19 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1931 Tarihli Yarın Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e Şeraiti DAHİL lÇlN | 1400 kuruş 800 . Seneliği Seneliği Üç aylığı Nusnasış her yerde 5 kuruş HARİÇ İÇİN kuruş İdârehane ve Matbaası Gönderilen evrak lıdı olunmaz [Cı"qı lşı;ı ve Esnufın haklarını mndıîıı eder Lâik Cümhuriyetçi gııoto 1 *“Yarın ,, nesrıyatım tatile karar verdi Yeni matbuat kanunu, tatbikat tecrübelerinden sonra tadil edilecek olursa tekrar neşriyata başlıyacağımızı karilerimize vadeyleriz Efkârıumumiyenin milli heyecan ve ihtiyaçlarını rehber ittihaz eden Yarın Tü rkiyede hiç bir gazeteye nasıp olmıyan siyasi, | içtimai Bütün bu fikir muvaffakiyetler, aziz Türkiyemizin cereyanları açtı saadet ve selâmeti hakkındaki düşündüklerimizi yalnız vicdanımızın -emirleri altında yazmak, kendimize ve karilere inandırmak sayesinde idi Türk milleti, Namık Kemal İıârriyetinden kuvvet alan bu serbes neşriyatta kendi varlığını Eski dünyaya hükümdarlar musallat olmuşlardı. — Onlar, kendilerini allabın vekili ad- dederler, kendilerinden başka- larının doğru düşündüklerini kabul etmezlerdi. Fakat, bu hükümdarlar da yalnız değil- lerdi. Onların bu yalancı layuh- tiliklerini? alkışlıyan “hüküm: darlerdan ziyade hükümdarlık, taraftarları vardı. İnsanlığın bu sefil taba- kası, iktidarsızlıklarını bilirler, hakları olmıyan — meykileri istirkap etmek için bu cina- yet yolunu takip ederlerdi. Padişahları (zillullah - yapan medrese mollaları da bu sınıf qn'fd" bihayı tal ag_,ğ î“ akecök bi barâk- ” aaktülo Leman Han' & ki Muharrir Ekrem Bey insa alardı. Tasanlar, ihtiras mecnun- larının bu hiyanetlerini anladı. görerek büyük bir Naci İsmail bey Bir insanın, bir allenin değil, bütün insanların hayat hakkın- da rey sahibi olduklarını ilân etti. Bu. rey, “millet meselole- rvinde her vatandaşın fikri vau” kaddeslir, insaniyet lerinde ise, her insanın fikrine hörmet edilir,, — kaideleri & tabil” haklar arasına girmişti. İşte, her milletin inkılâbı bu hakkın alınması — olduğu gibi, Türk inkılâp hareketi de ayni gayeden başka bir gaye meselc- ettirilmişti. değildi ve bu gaye de Türkiyede Muharrir Ahmet Süleyman cümhuriyet inkılâbile tahakuk tahalükle - mukabelede Arif Oruç bey İnkılâbı, hürriyet, adalet ve müsavat haklarını getirmiş, cümhuriyet inkilâbi da fikir ve malbuat — serbestilerini — ilân etmişti. Biz, inkâr etmediğimiz bu serbestileri birer hak bilerek *Yazın; 17 3tesizettik, * Ya- nn , dada' fikir' ve neşr serbe stisine inâanan insan- lar gibi fikirlerimizi neyrettik, bir mühâlefet slstemi — tesis eyledik. Nihayet, siyast firka- ların meydana gelmelerine sebebiyet verdik çönkü fikir ser- bestisinin “bir fikirden fazla fikir, esasından çıktığına Ina- mıyorduk. Çünkü, Türkiyenin

Müsahih Müslim Boy teşkilâtı esasiye kanunu da böyle emrediyordu ve Türk Malümdurki, 10 Temmuz l halkınin bu imanını kitaba bulundu e Muharrir Şevket Bey güleyman Tevfik Bey geçirmek için iki yüz senelik bir inklâp devri geçirmiştik! * Yarın , tahrir. heyeti, Rusyadakı Futbol maçi 4-3 Mağlup Olduk Takımımız çok güzel oynamış ve şiddetle alkışlanmıştır Motkova 17 “Saat 23,17, (A,A) — 600,000 4 mütecaviz seyircihuzurunda ve fevkalâde merasimden sonra Rus hake- min idaresinde Türk-Rus Fut- bol maçı yapılmıştır. Bizim takım sıra ile Ulvi, Hüsnü, Saim, Supbi, Sadi,Reşat, Leb- lebi Mehmet, Alaettin; Zeki Muzaffer, Rebil den mürek. kep olarak sahaya çıkmışlar- dır. Devre gayet iyi ve kom- bine oynayan takımımız Zeki- ı ile ikli sayı yaptı. Kalecimizin - iki hata- h — hareketinden istifade eden Ruslarda iki gol yapa- rak ilk devre berabere bit- miştir. Bu devrede takımımız çok güzel bir oyun göstermiş ve çok alkışlanmıştır" İkinci devrede hakimiye- timizi yavaş yavaş onlara br rakıyor ve takımımız yorgun oynuyordu. Bunun tabil ne- ticesi olarak —iki sayılarına karşı bir sayı yeparak 4-3 ile ( Devamı 2 mcı ıahıfed:) Türkiye Cumhuııy.ıı lıunın— larının kendilerine bahşeyle- diği bu hakkı kullandı ve bu lâyemut hakkı ebediyen kul- lanmak için de Namık Kema Sermürettip Hamit B. Tin: Felek bütün cevrücefosın toplasın gelsin Dönersek kahpeyiz millet yolunda bir azimetten Sermürettip — muavinl İbrahim B. Ne çareki, yeni matbuat kanununun — birçok — teknik müşkilâtı karşısında bulunu- yoruz. Biz zannediyoruz. ki, bir | Darülfünun takımı Zeki Bey Meclıstekı istizah lnknn | Celse zabıtları z40 Muntazam, şuurlu, muayyes bir hedef aleyhine tevcih edilen propagandanın zaman ile sar- sılmayacağı hiç bir. kuyvet yoktur (doğru sesleri). Arkadaşlar; propaganda ile kastolunan hedefi yıkmak için hakikaten muhalif söz sâylemek. te lâzım gelmez. Hatta doğru söyliyerek bilmaksadın yapılan (Devamı 4 üncü sayfada) tecrübe derinden sonra bu müşkülât tadil — olunacaktır. Yalnız, zamana mütevakkif bir meseledir. Burada, bu tekniğinl müşkülâtın uzun uzadıya yaz- kaptanı Ka T ü Başmuavin İhsan B. mak istemiyoruz. Keriler, naşre- dilen kanunu bilirler ve anlarlar! Kanundur, ona- itaat etmek lâ- zımdır. Şüphösizdirki, hül- İdare müdürü Ç. Mustafa B. küm, Türk mil- letinindir! YARIN

Aynı gün çıkan diğer gazeteler