28 Ocak 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12

28 Ocak 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Saiihe 1z Yeni Asır Fratelli Sperco centesi ROYALE a © KUMPAN ERCULES vap m e Hamburg için yük HERMES vapuru 9 şubat mi şubata kadar Anvers, Rot. | erdam, Amsteri d m ve üm ii limanları" için yük ala- caktır. S vapuru 23 kadar An- vers, Rotterdam, Amsterdam e burg için yük alacaktır. SVENSKA e NT LİN ii BLALAND motörü limanı da olup yikükümü başak tan sonra yil ve İskandinavya limanları alacaktır. MAİN olup ayni günde Malta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. Yolcu ve hamule kabul eder. PELES vapuru < martta gelip 16 Şubatta ta. Bar- selon, Marsilya ve al aya Yolcu ve hamı ml eder. aki ii döke Tü ki ls iklilderdeni acenta mes- üliyet kabul e! Fazla tefal için n İk kinci arkasın. SPERCO acenleliğine müraca- at edilmesi rica olunur. Telefon: 2004—2005 ğ N.V. ı Oliver Ve Şü. W. F. H. Van Der LİMİTET Zee & Co. Vapur Acentesi Ri bee iz LINIE ir ye DERİ er pm şubatta bileme 6 şubata: kadar e on BLLERMAN LİNES LD. Anvers, Rotterdam Hambur, LIAN vapuru 25 w GÜNLA için imei e kini Liverpool ve pi an yük çıkarmak | Swanscadan gelip tahliyede üne 8 keiki bekleniyor. bulunacaktır. v M yapuru 15 şabatta bek- | TRENTİNO vapuru 30 ikinci ve 20 ta kadar ; kânnnda Hull Londra ve An- versten gelip tahliyede buluna ve cak ve ayni zamanda Londra ni (2.21 | ve Hal için yük alacaktır atta ekleniyor. iverpi ve inle en yil ıkarıp Bur- THE .GENERAR STEAM NA- Ss, e Kö me nce için N Ce. LTD. yük dll STORK vapuru Limanımızda ARMENT SCHULDT olyp Londra için yük alacaktır, HANSBURG vapuru 23 Şu Mi pl or. o Hamburg a yüleyikarı Rot DK LEVANTE LİNİE NGORA. vapuru ai s0- JADRANSKA | OVIDI D. Susak IZMIR, PRE E TRİYESTE VE SUSAK ıÇıN MUNTAZAM HAFTALIK POSTASI pad izmir e 5,1 ündür. Her bazar gin, bei muvasalat k Çarşam günleri öğleyin hareket pi cektir. ılk hareketle: 30/1/935 S. "5. SRBIN 62935 S.S 2 13/2/935 S. Pire ve Triyeste ln için fiyatlar rda tenzilât yapıl- mıştır. NAV.GATİON ve Dedeğaş sile için yük alacaktır. A ZONI vapuru 27 kâ- alanla Pire, iskenderiye e& “Birinci Kordon Telefon No, v2 H mg 2007 - 2008 yi NU ie : yi 0 Ferit Cemal Fabrikası: Yine enleri ie Abdullah Naci İzmirde Satış Yerleris kari ekin. gi a iyiruekleni > Meni e “Telefon: 2639. 11—26 (40) z —15(52) ARADIĞINIZ YALNIZ La baları lektrik, Telefon PEŞTEMAL CILAR Yerden Ferit Hafakan Ruhu göz kararması, başdönmesi el gelei e Diş Tabibi TELEFON: 2a82 e Anversi ve Port Sait limanları için yük di ve “la mburg için yük Re Hamburg, Brem ve | alacaktır. aldeakiir. Anversten gelip tahliyede bu- ole ve navlun için tafsila THE EXPORT. STAEMRHIP lunmuştur an ere ie raca RATI Ek tiz Vü men tarihleri ve Kordonda , Cemal Gendeli EXMİNİSTER ği iz rların isimleri üzerine mes'u | han No. 13-14. bata doğru bekl leniyor.Ne spp yet t kabul edilmez. (189) Telefon: 2548 için yük alacaktı EXCELSIOR e 10 Şu- batta ekleniyor. o Nevyork, için yük alacaktır. Eczacıbaşı urut tarihleri ve vapurların F “ t K isimleri üzerine mesuliyet ka- KE uvvet uru di bul edilm a Um wvetsizlik, kudretsizlik, kemik, ei Ni e v al a gögüs gri yank 4 dermansızlık, kansızlık, ve yürü- yemiyen iz kuvvet leri widur. Arayı e El AZ PARA İLE EÖL I İÇİ © GAZLI Temin Eder Mehmet Tevfik Deposu "Kel 3532 in 77 Iki Tehlike Işareti: Nezle Ve Baş Ağrısı ile bertar: mezseniz birço ağır hastalıkla- ra tutul mak teh- likesi baş m eml demekti Dip Bütün ağrı, sızı in Rd i Gripin i Tecrübe Ediniz ' Gözlük cins ve çeşitleri için İzmirde tek bir laf vardır czacı Kemal Aktaş Göl Hilal Lczanesi o Doptan Ve Perakende

Bu sayıdan diğer sayfalar: