17 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z sahibi: Gazi Bulvarı - IZMIR - sa EVKET BİL No. 8 LGİN TELEFON : ai 259” di ÇARŞAMBA 1 bahları Çıkar Siyasi Nisan 935 pa Gazeledir Haraççı | KARDEŞLER Maimulatı Sandal yelerini Her Yerde Arayınız Silâh satışı Yasak edilemez mi? Geçen gün başoturakta polis- ler m Ee ealler gelen ge- enin üzerlerini arı ıyorlardı. Kent iinde silâh taşımak ya sak olduğuna gö ral mağa alanlar bellerine yerleştirerek ve Bize öyle geli- r ki silâhçı ir la önüne ye pe lis. oturtulsa tü tümen si- opc çak, İiştır. Bundan başka ( suç belge ri üzerlerinde tutu- tal ve çaklar Polis tarafmdan inerek Zi yeye veriliyor. bitince bunlar iz dile, “eş ıldı Polis araştırmasile ai Ja: ue liyor. Bu defa © yasalarımıza göre elinden silahı alınabi- Birçok ea her ie bir cinayet karşısında polis bü adamlara ii a silâh taşıyor ne ? O taraftan illa Töilarker diğer ta tar. ve mler aynı 8il& lar laa i yol Müzin i bir « bazı çil lar için s ihtiyaç ise o adam ilk önce Polise, jandarmaya başvurarak iyacımı ortaya koymalı, kıtadan alacağı izin sün mer zı ermi Za- e yi da bay Lavalin izahatını dinledi Avusturya-Macaristan ve Bulgaristanın silâhlanmak istekleri- ne Küçük itilaf devletleri şiddetle muhalefet edeceklerdir Cenevre n birde Bay a başkanlığı He ilk i akdetti. tırası üzerinde uzun izahatı dinleni Üçler komlayonu celsesini Cenevre, 16 (A.A istihbarat mala ka mahafilinden alnan malümata Sirezada ve -Ceneersle a görüşmeler vi bulunan Tngi kransın- Fi başbaka eb Uluslar kurumuna başka lek. eden “1. Tevfik Rüştü Aros Lokarno misa Almanya'nın korkusu | yanın Lokarno misakının çiğ- daş bakanları Berlin 16 ( A.A ) — Havas | nenme: için yekvücut ol göre, vi ey bir komisyon te$- | Ajansı muhabi n larında Fransız müdahalesinin kil edecektir. Komisyon B. Ma- Matbuat, Streza'dan sonra | bir tesiri yoktur,demektedirler. dariağa deren 1 ile B. e Avrupa politikasının Almanya- Dünkü müzakereler (Danimarka) Rinas Vi- | yı Ke etmesi yahut aleyhine Paris, 16 (A.A) — Dünkü si ii ili) — ap ola- | dönmesinden ğe etmek- | gün Cenevrede cereyan eden Gi üzak bahseyli Ee Post ii ali peşinde Bulgar Generalleri bir ihtilâl Hazırlıyorlar.. Maksatları ne imiş? Bulgar dış bakanı tstifasını Sofyadan İstanbul, 16 (Hususi) — Bul- görhtandan:alınani son: baber- ler memleket dahilinde vazi- yetin günden güne karışmaktı olduğunu bildiriyor. Generaller arasındaki po avgası karar- mühim sebebini teş- iel çini Sil buhranın başgöstermesi o gecikmiyecek- tir. Hariciye imi Batalofun bir manzara istifası teeyyüt etmiştir. Atina, 16 (Hususi) — Bük- reşten bildiriliyor: Balan mühim bâdiseler arefesinde bu- lunuyor: Almanyanın mecburi askerlik kararını taklit etmek ike askeri gurubun yeni bir hükümet darbesi intizar olu- muyer. ii takdirde dahili va- ziyet kadar Bulgaristanın kom. Ke a karşı va; Di eye etmiş İbne DE. ğer taraftan Cumhuriyet taraf- tarları da a ye ei, liyet- lerini genişletmekte: Iıjasini verin Bulgar hari.iye nazırı Batalof matbuat nihai kararın şe tamamile mutabakat has duğu halde şeklinde mz mü- bayenetler. görüldüğünü kay- Gerekleri ekserisi sabık Siresanım son gününde Mussolini ve , Makdonald siyah gömlekliler as rasında düşmanların muhtemel yeniden silâklanmaları meselesinin kü- hâsıl ettiği al valın e teskin hususun- retlerini işaret edi- Rİ Bay Laval izahat verdi Cenevre, 16 (A.A) — Ayn turya, Macaristan ve Bulgaris: tan ia lr geçen ısmın me suretle izahı lâzım geleceğini soran belini gaze- e cevaben B. Laval miştir desa garb devletlerinin esası hal beda herhangi — em yalan vü el reden ai Hırsızın ödü patlamış bir mütalea beyan etmekten bilâihtiyar imtina etmişlerdir. Sata izhar edilen temen- un uzadıya üzerine yöre karar abi ser- estçe ve her türlü mesuliyeti tekabbül ederek beyanı rey eylemeğ iyade selâhiyet i ia ması mıntakavi andlaşmalar dairesin- de bilitilaf mümkün olabilece- i beyanla iktifa ettiğini işa- ret eylemişti ir, Ingiltere yeni hiç bir taahhut altına girmedi bil yardı rına zarar verilmeksizin ami i demi tecavüz misakını mü- akereye o hazır bulunması büyük bir adım telakki edil mektedir. Maamafih meye nın müsbet vaziyetini uhte- hay: neticeleri hakkında maması şartiyle oAvus Macaristan ve İyaristan'ın silâhlanma musavatı lehinde- dirler, hırsız feryat ederek şu pençe- — cik İşi anlıyorum... Bedbaht kimbilir ne kadar korkmuştur.. i

Bu sayıdan diğer sayfalar: