14 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

14 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öne Şi DAHİL İÇİN | Seneliği : M00 kuruş | Seneliği Ati aşlığız 800 . Üç eyleği: ©0 Dünya Buhranı Karşısında Yazan: Naci İSMÂİL Dünya buhranı, — bütün memleketlerde unai ve zirai igsizler — kafilesini doğurdu Öyle bir vaziyet karşısında- yaz ki, insanların el işlerini haz- medecek derecede indan yok gibi görünüyor. Bu vaziyetin iWfadesi ise, A — Bugünkü sanayi ve ziraat teşkilâtı fazladır. bü teşkilâti makul bir — hadde indirmek, B — Herkese iş bulabilmek için iş saatlerini kısaltmak, C — Hazmı mümkün tstih- lâki ziyadeleştirecek şekilde ücretleri yükseltmek gibi esasher lardan ibarettir. Mamafih şeyden evvelde: 1 — İşsizlere para vermek 2 — Milletleri umumi - bir tuberküüloza maruz bırakma- mak için gida — derecelerini azaltmamak 3 — Milletlerin — bedii ve fikri inkişaflarını durdurmamak için — teşkilât yapmak sisteminden — işe başlamak icap ediyor. Beşeriyet, en son eseri olan demokrasiyi — muhafaza etmek mecburiyetindedir. Bunun için, bugğakü buhran içinde bülunan bütün hükümet ler de bu sistemi takip ediyor- lar.Yirmi milyon İşsiz. vardır. Fakat, -Rusya ile İtalya müsi tesn- Bu işsizlerin hepsi de iş- sizlik ücretini alıyor! Bu ücret ise, sıhhi bir hayatın gıdasına kâfi bir nisbetten aşağı değildir. Sonra, gerek Avrupa ve gerek Amerikada İnsanın gıda dere- cesi pek yüksek tespit olun- muştuür. Bu derece, hiç bir memlekette düşmemiştir. Hat- ta, medeni cihanın et, yağ, ekmek ve bunları tamamlıyan elbise, mesken, fikri ve bedii haraketlerinde fazla bir istih- lâk bile vardır. Almapya gibi hükümetler büyük buhranlar içinde tiyatro musikiyi alimi, mütefekkiri, san- atkârı himayesi altına almış, medeniyetin bel kemiğini teş: kil —eden bu snıfin sefalete düşmesine mani olmustur. Şüp- hesizdir ki, bu himaye de dev- letleştirmek değildir. Medeni dünya, her intanın tabii bakkı olan meselelere makul bir şekil verdikten son- ra, — buhranın halli çarelerini aramağa başladı. Çünkü, kapi: (Devamı 5 inci sahifada) aaaae aA AOÜY e böskater Meclisteki istizah takriri Celse zabıtları -35— Bu demokratik idarelerde serbest matbuatın hüküm vür- düğü yerlerde en muhterem ve en iyi bir silâhtır. Fakat size sorarım, atak edilen fır- ka hangi fırkadır? atağı ya- panlar kimlerdir? Fransada #sosyal demakrat muhi kâ- rı yıkmak İiçin atak yapar. Muvaffak olduğu gün Millet Meclisinin kürsülerinin yerinde beş vatandaşın yerini diğer beş vatandaş işgal eder. Bu memleketin —idari — insicamı, (Devamı 4 üncü sayfada) eraiti HARİÇ İÇİN Nüshası her yerda 5 kuruş v 12700 kuruş YA | Çiftçi, İşçi ve Esnafın haklarıni müdafaa eder Lâik Cümhuriyetçi gazete | ilâyetten ) Yeni matbuat kanunu münasebetile Vilâyet tebliğ gönderdi! Deniyorki <gazetecilik yapa;myacalz olan- ların hizmetlerine nihayet verilmesi icabe- deceğinden muktezasının ifası» bütün matbuata gönderilen bu tebliğ gudur : v Dün matbaamıza bir tebli” gönderen Vali muavini Fazlı Bey Matbuat kanunu Vilâyet gazetesinin (13 Ağustos 1931) tarih ve (2622) numrolu nus- hasında neşredilmiştir. Dün vilâyetten Vali muavini Fazlı Beyin imzasile gazetemize bir tebliğ gönderilmiştir. Bittabi kaseesaesakasAR A AAA d 'azetesine Yeni matbuat kanunu 8 Ağustos 931 de resmi gazete ile neşrolundu. — Ve mer'iyete geçti. Buğün vilâyet gazete- sile de neşredildi. Bu kanun mucibince verilmesi icabeden beyannamelerin itası ve 12 ci ve 15 ci maddelerle müstahde- min hakkında 5 ci fasıl ahkâ- mının nazarı dikkate alımnması ve tahsil şeraiti noksanlığı için muvakkat madde ile üç vene tecil olunanlar müstesna ol mak üzere gazetecilik yapamı” yacak olanların hizmetlerine nihayet verilmesi icabedece: ğinden muktezasının ifası rica olunur. Ef. Fa: Bu tebliğin verilmesi icab- (Devamı 2 inci sahifede ) TELSSRRA Şehirlerde müsademeler oldu! Almanya karışıyor! Zabıta milliyetperverlerden 60 ka- dar kimseyi tevkif etmiştir Mağdebourg, 12 (A.A.) — welmar kanunu esasının ilânı gününün yıldönümü münase- betile yapılan merasim bittik- ten sonra milliyetçiler impa: ratorluk — bayrağı — teşkilâtı azasına — revolverle — taarruz etmişlerdir. Zabıta milliyetçi- lerden 60 kadar kimseyi tev- kif etmiş, birçok bıçak ve revolver müsadere etmiştir. Ateş edildi Berlin, 12 (A.A.)— Mağde- burg'da Weimar kanunu esa- #inin yıl dönümü tes'it müna- sebetile yapılan merasimin hitamında nasıyonalistler, ber- mutat toplanmakta oldukları binada “İmperatorluk bayrağı, teşkilâtına mensup aza üzerine ateş açmışlardır. Polis, binayi küşat etmiş, 60 nasyonlisti tev- kif ve bir çok revolver ve bıçak müsadere etmiştir. Lunebourgda arbedeler Lunebourg, 12 A.LA, — Nar- yonalistler, Çelik miğferliler ve İmperatorluk bayrağı men: supları arasında arbedeler ol- muştur. Birçok kimseler biçak- la yaralenmiştir. Bir takım tavkifat yapılmıştır. Almanyanın diğer birtakım şebirlerinde ve bilhassa Ko- lonya ve Dortmund'da da 'bir takım hâdiseler olmuştur. Alman komünistleri Aix-La-Chapelle 12 A.A— Schewellerde, Geleveilerde ve Notbergde eski “kızıl cephe, teşkilâtının yerine - kalm olan Rotenschuetzen bund namın- daki yeni komünist — hücum taburuna mensup elli kişi tevkif edilmiştir. Bu taburun faaliyeti faşizm aleyhine müteveccih idi. Bu tabur mensuplarının her birinin silâhları mevcut nişan talimleri yapmaktadırlar. Berlin'in simâsı Berlin; 12 — (A.A.) Bülonp latz'ın etrafında hafifbir örfüldare devam etmektedir. Yolcular (Devamı 2 inci sahifada) Alınan yeni tedbirler Döviz neye verilecek Türkiye ihracat emtiasından bazı- ları hakkındaki ahkâm kalktı Almanyada — hüküm sür- mekte olan iktisadi buhran lekelimize — taallük — eden ihracat maddeleri ise üçüncü yzünden, Alman hükümeti ba-; listeye idhal edilmişti. Bunun zı tedabir almak zaruretini hissetmiştir. İktisadi zaruret saikasile, Almanyaya ithal edi- len eşya üç İisteye tefrik edil- miştir. Birinci ve ikinci liste- ye giren mevad için döviz verilecektir; üçüncü listeye ko- nulan eşyaya da verilmeyecek” tir. Halbu ki, üzüm, — incir,

fiındık — vebadem gibi mem- üzetine, teşebbüşatta bulunul- muş ve üçüncü İisteye idhal edilip te Türkiye ihracat emti: ası olanlar hakkındaki ahkâm refedilmiştir. Tüccar, firmalaırnı göster- mek ve mahalli ticaret oda- larından menşe şahadetname- #i ibraz etmek şartile malla- rını Almanyaya doviz alarak sevkedebileceklerdir. > dün bir tebliğ aldık! Gazetecilerden hangilerinin alâkalarının kesilece Buğday alınıyor! Ziraat Bankası şube- lerine emir verildi Muğla 13 (A.A.) — Borçlu rençberin borçunu buğdayla ödemesi hakkında Ziraat ban- kasının şubelerine emir gelmiş- tir. Göyceğiz, Fethiye ve Muğ- la mıntakalarında mühim mık- tarda buğday vardır. Zürra bu tedbirden fevkalâde mem- nundur. Dün de altmış beş, seyyah geldi! Dün altmış beş Amerikalı ve Almaü seyyah gelmişti. Bun- lar, dün akşama kadar cami ve| müzeleri gezmişlerdir. Bugün şehrin muhtelif asarı atika ma- hallerini gezdikten sonra akşam Ü saat 18 de aynı vapurla Ame- rikaya hareket edeceklerdir. IN Yolda Pireye uğrayacaklardır. Kolera! lraktakoler:ıalgım TC Kahire, 12 (ALA) — İrakta müstevili surette kolera hüküm sürmekte olduğu haber alındı- ğından İraktan gelen yolcular karaya cıkacakları| zaman ga- yet sıkı bir muayeneye tabi tutulmaktadir. gererreme AAA YA KAT AAA AA Dün akşamki balö Kastnedir? Niçin (Yarın)a bi- let gönderilmedi? Dün gece Büyükada Yat kulübünde Hilâliahmer balosu verildi. Hilâliahmerin menafli umumiyeye hadim gayesine hürmeten balodan bahsede- ceğiz. Balo, çok temiz' ve nezih olmuştur. Mevsimin en canlı balosudur denilebilecek kadar güzel; ve itina ile tertip olun- muştur. Yüksek mahafile men- sup meduvin geç vakitlere kadar eğlenmişlarnir. Yukarıdaki kaydı koyma- mıza sebep şayanı teessür bir vaziyete maruz kalmamızdır. Tertip heyeti, balo münasebe- tile gâzetemize ilân gönder- memiş olmasına rağmen (Ya- rın) cemiyetin menafiini siya- neten başka gazetelerden te- darik ettiği ilânı (4) ve (12)Ağur- tos tarihlerinde ikinci ve ücüncü sahifelerinde ehemmiyet atfe- derek karilerine reklâm et miştir. Buna mukabil memleketi- mizde — müteamil — olduğu veçhile gazeteye gönderilen balo biletlerinden münhasıran (Yarıs)a bilet gönderilmemiş: tr. Merkez umumi ile muha- veremiz - neticesinde sehvol- duğu hakkındaki — mütaleayı biz de bir kanaat halinde (Devamı 2 ini Sayfade) Eairet mal Telgrat İst. Posta kutusu ve umtlE'Si Dahibi Ve * Bürhanettin Âlâ İst, Ankara caddesinde bildiriliyor! 'darehane Telelon Santral ; İst. Başmuharrir: No. 24317 hrir müdürü ve idare müdürlüğü : No. 24316 lisusa (YARIN, İst, 305 Gönderilen evrak İade olunmaz < EZERDEEEEKZ SA Dün Darülfüânun divanı toplandı Bir netice alınmadi! Divan bu gü;cie içtima ederek yine aynı mesele üze Na |Divana riyaset eden Muammer Raşit Bey Darülfününda barem tat- bikatı etrafındaki hazırlıklara devam edilmektedir. Dün de darülfünun divanı Muammer Rüşit beyin riyase- tinde saat onda içtima etmiş kakasass ada caca rinde görüşecek ve akşam yirmi buçuğa kadar devam etmiştir.. Müzakerat esnasında müderrislerin tahsil- leri dereceleri ve âli mektep- lerden aldıkları şehadetname- lerle ilmi eserler yazıp, yaz- madıkları tetkik edilmiştir. Malüm olduğu üzere ted- risatla en fazla meşgul olan ve tahsile en çok itina eden müderrisler derece farkı ka- zanacaklardır. Bunun için müzakerede mü- derrisler ecnebi llsanlara — vakıf olup olmadıkları da tetkikedilmiş İçtima yukarıda zikrolunduğu veçhile saat yirmi buçuğa ka- dar devam ettiği ve bir çok esaslar üzerinde uzun boylu ve hararetli — münakaşalar ceryan ettiği halde hiçbir. ne- tice alınamamış, divan dağıldı. Divan bugünde keza ayni mesele hakkında ictima ede- çek ve baremin sureti tatbikını kat'ibir şekilde halle çalışacaktır . kesaseseesAnAAA Çindeki tufan harikulâde müthiş! Binlerceinsan boğuldu Feyezanlar hâlâ devam ediyor,alet- ler şiddetli zelzeleler kaydediyor Hankeou, 12 (A.A) — Tu- | den artmıştır. fanı andıran gayet şiddetli yağmurlar ve boralar evelki feyezanlar yüzünden harap olan havalide yeniden birçok tahribat yapmıştır. Sarı nehrin suları pek ziyade kabarmak- tadır. Bu yakınlarda yeniden yapılmış olan setler yıkılmış. 500 evin çöküp harap olması- na sebebiyet vermiştir. Bir çok kimseler enkaz al- tında kalmıştır. Lunghai ve Tiençinden Simpukow'a giden demiryolları büyük — kanalın taşması yüzünden su altında kalmıştır. Sarı nehrin sularının yükselip kabarması Shantung eyalecini büyük bir tehlike karşısında bırakmıştır. Changhal piyasasında pi- rinç fialı mahsulün — hasara uğraması dolayısile yüzde 40 nisbetinde yükselmiştir. ” Han Keou feyezanları Şanghay12 (A.A) — Çinde feyeznlar yüzünden hasıl olan felâket Han Keou havalisinde yağan mebzul yağmur ve esen şiddetli fırtınalar yüzün- Sarı nehrin sularının yükselmesi dolayı- sile Han Keouda 600 ev yıkıl- mıştır. Bunlardan bir çoğun- dakilerin içinde oturanlar en- kaz altında kalmıştır. Mahsu- lâtın düçar olduğu hasar yü- zünden Şanghay pirinç piyasa- sında fiyatlar yüzde 40 art- mıştır. Hankeocu'da 8.000 kişi öldü Şanghay, 12 (A.A.) — Han- keou feyezanları yüzünden telef olanların miktarı 8,000 1 geçmiştir. Ecnebilere kolera aşısı yapılmıştır. Şiddetli Zelzeleler Roma, 12 (A.A) — Gazteler, Sullona'da hafif bir zelzele vukua gelmiş olduğundan bah- setmektedir. İmola'da sismoğ- raflar, şiddetli bir zcelzele kaydetmiştir. Zelzelenin mer- kezi 10,000 kilometre mesafe- dedir. İmola sismoğrafının iba- resi harekât raksiyenin 3- detinden bozulmuştur. Diğer bir alet 30 santimetrelik hare- kâtı raksiye kaydetmiştir. eee e seresenAesensereecaKACaA NnN vrar Bugünkü yarışlar Amerika sefiri birinciye verilmek üzere bir kupa hediye etti Bugün - icra edilecek yüzme yarışları münasibetile Boğar üÇ manzara | Yazısı 5 inci sahifededir | ziçinden bir

Aynı gün çıkan diğer gazeteler