18 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

18 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* Abone DAHİL İÇİN Seneliği — * 1400 Altı aylığır -800 Üç aşlığı * «0 Ş"=ılç İÇİN Seneliği u: 1500 -. Hüshası haf yerde 5- kuruş 12700 küruş : W0 . 18 Ağustos — SALİ 1931: SENE: YARIN | Çiftçi, İşçi ve Esnafın haklarını müdafaa öder Lâik Cümhuriyetçi gazete | . AYA ÇAAT 2— No. 596 Met'ul sahibi ve Gmami neşriyat müdürü İdarehane ve Matbaast İst. Ankara gaddesinde dairel mahsusa Ba Telgraf İst. (YARIN) Posta katusu / İst. 295 Gönderilen evrak İade olunmaz Telefon Santral : İst. harrir: No. 24317 müdürü ve idare müdürtüği 1.No, 28316 Hayasız Nesrıyat Davasında Teczıye Istendi Bir Beledıye Nasıl İdare Olunmalıdır ? Yazan: Naci İSMAİL Avrupanın ve Amerikanın sayısız şehirlerini gezdim. Bu gehirlerin hepsinde de yol in- tizamı,tozsuzluk, çamursuzluk, karsızlık, yemek, ve içmekte sıhhi üsüllerden başka bir şey , görmedim, Herşehir belediyesi esaslı bir teşkilât içinde bulunuyordui Hatta, Balkan hükümetle- rinin en küçük şehirlerindede bu teşkilâtla karşılaştım. Şüp- besiz, İstanbulun - sokaklarını, bitmez tükenmez sıhhi mes'e lelerini de — biliyordum. Nlçin halâ Ziya paşanın — “Frenkis- tanda kâşaneler, Şarkta vira- “meler,devrinde kalmıştık? Felsefnden, iktisattan ziyade| Sarayburnu parkında bu mesele ile uğraşmıştım. Filhakika, garp şehirlerinde bir — çehircilik ilmi — vardı. Bu — ilmi bilen — insanlar, belediyelerin teknik - teşkilâtı başında bulunuyordu. Fakat oralarda da halkın intihap et- tiği belediye reisleri ve bele- diye #azaları hâkim bir. vazi- yette bulunuyorlardı. Bunlar, şebircilik ilminden diploma almış insanlar değildi. Mithat Paşa, bu teşkilâtı Türkiyeye de getirmişti. JFakat, bizdeki teşkilât —se- meretiz kalmıştı. Sonra, garp teşkilâtı zamanla tekâmül et- mif; bir çok yeni şetrcilik esar asesesaı Tıîrlı Milletinin Tarıhmden " Zafer G Günü Büyük Zafer Gününün Tesidi İçin Yapılacak Merasım Pırogramı Tayyare —cemiye tinde, 30 — Ağostos tayyare bayramı için fevkalâde ihzarat ya pılmaktadır. Cemiyet 30 Ağuc- tos günüakşamı saat 21 den itibaren Tak- sim veya Galatasaray Lisesi bahçesinde bir müsamere verecektir. Müsamereye saat 16 da başlanmasıda muh temeldir. Saniyen gündüz saat 10 dan lübaren ve geceside,sahil kıs- mında muhtelif eğlen celer tertip edilmiştir. Halkın eğlenmesi için ya pılan ” pro- gramda: Şehir ban- dosu icrayı ahenk edecektir. Parkın muhtelif mahallerine gramofon vazedilecek, mehter takımı da ayrıca icrayı ahenk edecektir. Bundan maada orta oyunu, hokkabaz kukla oyun- ları yapılacak ve maruf kim- seler monolog söyliyecektir. tayyare cemiyeti, Beyoğlu, Üs- küdar, adalar halkı namına hitabeler iradedilecektir. Badehu, bu üç tayyarenin Pilot ve makinistlerine, birer altın saat hediye edilecektir. Cemiyet, Tramvay kum- panyası, Seyrisefain, ve Şir- Gündüz tatbik edilen program |İkcı; Hayriyeye müraczat ederek gece sahil kısrmında da aynen tekrar; edilecektir. Aynı gün, Beyoğlu Üsküdar Tarı bulunmuş, bir ilim hasıl | ve Adalar halkinın yaptıkları olmuştu. teberru ile alınan üç tayyareye Biz, bu ilmi bilmiyorduk. —| Beyoğlu, Üsküdar, Adalar, ismi * Birgün, benim gibi bu ilme| takılacaktır. ehemmiyet veren erki emni- yeli umumiye müdürü Aziz Beyle “ şimdi meb'us , görü- #üyordum. Viyana belediyesi, Viyana belediye — teşkilâtımı idare eyleyen kanunlarla, ni- zamname, jtalimatname ve şe- hircilik hakhında dört ciltlik bir eser neşratmiş, emniyeti umumiyeye göndermişti. Bel. kı, bu memleketin belediye- lerini ” idare edenlere bir reh- ber olur, fikrile bu ciltleri em- niyeti umumiye namına ter- ceme ettim. O zaman öğrendimki, şehir- leri şahıslar - değil, en - ufak telerrunta kadar düşünülmüş nizamnameler idare edermiş! Yalnız, bu nizamnamelerde şehirde iştiz —bırakmayacak bir tarzda tertip olunmak şartile! Bu nizamnameler muhtelif fırkalara mensup Azâlar tara- fından — tanzim — olnuyor. Bittabi, bir gehri teşkil eden bütün sınıfların tosani bakları Tesbit ediliyor, herkesin ka- Zzanmak sahaları tayin olanu- (Devamı 2 inci ıalııfııda) Meclisteki istizah takriri Celse zabıtları —39— Efkârı umumiyeyi bir ta- kım iğfalkâr yazılar ile mü- temadiyen teşviş ve tağlitten we şahal münakaşa ve söğüş- melerden göreceğimiz zararla- rın vehametinden ürküp titre- yerek el birliğinin teşkil ede- ceğl kuvvetle vatani vazifele- rimizi başarmak çarelerini ara- yıp bulmaktadır ki oncak biz aahili selâmete çıkaracaktır. (Devamı 4 üncü sayfada) Bu merasim, #l köyde yapılacaktır. Merasime bütün İstanbul hal- kı, hükümet, erkeni askeriye müessesatı resmiye ve hususiye müdiranı ve teşkilâlı saire er- kânı davet edilecektir, Misa- firlere limonata biskivi pasta ikram edilocek, sahade bahriye muzikası milli havalar çalacaktır. Yeşilköy hava — meydanı sancaklarla tezyin edilecek, saat 16 da Ye- | halka sühulet olmak için, geç vakte kadar fazla seferler tah- Limanda yangın vapura çarptı- ve yandı Seyriselain idaresine ait olan Tophane . ismindeki is- timbot dün sabah, Kadıköy iskelesinde demirli iken sabah poslası yapan Haydarpaşa va puruda Kadıköy iskelesine gelmiş ve yanaşmağa başla- mıştlır. Manevra esnasında Hay- darpaşa vaporunun dönineni, Tfphane istimpotuna çarpmış rahnadar olup batmıştır. İstimbotun içerisinde yolcu olmadığı için nüfusçe zayiat olmayıp tayfalarda kurtulmuş- dır, İdare ve zabıta takikata başlayarak Haydarpaşa vapuru kaptanı Ibıı*m Beyle istim- bot kaptanı olhu Rasim Beyi istlcvap etmiştir. Dehşetli Kazalar 15 ölü, 37 ağır yaralı var Paris, 16 (AA.) Dünkü “Fransada yollarda vuku- sisini temin etmişlir. Zafer bayramı münasebe- tile, geçit resmine bir tayyare

timsali Iştirak edecek ve için- de bulunan kızlar tarafından halka tebriknameler atılacaktır. Yeşilköyde, üç tayyare için yapılacak tevsim merasimini müteakip tayyareler, İstanbul üzerinde uzun müddet uçuşlar yapacakve halka tebrikname- ler atacaktır. Bu bayram ve tevsim merasimi bhazırlığı için 24 Ağustosta, tayyare teşkilâtı Reislerinin iştirakile, tayyare cemiyetinde umumi Bir içtima | yapılacaktır. eresesAA LA KAAAKAR LA AAA AAA Yarüagyara karşı ayıptır! Iİstanbul Sokakları Taaffün Ve Pislikten nihayet ge- çilmez - bir Şehrin temizliğile alâkadar olması Tâzimgelen Belediye Reisi Muhiddiu Bey Son günlerde şehir yolları cidden pislikten geçilemiye- cek bir hale gelmiştir. Şehrin enpis — maballeri Balıkpazarı, Meyvehoş, Divan- yolu Sirkeci ve bilhassa Sirkeci gümrüğü civarile Sirkeci ga- hale - geldi mnin arka kısmı teşkil etmek- tedir. Bu çok mühim mesele he- men her gün İstanbul mat- buatı tarfından birçok acı lisan- la yazıldığı halde belediye bu hususta hiç alâka göstemi- yor. Halbuki, memleketimize gelenleler ecnebi her şeyden evvel bu pisliğe hayret etmekte- dir. Çünkü. dünya cenneti olan bu — ğgüzel şehrin bir çok güzelyerleri taaffün ve pislikten geçilmiyecek bir hal- dedir. Hele meyvehoş ve Sirkeci mhtımları bir çok hastalıklar doğuracak kadar pis ve yüzleri kızartıcıdır. Bu cidden çok acı vazıyete gcnebiler kadar bizde hayret etmekteyiz. Çünkü, belediyenin başlca varidatını tanzl'at paraları teşkil etmektedir ve (3 yle ol- duğu halde de maatteesisüf temizlik yapılmamaktadır. Hemen hergün yazdığı- bulan kazalar yüzünden /15 kişlain öldüğü ve 37,sini ağır sürette olmak üzere 63 kişinin ılı yııılııdığı haber alınmış- Bono!ar geldi Tevziat Birkaç güne ka- dar başlıyacaktır Gayri mübadillere verileck olan bonolar Maliye vekâleti emlâk işleri. müdürü Rüştü B. tarafından şehrimize getiril. miş Mezkür bonoların tevziatına bugünlerde başlanacağı müs-- tahberdir. Ticaret aleminde Ofiste . Fındık tacirleri neler görüştü Dün ihracat ofisinde fındık tacirleri toplanmışlardır. bu ictimada ıhracat ofisinde fın- dık ihrecı hakkındaki noktai nazarı müzakare edilmiştir. İçtimaa ofis raporatuvarları Akıl ve Halil beyler riyaset etmişlerdir. Fındık ihracı me- lâkadar tacirlerin mutaleaları alınmakta faideli görülmüştür, Neticel müzakeratın iktısat wekâletine bi dirilmesi taker- rür etmiştir. Vekâlet ofisin ve fındık tacirlerinin müşterek noktal — nazarlarını mütalâa edecek ve findık ihracı için bir nizamname yapılacaktır. ——— ——— miz bu işten biz bile yaza- yaza — biktik. — Belediye ar- tık faaliyete geçerek bu iş üze- rinde çok ciddi tedbirler ittihaz etmelidir. Aksi taktirde yüzle- rimiz yabancılara — karşı ilâ mihaye kızarık kalacakfır! vessesakeşeRAA AAA AA ĞAAAKAALARALAARAR AAA AASAAAAA: Afçık neşriyat muhakemesi Vâlâ Nurettin Akşam gazetesinde “Rahip ve Rahibeler namında aşk ve ihtiras unvanı altında çıkan romanda müz- romanı , tehcen neşriyatta bulunmakla maznunen tevkif olunan Vâlâ Nurettin ve İskender Fahrettin B. lerin muhakemeleri - ikinci ceza mahkemesinde intac olun muştur. Dünkü — celsede, istintak dairesinden gelen cavabı mü- zekkere olunmuş, bedehu, tef rika yegân yegân okunmuştur. Bu işte bittikten sonra rels Hamit B. Valâ Nurettin B. ye bu romanın müstehcen i ı ı Bir motör | Rahipler ve rahibeler romaninin davası | Vâlâ Nurettin ve I. Fahrettin B.ler mudafaa yaptılar karar yarın olup olmadığını ve bunu genç- lerin ökumasını doğru bulu- nup bulunmadığını; sordu. Valâ B. bu romanın tehzibi ahlâk zımnında - yapıldığını ve fenalıklarin teşhiri süretile gençleri bu yoldan tevakkiye çalışıld ğını anlattı. İskender - Fahrettin B. de bu yazıların müstehcen olma: dığını söyledi. Bundan sonra müddeiümu- mi muavini Kâmil B. mütalâa- #ını serdederek, bu yazıların açık ve hayasızca olduğunu, bu yazıları her snif tabaka- nın okuduğunu ve tesirleri baş- ka başka olacağını hatta tef- rikanın mahkemece - kıraatı esnasında maznunların gaze- teci arkadaşlarının bile okunan yazıları hande ile karşıladık- larını — söyleyerek — neticede maznunları matbuat kanunu: nun l inci maddesi delâletile çeza kanununun 426,427 inci maddelerile mücrimiyetlerini istedi. Badehu, Vâlâ ve İskender Beylerin vekilleri Haşım Rafet bey müdafaasını yapı ve be- raetlerini istedi. Muhakeme karar tefhimi için yarına talik- edildi" Hreke esseneeeesemeni belsan Ticaret ve sanayi bankasının işi Ticaret ve sanayi banka: sının — çoktan beri faaliyetini tatil ettiği ma- lümdur. Ban- kanın faaliye- tini tatile se- bebiyet veren halkın banka- daki paraları tahsil etmesi- dir. Hattâ ba- zı tüccarlar bu hususta — telâş ve — asabiyet göstermiş idi- ler. yi İşte bu yüz- den kapanan banka yakında açılacaktır. ( Tafsilâtı 3 üncü sahifede) Lindberg arasında uçuyor Petropavlovsk, “Sipriya, , 17 (A.A.) — Linderberğ ile ka- Titı Petropavlorkda yere inmiş- l lerdir. Çarşanba günü Töklo- ya gitlmek üzere tekrar hava- lanacklardır. Faaliyet ne zaman? Banka tatili tediyata mukabil tah- silâta devam ediyor dıyorlar Ticaret ve Sanayı Bankası kekas ea ada c ea sases AAA AAA AAA Zelzele Nevyork- Tokya Cezayiri mütema- diyen sallıyor Cezair 16 (A.A)— Malson Carree ile Alma havalisinde dün bir kaç defa zelzele muştur. ol :Bürhanettin Âli — seaasaskasasasAn eeesce »

Aynı gün çıkan diğer gazeteler