11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 5

11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Yeni grev 15 milyonluk ârayı umumiyeye Prusyada kanliı arbe- delerle başlandı Berlin, 10 (A.A.) — Prese Rovug binası önünde vukua gelen arbedeler, iki polis ko- miseri ile bir muavin ve bir- gçok nümayişçi yaralanmıştır. Komünldstlerden Lazılarının maktul düşmüş olduğu söy- lenmektevir. Nümayişçiler arasında 15 kişinin — telef — olduğundan bahsediliyor. Yaralıların mik- tarı henüz malüm değildir. Berlin, 10 (A.A.) — Prese Ruog binasi onünde vukua gelen kargaşalıklara ait bazı tafsilât: Halk, Dropenu Roüge ie mindeki kamünist gazetesinin binası önünde referandomun melicesine —intizar ediyordu. Birdenbire ruvelverler patla- meğa başladı, iki polis ko- Mmiseri telef oldu. Bir muavin ağır sürette yaralandı. Polis- ler, kılıçlarını da kınlarından gikararak vak'a mahallini tah- liye ettirdiler. Nümayişçiler givar evlere iUtica ettiler. Bir gçokları yaralandı, fakat ekse- risini arkadaşları alıp götür: inüştür. Polis mahalleyi işgal we evlerinden çıkanları kolla- rını yukarı kaldırmağa icbar etmektedir. Yasak silâhlar bulmak için evler taharri edilmektedir. Berlin, 9 (A.A') — Bugün- kü referandom münasebetile (Corresfondance Diplomatigue et politigve Allemande) gaze- tesi, ecnebi matbuatının va- ziyeti bilmediğini, evvelâ yal- mız Alman milletinin Avrupa âtilâfı karşısındaki müstakbel hat 1 harekati meselesinin halli lâzım geldiği fikrinde bulun- duğunu yazmaktadır. Mevzuu bahbsolan prusya hü- kümetinin Prusya — diyetinde istinat etmekte olduğu ekse- riyet hurafesini referandam wasıtasile yıkmaktan ibarettir. Hükümet, icraatında, iki bâ- dise yüzünden yanlış yola sap- mıştır. Sağ ve #ol cenak münta- halarına mensup - taraktarlar mücadelerine siyasi gayelerine wusul için bu mesele ile hiç bir mlakası olmıyan biçok şeyler âthal eylemişlerdir. Referandom tarihi tesbit edildiği sırada Brüning kabinesinin teşebbüsü- ne sebebiyet veren siyasi ve mali bir takım müşküller zuhur etmişir. Hiç kimse M. Brünin gin siyaseti ile veferandom mrasında bir alâka tesis et mek, bir âlâka görmek iste- Mmemişlir. Cazete — muhabiri meselenin komünistlerin mü- dahalesile başka bir şekil al. mış slduğunu beyan etmek- Efkâri umumiye bekliyor Berlin 9(AA) — 13 tem- muz ikara gününden beri ya- pılan icamat, sarfedilen mosal | tam semere vereceği bir sıra- da Almanya bir istifham işa- reti karşısında kalmıştır. İyice kemin edilmemiş olan bu ne- ticeler, sağ ve sol cenah müf- ritlerinin yarın prusyada ka- ranacakları muzafferiyetlerle baleldar mı - Glacak, yöksa çelik — mığferlilerin teşebbür lerinin akameti hükümete baş- lamış olduğu mali ye âktısadi islâhat işine devam etmesi imkânını mı bahşedecektir. Bu «abah öylenebilecek yegüne şey, ciddi bir teşhis yapmanın mümkün olmadığı- dır. Mali vaziyet hafta niha- yetinde — sekiz gün — evvel | edildiğinden daha olduğundan tutihabat pek va- | kitsiz yağilıyor demektir. Umumiyetle —Almani efkârı umumiyesi, büyük bir sükün ve kuvyetli bir hisst zelim göstermiştir ki takdire lâyık- tır, Fakat bu, herşeyin kur- tulmuş olduğu manasını ta- zammün etmez. İlk evvelâ: gazeteler mikbinlikten tahzir etmektedirler. Hükümetin sonzamanlar - daki icraatı, müşkülâtın yer- lerini değiştirmek — olmuştur. Danat Bank ile Dresdner Bank tekrar muamelelerine başla- mışlarsa da Almanya bu ban- kalarını zanlarını üzerine almış ve Dant'taki bütün mevduatı temin etmiştir. Almanya hükümeti temi- nat ve babul bankasın 140) tailyon için yazılmış veya #avans wermiş olup geçende de Prusya hükümeti ile - biliti- Tâf Rhin ayalet bankasına 200 milyon mark teminat ver- miştir. Diğer taraftan nakit teda- vülünün soviyesi, iskonto fi- atının indirilmesi ve kredilerin tahdidi ile zorla «en aşağı de- vecede tutulmuştur. Fevkalâde müteecssir - olan iktisadiyat bu kadar ağır yük. lere tahammlil edemiyecektir. | Daba şimdiden iskonto fiya- tnın yüzde 15den yüzde 12'ye indirilmesi mevzu bahsolmak- tadır. Döviz ticaretinin indi ve #ddetli bir takım ahkâma tabi tutulmasi, ecnebi ithalâtının Uğgan neticesini — vermiş ve protestoları davet — etmiştir. Zira, ecnebi memleketlerile emtea mübadelesini ortadan kaldırmıştır. Bu ahkâm ancak mukabilsiz sermaye ihracatına mant olmak için mer'i tutul- maktadır. Kısta vadeli kredilerin çe- kilmemesi için yapılan müza- “kerat terakkı etmiştir. Maa. mafih, bazı malümat hilâfına olarak, bu müzakerat henüz melicelenmiş değildir. Alacak- hlar, vade yermeğe muvafa- kat etmek istiyorlarsa da Al- man bankaları altı ay vade ta- lep ettikleri halde alacaklı ban- kalar 3 ayım kâfi geleceği zam- mındadırlar. Alacaklılar ayni zamanda çekilmiyecek kredi- ler için yüksek faiz yâni tak- tiben yüzde sekiz istemekte- dirler, Nihayet, bazı alacaklılar mark olarak açılmış olan kre- dilerin 1ilâf haricinde kalma- aını istemektedirler. Diğer bir takımları da - kabul - krediler hakkında bususi teminat tale- binde bulunuyorlar. Burada müzakeratın yarın bir neticeye iktıran edeceği ümidi besle- nilmektedir. Fakat mali mehalil nasyo- nalistlerin Prusyada kazana- cakları —“bir muvaffakiyetin ecnebileri Almanyaya itimat bususunda teşci etmiyeceğini bilmektedir. Bu nokta gerek harice ve gerek dahile karşı bütün nufusuna muhtaç olan Alman hükümetinin muhtelif vahim meseleler muvacehe- sindeki vaziyetinin heyetli umu- müyesi tatbik olunur. Eğer bugünkü intihabat, Alman hükümetlerinin en bü- yük we en zengini olan Prus- yanın Hitler Aaraftarları ve komünistler gibi tahripkâr bir muhbalefete itimat ettiğini gös- terecek olursa Alman hükü. meti ne yapabilecektir. Bu bahiste şu ciheti kay- İspanyada hasta baı kıcılar grev yaptılar hastalar öldüler Brcelone, 9 — (A.A.) Cruz-Sant-Pablo hastahanesin. deki umumi mesai konlede- rasyonuna mensup hasta bakı- cılar, hemşire rahibelerin ve nakahat halinde bulunan has- taların israrlarına rağmmen grev ilân etmişlerdir. Hastaların mik- tarı çok olduğundan bir çoğu tedavisiz kalmıştir. Barcelone, (A.A) — Saintk Paul hastanesinin hasta bakıcı- ları ücret meseletinden dolayı grev yapmışlardır. Hastanede bu grov dolayısile işler yüz üstü kalmış' hastalar kendi hallerine bırakilmiş ve tedavi- den mahrum kalmışlardır. Haş- talardan ikisi ölmüştür. Fasta heyecan! Fetotan, 9 (AA.) — Mad- rit'ten gelen ve harbiye nazı» | rının Fas'taki kıtaat mevcu- dunu biraz daha tenkis ede- <eğine dairolan haberler şid. detli bir heyecan uyandırmış- tır. Bu hususta malümatına müracaat olunan ali komiser, işin izam edilmekte olduğunu, ali komiserliğin tasarruf plâ- manın icabı olarak yapılacak” ufak bir tenkisten başka birşey Mmevzuu bahsolmadığını beyan etmiştir. Newyork 9 (ALA.) — Hü |kümet, Kânunuewvel buhranın- iflâs etmiş olan Müttehidei A- merika bankası âleyhine iki buçük milyon dolar'ık bir da- va açımıştır. Bu bankanm kırk tane mü- dürü bankayı basiretsizlikle ihmalle idare etmiş olmakla ve bankanın hakiki mali ve- ziyetini gizlemek için sahte bir muhasebe sistemi kullanmakla itham edilmektedir. detmek icabeder ki: “Alman matbuatı ecnebi gazetelerinin ve bilhassa Fransız gazetele:- #inin plebisit hakkındaki tef- sirlerinden — memnuniyetsizlik izhar etmektedir. Berlin, 9 (AA) — İik neticeler — referandomun — ilk neticeleri müseccel —münta- hiplerin yüzde 35 den fazlasının delünde rey vermiyeceklerini wöylemeğe müsaittir. Referandom lehiade olan fırkaların —4 eylül 1930 da kazanmış oldukları reylerin 16 */, ini kaybetmiş oldukları | görülmektedir. | Bunun sebebi — komünlet müntahiplerin, birkaç gün evvel nasyonalistlerin teşebbüslerine müzaberet etmeleri suretinde reisleri tarafıudan verilen #mre iteatten istinkâf etmeleri olduğu ve bu yüzden plebisistin akg- mete uğriyacağı tahmin edil- Ymektedir, Müfritlerin Berlin'deki tahrikat. Berlin, 9 (A.A.) — Gün- düz müfritler, böyük bir fa- aliyet göstermişler, halkı rey wermeğe teşvik eden divar ilânlarınımı söküp atmışlardır. Ayoi zamanda birçok afiş sü- tunlarını da yakmışlardır. İlfa- iye elradı, yolları kapatan | geffaf Kügitları kaldırmıştır. Şehrin şimal ve şarkındaki kalabalık mahallelerde Kalkı “Kızil muharipler, - birliğine dahil olmağa davet eden afişler, sinzibat — memurları- ile İtfaty efradı tarafından kal dırildiği gibi evlerin damalri na ve fabrikarın bacalarına asilmış olao bayraklar da indi: rilmiştir. Berlind? 2,498 intihap bü- roşunda 20,000 kişi — intihap muamelâtının iyi bir surette ceryan elmesini temin için ça- lışmıştır. Öğleye kadar, fesade teş- | gihetlerin tetkikime memur

| mülükatlar dün nihayet bul. wik eddr mahiyetle bir takım beyannameler talik eden 48 kişi tevkif edilmiştir. ! Meclıste kabul edilen Muamele ver- gisi kanununu aynen neşrediyoruz! Verginin mevzuu- istisnalar - mükellef ve teklif mahalli - verginin matrah ve nisbeti-verginin tahakkuku - İtiraz verginin tahsili - müteferrik hükümler (Dünkü nüshamızdan devam) ticarethanesi olmıyanlar hak- kında teminata raptedilerek malın satılmasına veya güm- rükten çıkarılmasına müsaade edilir. Bu gibi ahvalde kıymet ve miktarın — tayini — beyanna- menip verildiği tarihten itibaren ©n gün zarfında ticaret odası tarafından ve ticaret odasının bulunmadığı yerlerde belediye tarafından intihap olunmuş yeminli üç kişilik ehli vukufa tevdi olunur. Ehli vükuf, ihtilâslı mua- melenin tevdi taribinden iti- baren on gün zarfında karar ittihazına ve kararı alâkadar mal sahibine veya vekiline ve ya komisyoncusuna tahriren tebliğ olunmakla beraber, bir sureti de mahallinin en büyük malmemuruna gönderilir, Ehli vukuf kararına gerek mükellef, gerek enbüyük mal memuru tarafından tebliğ tari- hinden itibaren yedi gün zar- fında itiraz edebilir. İtiraz, mahallinin en büyük mülkiye memurunun veya tev- kıl edeceği zatın riyas&ti altın- da biri en büyük malmemu- runca ikisi ticaret odasınca ve biri belediyece ve odası bulunmıyan mahallerde üç aza da belediyelerce mün- tehap beş kişiden mürekkep itiraz komisyonu — tarafından on beş gün zarfında tetkik ve karara raptolunur. Bu kararlar merkezdeki temyiz komisyonu nezdinde temyiz edilebilir. Madde 11 — On beşinci maddede yazılı musuddak mu- amele vergisi defterlerine mu- amelelerini eksik geçirenlerin, veya defterlerinde yazıdlı mu- amele ve vergi miktarlarını beyannamelerinde eksik gös- terenlerin — ve yahut —mü- .» Je Gizli! Balvdin gizli vazifev- le Amerikaya gidiyor Londra, 9 ( ALA) — Was- hingtan'dan Sunday Refere'ye bildirildiğine göre M. Baldv- in'âp Ağuvitania vapurile Cher- baurg'a gitmesi muhafazakâr- lar reisinin gizli bir vazife ile Amerikaya gideceği rivayetine yol açmıştır. Hoover plan ve yeni konferne Paris, 9 (AA.) — Hoover plânımın tatbikına att fenni konfesansın salı günü topla- nacak son celsesine — İştirak | edecek — Fransız — murahhas | heyeti Londraya - gitmiştir. Mütebassıslar tarafından bu yakınlarda kaleme — alınmış olan itilâf Londrada imzala- nacaktır. İngiliz bankası altın satıyor Tondra, 9 (A.A.) — İagi- liz bankası 40 milyon faranklık altın satacağını bildirmiştir. Mac Donald -Stimson mülâkatı Londra, 9 (A.A) — M.Mac Donald ile Amerika hariciye mezıri M. Stimson arasındaki | muştur. Muğlada çekirgeli yerler Muğla, 10 (A.A) — dahilinde ç kirgelerin tahum baraktıkları maballel - tespit, edilmiştir. Kıpın sürme amelk yesi yapılacaklır. Merkez ka- zada iki köyde Milâs, kaza- sında üç, Badrumda dört Fet- hiyede beş köyde tohum var- dir. Bunların ekserisi yeşil çekirgedir. Vilâyet | saddak — muamele — vergisi defteri tutmıyanların vergileri varidat memurluğunca kuyut ve vesaik üzerinden, olmadı- di takdirde ve'sen tahakkuük ettirilerek esbabı. mucibesile beraber ibbarname ile alâka: dara tebliğ olunur. Cu suretle tahakkuk etti. rilen wergiye mükelleflerin, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında itiraz hakkı vardır. Bu takdirde onuncu madde mucibince muamele yapılır. Verginin — tahsili Madde 12 — Sigorta şir- ketlerinin, bankalar ve ban- kerlerin her ay için tahakkuk ettirdikleri — verginin — ertesi ayın nihayet on beşinci günü akşamına kadar malsandığına tediye olunması mecburidir. Sınal müesseseler dahi, ver gilerini hber ay için tahakkuk ettirmekle beraber vergilerini, tahakkuku takip eden aydan itibaren Üç müsavi taksitte ve üç ayda tediye edefler. Muamelâtını veresiye satmış olan müesseselerin buna teka bül eden İvergileri ayrıca üç aydaha tecil olunur. Vergilerini bu maddede gös terilen müddetler içinde te- diye etmiyenlerden yüzde on ceza alınmakla beraber ayrı- ca geçiniş müddete ait yüzde dokuz faiz hesap olunur. On beşinci maddede yazilı musaddak muamele defterini tuttukları ve muamelelerini bu deftere doğru olarak ge- girdikleri halde beyanname wermiyenlerden ceza olarak tahakkük edecek wergilerinin yüzde onu alındığı gibi geç- miş günler için de, verginin aslına olmak üzere yüzde do- kuz faiz hesap olunur. 'Madde 13— Vergisini sak- byanlardan 11 ânci madde mu- cibince re'sen tahakkuük etti- zilip iktisabı kati'yet etmiş olan vergiler ve defterine ver- g'sini noksan yazanlardan iti- raz konisyonlarınca aleyhte karar ile iktisabukat'iyet ede- vek noksan yazılmış olduğu anlaşılan —niktar üzerinden iti- raz komisyonunun kararını müteakip on beş gün zarfında bir misli zam ile tahsil alunur. Madde 14 — İthalât ep- yyasının tahakkuk eden vergi- deri talep vukuunda banka te- *minatına rapten üç müsavi taksitte ve üç ayda müecce- len istifa edilir. Bu taktirde ilik taksit mal gümrükten çıkarildiktan bir ay sonra tahsil olunur. Vergitini tayin edilen tak. sitlerde ödememekte tekerrü- rü görülen mükelleflere bir sene müddetle tecil müsaadesi verilmez. Onuncu madde mucibince vaki itiraz neticesinde verile: cek karar mükellefin aleyhine olursa vergi farkı on gün zar- fında ve defaten tahsil olunur, Müteterrik hükümler 'Madde 15 — Sınai müer seseler, sigorta şirketleri, ban- ikalar we bankerler her sene kânunusani iptidasında mahal- | lin en büyük malmemuru tara- fından tasdik olunmuş bir ve- ya İüzumuna göre müteaddit mu.—b vergiri defteri tut. mağa &e birinci madde mucl- bince wergi mevzuuna dahil olan mevat ve muamelâtı ve bunlar için tahakkuk ettirecek- leri vergiyi bu.defterlene günü. gününe kaydetmeğe memur- durlar. Madde 16 — 15 inel mad- dede yazili muamele vergisi defterlerin evrakı müsbiteleri- le birlikte iki sene müddetle muhafazası mecburidir. Taha- kkuük senesi geçtikten sonra bu defterler ancak Maliye Müfettişleri veya mahallin en büyük maliye memurudun veya en büyük maliye memurunun tahakuku yapan memurdan ma- da tevkil edeceği zat tarafından tetkik olunabilir. Mükelefler bu memurlara, müracaatlarında defterlerini ibraza mecburdur: lar. Bu mecburiyete riayet et- miyenler hakkında Sulh Ma- bkemelerince — (elli) liradan (iki yüz) Hraya kadar para cezası hükmolunur. Madde 17 — Bu kanunla uhdelerine mevdu - vazifeleri bu kanun ahkâmına göre (fa etmiyen memurlar ehli vukuf ve komisyon azaları hakkında, Memurin Muhakemat kanunu- na tâbi olmaksızın Türk Ceza kanunu mucibince vergi tar- hile mükellef olanlarla ehli vukuf we itiraz komisyonu reis ve azaları, vazifeleri do- layısile muttali olacakları ti- <ati yesrarı başkalarına — ifşa edemezler. Hilâfına — hareketi — sabit olanlar yüz liradan beş yüz liraya kadar para — çezasile beraber bir haftadan üç aya kadar hapis ile tecziye — olu- nurlar, Muvazzaf memurların Işbu gürümleri tekerrür ettiği hal. de bir daha devlet — hizme. tinde istihdam olunmazlar. Madde 19 — Ehli vukuf ile memur olmiyan komisyon azalarına verilecek ücret Ma- liye wekâletince takdir ve ita olunur. Madde 20 — Bukanunda yazılı olan vergi ve cezaları tahsili emval kanununa tev. fikan tehsil olunur. Madde 21 — Muamele vergisi hakkındaki 21 Mayıs 1927 tarih ve 1039 numaralı kanun ile üçüncü maddesinin tadiline ve zeyline datr olan 1578 ve 1698 numaralı kanun- lar ve bunlara müteallik bik cümle hükümler mülgadır. Madde 22— Bu kanun neşri tarihinden en beş gün sonra muteberdir. Madde 23 — Bu kanunun icrasına Adliye, Dahiliye, Ma- liye ve vekilleri me- murdur. Birinci muvakkat madde:— Bu kanunun meriyeti tarihinden evvel imal edilipte aylık ta- hakkuk beyanaamesi verilme- miş ve vergisi tahakkuk et. tirilmemiş bulunan maddeler bu kanun — ahkâmına göre muamele görür. İkinci muvakkat madder Sınat mücsseselerden Teşviki Sanayi kanunu mucibince prim müstahak olanların 1927,1928 mali seneleri muamele vergi- leri borçlarından bu kanunun mer'iyeti tarihine kadar prim- lerle mahsap edilmek üzre tecil ve henüz tahsil veya mab sup edilmemiş olan miktarları ile hazinenin 1928, 1929, ve 1930 senelerinden sınal müek seselere olan prim tahsisatları kayıtları mütekabilen * terkin olunmuştur. Sanayi ve Maadin bankası emrine geçmiş seneler prim mukabili olarak verilmiş olan bir milyon lira mezkür banka- nın sermayesine ilâve edil. miştir. 29 7-1931

Aynı gün çıkan diğer gazeteler