez- dikten stonra perşembe saba- döneceklerdir. Yeni seyyah kafilesi 11 Ağustos salı sabalı Natta (Devamı 2 inci sahifede ) ae merasimi LİrÖK Adİiye işe İst. (YARIN) Posta kutusa İst, 305 V Gönderilen evrak İada olunmaz — / apılmıştır! Tekefon Santral : İst. Başmuharrir: No. 24317 Tahrir müdürü vetdare müdürlüğü : No. 24316 selâmet versin! başlamıştır Matbuat kanunu mev- kii meriyete girdi! On beş gün zarfında bütün ga- zeteler kanuna uymağa mecburdur Tasdiki Aliye iktirau eden matbuat kanununun Resmi gaze- tede neşrolunduğu Ankaradar bildirilmektedir. Kanunun altmış altıncı mat, desinde: “Bu kanun neşri ta- rihinden muteberdir, saraha- tına göre kanun mevkli mer- iyete girmiştir. Ancak kanun intişar ettiği Resmi — gazeteler — Ankara trenile — İstanbul — vilâyetine gönderilmiştir. Henüz vilâyete gelmemiştir. Dün vali muavin' Fazlı Bey, kanunun intişar ettiğini resmi gazetelerin vilâ- yete henüz gelmediğini töy- Temiş fakat mevkil meriyete girdiğini de — ilâve — etmiştir. Kanun icabatı için yine ka.: nunu mezkürun — muvakkat maddelerinden (a)maddasinde kavunlar Vali muavini Fazlı Bey tiği tarihte çıkmakta olan bütün gazete ve risaleler ka- nunu neşri tarihinden itibaren 15 gün içinde beyanname ve- rerek bu kanun hükümlerine uymağa mecburdurlar. Bu zamana kadar- veşri: (Devamı 5 inci sahifada) kıymetleniyor! Mükemmel bir fikir Çürük kavunlardan ispirto istih- sali I. vekâletince makul görüldü Çi a DA BEZM Çürükteri de kıymetlenen xengin istihsalâtımızdan kavunlar Çürük kavunlardan ispirto tmali hakkında ortaya atılan Paranın | fikrl İktisat vekâleti makul | bulüyor. l Netekim, bu husus - için 1ııüılılrıı fohisarının nazarı dikkatini celbedilmişti. Ticaret Odasının tetkika« tına nazaran, çürük kavunlar- dan ispirtlo imali pek mümkün. dür ve bu fikir Faldeli bile telâkki edilmiştir. Aynı zamanda, kavundan çıkarılacak — ispirto miktarı, masarifatı imaliyesine nazaran oldukça mühim bir kâr bıra- kacak gibi görünüyor. Meselâ, erikten bile ispirta istihraç edildiği ve bunun kâr- h bir netice verdiği meydan- dadır. Halbuki, kavunun me- vadı sükkeriyesi çok deha fazladır. Günün Meselesi ——— — — Mağlübiyeti Fransa, İngiliz-Amerikan Itilâfı Ha- ricinde Kalmamak Için Teslim Oldu! Yazan: Naci İSMAİL Bu sütunlarda, işsiz paranın bir falde getirmiyeceğini birkaç makale ile izah etmiştik. Son makalemizde, para ile işin birleştirilme tecrübelerinden bahseylemiş, Almanyanın Darmı- teater, Banat bankalarındaki tecrübelerinin de yeni iktısadiyata bir esas olacağını söylemiştik. Bu iki banka, büyük Alman sanayiinin ihracat kısımlarını iIdare ediyordu. Bunun için, ecnebi kredileride bu bankalara yatırılmıştı. Bu bankalar, ecnebilerden kısa vadelerle aldıkları paraları, uzun vadelerle ihracat fabrikaları ma veriyorlar usul, gayritabii değildi. Çünkü, harptan evvelki Alman sana- “yü de bu usul ile idare olunuyordu. O zaman, Alman ordusunun yenilmez kudretine karşı cihanşumül bir iman vardı. Bu askeri kuvvet, ecnebi kredileri için kâfi bir teminat idi. Bugün ise, Amerikan-İogiliz. serma- yesinin işlemek, kâr getirmek hareketi vardır. Bu hareket, bir hi ayaı vapurla Triyesteye | kuvvettir. Alman buhranının ilk gürlerinde söylediğimiz gibi, bu kuvvet, bu buhranın önüne geçecekti ve geçti de! Alman sanayili, kredi üzerine tesis olunmuştur: gelecek (Devamı 2 inci sayfamızda) " ; v *i Ü d

Aynı gün çıkan diğer gazeteler