11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 3

11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Üsamlee Kerâmet Bir gazetede okudum, bu nüshada da havadisi vardır: Adamın biri, kerâmet gör- tereceğim diye karmına taban- ca sıkıyor ve kurşunun işleme- diğini| âepat ediyormuş:.. Gözleri bir fevkalâdelik seyrediyormuş gibi hayretle bu kerâmet sahibine bakan, dudaklarından salyeleri, lehimi çatlamış bir tenekeden wzan #su gibi çenesine inen birçok safdillerde buna parmak 1sı- aıyorlarmış. Bir parabellomun bir veb- | de'rin namlısını göbeğine çevirip tetiğiniğ çeken bu muhterem zatta tabancanın o mağrur vesi karşımada delinmiyen göbeği- ni meydan pelhilivanı gibi, #ıyırıp her kese göşteriyormuş: — Delinmedi işte, diye.. Bir gün gene bu . kahra- manlığı () daha doğrusu ke- rümeti (!) yapıyormuş.. Fakat kurgun #sade - karnını değil, arkasındaki beton duvarıda oyup gilmiş. Seyirciler, bir de bakmıp lar ki, kerâmet sahibi 2zat, yerde cansız yatıyor. Meğer, Allah rahmet eylesin, açık: göz zat tabancanın kurşunu yerine balmumu koyarmış, son 'tecrübesinde nasılsa unut- İnkılâbın safsatalara mey- #an okuyan kanunları bu gibi para miknatıslarınım foyasını meydana çıkardı. Hızır. diye ortaya- çıkan 'mezarlık soyguncuları kalmadı. Yeşil başörtülü büyücü koca- karilar göçtü. Gaipten haber weren kılık sarıklı, kirli sakak- h yöbazlar, şimdi, Belediye- min gözünden kaçıp dileniyor- lar. Bu kerâmet sahibi de ken- di cezasını kendisi verdi. Temenni ederizki, İstan- bulda da allelerin mahremiye- tine kadar sokulmağa muval- fak olan yakalıklı, kravatlı as- K bakıcilarla, düzgünlü, yap- ma benli sahte kahve falcıla- rı da" kalmasın. * Balmumu ile kerâmet va- tanın foyası meydana çıktık- tan sonra hoş mesele kendili- #inden hallolur yam. BÜRHANETTİN ALI “Slrenlere owi kasti Berlin, 9 (A.A) — Gruede ile Lackenvvalde arasında bir tren kazası olmustur. Makinist bir patlama işitmiş olduğunu beyan etmiştir. Ucunda fitil bulunan 200 metre tulünde bir demir tel bulunmuştur. Tahki- kata mazaran işin içinde bir sul kast vardır. Lokomolifin geçmesini müteakip hemen vukua gelmesi muhtemel bu: Tunan infilâk neticesinde rayın bir kısım kopmuştur. 9 yaralı vardır, ücünün yarası ağırdır. Dün öğleye doğru Halk fırkası reisi Hacim — Muhittin Bey amelenin daha mütekâ: | #if olarak oturduğu Yapıcıoğ- lana gilmiş ve Cümhuriyet | Halk fırkasına intisap etmek | istiyen muhtelif meslek ame- lesile görüşmüştür- İzmir işçileri otuz bjinden fazladır. Hacim Muhittin B. Dolaplı kuyu fırka mahfelinde amele. min bazı reislerine H. fırkasının esasatını izah ederken ” bilhas- Paris, 9 (A.A.) — Louvre müzesi asarı atika heyeti Sur- ye'den avdet etmiş ve şimali Surye'de Ras-Shawara'da ya- pılan taharriyat esnasında me- ydana çıkarılan bir takım mü- him şeyler getirmiştir. Ayni beyet evvelce 1930 senesinde milâttan 14 asır evveline alt kral mezarları, mahrut şeklin- de üslleri yazılı levhacıklardan mürekkep bir kütüphane bul- muş ve bu kütüphane birçok meçhul İisanları ve bilhassa malüm olan en erki alfabe'yi meydana çıkarmış idi. Halle- dilen metinler, Yunanlı müelli- flerin rivayetlerinde bazı vakayli şüpheli bir mahiyette bulunan Fenikelilerin tarihini ten- istemiyor, yeniden Diş tabipleri cemiyeti bu- günlerde fevkalâde bir içtima aktederek senelik — faaliyeti tetkik edecek ve yeni idare heyetini teçecektir. ğ pek hararetli olacağı vanlşil makladır. İzmirde — Komünistlikten maznun olanlar hakkında üçün- cü müstantik Hüsamettin Bey tarafından — yapılmakta olan rilmiştir. Bu karara göre komünist maznunu bulünan Cazim, Nut- ret, Şükrü, Rağıp Aziz. Sala: mon, Kerim ve Tevekkü! nam- Ekmek narhı Ekmek 10 para indi Belediye iktisat müdürlü- günde ekmek narhının tespitile meşgul olan komlsyon dün ekmek ve francala — narhını tespit etmiştir. Ekmek 10 para indirilmiş 8 kuruş olmuş İrun- cala fiatı ipka edilmiştir. Mezarlklar talimatnamesi Yeni hazırlanan mezarlık- lar talimatnamesi henüz şeh- rimize tebliğ edilmemiştir. KIRIK KALPLER hayır, bu, olamazdı... Belki kendini iIhmal edip hastaya gitliği için darılmış ve son da- kikada fikrini değiştirerek ti- yatroya gelmemiş, evde kal- mıştı. ruet, herhalde böyle olsa gerekti. Güzide, ona bir ders ver- mek, ihmalciliğinden — dolayı tntıkam almak istemişti. Nihat Cemil, bu küçük ya- ramazlığı kendi kendine af- federek : Kendisini ihmal ediyorum diye bana darılmış olduğu bes- belii... Hakkı da var.. Diyor- du. Amma, insani bir vazife- ye itaat ettiğini ve aşkının böy- le mecburiyetlerle alâkası ol- Mmadığını anlamıyor ki... İşte bütün kadınlar böyle... aei et ee z Yazan: Hüseyin Zeki İşin aslını, esasını " düşünüp anlamadan her şeyden alınır- Tar.. Aşkı, onu, buna karşı haksız ve bir azda hain ya- piyor.. Alkış sadaları yükseliyordu; bu sesnada perde kapandı. Doktor, şiddetle İocadan fırladı. Güzide ile Hikmetin bir kazaya uğradıklarından, artık, iyice — şüpheleniyordu. Yoksa muhakkak bir taraftan ; tahkikat bitmiş ve kararı ve- | İzmir işçileri Izmir amelesi Halk Fırkasına kayt edilmiye başlanıyor sa Türk işçileri için mümkün olan herşeyin ve her türlü himayenin yapılacağım söyle- miştir. Dünden itibaren Dolaplıku- yu semti ocağında kayıt mua- melesine başlanmış ve amele- nin verdiği teklif verekaları kabul olunmuştur, Bugünden itibarende Fırkanın Beyler sokağı merkezinde İz- mir Türk iççilerinin kaydına devam olunacaktır. Surye'deki hafriyatta pek mühim ve zengin asarı atika keşfiyatı! vire medar olmuştur. Heyet bu sene, kütüphanenin müte- baki kısmım meydana çıkar- miştir. Bu kisımda yine Fe: nike tarihine ait yazılarla , luğat kitapları ve sflaberler vardır. Ayni zamanda mabu- de Astarteye ait gayet kıy- metli altın. ve gümüş tezyi- nat — ve milâttan 14 sene evveline ait zarif bir tuvalet takımı, yüzlerce vazolar, ulak W#çeeler, pişmiş topraktan, su mermerinden veya fil dişinden |Edüzgün kutular bulunmuştar. Bu mühim keşfiyat hak- kında heyet — tejrinlevvelde Paris kitabeler akademisine mufassal malümat verilecek. tir. Diş