15 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

15 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öne - Şeraili DAHİL İÇİN Seneliği * ııun kuruş HARİÇ İÇİN Üç aylığı : 1200 kuruş " is0 , w . M T Err ç 15 Ağustos — CUMARTESİ 1931: SENE : 2 — No YARIN |Çlfiql İşçi ve Esnafın hıklırmı ım'ıdıfıı eder Lâik Cümhurlyıtçl gözete | Müşterek Çiftçilik Tecrübeleri Yazan: Naci İSMÂİL Bolşevik devleti, hem sa- nayide ve hemde ziraatta müşterek çalışma üzerine tesis a- Tanmuşte. İstalinin son nutku, bu bolşevik sisteminin büyük sa- mayide iflas ettiğini gösterdi. Fakat, ayni sistemin ziraatta da matlup neticeyi vermediği görülüyor. Bilhassa, makineli büyük ziraat siyasetini -takip eden Amerika hükümeti de bu sistemin ziranttaki tecrü- belerile fazlaca alâkadar olu- yordu. Amerika hükümeti na- mına bu meseleyi tetkik etmiş elan Ceneral Haskell, New-York Times gazetesinde neşretmeğe başladığı tetkiklerinde diyor ki: “Bolşevih hükümeti, arazi- yi iki kısıma ayırmıştır: 1 —Eski beyler ile kilise: lere ait olan kısmı, hükümet almıştır. Bunlar, büyük par- çalara ayrılmış ve “Sovkhoş, namı altında işletilmektedir. Mahsulât, tamamile hüküme- te eittir. - Çiftçiler yevmiye ile — çalışırlar, — çiftliklerin idarelerine karışamazlar. 2 — Diğer arazi, köylü- İırln müşterek malı addedil- "Bunlara — “Kolkh B VN EBU L RR daha küçük parçalara ayrıl- mıştır. Mahsulâta mahsaben çiftçiye bir ücret verilmekte- dir. Kolkhosta üç nevidir : A -— eTovari; Arazi, müştereken sürülür, © biçilir. Yalniz, hayvanlar ve çift aletleri köylülerin şahsi malıdır. B — «Ârtele: Bu çiftilkler de bayvanat ve aletler de - köylülerin müşterek malıdır. Yalnız, evler ve yemek mül: yeler, pek azdır. Bu üç nevi çifliklerin hiç birisi, değrudan doğruya köy- lülerin idaresinde değildir. Her çilliğin başında Bolşevik Fırka- sına mensup bir müdür bulu- mur. Köylü, bu müdirin emrile harekt eder, — müdahalelerde bulunamaz. Çiflik idaresi inti- hapları ise, bir gösterişten baş- ka bir şey değildir. Hükümete âit olan çiflik- lerde büyük teşkilât vardır. Fakat, Rus ahalisinin beşte Cördünü — teşkil eden di- ğer köylülerin çifliklerinde (Devamı 2 inci sahifada) geeererresaesseteRLesanın Meclisteki istizah takriri Celse zabıtları - 345 Çok temenni — ederim ki, muhalif matbuat ta dahil ol. duğu halde bu noktalar üze- rinde milleti tenvir edecek esaslı yollardan yürümeğe baş- hyalım. Yoksa demokrasilerin parlâmento hilelerini, desise- lerini, fantazi kısımlarını ifade ede natbuat serbestisi bizim için dana çok uzak ve çok teh- (Devams 4 üncü sayfada) Kestirme yol budur! Hem Polis müdiri hem de matbu- Mühim deği; değişiklik- at için daha em Malüm olduğu üzere Mat- buat kanundaki maddei mah- susaya tevkifen intihar vekainin yazlmasına,ancak en büyük zabı ta amirinden istihal edilecek mü aade üzerine polis rapuru ica- betmektedir. Kanunun bu maddesindeki kat'i memnuiyet ancak müsnaade istihsali ile zail olacağına göre gazetelerPolis ra porlarılle verilen intihar vekayi inide yazmazlar ancak polis müdürünü görüp — müsaade almak lâzımdır. Dün bir sabah gazetesinde intişar eden intihar vak'ası hakkında bittabi bizim de ha- in hareket olur berimiz) vardı ve polls raporu- nu da görmüştük. Ancak — polis müdri — içti- mada bulunmuş olmak itibarile- göremedik ve bu haberi de neşredemedik. * Gazetecilikte müteamil kelimenin medlülü başımıza geldi,atladiık. Fakat bu atlayış bile biledir. Bizim gibi diğer gazeteci'er- de atladılar. Bu sebeplere Polis müdiri Ali Riza Beye gazeteleri gö- zetmek maksadına istinaden bir teklitte bulunacağız. Bunun faydası şudur: Eevelâ, böyle bir haber (Devamı 2 inci sahifede ) » Denizler kavun karpuz dolu! Mahvolup giden ser- veti kurtarmak lâzım! İnhisar, bu işi bir memleket işi Çürüyüp aenizlere dökülen servetlerimizden Bu sene kavun ve karpuzla- rımız fevkalâde boldur. Yalnız müstahsiller hariç piyasaların- da iyi bir satış yapabilecek olan bu mallarından istifade edememek mecbufiyetinde ka: hyorlar. Bu husustaki — müşkillerin kaese ea seek eee a d AAA sene , olarak benimsemelidir! dahile ve h » şümulü olmak şartile töknik salki vardır. Nakliye meselesi! Evvelâ, şehrimize mahsu- lün sevkinde Şark — şimendi- ferleri bir afet gibi rol oy- mayor. Kumpanya, hem geç ve hem de nakâfi vagon yol- luyor. Halbuki, bu gibi mev- sim yemişleri ilk ağızda yük- sek fiat bulduklarından, nakil için vagon tedarik — edilse bile, teahhur yüzünden şimdi ne müstahsile ve ne de ibraç edene kâr temin etmiyor. Aymı zamanda Avrupaya kavun ve karpuzlari naklet- mek için makul bir nakliye tarifesi de yoktur. Bereket — versin ki — ofis eşebbüsutta bulundu da, (Devamı 5 inci sahifada) kaeseessAA Türk tütünlerinin nefaseti bulunamıyor Tetkikat yapılıyor! Bu tetkikat neticesinde seri ve kat'i tedabir ittihaz edilecektir! Bu sene tütün, fiyetleri umu- miyet itibarile düşkündür. Bun- | dan maada, bazı ecnebi hükü- metleri gümrük resmini de tez yit etmişlerdir. Vaziyet bu şekle girince, tütün harmanları Çin ve Japon ya tütünleri ile yapılıyor. Fakat bizim tütünlerimiz, harmanla. rın nefasetini temin için cidden lâzımdır. Meselâ yukarda söylediğimiz üsüle baş vuran Mirir. fab- rikaları Türk tütününü har- manlarında şu netice ile kar- gılaşmışlardır. Dahilde tütün istihlâki azalmış ve varidatın mühim bir kusmı kaybolmuş'ur! Bunun üzerine, Mısır hü- kümeti — Japon — tütün'erine kar, d “>lh gümrük resmi almağa baştbıyacaktır. Gerek vicaret odamn - ve aa —P

Türk - tütünlerinin Mısırdaki vaziyeti ile meşgul olan tütün inhisarı umumi müdürü Behçet B. gerekse tütün inhisarı bu me- sele ile yakından alâkadar oluyorlar. Tetkikat neticeleri, bazı kat'i tedabir ittihaz edi- lecektir! Tazminat venlıyor Inhisarda ler oluyor! Türkiye ispirtolu — içkiler inhisarı umum! müdirliği erkâ- ni arasında bazı tebeddüller yapılyor. Bilhassa, sondeğişliğler en ziyade başmüdürler arasında oluyor. Nitekim, Adapazar B. mü- dürlüğüne Eskişehir. B. müdü- rü Zeki, Antalya müdürlü- ğüne Dursun Bekir, Kayseri B. müdürlüğüne Mehmet Ali, Eskişehir. müdürlüğüne Şük- rü, Elâziz B. müdürlüğüne dsıbd Beyler tayin edilmişler: ir, Açıkta kalan memurlara da T.LLLU.M. tarafından k- demleri nazari dikkate alın- mak şartile teminat veriliyor. Kübada İsyan var! Adanın her tarafında şiddetli birgaleyan var New-York 13 (A. A.) Ti- mes gazetesinin ,Havana mu- habiri Küba adaşındaki. isya- nın ehemmiyetli bir. hareket olduğunu, Havanaya gelebilen haberlerden adanın her tara- fında galeyan baş gösterdiği- ni bildirmektedir. Mezkür muhabir bu ha- reketin muvaffakiyetle neti- celenip neticelemiyeceği hak- kında şimdiden bir tahminde bulunmak mümkün olamadığı- nt kaydetmekte ve vaziyeti eyice tetkik etmiş olanların zannına göre asilerin birçok türaftar edinmiş oldukları şark eyaletlerinden Camaguay ve sav- | toclaronun idaresini ele alma- çalıştıklarını il âve eylemekte- dir., Trakta kolera Tahran,13 - (A,A.) — Baz- rada müsteyli surette kolera 12-No. 593 -—.—mm »Polis müdirine bir teklif 'srrcucuzu Bu, Polısı de bizi de bazı mecburıyetlerden kurtaracaktır! ö -d0 00000001600001000601 Polis müdirine bir teklif Po60:00:0 004 Şark Demir yolları kum- panyasının bir çok yolsuz mu- ameleleri dolayisile Trakya ile işi olan bilcümle — esna- fın yürekler acısı olan şikâyet- lerini mucip olduğunu dünkü, nüshamızda yazmıştık. bütün istasyonlar- da mevcut olmadığını öğren: dik. Halbuki mevcut vemer'i olan nizamname mucibince kum- panya her mevkifte birer kan- tar bulundurmağa ve teslim edilen vagonları Vezne ve had- Ticaret ve Sanayi Tatili fan liyet eden Ti caret ve Sa- nayi bankası- nan kişeleri he- nüz açılmadı, bu gidişle de açılmıyacak galiba ! Şimdi- ye kadar ban- kanın evrak- nı bugün ya- rın — dediler. Bu vaziyet İş bankasile Zi- raat bankasını öne — sürürek piyasayı — ve halkı avutmak gibi düşünüle- bilir. Halbuki mukadderatla- rı banka - ile yakinen alâ Tst. Ankara caddı - / d lesinde Telefon datrei mahsusa Başmuharrlrı Ila 2A317 Telgrat İst. (YARIN) | Tahrir müdürü ve idare Posta kutasu İst. 385 — | müdürlüğü : No. 24916 Gözderilen evrak İade — olunmaz ark Şımenduferlerınm kantarsızlığı Ticaret buna denmez! Eksik çıkarsa tam ücret alınız fazla çıkarsa ceza kesilir bu ne hal? di istiabisinden fazla zuhur eden miktarının tahliyesine ve sevkine mecburdur. Farnsa kanlar olmıyan mev« kiften tahmil edilen emtianın meselâ, zahire gibi çuvallerinin muayyen bir kiloya tabi olması Dünde bu vadide tahki- | hasebile — vagonun haddi, katımızı — ilerleterek — şikâ- | istiabisi derecesinde tahmil yeti intaç eden kantarın | edilebilir. Fakat, bostan misillu em- tia hakkında bakiki bir kilo tayini imkânsız bulunduğun- dan bunun takribi olarak tah* milinden başka çare olamaz. Binaenaleyh Bostan gibi (Devamı 5 inci sayfamızda) Bankasının vazıyetı Açılacak mı açılmıya- cak mı ne olacak? Halâ Bankanın vaziyeti sahibi sa- lâhiyet makamdan tenvir edılmedı Vaziyeti meşkükiyetini muhafaza eden Ticaret kadar olanlar, hüküm sürmekte olduğundan hudut üzerinde İlâzım gelen | vaziyetin temadisinden endi- ve Sanayi bankası tedbirler alınmıştır. Muhamme- | ra'tariki müstesna'o'mak üze- re İraka giden bütün yollar Yolcular Muhammerede karan tinaya 'tabi tutulmakradır. Yirmi üç seyyah bugün gelecektir Bü akşam saat 16 da Pier Loti vapuru Sürye tari- kile kmanımıza gelmiştir: va- purun içinde 23 Alman ve Fransız yolcusu vardır. Bun: lar bugün Asari atikayı Müze ve camileri gezecekler akşam saat 18)dede ayni vapurla Marsilyaya hareket edecekler- dir. Ticaret muahedesi Bükreş,813 (AA) — Ro- manya ile Yunanistae arasın- da aktolunan Ticaret v- Sey- Fiselaln muahadesi imza edil- şeli bir telâş hissediyorlar. İşin garip taralı şudur ki, Ticaret ve sanayi bankasina avans para verecekleri riva. yet edilen İş ve Ziraat ban- kaları, bu hususta teyidi ma- bu — kararsız hiyeti haiz hiçbir şey söyle- miyorlar, Ticaret ve sanayi banka- sinm — vaziyeti ve istikbali , salâhiyettar *bir lisanla kat'i- yetle tosrih edilmelidir. Kadıköyündeki yüzme müsabakası Muhtelif yarışlar oldu! Çok heyecanlı yarışlarda birinci gelenlere madalyalar verilmiştir. At yarışları da pek parlak oldu Moda spor kulübü tarafın- dan tetrip edilen yüzme yarış: ları dün Kadıköyünde icra edildi. Mü sabakaların fazla alâka celbettiği bir kaç bini geçen meraklılardan anlaşıldı. Halkın izdihamı yarışların biraz gayrı muntazam o'ma- #ına sebebiyet vermiştir. Yarış- ların neticeleri şunlardır. Birinci kategorit 100 metre: 1-Li2- Mey: 3 — İstavro 120 400 metret 1-İslavro 2 Mey: $ e 3 — Angelidis: 6,40 15 809 metre: 1 - Vuçade'is Z Galip 3 — Aleksi: | beringiyani Vuçadelik 235 34 H inci Kat goörl (Devamı 5 ini Sayfade)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler