11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 4

11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir Vi yanalı ihtida etti! Adanada bir Viyan oldu, bir kı Aslan Viyanalı ve 28 yaş- larında olup Adanada makine mühendisliği yapmakta olan (M. Leo Brusii| ihtida etmek için müracaat etmiş ve müs- lüman olduktan sonra ismi Hü- seyin kâmuran tesmiye edil. miştir. Mumalleyhin geçenlerde bir Türk kızı ile evlenmek istediği halde Türk tabsiyetinde bulun- maması işidilmiş buna mani olduğu olup hatta Türk ta- yanalı müslüman zla evleniyor biiyetine girmek için tabiiyet kanunda muayyen olan müd- | deti Türkiyede geçirmek şart olduğu beyan edilmiştir. Fakat müslüman olup ie- | mide Hüseyin Kâömuran tes- miye edildikten | mesele kalmamış ileyhin — tahriri müsakkafat | azasından Süleyman Şevket Beyin kerimesi Şefika ha- nımla merasimi icra kılınmıştır. sonra artık ve muma- namzetlik İzmirde gene bir otomobi! kazası oldu, yaralılar var! İzmirde Reşadiye Urla cad- | desi üzerinde bir kaza olmuş ve bir otomobil sür'atle gelir- ken hendeğe yuvarlanmıştı Bu hâdisede üç kişi yaralanmış tır. Hâdisenin şekli şudur: İzmir belediyesinde mukay- yet 68 numaralı otomobil şoför Ahmet efendinin idaresinde akşam üzeri İzmire gelmek üzere İnciraltından yola çık- mıştır. Otomobil yağhanelerin önü- ne yaklaştığı vakit santte 60 kilometre sür'at üzerinde git- mekte idi, Tam bu esnada Bal: çova zürra arabalarından biri Altın sepeti! Açık göz sarrafın altın sepeti üçmuş. Bergamli olup berayi tica- ret İzmire gelen sarraf muse- vi Mayer Efendi beheri beşer Hiralık yüz adet evrakı nakdi- ye ile 3 adat Altın beşi bir yerde 14 çift ceyrek Altın kü- pe ve bir gümüş tabakayı bir bez parçasına sararak ek- mek sepetinin içine koymuş ve Bergamaya avdet etmak üzere Arap hanında şoför Talâtın kamyonetine binmiştir. Kamyonet hareketten sonra Kantar karkolu civarnda Sadık beyin —mağazasnda tevekkuf edince Mayer efendi bir iş zım- Bında otomobilden inmiştir. Bu tırada otomobilde bulunan açık göz yolculardan birisi bu fır- salı kaçırmamış ve Mayer efndinin sepetini yakaladığı gibi firar etmiştir. Mayr efen- di keyfiyeti zabıta vermiştir. Zabıta firari s taharri etmektedir. Edirnede hararet 37! bu sene yaz meyvsimi ya- #ışlı geçmekle beraber diğer senelerden farksız ve hatta bir çıtı arasından şöseye ve 68 mumaralı — otomobilin önüne | çıkivermiştir. Yük birdenbire önünde gören şo- för Ahmet ef. büyük bir so- ğguk kanlılıkla sağa doğru direksiyon kirmak suretiyle etomobilini arabaya çarptır- maktan arabasını kuürtarmış ve fakat hendeğe yuvarlanmasına ma- | at olamamıştır. Otomobilin içinde bulunan | dört kişiden şoförle beraber | üç kişi ağır ve hafif surette mmışlardır. Otomabilin tekerlekleri ve örü parçalanmıştır. Fare orduları! Kırklar elinde fareler evlere hücuma başladı Kırklarelinin Demirce Ha- lil köyünde tarla farelerin müs- tevli bir şekil aldığı farelerin mezrualiı mahvettikten — #0n- ra evlerede hücum ettikleri ve Kadıköy, Abmetçe, Yondulan köyünde ehemmiyetli zararlar yaptıkları anlaşılmıştır. Pınahisar ve Lüleburgaz havalisinde mücadele teşkilâtı ikmal edilmiştir. | Bu havalideki mücadele faaliyetine Edirne ziraat mek- tebi müdürü Ömer Hilmi B. memur edilmiştir. Haber verildiğine göre mez- kür havalideki fare tahribatı umumi şekilde olmayıp mevziü olmakla beraber her köyde , 7080 ve hattâ yüzde yüz fare istilâsına uğrayan umumi tarlalar varsada zarar umumi değildir. tar. Bir kaç gün evveline ka- dar şehrimizde hararet dere- cesinin 36-37 ye yükseldiği görülmüştu. ENVER PAŞA — Turan İmparatoru! Hatıratını yazan: ./ .£ Bütün Almanya, Nü rinden bilâfütur yür tsche nin cesedi üze- üyorlar, cihangir Al- manya mefküresini bılmıyor gibi gidiyordu Halk, hükümdar - fenalığı Bin mahiyetini anlamıştı. Ne Şareki itilaf matbuatının ha- tamiz neşriyatından mü- fesirdi. Fakat, sulh müzake- tatının her şeyi temizliyeceği Vilson prensiplerine müstenit r sulhun yapılacağı hakkın- umumi bir kanaat vardı, Bunun için, Almanyanın —lhç: görünmesi — isteniyor, yeni bir. fikrinin ya; D fçin her türlü ledılvlı::m:lıı;ı— yordu. Mânih sokaklarında sosya- Hst nümayişleri seyrederken — Alinan ordusu değil; bir Alman fikri öldü! diyordum. Hiç şüphe yoktu. Bütün Almanya, Nitscbe nin cesedi üzerinden geçiyordu. Fevkalbeşer Insan - Über- menscb, bu kadar feci bir akibete duçar olmak için mi halk edilmişti?. Ceneral Ber- nardi, Alman cihangirliğini kurarken bu kadar boş fikir: ler mi ortaya atmıştı? Bu svüller, benim gibi AL- man fikriyatını bilenlerin ce- YARIN Poliste: zehiri yemiş Tophanede Boşnakkıçi soka- ğında 11 numaralı hanede ©- turan Abdurrühaman Efendi- nin nezdinde misafir buluan Giritli 30 yaşlarında Hüseyin oğlu Osman ağa dün, köpek- leri öldürmeğe mahsus bir parça yemiş zehirli şekeri sokakta bularak zehirlenmişse de Beyoğ- Iğ bhasanesine yatırılarak kur- tarılmıştır. Yakalanmış Polis 2inci şübe müdürk yeti memurları dün, Beyoğ: lunda bir tramvay içerisinde açık kart postal satan bir kadın yakalanmiştır. Dövmüş! Taksimde sakız ağacında oturan Mehmet Ali Efendi zevcesi Anastasyayı dövmüş, hakkında tahkikata başlan- | mışlr. Müsebbıp Kaumpaşada arabacı Ha- san karısını dövmüş, üç aylık çocuğunu düşürmesine sebep olmuştur. Âşirirken yakalanmış Beyazıt cami bağçesinde yatmakta olan Erzurumlu İ mailin cebinden dün, Muzaffar teminde birisi saatı ile iki İ- rasını çalarken yakalanmıştir. Dükkânı soyamayınca.. Evvelki gece Ahmet, Meh- met ve Kadri isminde üç kişi Beyazıtta Çadırcılarda 76 nu- maralı dükkânın kilidini kur- calamağa başlamıştır. Bu sırada bekci Hasan ağa bunları görmüş, yakalamak için üzerlerine hücum etmiştir. Şerirler Hasan ağayı tut- muş, belinden tabancasını ala rak "kaçınk o ara polisler görmüş, (bu üç şe- riri yakalamış, Hasan ağanın tabancasınıda almıştır. Zehirlenenlerden birlsi ağır! Pangaltıda Ergenekon cad- desinde oturan Mehmet Efen. di ve ailesinin zehirlendidini dünkü nüshamızda yazmıştık. Bulgar — hastahanesinden aldığımız malümata nazaran Sezal — Efendi ile — yengesi Lütfiye H. halen ağır, diğer, lerininde iyileşmekte olduğu anlaşılmıştır. istemişlerdir. Kanları alinmıştır. Tahlil edilecek, neticede meselenin mahiyeti anlaşılacaktır. Tasarruf cemiyeti Yerleşecek oda istedi Milli iktisat ve tasarruf ce- miyeti Sanı n banında bir oda tahsisi için vilâyete müra- caat etmişlerdir. Vilâyet, bu müracaatı tet- lar mı olmuştu? Ortada hiç bir şey kalma- mıştı. Almanyayı idare eden mantık iflâs etmiş, yerine yes BU de Kat Cacuaemişt, karışmış, başı boş bir sel gibi akan Alman cemiyetinin içine girmiştik. Münih oturulacak bir yer değildi. Fakat, bana öyle geliyordu ki, Münich gibi diğer Alıman şehirleri de başka bir halde değildi. Fena halde - tıkılıyorduk. Enve! Her halde, (Berlin böyle değildir! Diyordu" derhal Ber- line gitmemizi istiyordu. Öyle yaptık, Berlin trenine bindik. Bü- tön kompartimanlar zabitler, askerlerle dolu Idi.Herkes, gaze- telere dalmış, Alman cümhurt- yeti, Kayserin kararı Vay- 'Gene zehir! |Biri köpeğlere atılan| Altın deniz altından herkes gibi bizde bu ı'ılııııızliğeS Denizlerde : 1,5 milyon çıkarılıyor Londra, 9 (A.A) — Lon | donderry'den People'ya bildi- | rildiğine göre büyük barp | esnasında batmış olan Lavren: | Üe — vapurunun mezkür gemi içinde bulunan bir milyon altın lirayı çıkar- mağa çalışan dalgıçlar işlerine devam etmektedirler. Evvelce bu husus için başlamış olan mesai, 5 milyon ira sarfedil dikten sonra yedi sene evvel terkedilmiş idi. "Batan vapurun Saint Nazare,9(A.A.)— Saint Philbert'in ön salonunda artık | naaş kalmamış olduğundan tahlisiyeciler içindeki çamur ve W kumu tulumbalarla çıkrmağa başlamışlardır. Geminin baş tarafında tayfaka mahsus ka- | maranın üzerinde büyük bir delik açılmış ve bu kamaradan

4 ceset çıkarılmıştır. Kıç tarafta ki kamaradaki (üst yatakta bir kadın le bir erkek uzanmış halde bulunmuşlardır. Artık kaptan, çarkçı ve biletçinin ka- marasından başka taharriyat | yapılacak yer kalmamıştır. Kıç taraftaki tayfa kama- rasından içinde naaş bulundu- ğuna delâlet eden pis bir koku in,işar etmektedir. Dün altı naaş çıkarılarak tabutlara ko- | nulmuştur. Bunlardan yalnız | üçünün hüviyeli tayin edile- bilmiştir. Bugün tekrar çalı- gılacaktır. Met zemanında va- purun yüzdürüleceği ümit olu- nuyor. Engaz — erasında Saint-Nazaire, 9 (A.A.) — Saint - Philiber gemisinin te- mizlenmesine ameliyata | devam * olunmaktadır. Eakaz arasında yeniden dört ceset bulunmuştur. Şimdiye kadar geminin içinde bulunan ve meydana çıkarılan 81 1 bulmuştur. enkazından ait cesetler Tepebaşı cinayetinin muha- kemesi bitti Bundan bir müddet evvel Tepebaşında Kalloni ankağında bir cinayet olmuş ve Galatalı Emrullah isminde biri Balatlı Tahsin — tarafiından — öldürül- müştü. Bu cinayet davası dün birinci ceza — mahkemesinde bitmiş ve katilin müdafsası yapılmıştır. Mahkeme; kat rın 26 ağustosta tebliğ edile- | ceğini bildirmişti: | Hankeou'da birhastane yıkıldı 400 kişi öldü! Hankeou, 9 (A.A.) — Son feyezanlar dolayisile — yerliler mahallerindeki birlik misyoner- lerine alt hastane yıkılmıştır. <00 k gi telef olmuçtar” | müessesat Meclisi hakkında marda içtima edecek | makaleleri okuyordu. Bilhassa, Kantıkynin ma- | kaleleri üzerinde münakaşalar | | oluyordu. Dikkat — ediyordum! Hiç kimse eski devri münakaşa et: miyordu. Fakat Alman devlet adamlarının harp mücrimleri gibi telâkki edilmelerine ta- hammül edemiyorlar. İülâf matbuatının bu şekil- deki neşriyatını lânetle karı- gık bir nefret gösteriyordu. Almanyayı bu hale getiren bir mes'ul varmıydı? Henüz böyle bir fikir yoktu. Hatta matbuatta bile böyle neşriyat görülmiyordu. — Nasıl olsun ki, Almanyayı kayser ve onun etrafındaki adamlar idare et- memişlerdi. Belki, Niteche nin (Devamı var) | Kuş yemi Plaek | daha evvel | sebetile bir asır bu kadar za- | Okyenosyayı |? İidisadî Pan 11 Ağustos Edirne ihracatımız |930 da Edirneden ençok çavdar ve arpa ihraç edilmiştir. 930 Senesi zarfında Edir- ne şehrinden İstanbula ve ha. riç memleketlere yapılan ih- racata ait istatistik şudur: Cinsi kilosu Liran Koza kuru 23148 57889 Afyon 1870 29550 Arpa 1251588 Ot saman 240000 Buğday 35800 Balık 35494 Peynir 38568 Krema 1850 Çavdar — 2313410 Misir 396300 Ham deri — 90370 Süpürge — 339019 Kaşer 7828 Kavürma — 13890 214550 2178 20277 550 1770 7099 30000 86206 18003 62043 62054 7828 23890 31710 12534 75591 159290 Konserva Koyun 231236 | Kilosu 62890 579300 30760 1292 605 sancı 80233 216769 Cinsi Kemik Kepek Yaş yemiş Nor Yumurta Tütün Yapak 142480 Muhtelif 142480 Mısıra ihracatımız da düştü ! Son üç ay zarfında memle- ketimizden Mısıra 1,160,598 Türk liralık ihracat yapılmış- tır. Geçen senenin ayni ayla- | rında Mısira yaptığımız. ihra- cat 2,031,638 lira kıymetinde idi. Bu ihracat noksanlığına sebep, Misirin geçirmekte ol duğu iktısadi buhrandır. İkinci derecede, Misır gümrük tarife- sinin yükselmesi de buna ve- bep olmu tur, Lirası Meclisteki ıshzah takriri Celse zabıtları — YA Meclisteki son matbuat münakaşalarının zabıtlarını aynen neşrediyoruz (Birinci sayfadan devam) başka yerde ve çok başka sabeplerde aramak lâzımdır. Arkadaşlar; bu buhrana anlaşılan fabrikası olması mü- nasebetile bununla fazla meş. gul olmak zamanını bulamı- yan veya istemiyen Belçikalı (Hayilman) isminde bir sana- | yici tarafından ancak temas edilebilmiştir. Mumaileyh Avrupa buhra- | mı için en esaslı sebep olmak üzere şu fikri serdetmiştir: Umumi harpten — evvel 300 milyon müterakki Avrupa halkı fenin terakkisile ellerine ge- çirdikleri endöstriyel bir ida- re ve inkilâplar orada çok başlamak müna- mandanberi tekâsüf ettirdikle ri kuvvetli sermaye ve sanayi ve kültürleri sayesinde milyar beşyüz bin milyonluk halkın mutasarrıli ve doğru- dan doğruya bu halkı istismar eden iktisadi birşebeke idi ve bunun esasi. müstemleke dev- rinden başrar. Avrupa, Ası Alfrikayi, hattâ — kısmen Amerikyı umumi harpten ev- wel sanayı ile, parası ile istis- mar eden ve o süretle cihan ik- tisadiyatındaki manzumesinin revişini, ahengini tanzim eden bir mahiyette ici, Umumijharpten sonra bugün Avrupa değil, Asyayi Afrikayı, Okyanunya- yı hatta bizzat kendi Avrupa: sını bile parası ile, sanayii ile idare edemiyecak bir vaziyete düşmüştür. Bugün Avrupanın yegâne efendisi ve yegâne müstesmiri Amerikadır. Amerika Avrupa harbine girmek için çok güzel tetkikler yapmış, vaziyeti çok eyi anlamış ve nihayet harbin hangi şekilde ve ne — suretle kazanılacağını tetkik ettikten sonra harbe girmiştir ve bu suretle Avrupanın bütün ikti- sat menbalarını, çalışma:tarz- larını tamamile kendisine mal etmiştir. Bir Avrupa filozofu son nep- rettiği bir makalede budan bah- sederken(Biz Amerikayı kendi hayati düsturlarmızla beşeri- yet serbestisi, beşeriyet hürri- yeti için bizim yanımızda ta- raf almış zannediyorduk, ne kadar aldanmışız) diyor. Arkadaşlar;umumi harpten bir | | evvel bu kadar kuvvetli bir | vaziyete istinat ve cihan ik- İ tısadiyatını eden ÂAv- rupa iktısadiyatı umumi harpten sonra milletlerin intibah tarihi | esazlı ve velveledar bir tarzda başladıktan sonra en zaif ve en nahif milletler bile iktısadi tstiklâllerini temin etmek için uğraşırken, tam ve kâmil milli bir ik sistemi takip olu: nurken - hiç şüphe - yoktur ki Avrupa senayii dünden daha tedvir ıwat fazla bugün, bu günden daha fazla yarın çok mülhiş tehli- keler geçirecektir. Arkadaşlar; 1919 denberi, Avrupa matbuatını takipeden- ler bilirler (reglaman dolape) tulhün tanzim ve tesisinden bahsolunur. Bugün 1931 deyiz, halâ gazetelerde bunun tafsi- lâtı... Sulh halâ tanzim edil- memiştir. ve — edilemez de. Avrupa devletleri birçok Asya ve Afrika milletlerini seferber ederek hürriyet İstiyoruz, mil- letlerin hürriyetini arıyoruz diye imparatorlukları yıkmış- lardır. Zandediyorlar mı ki, bu in- hidamdan sonra inkişaf eden beşerin dimağı onları imparator- luklardan daha berbat dah müziç olan müstemleke hayatını ya- şatıp devam ettirecektir? As- lâ! ve bundan dolayıdir ki 1919 uzakleştikça sulh bir ha- yal oluyor, sülha varabilmek tmkânsız kalıyor. Arkadaşlar; cihan iktisadi yaziyetinin şu şeklile bılhassa Avruüpanın omuzlarına yük- lenen bu elim ve müthiş va- ziyati tasavvur ediniz. Bir dakika evvel bizim memleketin iktisadi vaziyeli- ni söylemiştim. Harabezar ha- Mine gelen bir imparatorluğun tnbidamdam sonra Dumlupı- narda, İnönünde 9 eylülde ve Lozanda kudretli ve bütün hâyati — varlıklarına — sahip bir. Türkiye — Cümhuriyeti kurulmuştur. ve bu Türkiye cümhuriyetinin iktısadi sahası da teessüs ettiği dakikada ön zengin, en müreffah ve en iyi şehirlerinin, baştanbaşa — yan- mış bir halde bulünmüş olma: saına rağmen bugün o şehirlerin tamamile yapıldığını, şebirler- de çalışan halkın 1923 - sene- sine nazaran buğünkü siasının iki defa, üç defa nisbetinde (Devamı var ) l N oroma ı İ | |

Aynı gün çıkan diğer gazeteler