11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 1

11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Başmuharriri : Arif Oruç eyaiti bone DAHİL İÇİN HARİÇ İÇİN Seneliği :1400kuruş | Sencilği — : 2700 kuruş Altı aylığı: 800 , Altı aylığıt 1900 , Üç aylığı : 400 , Üç aylığı : ©0 , Nüshası her yerdi 5 kuruş -) Y Allaha İsmarladık ! Matbuat -kanunu bizi yazı yazmaktan menederse, kanu- nun emrine inkıyat ederiz, Vilâyetten emir bekliyoruz.! Yeni Matbuat kanunu iki gündenberi tatbik ediliyor. Bundan sonra yazı yazmamak hususunda henüz resmi bir tebliğ almış bulunmuyoruz. Muhtemel, şu satırlar iki senedenberi işgal ınıgııııız bu sütunlarda son olacaktır. İki senedenberi momlokoıın ıstıraplarile istirap gektik. Aklımız erdiği ve gücümüz yettiği kadar şu aziz vatanın dertlerile dertlendik. Onun ihtiyaçlarını kendi öz ihtiyacımız olarak kabullendik. Bilerek veya bilmiyerek bir çok hatalarımız olmuştur. şüphesiz.. Madamki iki el iki ayakla bir kuru kafadan ibaret mahlükuz. Elbet hatalarımız da olmuştur. Eğer İstemiyerek bir vatandaşın kalbini incitmiş isek, eğer memleket için hayırlı ğördüğümüz mesele- lerde vatandaşları ikaz ederken onları müteessir etmiş isek, hepsinden ve cümlesinden birer birer af diliyoruz. Bu satırları son defa olarak yazdığımız şu acı saata kadar yalnız memleketin yücelmesinden, büyük Türk milletinin saadet ve refuhından başka bir hisle hareket etmiş değildik. Hâlâda deg'liz.. Kanunu herşeyin, her kudretin fevkinde tanırız. Onason derece hürmetimiz vardır. Belki yerin resmi bir emirle yazı yazmaktan menedilecağiz. Buna mü- toessir değiliz. Yalnız tam yirmi senedenberi, 1328 senesindenberi, bilâinkita matbuatta kalem sallamış olan tahrir hayatına veda edeceğimiz için derin bir keder ve ölem duyuyoruz. Ne yapallın, madamki mem- leketin selâmeti böyle icap ettiriyormuş, © selâmet namına susmayı, yazmamayı, bir kenara çekilerek bü- yük ve çok aziz Türk milletinin saadet ve selâmetine dua etmeyi, teakup edecek en samimi ve vicdani vazi- felerden addediyor ve tanıyoruz. Tam iki sene “Yarın,, baş sütunlarında bizi okuyan, bizi dinliyen, bizim düşüncelerimizle ülfet eden asil vuhlu okuyucularımıza yüce saadetler dileriz. Allaha ısmarladık aziz vatandaşlar! Kanun her emrin fevkiridedir. Arif Oruç İg kadınları federasyon azası Kadınlar birliğinde Beynelmilel iş kadınları kadın birliği azasile birlikte 11 Ağusm SALI 1931 3üncü 'YTXIIIIT I Çiftçi, İşçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder Lâik Cümhuriyetçi ıııulıı Allaha ısmarladık, aziz vatandaslar' BT Bu satırları son defa olarak yazdığımız şu acı saate kadar Eğer istemiyerek bir vatandaşın kalbini incitmiş isek, eğer memleket için hayırlı gordugumuz meselelerde vatandaşları ikaz ederken onları muteessır etmış ısek cumlesınden bırer bırer af dılı oruz L z yerli mallar sergisi bugün açılıyor! Sergide bu sene teşhir edilen yerli mallarımız hem daha çok, hem daha iyidir Sergi komiseri ne diyor? SENE: 2 — No. 589 Yeni matbuat ka- nununun bir kaç mad- desi mucebince, bazı gazetecilerin — bilfiil gazetecilikle alâkala- rı kesilmektedir. Bu meyanda gaze- temiz — başmuharriri Arif Orüç Bey de ga- zetecilikten menedile- İst. Ankara caddesinde | Telefon Santral : İst. dalrci mahsusa Başmuharrir: No. 24317 Telgrat İst. (YARIN) Tahrir müdürü ve idare Posta kutusu İst. 305 müdürlüğü : No. 24316 Gönderilen evrak İade - olunmaz İki seneden beri her türlü menfa- atların fevkinde neşriyatına de- vam eden (Yarın)ın mesleğinde hiç bir tebeddül olmıyacaktır İdarehane tir. Gazetenin erkân ve ailei tahririyesinde, bilhassa meslekinde hiç bir tebeddül olmı- yacaktır. Memleketin selâ- metini, milletin refa- hını düşünmekten baş- ka bir gayesi olmıyan Galatasaray Lisesinde açılan serginin methali ceği söylenmektedir. | (Yarın) tahrir ailesi, Binaenaleyh, iki se-| Arif Oruç Bey hak- Beynelmilel iş kadınları federasyonu nsmına muhtelif milletlerden müntehap 21 ka- dar kadın şehrimize gelmiştir. Amerikadan — ayrıldıktan sonra Bşehre uğramışlar ve her uğradıkları şehrin kadın- | larile temas ctmişlerdir. Heyet dün kadınlar birli- ğini de ziyaret etmiştir. Resmimiz dün heveti kadın birliği azasile birlikte göster- mektedir. Halk Fırkasında DünRecep B.in riyase- tinde içtima yapıldı Halk Fırkası umumi heyeti idaresi dün fırka merkezinde Recep B. yin riyasetinde haf- talık içtimanı aktetmiştir. Dün, saat 16da yerli mal- lar serkisine erkâmı matbuat davet edilmişler ve - sergiyi gezmişlerdir. Yi F Sörgill ümur miyet 'itibarite bu vene evvel- ki seneden daha kesif bir hal arzetmiştir. Sanayi Birliği ga- zetecilerle hasbuhal için mu: zika mahallini intihap etmişti. | Ve sanayici mebus Vasıf Bey de hazır bulunuyordu. Saat on altıyı çeyrek geçe komiseri ve âenayi — birliği umumi kâtibi Nazmi Nuri Bey Gazetecilere hitap ederek uzun (Dwaıın 2 inci ınhıfıdı) Gazetecilere dün beyanatta bulanan sergi komiseri sanayi birliği kâtibi umumisi Nazmi Nuri Bey Reyıam' ITayarecıler 15,5 mılyon halk meclisi dağıtıyor

Berlin, 9 (A.A) — Diyet meclisinin feshi ve Intihabatın tecdidi hakkında ârayi âmme- ye müracaata bugün - başla: mıştır. Hükümet —merkezi ile civarında bir takım kargaşa- lıklar çıkmıştır. — İlk neticeler Berlin, 9 (A.A) — Ârayı âmmeye mürataatin kısmi neticeleri saat 21 de öğrenll- miştir. Cetvellerde isimleri ya: zılı olan 14.096.200 münte* . hipten 4.796.100ü yani yüzde 23.-12 lehte rey vermişlerdir. Sındıka Berlin, 9 (A.A) — Prusya- da ârayı âmmeye yapılan mü- racaata İştirak eden 25 buçuk miliyon müntehibin verdikleri reyler saat 22-30 da sayılmış- tır. Müntehiplerden 9,370,000 kişinin diyet meclisinin dağıtıl- ması lehinde rey verdikleri anlaşılmıştır. Dahiliye ve Haricize Vekilleri geliyor Ankara, 10 (A.A) — Dahi- Hye vekili Şükrü Kaya ve Hariciye vekili Tevfik Rüştü beyler bu akçşamki trenle İs- tanbula haraket etmişler ve istasyonda vekil arkadaşlarile dahiliye ve hariciye müdürleri tarafından teşyi edilmişlerdir. Mnrsılydya inince tel- graf çektiler Pazar sabahı saat beş bu- çukta Yeşilköyden Cenevreye haraket eden Amerikalı tay- yarecilerin, Cenevrede tayyare meydanının müsait olmama- sından veyahut havanın mu- halefetinden Cenevreye inmi- yerek — doğruca — Marsilyaya (Fransada ) indikleri anlaşıl- mıştır. Marsilyaya muvasaldt- lerini müteakip saat yirmi bir buçukta tayyare cemiyeti İs- tanbul şubesine şu telgrafna- meyi çekmişlerdir. “On iki saat kırk dakika- hık bir uçuştan sonra salimen Marsilyaya vasıl olduk. Bu sabah Yeşilköyden hareketi- Mmiz esnasında yapılan büyük tezahürattan mütevellit hissi- yatımızı izıh etmek gayri ka- bildir. Bize bahşettiğiniz. şe- refi, bize gösterilen dostluğu ve şayanı hayret misafirper- werliği hiç bir zaman unut- muyacağız.. Polando ve Bordman Sabık İspınyı krah Baltıka gıdıyorl Varşova, 9 (A.A.) — nadan bildirildiğine göre eıkl İspanya kralı Lituanya Bor- tonya ve Letonyayı ziyaret niyetindedir. Kralin Lituanya Uya eylül başlangıcında gelme- #ine intizar edilmektedir. neden bari her türlü % kındaki bu karar ta- menfaatların fevkinde bir hisle neşriyatına devam eden (Yarın) kemafissabık vazifei Neşrettikleri |lişini büyük bir teesürle neşriyesini ifa edecek- romanlardan hakkuk ederse Başmu- harrirlerinin araların- dan bu mecburi çeki- karşılayacaklardır. ardan dolayı Dün tevkif edildiler (Akşam)ın mes'ul müdürü ve ro- manın muharriri dün tevkif edildi AKŞAM Mes'ul müdürü tevkif edilen Akşam gazetesinin başlığı Akşam gazetesinde tefrika edilmekte — olan, Rahiplerle rahibeler isimli bir tefrika vardır. Bu tefrika dolayısile Müd- delumumilik evvelce raman muharriri Vâlâ Nurettin B. le mes'ul müdür İskender Fahret- tin B. aleyhine müstehçen neş- riyat davası açmıştı. Bu dava bir taraftan ceza mahkemesinde iken, bu neşri- yeta gene deyvam edilmiştir. Müddel umumilik, cürmü bu şekilde temadi etmesi dolayısile yeni bir dava daha ikame et- miş ve hazırlık tahkikatını ye: dinci mustantikliğe tevdi ey- lemiştir. Mustantiklikçe yapılan tet- kikat ueticesinde gerek Vülâ, (Dıvuım 2 inci sahifada) Bursa - Yalova yolundakı Haydutlar Bursa ile Yalova arasında soygunculuk — bâdisesini ika yakalandı! Haydütler tarafnıdan çalı- nan eşyaların kısmen lstirdat eden haydatlar, şiddetli tak- | *dilmiştir. bat neticesinde derdest edil- mişlerdir. Hırszlık — vakasını yapanlar hem firari mahpus- lardan, hem de mahalli köy- lülerden müteşekkildirler. Mesele bu suretle tevazzuh edince, otobüs soyguncularının adi haydutlar olduğu anlaşıl- mrış bulunuyor. Yalnız, dahi- liye vekâleti bu gibi hâdisatın tekerrürüne mani bütün teda- biri ihtiyatiyeyi aldırmış oldu- gundan bu gibi vak'aların te- kerrürüne imkân verilmiye- cektir. venerseLeeeLANALAAN! a şamerakisseneneneneı Celse zabıtları -a Semavi nazariyeler, istih. lâk nazariyeleri, tahtelistihlâk nazariyeleri, para nazariyesi, fazla istihsal nazariyesi ve bu- na mümasil bütün nazariyeler bugün hüküm süren buhranın izahı. ve tavzihi için hiç bir | vakit kâfi gelmemiştir ve esa- sen gelemez. Çünkü bu buhra- nin esasını her halde çok (Devamı 4 üncü sayfada)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler