16 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Abone Şeraiti DAHİL İÇİN Sereliği —: M00 kuruş AlI .0 . I Seneliği c aa easrarmm üA ancuz  Bİ:. Bugün HARİÇ İÇİN Altı aylığı: 1900 , Üç aylığı * isı har. yerdi S kuruş —Darül 34700 kuruş 0 , VA : VK 3 Z4 S UaNO, DyY4 * RITN ( Çiftçi, İşçi ve Esnufın haklarını müdafsa eder Lâik Cümhuriyetçi gazete | öe ea a eee dr UDN sermaz '%î'lî!ü” 'darehane ve Matbaası İst. Ankara caddesinde dairel mahisi Tolgrat İst. (YARIN) Posta kutusa İst, Telefoa Sastrol : İst )' Başınuharrir: No, ZANIT Tahrir müdürü veldare müdürlüğü : No, 24316 Gözderilen evrak İade O'unmaz —— ——— — - fünun içtimaı çok mühimdir |: Ali tahsili olmıyanların sınıfları inecek yaşlılar tekaüt olacak! müderris tahsili âli görmüş olsada dersi, kürsü dersi olmayınca yine derecesi tenzil edilecektir. Bu suretle derecesi ineceklerden birinin Mişon Ventora Bey olduğu söyleniyor! Âli tahsili olmayan müderrisler beşinci dereceye tenzil edilecek | Köprülüzade Fuat, Yusuf Şerif, Behçet, Macit, Avram Galanti, Zeki Velidi, Ali Ekrem Beyler bu İisteye dahil mi? Çok hararerli olacak içtimaa riyaset edecek Musmmer Raşit Bey Bu gün Darülfünun divanı Gçüncü defa olarak tekrar iç- tima ederek müderrisli ba- reme mazıran maaşlarını ve tekaüt meselesini görüyecek- lerdir. Barem kanununa göre tayin edilecek olan dereceler ve bunların nakti mıktarı et- rafında —müzakerat cereyan edecektir.. Bugünkü — divan içtimaı mutadın fevkinde ha- raretli olacaktır. Bilhaı diye kadar, bugünkü görüşme mevzularını — teşkil eden me- vat hiç mönakaşa edilmemiştir. Madrit Heyecanda Şehir(Hura)sesle- rinden çatlıyacak Madrit 14,(A.AY)— Sabah- layın erkenden M. Macia'nın Mmuvasalat edeceği — istasyon c€ivarında küçük bir takım grup- lar toplanmış bekliyordu. Ge- rek istasyogda ve gerek halkta büyük bir can'ılık vardı. Halk muvasalat rıhtımı boyunca üst üste yığılıyordu, bunların içe- risinde mezunen Madrit'te bu- lunan Katalonya'lı bahriyeliler, amele, siyasi adamlar, gazete- ciler, fotoğraf — muhabirleri ve bir. çok Madrit Hi amele bulunuyurdu. Polisin miktarı asgari had- (Devamı 2 inci sahifada) bugün gidiyorlar Yalovada bulunan Başve kil İsmet Pş. bugün Yalova- | dan Pendiğe geçerek - öğle irenile Ankaraya hareket ede- cektir. Başvekil Pş. ile Yusuf. K Esat Beyle Adliye vektli Maarif veki Ankaraya hareket edecekler: | dir. Âli tahsil gören müder" rislerden divan azası Muslihettin Âdil Bey Fakat, bütün fakülteler için bazırlanmış vaziyette bulnu- yorlar. Evvela, Darülfünun müderris ve muallimlerinin bareme na- zaran maaş Mmiktarinın tesbiti müzakere edilecektir. Bu me- sele çok hararetli bir alâka uyandırmışlır. Çünkü divanın bugünkü rile — müderris ve muallimlerin aylıklarını t edecektir. İlk önce şunu' söy leyelim ki, Darülfünun divanı re'sen bu meseleyi halledecek değildir. — Muhtelif fakülteler K Şi Âli tahsili olmadığı şayi olan Köprülüzade Fuat Bey birer — liste bazırlamışlardır. Darölfünun divanı, — mezkür Tisteleri tetkik edecek ve hak- sızlığa — meydan - vermiyecek bir. mahkeme vazifesini gö- recektir. Bareme nazaran mü- derris ve muallimlere atideki maaş verilecektir. — 500 lira 1-1400 , 3—288 , 4 — (256) Jlira 5 — (210) * İşte, müderrisler bu derece- Darülfünun . divanı içtimat çok hararetli olacak lere ayrılırken gü esaslar Di- | ( Devamı 2 inci sahifede ) Sıhhat müsteşarı ne di_yo_ı:7 Telâşa şebep yok? Bir iki gün zarfında aşı nokta- ları açılarak ilân edilecektir Sihhiye Vekâleti Müsteşarı | Husamettin Bey dün'şehrimize geldi. Sıhhiye müdüriyetinde kendisile görüşen bir muharri- rimize, son günlerde şehrimiz- de çogalan tifo hastalığı hak. kında şu malumatı vermiştir: Bütün dünya şehirlerinde olduğu gibi, buradada vardır. Bu sene Temmuz ayın” diğer - seneler. Tıfo | nisbeten | biraz fazla isede, telâş ve izam edilecek mahiyette deği!dir. Tifo hastalığı -Ağustostan- beri tenakun etmektedir. Has- talığın önünü almak için sıkı | tedabir alınmıştır. | Bir, iki gün zarfında aşı | noktaları açı acak, büda, mus- tacel tedbirlerin mühimmini teşkil edecektir. Bunun ayrıca halka ilân ederek bildireceğiz. E;/lulı'ın ilk haftası Bir Çek takımı geliyor. sarayla iki m Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize bir çek takimı müracaat ederek ikl maç tek- Hf etmiştir. Muhabere mürbet bir şe- 11 ve 13 eytül tarihlerinde şehrimizde kilde nelicelenirse iki maç yapılacaktır. Bu Çek takımı Çekoslovak- ya profesyonel — birinciliğinin BarveRE vekine; | Takım burada Fener ve Galata- aç yapacaktır

sonuncusu “mahut,dur. Cuma günü Beykoz da yapılan maçlar uma günü Beykoz saha sında - Fenerbahçerikinci takı | mile Beykoz ikinci takımi arasında bir maç yapıldı. Fikret, Şaban be Lostarı di ile takviye edilen Fener | takını 5 0 galip g-İmiştir. Beykoz ve - Süle (Devermt 2 inci #ıyfamı niye la) | tayyarenin saatte 280 kilamet- | şabıs'ara tecavüzle | kin iR de aa lazi Yuvarlak masa Gandi Gitmiyor Hindistan bu yüzden karmakarışık kongre | kararı tenkit ediliyor Bombay 14 (A.A.) — Cand- hi, bu gece başlıca muavinle- rinden Bahagu Jap ile Yayakar'ı kabul etmiştir. Bir saat kadar görüşmüşlerdir. Bundan sonra muavinler gizli bir telgraf çek- mişlerdir.Mumaileyhima, göngre- nin yuvarlak masa konferansı: Da iştiraktan imtinaı yüzünden tahaddüs eden vaziyet hakkın- da mütalca beyan etmekien Hindistan'daki — İngilizce | gazeteler, kongrenin kararını şiddetle tenkit etmektedir. Yerli milli matbuat, — İçti- nabı gayrikabil, ismini verdiği bu kararı alkışlamaktadir. * Kongre komite, icra komite- #sinin içtimaa davetine müsait olmıyacak fevkalâde ahval zuhuşunda komilesi reisi M, Pantelin kendi namına hareket etmeğe mezun olmasına ka- rar vermiş olduğunu bildir- miştir, Komlite, konferansa iştirak etmemenin itilâfi red mahiye- tini tezammun etmediğine dair ayııca bir takrir daha kabul etmiştir. Binnelice ko- Pite, bütün azasına ve kon- graya merbüt teşkilâtı hali- (Devamı 2 inci s#ahifada) H. Vekili | T. Rüştü B., dün Ankaraya hareket etti Bir müddetenberi şehrimiz- de buluna Harciye vekili Tefik Rüştü Bey dün şhrimizden Ankaraya müteveccihen hare- ket etmiştir. Mumaileyh, istasyon da bir çok zevat tarafından teşyi edilmiştir: Bir saatta280kilo- metre sür'at Hartford, 14 (A.A) — Con- necticut) Amerikan bahriyesi- nin en seri tayarersi olacak olan yeni bir tayyarenin tec. | rübeleri — yapılmaktadır. Bu * re mesafe katedeceği tahmin edilmektedir. Ayni zamanda bu tayyarede fevkalâde emni- yet ve kontrol tertibatı bulu- nacaktır. Meclisteki istizah takriri Celse zabıtları SA vekkdapiını eeibatmek, acaba bügün ne marifet yumurt amı; lardirdiy gezetelerin sürüm nü temin etmek, sonra yük arı hal- sonrâ”bher yapı'an şeyi fena göstermek suretile- bükümetli elorilesini kırmak ve dğer (Devamı 4 üncü sayfada) a T Ticaret odasında T D TT İA Kİ LA mühim bir içtima Istanbul meb'usu Vasıf Bey de iştirak etti! Japorların memleketimize ithal ettikleri mensucatın yerli sanayii- mize tesiri görüşüldü AD 5 S YT Dün favkalâde bir içtima yapılan Ticaret odası Dün Ticaret odasında İe- tanbul — meb'usu Vasıf ve Ticaret müdürü Muhsin Bey- lerin iİştiraklarile bir içtima olmuştur. Bu içtimaa, Japon- Tâtin memleketimize — ilhal ettikleri pamuklu mensucatın yerli sanaylimize yaplığı tesir mevzuu bahsolmuştur. Japon malları, Avrupıdan — gelen mümasillerine nazaran ucuz- dur, Bu ucuzluk, yüzde 10-15 derecesini bulmaktadır. Mem- leketimizin mühim manifatu- ra tacirlerinin bulunduğu mez- kür içtimada, yakında akte- Reisicümhur cepheye hareket etti! Isyan devam ediyor! dileceği tahmin edilen Japon- ya * Türkiye ticaret mukavele- sinde Rusya - Türkiye muka- velesinde olduğu gibi Japon- yadan gelecek muayyen miık- tardaki maddelere mukabil Japonların memleketimizden ma' almaları mecburiyetini tesis etmek ve yerli senayli- mizi koruyacak tedabirler al- mak düşünülmüştür. aa |Seyyah geliyor fa- | kat kalmıyacak Bugüa saat 14 te Romanya ( kumpanyasma ait Daçya va. puru Köstenceden llmanımıza geliyor. Vapurun — içinde 50 kadar Romanyalı seyyah kafi- fesi vardır. Bunlar b rkaç saat limanımızda istirahattan sonra aynı vapurla Pireye haraket edeceklerdir. İngiliz. muhtarası Londrs, 15 “A.A, — Man- chester Guardiae gazelesi, tah- didi teslihat hakkındaki İngiliz muhtrasının 22 Ağustosta ay- ni zamanda Londra ve Cenev- rede neşredi!eceği haber ve- rilmektedir. İhtiyat efrat mütekait zabitler Ja silâh Havana, 14 (A.A) — Hü- kümet kıtaatile asiler arasın da çarpışmalar devam etmek: tedir. Asilerin 6 eyalet dahi- linde 49 yerde karargâh ku- ererare İhracat altına alındılar ! rarak Uehaşşüt etmiş olduk- ları söylenmektediz. Asiler Santaklara eyaletin. deki Agabama (Devamı 5 ini çerakeekkasaesesan AA AAALA AAA A KA AAA KA LA LA MAĞA ofisinin teşebbüsü Yine şimendifer sebep Ofisin vekâlete teklifi kabul edilirse mahsul kurtulacaktır Mahsul hei denince orlaya çıkan Şark şimendiferleri (Yarısı 2 inel sahiTemizde' İaC SÜ lEk. bi Kai L MAĞ b

Aynı gün çıkan diğer gazeteler