tabıplerı bugünkü idare hğ_;ev!lerini intihap yapacaklar! Arzulardan bir kısmı hali hazırdaki heyetin takip ettiği | hattı hareketi doğru bulma- makla ve bundan sonra ilmi ashalarda faaliyet — gösterme- sİDİ istefhektedir. İzmirde mevkuf komünistler askeri mahkemeye verildiler larındaki, şahıslar taralından atılan beyannamelerin mabi- yöti ağır görülmüş ve bu ça hısların aidiyeti cthetile Aske- ri mahkemede muhakemeleri- nin icrası kararlaştırılmıştır. Evraki tahkikiye ve maz- munlar düb Müstahkem mev- ii kumandanlığına teslim edil- miştir. Dünkü sıcak Dün derecei hararet 30 a fırladı Kandilli Rasat merkezin- den verilen malümata — naza- ran dün azami derecel hara- Tet 30, asgari ise 20 olmuş- tur. Bugün bava açık olacak ve rüzgâr poyrazdan esecektir. — Şölör, A aemae e Veci çabuk... Yirmi dakika sonra rüzgâr gibi evinin merdivenlerini çı- kıyordu. sokağa çıktığı zamanlar, ge- linceye kadar beklemek ade- tiydi. Şimdi, gene eline bir gazete almış, onu bekliyordu. Nihat Cemil, gayri tabil bir sesle: — Güzide... nerede? Haşim Efendi, olduğu yer- de sıçradı: — Gözide Hanım Darül. bedayi'e gitti... Biliyorsunuz yı dedi. GCüzlde tu.. Haşım Efandi, üç mubtelif perdeden: Haşım efendi, efendisinin | — Şimdi oradan geliyorum yok.. — İmkân haricinde, Beyim! — Locada kimsecikler yok- Dehşet! ” Bir adam çıldırarak karısını balta ile kesti Kastomoni — gazetelerinde okunduğuna göre Kastomoni Uzun sokak maballesinde çok feci bir cinayet olmuştur. Uzun sokaklı Mehmet ağa ,gece oğlunu evlendiriyordu. Kardeşinin düğünü münasebe- tile yapılan eğlence bitinceye kadar orada bulunan Süley-

man davetitler gidince odasına çekilmiş ve sabaha karşı uya- mnca, su isitmakta olan ka- rıma ve yaplığını sormuş ve “Sa isitiyorum , cevabini ahnca satırla zavallıya hücum etmiştir. Satırı iki üç defa koluna vurduktan sonra boğazınada indirerek boynunu kesmiş, bi- çare kadın aldığı mütbiş ya- ralardan derhal vefat etmiştir. Süleyman bu cinayetten sonra satırı. kendi başına vurmuş ve ağır surette yaralanmıştır. Bu cinayetin bir cinneti mu- wakkate olduğu iddia — olun- makta ve tahkikat yapılmak- tadır. Katil Süleyman e karısı henüz yirmi yaşını — teçavüz etmemişlerdir. Zavallı kadının hamile olduğu da anlaşılmıştır. - Piyango Tayyare piyangosu bugün iliyor On birinci tertip Tayyare piyangosunun birinci | bugün öğleden «sonra Darül- fönun konferans - salonunda çekilecektir. Teftiş heyeti reisi İzmitte İzmit muhabirimiz bildiri- yor: Bundan 25 gün evvel Ko- caeli vilayetine teftiş için ge- len heyeti teftişiye reisi Hüse- yin Hüsnü B. vilâyet ve bazı devair teftişini ikmal etmiş, evvelki günden itibaren iskân işlerini teftişe başlamıştır. Alman başvekili pa- panın nezdinde Roma, 9 (A.A) — M. Brü- ming refakatinde Papalık nez- dindeki Alman sefareti müs teşarı bulunduğu halde dün saat 18 de Kardinal Paçelliyi ziyaret etmiştir. M bundan sonra Papa Papalık makamının kütüphanesi salonunda kabul edilmiştir. Mülâkat 30 dakika devam etmiştir. Papa bundan sonra evvelce Kardinal paçelli tarafından zırları nal Paçelliyi kabul ztnıwı Sefir, sefarethanede hususi bir ziyafet vermiş vu bunda Kardinal Paçelli, M. Bizardo Monsenyör Antonio tlâh.. ha: zir. bulunmuşlardır.. Bundan başka M. Brüning ve Gurti- us'uu refakatinde bulunan 2a- wat ile sefaret erkânı bulun- muştur. Çekti. Doktor, mırıldandı: İ Her halde bir şeyler oldu. 'Güzide, ya tramvay veyahut etomebilde ezildi. Haşım Efendi, koş teleto. Ba.. Öteye beriye sor! İhtiyar hizmetçi yerinden kımıldamadı: — Beyhude, Beyim. — Nasıl beyhude? — Haydi diyelim ki, bir kazanın kurbanı oldu; — siz de biliyorsunuz ki, vak'ada bulu- lunan polis, felâketzedeyi mer- keze götürür, komiser rapor tanzim edip hastaneye gönde- vir. hastanede ise nasil olsa Hanımı tanırlar. Bize haber rirlerdi: ver Doktor haykırdı; — Ya bir kelime bile söy- lemeden öldülerse ? —İmkâncı yok! Herhan- gi bir kazada - birdenbire ölen kimseyi gördüm, ne de |Bir şeyhin kerameti! Urfada sahte bir şeyh kerametine kurban gitti Urfada gülünç ve ayni zamanda feci bir hâdise el- muştar. Hâdise hakkında şu malümat gelmiştir: Urfada — şehlik. — taalıyan Mehmet namında bir zat var- gir. Bu ukalâ adam; ara şıra kendini keramet göslerecek derecedef() yükseltmektedir. Bu adam, bir iki gün evvel: — Keramet göstereceğim! Diyerek eline bir tabanca almış ve şu sözleri söylemiştir: — Görüyorsunuz ya, taban: <eğim. Fakat kurşun vücudu- ma saplanmıyacaktır. Mehmet bunu müteakip ta: bancayı karmına sıkmıştır. Namlıdan çıkan kurşun şeyh () Mehmedin karnını delmiş we arkasından çıkmıştır. Şeyh bozuntusu bir kaç dakika son- va ölmüştür. Meğer bu adam, bu tecrü- beyi her zaman yapar, fakat kurgun yerine balmymu kor- muş, bu defa ise balmumu ile kurşunun mubadelesini usut- <a doludur. Kendime ateş ede- | muş bü suretle can ı WERMİŞ. "Seyyahlar gelip gidiyor, hiç birinin ir Bugün saat on da Lölt tiryestino acentesinin Merana vapuru 60 ikadar Çekoslâvak- yah seyyahı hamil olarak Ka- radenizden limanımıza geliyor. Seyyatlar akşama kadar İstanbulu gezecekler ve saat 20 buçukta aynı vaprla — hareket edekler. Vapu azimet iskele- leri olan Dedeağaç, Kavala, Selânik ve Pire limazlanna oğrayarak Triyesteye gidecektir. Ayal kuinpanyaya mensup Dalmaçya vapuru da 50 Al. man seyyahile limanımıza ge- liyor. Kafile bir gece İstan- bulda kalacak ve yarın sabah kaldığı yok! bareketle azimet — iskeleleri Burgaz ve Köstence olmak üzere Ödesaya gidecektir. Amerikalı seyahlar Yunan acentesine mensup Byron vapuru Pergembe saba- hi İimanımıza geliyor. Vapurun içersinde çoğu Amerikalı olmak üzere 80 kişilik bir seyah kafilesi var- dır. Mezkür vapur bir gün Umanimızda kaldiktan sonra Cuma günü saat 11 de hareket edecek ve avdette Pire ve New-York limanlarına uğra- yacaktır. Bar ve gazinolardaki musikişinaslar ehli- yetnamelerini nereden alacaklar? Zabıta Belediye alzamna- Mnesinin maddel mahsusası mu cibince lokantalar, gazino we buna mümesil yerlerde çalışan anusikişinaslar evvelâ Güzel San'atlar Birliğinden ehliyeti- salâbiyet meselesinden dolayı bu kararın tatbikine imkân görememekte olduğundan mezkür maddeyi tadi etmip- tir. Binaenaleyh musikişinas: dlar, fimabaat ikendi cemiyet- ispat edebilecek bir ehliyetname almak mecburiyetindedirler. “Halbuki Belediye, ademi lerine kaydedilecek we ehli- | yetnamelerini oradan alacak- | hazdır. mesesar ee A R AAA AAA AAA Lehıstan Sovyetlerin teslihatı hakkında verdiği notada ne diyor? Varşova, 9(A.A.) — siyasi mubafil, |Lehistan tarafından Sovyetlerin teslihatıma müte- allik olarak cemiyeti akvama verilmiş ve bazı gcenebi mat- buat tarafından yanlış bir şe- kilde tefsir edillmiş olan nota hakkında izahat vermektedir. Lebistan, tahdidi teslihat konferansı meraisinin- müsalt şeralt altında cereyanımı arzu etmekte olduğundan, teslihatın aziyetine mütcallik istihbarat akvama vereceği raporu ha- zırlamakta olduğu cihetle, bu husus kendisi için bilhassa e- hemmiyeti haizdir. Lehistan'ın bu teşebbüsü- nünün esaslı gayesi şarktaki kamşusuna dostane bir müra- caat ve cemiyeti akvam azası olan devletler için müsavi şe- vatt lhdıııdır Amenkıh hyyıvecı döndü Oslo, 9 ÇAA) — Amerk busulünde cemiyeti akmam j kah tayyareci Cramer Norveç vazası olan devletler ile Sovyut Rusya arasınd mevcut müsa vat sızlığa salâhiyattar mehafisin na- zarıdikkatini cekbetmek istemiştir Filvakı cemiyeli akvama dahil devletler kendi teslihatları hak kında cemiyete malâmal ver- mektedirler. Lebistan, teslihatı bakkında 15 eylülde <cemiyet * içiltim. Hayır, haşır, buna inaamayınız. Hem bu kadar telâşa me lüzum var 7? — Nelüzum mu var? De- limisin, nesin sende... Hem ka- rımın bu zamana kadar nerede olduğunu bilmiyeyim. hem de telâş etmiyeyim ha ? Herhalde bir kaza oldu. — Kim bilir belki de şu anda tiyatrodadır. — Niçin şu anda, madem- ki bir az evvel yoktu 7 — Belki hastanın yanında kalarak gecikeceğinizi veyahut ameliyat lâzım geldiğini dü- şünmüştür? Bu, ilk defa vaki değil ki.. Kaç defa böyle oldu? Nihat Cemil, sakinleşerek: — Doğrui dedi. — Fakat, her vakit, Ha. nimefendiyi siz götürürdünüz. sahillerinde dehşetli fırtmalar hüküm sürmekte olduğundan Lerviok “Shetland, © — dön- müştür. Akron MM Nev-Yark 9 (A. A.) — Ledi Hoover dün bir kalabalık hu- zurunda Akron — balonunun * uçurtulma Merasimine rıyaset akmiştir. — İttmat mm? yine anlema- dam ! — Bu çocuktan ruhum hoşlanmadı da... çok güzel bür delikanlı... Tabba çalışan bir talebenin bu kadar sürünmesl derslerinden kaçıp barlanda, ötede beride dolaşması muva- fak değildir. Nıhat Cemil, sabırsızlana- rak omuzlarını kaldandı. — Bu uydurduğan ittiham meye eyi sanki? Hem, Hlihmet'in hâl ve tavru ile Güzide'nin geybubeti ara- sında ne münasebet var? — Ne münasebet mi war De münasebetmi was? İşle.. apaçık. - 0 senin için öyle! Be- nim için öyle değil. — Ne demek istiyorsun? — Hım... Demek istiyo- vum ki... yani... met'ele nazik! Z e a: Haydi, anlat bakalım, ne diyorsun? — Anlatayım amma, bu kolay bir şey değli! ADevemı var)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler