15 Nisan 1935 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 19

15 Nisan 1935 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yazan : Operatör MİM KEMAL ÖKE (Yarım Ay) benden hastaların ne için ameliyattan ürktüklerine; büyük bir ameliyat esnasında bir öperatörün duyduklarına Sa bir makale istedi. Dü- şündüm, taşındım! * heyecanı,, serlevhası altinda bir makale yazmağa karar verdim. Bu, ilim mevzuu olmaktan ziyade, katı yürekli Şanmek carrah- ların, nihayetsiz ve ta mülsüz ma- nevi heyecan dalgalar edebildiklerini tasvir eden bir roman mevzuu olabilir. Bir zaman evvel Jean Louis ın cerrahın ruhu, serlevhası altında bir makalesini okumuştum. O diyordu ki: r elan e e ir n bir. cerra- mübaleğa ile karşılamak haksızlık olur. ir cerrahın vazife başındaki h yecanını, hariçten birisine bir kerecik duymak mümkün olabilseydi, bu hayat işinde yaşamak mecburiyetinde olan bir cerrahın kâh tatlı, kâh çok acı bu zıd duygu akınları içinde, ara sıra yükselen, alçalan bu heyecan dalga- İarına nasıl tahammül ettiğine hayret 18 ederdil.. © vakıt bize: “katı yürekli insanlar!, iye hitab edenlerin haksızlı- gın teslim ederdi!.. Bizi uzaktan sey- enler daima böyle takdir hatasına Bir cerrahın kalbinin derin- e liden ziyade hastası başında ıstırabını saklamaya muvaffak olabilen metin insanlar, ikaten ölümle pençeleşen bir kasten karşısında artı vazifesi Osadece teselliyetten, ümid vermekten ibaret kalan bir hekim, hiç şüp edilmemelidir ki, henüz yaşama ümidi sönmemiş bir hastadan ziyade mustariptir!.. On güler görü- n yüzünde, cali bir neşe maskesi altında, son dakikalarını yaşayan bir hayatın bıraktığı sönmez bir ıstırab saklanmıştır !. kalbindeki heyecan, içtimai hadiselerinin tabii tecellilerinden do- gan basit bir heyecan telâkki edilme- melidir! Bir hayat mes'uliyetini ai alan bir hekim; bir cerrah tıbbı radıcı, kurtarıcı A kullanır. ken, onunla çarpışan birç enfi Küresi tahakkümü slöndn, bayat hadise ve cilvelerinin takdir edilemi- yen bir takım sürprizleri karşısındatı Bunun içindir ki, ondana yalnızım vaffakiyet (o beklemek yanlıştır! E cerrahtan, bir hekimden yalnız bir beklenebilir £ Mare vankarı iyi ve yerinde £ H lanması : Muhierem okuyucularım, ameliyg i karar veren bir cerrahın maddi” k manevi mes "uliyetini deruhte ederks i ne kadar güç vaziyetlere düze G hatıra gelen bazı vak'aları söyler ve takdirini sizlere bırak istiy Y rum: B hekime £ t adı, diğer taraftan da hekimin te £ liyet verici rolünü göstermesi itibari i seçilmiştir : 8 Sakalı göksüne uzanmış, yıllar gö l müş geç irmiş bir maddi g manevi ıstırapların il altında İsi anmış, baba $ fı iş b ti b al b diği alâka ile gözlerinden sakalı ür rine kalp elemlerinin yaşı akan b baba size söyliyor: “Benim i i eği vardı. Birini. eşkiyalar öldürdü © 5 kini de ta uzaklardan, OE mi hasta getirdim. Onu sana TE um, Benimle beraber || ailen &

Bu sayıdan diğer sayfalar: