17 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

17 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KE ap al e re m eğ BN ME te Deer A A AŞA iğ Ogu ei ki rin ai bükün kadınlar le se- işti. Onun bir tek kusuru varsa, oda artık öldür bir kadına tutulmak tehlükesinden g Hiyedursunlar, yalnız o, muha- — rma e “iç ei di Si lal kendretini Yk ve klardan kendi- sini sakıyan kalp hafifliğine ira, s0- çe köy- çiftliğinin ge: Hareketinden elan Şa ale İieniy dan ayrıldığı için pek mes'u gul olacak, başka bir çeşit av avlanacaktı. — Yeri leşir yerleşmez, ES enimle memek için bu elbet bir sebep değil. İki ay içinde gelecek olan devleti iki sene bekledim. Bir akımı m çatmış sıydı. — Ne lem bey Kuru bir tonla. cevap ver- dim; sp ik isem de bir kudud. 2 Mani geçerken ar- ppi Oğuzu görmeğe gel- fika- olan ret — Adınızı söyler misiniz, ri- ca ederim? FM ia buraya geliyor. Beni nıdığını görüyorsu- nuz, ine Filhakika Oğuz, e ai kıp ri ızı kesilerek, kapı; doğru ilerliyordu. b bumu gördü ve E suratına aykırdı — Büti e mia lerinizle “alâka zl Bn) iste, temiştim. m ki si ize un için iğ söz geçiremi- “Geri döndü ve beni selâm- iş bile lüzum görmeden , Nr edilmez kadınlara ne söylenece- Oğuz ap- HER SABAH BİR HİHÂYE | İNTİKAM... talca gülüyor ve bana okuya- cağı mavalı düşünüyordu. — re ne kadar kıskanç- tır, dedi. Pa çal tarafı ies bir il bin- e pek zarif duran evine be çağırmağa bile lüzu, medi. racıkta tahta sıra üzeri- ne oturduk. Suallerime, göze çarpan bir sıkıntı ile (cevab veriyordu. , — Evet, evet, yalnız yaşa- et, yabileceğimi pe tum. Sa m w nn böy hayatı.. Eh, insan uysal olm lı. Otomobillerden em için yolun kemana. çekilmiyo, muyuz ya ? İşte, ben de ri ii e ir ig nl tedim. — Nasıl, evli misin — Evet... Kimse; e vermedim.:. Manisada bir avu- Manareyolmğe, bir enim metresim olmak iyordu. İşte, bunun Sana yazacaktım, zaten. İk ve riz — Yok canım, evlendiğimi bildirmek için. Vakia dün 2 muş bir iş te değil. İşte sekiz zi ki Meliha bl rada » Anlıyorsun ya, İnal değil O kadar inan- z ki... akal zoraki güldü: — Bal ayımız hiç bitmiyor. Ni & ayri yok. İlâv e kıymet vermek yorsun ya, eski ili gibi değil. — Görü; imkani bi buradan git- sem zavallı geniş bir nefes alaçak. Kalktım. — Seni yemeğe alıkoymıyo- rum, dedi. eri a bu ii biraz emin ie, vi yemeğe mi üştim. Zaten Manisada göre ie deyim. Hafta s0- nuna kadar, istersen gelirsin, Müşir kak gelirim. Gelmiyeceğini biliyor, ve ar- tık onu düşünmi; mere İni gün, otel garsonu bir beni ağ edile) bilir Oğuzun karı — Sizden NE dilemeğe gel- rullah, bayan. sekiz gün iddi: nıma; sınız. braikali inde ii kadaşlarına yazar, buray: dınlar getirtirdi.. Neler e gimi & avvur edemezsiniz. Peki ama, neden ayrıl- Gi lirdim. Fakat, onu artı yıl sonra Oğuzla lendi- yz Haberleri Dü sada m Satışlar see Çu. 1 207 1125 14 197 S Süleymano 10 50 13 25 45 Koo ittihat 12 50 114 Vitel 1225 1475 96 T Debbas 1225 12 40 YI Talât 11 1125 3 MJ Taranto 11 1 22 M Arditi 12 20 HAlyoti 1 19 SEmin FMull 50 1225 MK e 1275 14 9 E Rani 10 62 1062 906 Yekün yon Kilo hcı Fiat 225 vin Mad.İn.$15 o 815 Z e Borsası Şi ir Fiat 1322 Buğday 4 445 320 Arpa 355 362 113 Susam 950 9s0 12 Börül 60 Akdarı 3.31 831 1 Mısırdarı 75 4 377 K Palamut 125 405 7 HPamkka. 38 38 Para Piyasası 16—4—1935 ış Satış Mari 5025 5075 İsterlin © 609 614 Fr. Frangı 828 830 Dolar 80 iz 79 50 Belga Di 2175 İtalyan lireti 10 ” 10 56 İsviçre Fran. 40 62 | 40 87 Florin 60 8490 Kr.Çekoslev 5 24 5 27 Avustr.Şilini 23 50 24 Yıldırım zamanı- oteli önünde yapılan su hafri- yatında bir define bulunmuş- Bu define © sade “gümüş tur. paradır. Paraların bir eş 792 tarihi, le yüz “Be yazit bin ünde de İ,, yazısı var- ütün kadınların ii una ri gibi benim de hoşuma gitmişti. Bu İstanbullu e > r bahtsız olduğumu anlatsam benim yüzüme wile ceklerdi Kocamı se luyordum. Onu, isterseniz ek âdi bir eze tekrar Ni geçirdim. Fakat bu defa iyi rtik dağildir, ani bir paç olmuştur. İnsanların benim ar- kamdan © gülmelerini şiddetle © muhakeme ediyorsunuz. o Fakat buraya armak için, emin olunuz, kor- selli içiş gibi te ettiğim e kurtulayım: ederim, bayan, rica iş böyle ağlamayınız... B. B. ile dünyayı kaşabilirminiz Çok asri bir hutula malik bir möble dahilinde mevzu bu ahi- ade ir Sı lı, ve yirmi adet tuli mevce göre € ayar edilmiş devreli, 15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ei radyo müzil minin en son tekâmülâtını e i cemetmiştir. Yüksek tevettürlü hususi devreli bir pen Seli Dar: sasiyetil, üşterek çalışan antifeding m vasıtasile ma kinenin her tüli mevede a temin eder. Satış yeri: Saman İskelesi 22 İzmir Yün aynı mükemmel randımanı vermesini HAKİKI RADYO d v b2İ Na ART HUR VETTER Lakin Sesi ) Telefon : 2 6 - 150 e Mensucat Lik Anonim Şirketi Posta Kutusı Telgraf a Telefon numarası iie ve a İki milyon iki yüz bin lira Dİ ORYENTAL KARPET MAN şirketine ait İzmirde (Şark Halı rikasını satın a itibaren yeci şirket tarafından iplikleri. kumaş, battaniye ve çorap ii a öp ni takdir biye iye başında eski lâtı Peştemi sergide Ve dere ve satış fal ii derunünd aktadır 58 H2 Ng ile t teşekkül etmiş ve UFAÇÖRER LİMİTET pınardaki kumaş fab- Ga Bir TEYR İstanbul Esnaf cemiyetlerinin m r sulistimalinden bahsedei ve İstanbulda çıkan “ Akşam , dünkü gazetesinden — alınıp i) nde neşredilen ( Halkın Sesi ) bir yazının altına yanlışlık ese- ri olarak kaynağı yazılmadığın- & bunun bazı çevrelerde te- z Mz mucib üştür. İzmir ağa değer faaliyet- Mi alkışlıyan (Halkın Sesi) m- de gözden ki lediğimi o tavzihen muhterem (Yeni Asır ) da mi rica ii im. Gti sik Pal baş yazganı SIRRI SANLI Yurdumuzun en güzel ıçağı traş bi KIRMIZI AY Tıraş bıçağıdır. Cildinin * Karl seven- i. i Antalyalı Suk ası Numara 29 Zayi Beyanname Fransız hastahanesi sörle rindan Madelen Pezantiye ika- met tezkeresini Pi Bulanların hastahaneye ge meleri rica olunur. vi 528). imal abrika mamu- dibak İZMİR Yünlü Mallar Pazarı Kandemiroğ . eni manifaturacılarda K 2 S EB. azmır, v atle saril olduğumu muhterem iliştörileiime arzeylerim. H:3' 86 —13 glu M. Kemalettin mi 18 te lu ağazamda il fantazi ei pek ucuz bir fi- (379) rma Yety EXTRA Bıçakları . Eşsizdir Türkiye için deposu: M İcra memurluğundan: Doktor Muammer eşi Huriye- Tatlıcı zade hacı Halilin Ziraat ği MESELE gril Baklatepe mevkiindeki şarkan yol garben Hafız si Fehime va şimalen dağlı minik Mehmet ve kısmen dağlı an bağları cenu- ben yek > v — yirmi döni eher r lira semi mehanmenl ye yeni e ile ar- pacı tim: a kayık mev- beee sara gr senet bağı âki Milliye iken ai ui Yusuf delice bağı şimalen met veresesi her arı sh lira hamwineli Amerika deliceli 11 dönüm tarla açık arttırma ile mii satılığa konulmuş ve arttırma, şartnamesi herkesin görebil- mesi için divanhaneye asılmış “e birine 19-5-935 VeR Akbelen ŞERİDÇİLER No, 1 1164) 38 —78(H3) P r günü saat 14-16 ya kadar le ak sek arttırmasında ipotek bedeli fazlasını ve kıy- meti mi uhammı hı saat 14—16 ya ka- dar ikinci arttırma yapılarak bu ek miri e ipotek bedeli fazlasile kıymeti muhammine- leri yüzdi numaralı kanuna tevfikan satış geri bırakılarak borç beş sene nacaktır. Bu üç r. Sal şin para iledir. iŞ ir bei kıymeti muhammine lerinin yüzde 75 i mabefinde pey akçaları veya banka mektubu vermeleri © lâzımdır. Herhangi bir surette bu gayri menkullerde Obir hak iddi edenlerin yirmi gün içinde bil- dirmeleri lâzımdır. Aksi halde .edavileri yapılır. İkinci Beyler sokak fırın karşısı No. 25 Telefon: 2542 H3. 1—13 (218) hakları il ii ei th adı müracaatları ilân olunur: | j İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: