8 Kasım 1934 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 1

8 Kasım 1934 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İmtiyaz sahibi: ALİ ŞE Üzüm Fransada Büyük Buhran Tehlikesi i harpten sonra parle- e Umumi menterizm kara; illetler beki şiddet iktilâfların yil tehlikel lerin Kanı nl aşik aran iz dağıtmak © hakkını doğrudan doğruya Reisicumhura vermek kararını istihsal yolunu tuttu. yi syalist ve ir ittihat e bahasi cağız,, — azmini Geçenlerde Keban radikal Malist fırkası bazı tadilâtla azi Bulvarı - IZMIR - asa VWKET Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: İSMAİL HAKKI ONE ŞERA Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazeledir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. istahsilleri Teşkilâtlanıyor B. Antantı Genişliyor Bulgaristan Ve Arnavutluk Ta Misaka Girmek Üzere ki TÜRK - YUNAN Uzüm İHRACATI OFİSİ Elen Ha Nazir e Bulgar Krah Bor İstanbul, 7 (Hususi) — a keyfiyet Balkan Antantı Celâl bey arasında yaln son nadan gelen son haberlere gö- Kazağ önümüzdeki İlk | ticaret anla; e İkti- , Bulgaristan ve: Arnavuti yazda Bükreşte aktedeceği | sat Vel ee ada n k tmagir- | toplantıda görüşülecektir. üzüm müstahsillerini İçine ala: meleri için sarfedilen gayele İstanbul, i lar — He cak bir üzüm kooperatifi teş- metice ev imza üzeredir.Bilhas- | frariç ie» yi Mal EN kili fikri kuvyet bulmuştur. Sofya i- az Ez vi ime bu rüaksâtla koo- ei zan ris'le Eşref ri esas- ak Bulgaristanm da Bal- bae ln sn Dale hn MR Üzüm kan Antantında alması | bahçeyi gezdi. silleri karti teşkil rel için müsâit zemin m kara, 7 (Hususi) — Elen cek olan - Yunan üzüm tır. Sofya hü kümeti bu şe- | Mili İktisat in M. Pez- | ihracatı ri himayesine kilde bir talepte bulunacak | mezoğlu ile e İktisat Vekilimiz bağlar caktır. Ankarada Opera Heyeti Ulusal Musiki İçin Hazırlıklar TÜRK OPERASI MER iNDE ÇALIŞMAYI TEŞVİK İÇİN MÜSABAKALAR AÇILA- CA AAT ENSTİTÜLERİMİZDE YABANCI TALEBE di) ) ara, enstitülerimize | İral ve hatta Romanyadan talebe gelmektedir. Enstitü lerin bey- ii ei haiz profesör-

malikiy: lab. rinin ir iği miyetle “ aldim hani nuyor. Pin Musiki ğe lane İstanbul ma turka a radjolar — gazinolardan da kaldırılmasının br & isteneceği söy- leniyor.. Azalardan “bir kısmı > > bu hususta bir takrir vermek niyetindedirler. Ziraat Enstitüler, kva Biri Ankarada tedbirler "zak. koruyacak » Şairlerimiz e kara, 7 (Hi Me. tedbirl. e — rasında * Türk operası mma KE gri vi Mi ini Ope o eti varla inde çalışmayı temin keles böyük Seyrelie Tani lime teş la e: iy şel ir ln ni <p üsabak ertip oluna- tedir. Maarif (o vekâleti o bu yerde Öğe binası yal dak — onu 3 üncü sahiede —“ şüphe Şu tek- ti dik; 5 MBaştaray; 2 ahi inci sahifede Pariste Buhran Başladı N Dumerg Bugün İstifa Etti YENİ KABİNEYİ M. LAVAL m EDECEKMİ 7 (Hususi) — Bugün | başlamış sayılabilir. Radikal Sos- | bile bal ahseeiliyor. Bır çok ka- Badi Sony Başvekil ü list gri istifalarını mu- | bine listeleri üzerinde münaka- arasında gö- sânkıği şalar bi kal Başvekil M. vii er Rl edildi. M. çala a e koridorla- Dumergue Kedorsayden evine Marşando'nun Valuva mebus- kabi aş sizi vE dönerken yaylaşan gazeteci- ları . Doumergue nezdin: | vaki ruya Yeni ami lere projelerinin tamamile ka- deki teşebbüsleri hiç netice hariciye nazırı M. La- | bulünde ısrar ettiğini söyle- vermedi. bahran İ yalın memur inden İ miştir. “B. Müttefiklerimizle Sulh Dâvasına Çalıştık,, Romanya Ha. Nazırı İle Tevfik Rüştü Bey bel vw hatu cak bir şekle eri kii mez ler? uhibbi ihlâskârıniz o Titülesk ei terkederken gönder- mek e bulunmuş olduğunuz tlgrahnameyi il ri innettar- Tevfik Rüştü lıkla okudum: Eğe: il Dür ğunuz yüke ek meiyler ve let adamı sıfat e İ iz oldu- — Sani beşinci ahijere de Yeni Mısır. Kabinası Muhaliflerin Reisi Tev- fik Paşa Başvekil Oldu Ezherciler. ei ADEyOtN. Kahire eri den iri ihniyeti ile milcadeleye giri- n buhran (Mısırda halk ii en eni etmi ei arasında heyecanlı şayialara | dirler. Meb'usan (meclisini sebep olmuştur. Ezcümle Vaft ramen iri intihaba t ya- Ez er milliyetperverlerinin | pıla. yor. Maama- şimdilik ihti- hercil yeniden iktidar mevkiine gel- | fih el meleri takdirinde Ezherin geri | yatla kerilkmiya id rene j

Aynı gün çıkan diğer gazeteler