13 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

13 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

aI ü— İA T ıvıuewıı Ant Uruç K A F DAHİL İÇİN HARİÇ İÇİN Seneliği :ıuınııuş Seneliği rııı ıırıı D AÂltı öylij S90 Üç Oylığı : ©0 . Üç aylığı : 80 « Nüshası her yerdi 5 kuruş y 13 Ağustos — PERŞEMBE 1931 YARIN İst. Ankara caddesinde dalrel mahsusi Telgraf İst. (YARI Posta kutusu — İst. h ir müdürü ve idare rlüğü : No, 24016 Çıf(qı İşçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder Lâik Cümhuriyetçi gızulel Arif Oruç Bey diyor ki: Reisicümhur Hazretlerıne, Adliye vekâletine resmen müracaat edeceğim. Bu isnadın altında kalacak yaradılışta bir adam değilim muhakemenin iadesini istiyeceğim Yeni kanun mücibince gaze: ecilikten ayrıldığını teesürle kay- ( kemesinin beni böyle bir şeyin mahküm Haber eskidir tebliğ yok! Banka henüz mü- bayaaya baş- lamadı! Dün, bazı sabah gazeteleri Ziraat bankası umum müdür- lüğünden — çehrimiz şubesine Bu Şark şımendıfcr!erınden e!aman' İşte Şark şimendiferi- nin köylüye yaptıkları! Bir vagon karpuzun navlünu kıyme- tinden fazla olduğu için zavallı köy- lünün karpuzları yok behasına satıp * dettiğimiz başmuharririmiz Arif Oruç Bey rahatsız bulunmak. tadır. Bir ay kadar istirahattan sonra kendi başına ve gaze- tecilik haricinde — neşçriyatla meşgul olacaktır. —£ Kendisini evinde ziyaret eden bir. muharririmize de- miştirki: — Yeni kanunun beni gaze- lecilikten menedeceğini kat'iyen bildiğim için resmi bte tebliğa Maruz kalmamak maksadile çekildiğimi biliyorsunuz. Zira böyle bir şey beni çok müteer ederdi. Mamafih, hakkımı İstiklâl mahke- mesinin mevzuubahs hükmü bir- kıymeti cezaiyeyi haiz de- ğildir? Ceza saat, gün, hafta vene üzerine olur, bizim ki böyle değildir. Sonra o zaman şimdi izahını münasip görmediğim — şerait Arif Oruç Beyin mahakemede tir alınmış bir resmi arayacağım. neşriyatım prensip üzerine müesses neşriyattır. O zaman bütün Ankara ayni fikirde, ayni cereyanlara tabi tdi. Beni muhakeme eden İstiklâl — mahkemesi azasının bile Türkiye komünist partisi merkezi umumisi azası olduk- larını söylerscem hayret edil- mesin! Kaldı ki, İstiklâl "mah- ereree a kareanna garşısında muhakeme edilmiş âm. Benim âmali milliye aley- kinde tek yazım yoktur. Bilâ- ktis mücadeleyi milliyenin ilk başladığı zaman ilk propagan- dasını (Tasviri Efkârda) ben yapmıştım. (Yeni dunyııu)lıl Divan Kadroları Tetkikte Darülfünun divanı bu- günde toplanacak Darülfünun divanı dün saat (4 ten yirmi buçuğa kadar lüren uzun bir ictima faktet miştir. İçtimada barem esasına göre maaş alacak müderrisler hâkkında fakültelerden gön- “derilen kadrolar tetkik edilmiş Büyanatı vaziyeti ienölte hâfi ve bazı ehemmiyetsiz tadilât YETe NYĞ YŞ 1 Fazlı B. Yeni matbuat kanununun gazetelere tahmil ettiği mü- kellefiyetler — arasında zabıta vukuatı da ilk safta gelir. Vali muavini Fazlı Beyin gazetelere beyanatı sırasında bu husus- taki noktal nazarı şu süretle ıııNl ve hulâse edilmektedir. uuhu ve cinayet — gibi .ılıı yapılmıştır. Dün yalnız Hukuk, Tıp ve ilâhiyat fakülteleri cetvel- leri tetkik edildiğinden divan, bugün tekrar toplanacaktır. Fransanın Yeni Berlin Sefiri Berlin 11 (A.A) Hükümet François Poncetnin Berlin se- faretine tayin hakkında Fran- sa hükümetinin — istimzacına muvaşakat cevabı vermiştir.| feclisteki istizah takriri Celse zabıtları -34- Arkadaşlar; İngiltere mu- tahhası — diyor ki: ( Başlıyan buhranı nasıl bitireceğiz,buna nasıl karşı koyacağız? Birçok şeyler — söylenmiştir, — birçok çareler taharri edilmiştir. Fa- kat bence nazarı itibare alı- nacak en mühim mesele, genç bizkrk ı Vali Beyi tasrihe davet b ederiz Mühim bir nokta! “|Zabıta vukuatını gazeteler neşekilde — Dün şehrimize gelen Hollandalı Dün 35 kişiden mürekkep Hollandalı şehir izcileri, İtalyan Cidya vapurile Amisterdamdan şehrimize gelmip şayıaları da yanlıştır. Buna sebepte yok- tur. Ben muhakemenin iadesini etiiği istiyeceğim. Nerede olursa ol: sun mubakemeye hazırım. İs: tiklâl mahkemesi zabıtaları bu muhakemede okunmalıdır. O zaman herkes benim vaziye' timin ne olduğunu anlıyacak- | tır. Şimdi bir şey söylemekte mazurum. Muhakemeyi iade et- sinler de o zaman bütün millet neler cereyan et- miş olduğunu - görüp anlasın ve parmakları ağızlarında kalsın... Za- ten Reisicumhur Haz- retlerine ve adliye ve- kâletine müracaat ede- ceğim. Gerçi zaman (Devamı 2 inci sohifada) yazacaklar bunu tayin lâzım! vukuat ' polit tarafından veri- len şekilde yazılacaktır. Kaza yakaları olduğu gibi ve takip edilerek yazılabilir. — Ancak yazılamıyacak veya yerilen malümattan fazla yazılmasın. da mabzurfolanlar, hafif akıllı kimseleri teşvika medar ola-

cak intihar ve cinayet vaka- ları ile şahsiyata taalluk eden vakalardır.. Bu beyanata nazaran -ci- zayet vukuatı hakkında mut- lakiyet mevcuttur. Halbuki kanun intiharlar hakkında münhasran bir maddeyi ih- tiva ediyor ve diyorki: * İntihar vak'alarını ma- hallinin en büyük zabıta memurundan mezuniyet al- maksızın neşrermek - memnu- dur. Mezuniyet alınarak neşri halinde dahi intihar edenlerin ve intihara teşebbüs eden- lerin vesmi basılamaz. Bu ( Devamı Dwamı 2 inci uılııfıdı) izciler buğday mübayaası için emir geldiğini yazıyorlardı. Halbuki bu semir yeni — vurut Fetmiş değildir nakliye ücr evvelce — şehri- miz Ziraat —bankası — gu- besine — gönderilen — talimat- namede de mevzuubahs - alim çekli musarrahtır. Bu itibarla, banka erkânı, yeni geldiği yazılan emirden ve ademi malümat beyan etmiç- lerdir. Şimdiki balde, Ziraat banka- * İstanbul şubesi henüz muba- yaaya başlamış değildir. Yalmız buğdayların, borçlara mukabil satın alınması bir emri muhak- kak olduğundan, Banka şube- leri kendi faaliyet çekillerini tanzimle mesguldürler. Hindistanda vaziyet pek vohim! Bombay, 11 (A.A.) — Bom:- bay hükümeti ile Gandi ara- sındaki noktai nazar ihtilâfları pek asılsızdır, Şark — şimendifer yolları Adaresininin nakliye — tarife- lerini çok yüksek olarak tat: bik ettiğini yazmış ve alâka- darların nazari dikkatini cel- Kongrenin müm Çinde faz azasından biri vaziyetin gayet vahim olduğunu beyan ııııınr “Günün vakası ZeMdam Shanjhai, 11 (A.A.)— Çinin her tarfında bir ay içinde vu- ku bulan feyezanların yap- ? tıkiarı tahribat bitmek tüken- mek bilmeyen dahili harpların şebep oldukları zarar ve isti- raplari gölgede bırkmıştır. Yang Tse vadisinde bu sene ilkbahar çok iyi geçmiş oldu- ğundan mahsul fevkalâde be- reketli idi fakat bir kaç gün içinde suların taşması 18000 millik bir sahayı kaplamış, dört Hastahanede yatan Siürtli Osman Efendi Sokakta bulduğunuz bir şe- keri yermisiniz? Bu pek garip vakanın — tafsilâtı 3 üncü sa- hifemizdedir. : Bir çok mem- leketlerden — bil- hassa Karadeniz sahillerinden vu- ku bulan müra- caatlar — üzerine Anadoluya — bir muhabir gönde- Yunan İktisat . Nezareti Balkan konferansı için noktai nazarımızı sordu Balkan ticaret federasyonu etrafındaki — faaliyet devam ediyor. Yunan milli iktısat neza- reti şehrimiz Ticaret odasına müracaatla, mezkür Balkan konferansı hakkinda noktai nazarımızı sormuştur * Yunan hükümeti kendi kanaatlerinede teşkil edilen bir komisynla tesbit ettirmek- tedir. Teşrinisanide ihtiyaçlarını" Anad neşretmek üzere ari Zonguldak, Trabzon. a Füra ( İkinci mıntaka : gt P YANgO -:| Sıvas, Malatya, Elâziz, Mardi İ aü İ ersin. Sinop, Tayyare — piyangosunun Millet Mleclisi etini aldılar İnsafa davet edilmesi memleket meselesi halinde bulanan Şark şimendiferleri binası betmiştik. Her gün bir sürü felâkete sebep olan” bu mü- him hâdise henüz balledilmiş değildir ve felâketlerde eskisi (Dovamı 2 inci sahifada) sresesesasAAAsARAAAAAAAARAR AAA AAA AAA AAA AA RAARARAAAME ikinci Tufan! 4 milyon ev su altında!.. 18.000 mil su altında, 23 milyon kişi ölümle pençeleşiyor milyon kadar — binayı tah-« ı rip etmiş ve yirmi üç milyon kişiyi çok derin bir sefalet için- | de bırakmıştır. | — Son seneler zarfinda böyle | bir feyezan olduğu görülme: miştir. Nüfus zaylatının miktarını tahmin etmek şimdilik imkân haricindedir. fakat bir çok köyler «u altında kalmış oldu ğündan insanca zayiatın bü- (Devamı son dakika da) Vatandaşlurm dertlerini dinliyeceğiz Anadolu muhabirimiz » sefar ÇN Anadola seyahetına çıkacak muhabirimiz Siyamettin B. açılacaktır. Anadolunun olu esnaf ve köylüsünün vazi- yetlerini yakından görerek müşahedelerini aynen “Yarın,da laşlarımızdan ( Siyamettin ) Beyi Anadoluya tetkik seyahatine çıkarıyoruz. Muhabirimizin- ilk tetkik mıntakaları: Samsun, Rize, Ordu, Giroson, gaemsun, —Amasya, Tokat, in, Diyarıbekir, Urfa, Ayintap, neslin üzerinde ümit telkin etmek, manevi küvvellerini takviye etmek olacaktır.) (Devamı 4 üncü sayfada) lerdir. Bunlar Galatasaray - lisesinde misafir kalacaklardır. Bu- gün şehrin muhtelif yerlerini gereceklerdir. Yarın memleket- lerine avdet edeceklerdir. ncü mıntaka: Mersin, Konya, Niğdo, Key- seri, Kırşehir, Yozgat, Ankara, Çankırı, Kastomcnu, İnebolu dur. gerlkalan numaraları dün kâmilen çekilmiştir. Dün son bütün numara- $ inci sahifemizdedir. —|

Aynı gün çıkan diğer gazeteler