27 Şubat 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

27 Şubat 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 Şubat 1935 Roma Ve Adisababa Konuşmaları Kesildi.. Hebeşler Asker Gelmeden İtal- yanlara Saldırmak İstiyorlar a m siahirede — bun bir netici Bi jar 26 (H.R. miştir. Habeş Zabitleri Londra, 26 (Hususi) — Nev- Mlyailarin Somali'deki Iske Somali'de Itazyan e yorktan Ye Almi Translantik “Europa, ile Habeş miray Ülert Culyen b re zabit Habeş hava kuv- in kumandanı idi hala leleri Moydiçu ( Beyaz Şehir ) ii Mei ik Valilik Bir harb tehlikesi çağda daa ratora hizmet için memle- ketine dönmektedir. esinada Seferberiik urumu Tm pr 26 ( Hususi ) — İtal- r Mesii nadan Şarki Afri- lerini andıran büyük askeri fa- aliyet vardır. Medeni öntürüyorları Roma: 25 Ajansi il oç Eski muhari pler ürünün di tuttuklarını AKEL Avrupada Gersinlile Ne. rede Toplanmıştır ? Bir Alman Gazetesine Göre En Bü. yük Tehlike Ocağı Memeldir RE .A) — Volkişer Bener gazetesi Ayr pe ginliğ safet ttir. Çünkü şimdi en #nhiyet misaklarına iliğadi Beş Alime Ya olan'yer Avrupanın Burada birçok emniyet gelir seyi ları vardır. Hiçbir ulus Pr arının mi eliz gi- emekt m arışık- lık o Litvanyanın başına bayrak baraka ime Me- mel a muş! Burad Memeli lee ie hak- ında ahdni eden seye tlerin atari” Dee değiştirilebilir. hudi Oldukları İçi “ Hücum iii Berlin Volge: İgezun: ie gazetesi Pi “birl mi e doktorluk tarihinin en yağibur simaları. olan âlimlere e olduklar gi abi çi mek u gazete alan Emil a ine” ları Difteri un bulun- masma dn etiştr, Albert Nisser Gonokok (mikrobunu bulmuştur. “Ogü üst Kirik ina — doktor Bordet'le birlikte endi ismini taşıyan aksülameli di ei bu Alm rt Rodolf Virçov. Histolo- ee Europa Alman Vapuru İmdat İstiyor. Londra, 26 (A.A) man Europa vapuru imdat ka i mdi retleri (o gön işi il ilâno burnu açıklarında bu- lunm. ir rkör yardım için hareket etmiştir. Loyd ölün tehlikede olan vapurun büyük Alman tran- satlantiği (oOolmadığını O fak; 40 ton e re Roterdama giden amda aşka bir vapur iM tas- rih etmektedir. Japonya 1940 Olimpiyadına Haırlanıyor TOKYO: 26 A, A) — tanzime memur komite Ame- rikan projesine ait emi devam etmiş A.A ) — Stefani; | İngiliz - Avusturya Bakanları Görüştüler Avrupa Meselesi Hakkında Hakiki Bir Müzakere Yapılmadı turya ei e Makdonald kısi Londra, 25 (A.A) — İngiliz Avusturya bakanları arasında | ile yaptıkları a bir ziyaret abah hariciye bakanlığında | esnasında, bi Ke âz vukubuli âkattan sonra | ile nr Bu hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. | ziyar ezeli Bu zi kı; ğun- | temas el © ği zan- nedilmektedir. Bu meselelerin ml ai bakanlarının öğleden otelde ziyaret ömer. ıyacaktır. Sİ LONDRA, 25 (A.A)— A turya bakanları Ritz otelinde İngiltere bankası Ba Montagü Normanın ziyaretle- VUS- müdürü nedilmişsi şimdi rini kabul etmişlerdir. ayı ar eden büyük Londra 25 (A.A) — Kabine meselelerin mevzuubahsolduğ m ra oi Verilen böyle nazik bir zamanda bu f malümi öre, toj ve ntıda ei meselenin ileri sürülmesi pek | niz irem İşle eri işülmi az varid görülmektedir. Avustur e bale arının zari LONDRA, 25 (A.A) —Avus- enli 25 Umdede Hiç Bir Değişiklik Yapılmamış 5 Münihte Hitlerizmin Doğduğu i Gün Tes'id Edildi dır. a ba- agner bir Hitler zır bulunmuşlar: kanlarından bay V: lite 5 (A, e gelek pro, ının 25 pe m ezcümle de- zini izah ettiği günün yıldö- mümü dün Meraiibeiş tes it edil- 15 dese evvel ilân edilen 25 miştir. list ön ili er muavin bay Hes ile | değişiklik olmamış ve bir keli- mesi bile çıkarılmamıştır. Bu istikbalde de ayni ola- himaye müfrezeleri başkanı ie imler, Bavyera başkanı ba; Zibert ve diğer bazı zevat ha- Bulgarlar Hâlâ Trakyayı, '« Almak Hulyasında! (Trakya) Gazetesi Trakya Komitası Hakkında Neler Yazıyor? Atina, 26 (Hususi) — ole 7 yüksek icra komitası vermek- ii Tra i < tezler caktır. an bildiriliyor: ya ğ tasının — düşüncelerini SİMİ “Trakya, gazetesi (o sözüne “Trakya,, gazetesi, komitanın ri ai a lr artan faaliyeti hakkında şu ma- Tat Yariyok Ee Bugün galipler, ize ulu: karşı yapılmış olan Bütün köy ve kasabalarda kk anlamışlardır. Şi Trakya ( komitasının kolları | | syetlerin müvazenesi m vardır, Bulgaristandaki Trakya bul çi olları den fazladır ve Sizle konisi ile Depe şi 20.000 azası vardı. Mahalli da ütün bein ai a kollarma lâzimgelen | süevinin malak ie bi talimatı, hususi (o tamimlerle, hialir rı gerektir. Si o Oo Sahife; | Usak'da Grip Salgın Halini Aldı Uşak 25 (Hususi) — Geçen gün Şubat havasının karma- ii > ve nezleden kurtulamı- anlar çoğaldı ve memlekette biç Kattadkbür ri grip başladı. Şimdi alabildiğine ilerliyor. Er-geç yakalanmak tehlike- sine karşı her tarafda bu has- talık için tedbirler alınmakta sıhhatı üze- ölursa temdid edileceği ihti- mali vardır, Bema Gel tez za- anda leketi yrılıb dini ai Al Uluğ Türk - Fransız Ticareti Yarından İtiba- ren Âzami Tarife Tat- bikine Başlanacaktır Türk - Fransız ticaret mu- ahedesinin tatbik müddeti bu akşam sona erecektir, di Yarından itibaren, Fransa- dan gümrüğe gelecek mallara âzami gümrük tarifesinin tat- bikine başlanicaktır. Dün bu hususta gümrüğe tebliğat ya- pu Türk Fransız ticare- izden mal almadı tak Fransadan memleketimize ya- ri > lât ta o nisbette mi e ür Ecnebilerin bay- ramlarının sonuncu günü Per- şembe günüdür, o gün akşam mutad olduğu üzere kii di aralarında ve evlerinde ri o a ha şenlikleri Me e gece yarısına kadar eğle- rdir vekili yakm Ev İçindekilere müri üracaat edil- melidi 3—10 67)

Bu sayıdan diğer sayfalar: