11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 6

11 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

bir halfa zarfırıdda YENİDEN ÇIKALAKİŞ I DğŞMESINI DURDURACAK İ ıKEPEKLERDEN KUR TULACAKI LETRİK LETRİK tamimi Için, ucuz sa'ılmaktadır. LETR şayanı tercih olduğununun beratıdır. civarında Mertbani sokak Hürriyet han. Telefon: Lüsten adresime rıum ile pili beraber tamamı ve istimale salih ve hakkında malfmat il adet sapsız . *LETRik ik tarağ 3 lira takdim edili 1000 tiralık teminat dahtı lakdirde 7 gün zearfında iade ederser satın alıyorum. Gayet ıçık yızılaoık e ard e C Adres £ , yet bir ackadaşınız da - bir unc isti İsmi- . Galatada ve Beyoğlunda NOvvİLL - Beyoğlunan da PARALLY ve BEHAR - Gaii ASAF cezanesi - İstanbul, Bahçeki da Anafartalar caddesinde 48 BAJOLİ mağazası, » İstanbul Şehzadebi eıa e8i'No. 24 Sirkeci pazarı' Saman İskelesinde, JOSEPN » ŞARK serler KDA L | KOT İ Ebedi abideler Nevşehirli. Numan — Bey “Ebedi abideler, ismi altında mechul şairlerin eserlerinden mürekkep güzel, bedil ve canlı bir kitap neşretmiştir. Numan Beyin bu eserl 30 senelik bir tetkikin —mahı üâr. Temiz bir tabı ile şımıza çıkan Her eczanede ,bulunur. “Ebedi abideleri, herkese tav- siye ederiz. ÖLÇÜ ÜZERİNE FENNİ Bunun için: Bu şayanı hayret «LETRİiK»”» markasının teminatı ve diğer bütün elektrik taraklarına -|1000 LiRALIK GARANTi KUPONUI «LEKTRiks elektrik tarağı Türkiye umuml acentası: LEON — DIRATZ Etendi, B. O. 3490 acresine doldurarak götdeir 3 liramı masarifi ile beaâber geri gi rSA bcş buçuk lira mukabilinde iki «LETRiK» çönderilecektir. Valmız kuponda 5, 1-2 lira müukabilinde iki tarak istediğinizi bildiriniz. l Bu kuğonlan hemen ğönderiniz ' Satış mahalleri" Türkiye için ümumi acentısı bulunan Galata'da Tünol yanındaki Mertebam sokağında Hürriyet hâsmda LEON DIRATZ Efendi - Şark MERKEZ ECZA T. A. $. Beyoğlu, Öalata ve Kadıköy şubeleri - Beyoğlunda R DÖ LEVANT - Beyoğlunda BAKER tada Avrapa pasajında AKESDORİDİS ZAMAN ecza deposu, Sirkeclde, Muradiye İyodo-Vinol ö - Küvvet flâcinenın serefrazıdır. | Umumi deposu: Fatıh'te Sırrı Enver EBezünesidir, Ulak gişesi 50 büyüğü 50 kuruştur. Elektrik tarağını istimale başlayınız taraklarını alırken taklitlerinden sakınmak için Eıerlırlndelıı “LETRİK, Brevete S. G. D. G. No 702072) markasına dikkat ediniz. l[Tn IK İhtira beratı tevdi edilmiş hakiki ve asil elektrik tarağıdır. halz olduğu faideli evsaf ve şeralte rağmen, bütün elektrik taraklarından, İstimalinin 1 ““ K 7 zün zarfında! geri alınan yegâne elektrik tarağıdır. BU ŞART Oalata Tünel amanda sureti mercüdür. Leffen nnn kalmadığım receksiniz. Bu şartla KÜ G dn GA K AM HraRLsesesesesareresanAaemAna . e nalanlenAe MERKEZ ECZA T A. Ş. İzmirde SIRRI ENVER Zafiyeti umumiye Fakrüddem Göğüs hastalıkları y ŞA KX — Romatizmanın en mükemmel ilâcıdır. Yalnız: nazarı Vatandaşlar, Dr. Ha Cemal | Dahili hastalıklar mutehassısı Cumsda> — maada — her gün — öğiecen sonra — saat (2,30 dan 5)e kadar İstan- bulda Divan — yolunda (118) numaralı hususi kabinesinde dahili hastalıkları muayene de tedavi eder. Telefon: İstanbul 2398 Dr.T. ŞAHİN Böbrek hastalıkları Lâboratuvar ile teşhis ve tedavi müayenehane: — Cağaloğlu - Sıhhi 21287 Laharyı Oıeo p los' Acele satılık Kork santimlik — otomatik Polonya ka'ınlık makinesi yeni olarak müstacelen satılıyor. Bstanbul Kutucvlar caddesi No. 55 Mastafa Köşlü apartıman No. 4 telefon: Cumartesi, Pazar, Salı, Çarşamba öğleden sonra Ev. Süadiye: Te- lefon Erenköy 180 Sultanahımet Üçüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden ; İstanbulda — Meydancıkta — Vitali hatında 12 mumaralı odada müukim iken elyevm ikametgiliı meçhul bu- kınan O. S. HACEA efend iy Nişan Andonyan >efendi — vı Osman Nuri Bey tarafından imü: kiline izafeten kira bedelinden al: ları olduğu — iddiasile- (121). diranın tahsili hakkımda Aaçdıkları davadan dolayı: İkametgâhınızın meçhul bulunma- sı hasebile Hukuk usulü muhakeme- geç kanununun 14 inci maddesi mucebince hakkmızda ilanen tebliğat icrasına karar - verilmiş olduğundan muhakeme günü olan 12-9-931 dari- hine müsadif. Cumartesi günü — saat di de muhâkemede bulunmanız lü- zumu ilân olunur. | cillerile Beyoğlunda Atik Şişli Bal- mumucu — cedit —Meşrutiyet mahallesinde Kâğıthane cad- desinde atik 2 cedit 224 - nu- e haritai kadimde 5 numara ile mur kkam 150

dönüm 8 zu lan müfrez elyevm bir & |ı doktor Pa- laskoya ihsan olunan mahal we bir tarafı Köğüthaneye gi- den — tarikiâm- ve - bir tarafı muhdes tarik ve tarafı rabii Tavukçu oğlu sokağı ile mah: dut ve 4915 zira Sultan Be- yazıt vakfından olan maa müşte- milâtı bir bap hane ve Kolza yağı istihsaline mahsus fabrika bi- Nasının tamamı ikinci açık Arttırmağa — vazedilmiş — olup şartnamesi divanhaneye asıl- mıştır. 7 Eylül 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtten on altıya kadar is- tanbul üçüncü icra dairesinde açık arttırma — ile satılacaktır. Arttırma ikincidir birinci art: tırmasında (8000) liraya talip çıkmış olup bu kerre en çak arttıranın üstünde bırakılacak- tır, Arttırmağa — iştirak — için kaymeti muhamminenin yüzda şedi buçuğu nisbetinde pey akçesi alınır. Hakları tapu si. sabit — olmıyanlar alacaklılar — ile di- ipotek ğer alakadarların ve irtifak | hakkı sahiplerinin bu kaktarır ti ve hüsüsiyle faiz ve mesa- rife da'r olan iddialarını i!lân | tarihinden itibaren yitml gün klldı evrakı müsbiteleri ile tdirmeleri lâzımdır. Aksi hal- aı hakları — tapu sicilleriyle sabit olmyanlar satış bede- “linin paylaşmasından — hariç kalırlar bilcümle müterakim vergi belediye resimleri ve yakıf icaresi müşteriye aittir. Alakadarların lcra ve iflâs k. nununun 119 uncu madı göre tevfiki hareket etmeleri ve almak daha ziyada malümat isti- yenlerinde 930 3648 dosya nu- marasiyle İstanbul üçüncü İcra Memurluğuna müracaatları ilân | eli olunur" Vasıtası Türk Maarif Cemiyeti, yetim çocukların terbiye, tahsilleri ile iştiğal eder, sokaklarda kalmalarının önüne geçmek için her fedakârlığa katlanır. ilânlarınızdan bu hayır müessesesinin istifade etmesini isterseniz, ilânlarınızı Türk — Maarif Cemiyeti ne gönderiniz. Bu cemiyet, en büyük suhu!elı gösterir, ilânların muntazam bir surette neşrini taahhüt eder. Türk Maarif Cemiyetinin esmi ilânat limited şirketile hiçbir alâkası yoktur. Dikkat ediniz! Resmi ilânlarınızı kimlere vermelisiniz ? Türkiyede başka Resmi? ilân müeşssesesi yoktur. Türk Maarif Cemiyeti Istanbul ilânat odası Adres: İstanbul Ankara caddesi Sühulet kütüpanesi yanında dairel mahsus Tel İs: 2008 Gibi bir Türk müessesesi vardır. Gerek İstanbülda ve gerek taşradaki Resmi müesseselerin dikkatlerini Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilân paraları- nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz Türk Maarif Cemiyeti İstanbul ilânat odası celbederiz. Eğer, ile ilâanlarınızı Büyük Il inci Tertip AYRICA: 15.00, İLÂN Galatada Yazıcı sokağında Kazarelo hanında tahtı İşga- limde bu'unan 6 numaralı apartmanımın derununda mev- eut karyola mefrüşat, mobilya ve müstamel halıların (300) üç yüz İira mukabilinde Doktor Moris Beyefendiye birkatı ile faruh eylediğimi ilân ederim. Galatada Yazıcı sokuğında Kazareto hanında 6 numaralı | apartmanında mukime Madam - Mari Zelliç İstanbul 8 inci icra daire- sinden: Bir deyn: mahkümün- bihin temini tahsili zımnında Galatada Mahmudiye cadde- sinde 96 numaralı mağazada tahtı hacze alınan harik sön- gdürmeğe mahsus dört adet makinaların furuhtu takarrür eden 13 8-1931 tarihine mü- sadif Perşembe günü saat 10 da mahallı mahsusunda memuru marifetile furuht edileceği ilân | olunur. Zayi el çantası Sultari hamamı ile Galatasaray arasında siyah renkli - bir kadın el çııı(ısı kıyhcmlmlş(vr Bulunup muh« veriniz. —— Piyangosu Z— li Ağustos 1931 dedir. Büyük İkramiye : 30,000 liradır İkramıyelcr ve 20.000 iiralık bir mukıfıt vardır N e' BP9090000000020NE bir ilânlarınızın KŞ0 İ ĞALA HL SAT a TTTT OO Tayyare 1 inci Keşıdz 12.000, 10.000 liralık İ Acele satılık ev Mahmutpaşa mahallesinde küçük Yıldız han sokağında beş oda' mutebah ve taraçay havi 21 numaralı hane acelci salılıktır. — Mahall — bekçisine müracaat. W Nazarı dikkate Sağlam ve şık kundura - giy- mek İçin Beyazıt Okçular haşında BT mumarada Soyfi kundura ma- | Zazasında imal ettiriniz. Doktor- Ayop Essayan Langa' öcimi sokük NGİ6 Hergün hastalarını kabul ve tedavi eder. Mesul müdür ve müntessil Bürhanettin Âli

Aynı gün çıkan diğer gazeteler