17 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2

17 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 Mm ün “ Dün Pireden Limanımı gelen İngiliz Bandıralı Atlan- tis Vapurula şehrimize 328 Seyyah gelmiştir. Seyyahların tabasına me: Bunla- o ii İngilterenin ordlarından — sekizi ötesi lerag Bu meyandalord Şeri buri ile David -Meka- van da ır. 18 bin tonluk olan beyaz boyalı lüks vapu- run içinde yüzme (havuz! tenis kortları banyolar ve si- © nemalar va) a e nı körfez dan biril vapurların vapurdan çıkarak doğruca Al ierik is- ; O kelesine gittiler ve oradan hususi Bir trenle Selçuğa gi- Koşulara Girecek hayvan- ların adları Cüma günü Kızılçullu koşu © sahasında yapılacak koşulara girecek ları yoruz : Birinci ki : Ferruh, Zey- bek. Alceylan, Kumru, Mesut. IV, kâr, Budape: mi Gran- Ronflan adın- nk, daki Bayar anlar girecel :eklerdir. N adiyede e. 2 hapis ğ erihisai vel kö; de in kahveci İzzeti tabanca kur- şunile yaralıyan Hüseynin ağırceza mahkem. sinde 9 ay gün e si karar verilmiştir. — İzmir sekle bir vak öl iğ cezası 3 seneye in- dirilmiştir. Bundan başka, suçlu beş yüz lira da ölüm tazminatı verecektir. AKŞAM 1 PIRANELLO'nun Greta GRETA 328 Seyah geldi Atlantis v vapuru ile gelen seyahlar fezi gezdiler derek Efes harabelerini tetkik- Kadifekaleyi, müzeleri, İzmir hafriyatını ve şehri gez- diler. Körfez idaresi her saat ba- şında seyah vapuruna körfez yapılarla. birini göndere- rek seyahların kolaylıkla va- Bta ii yoleledini poli fe vam im irer kart erer erek si e vii zebilmele- Mini temi Vapur açar den doğruca Pire limanına radan da va gelmi işli Dün akşam saat 18 de lima- nımızdan dönen vapur Kıbrıs, Tunus ve Cebelültarika uğra- yarak İngiltereye gidecektir. Soyadları Adlarını tescil Yeni lerini ik devam ruz; Üçüncü Sultaniye elem caddesi 203 numarada Feyzul- lah, Mehmet ve ii öksüz gö- nül, Ee mahallesi dün- sokak arda Ali Hamdi Çaklı, Prem Atıf bey ma- ediyo- hisar, Alaybey bıldız sokak 14 numarada Sali pecik meydan s0 rada Ali Riza Gani Sehitler mahallesi muzraklı yi © 5 G a rı malımesçit pöhelleri Kuş yi mazi 80 numarada Süleym. Elbe, Ekili mahalesi te sokak 9 numarada Be- ir Günvar, Soukkuyu mede- niyet sokak 64 numarada Meh- et Kansu, Afiyet sokak 2 numarada Yusuf enan Özne- gin, Hacı Mahm: li Mlesi 55 n ida Osman Özp ibni Maple köyünde ai r, Büyük Sâlepçioğlu hanı itt salinde Nuri Soyduğan, Bür- nava topçu Abı yi li Mi m Toykan, salak 32 numarada demir, muallim. kt 686 * Söleyanmi Tolo: n Haci ei mahallesi İzmirli sokak oğlu İbrahim Hami mahallesi ila Ai "efendi En desi ustafa Taş- çılar OYMA kaleli ir, SAAT 21 DE ELHAMRA I. Milli Kütüphane © YENİ BİR ŞAHESER GÖRECEKSİN ÇALINMIŞ Tamamen FRANSIZCA sözlü LUIGI ölm. miştir. Başrolde beyaz perdenn parlak AŞK ez e filme çekil yıldızı Garbo İlâve ve PARAMOUNT İN No (Bu akşam EE ie müsab: ka kuponları kelek © Le 15 aökamlarınla BO Yeni Asır ŞEHIR HABERLERİ maz? Dün ihtisas mahkemesinde Havanaya badem kasaları için- de afyon kaçırmak istiyenler- den Jozef Pardo, Bohor Fran- ko, Leon Natalon, komisyoncu sman Nuri, Antuvan Rektzen, avid Komisyoncu Osman Nuri, muayene omemuru Âziz afyon tüccarı Davit Aba- bofya ile con (oKatalon, erece derecer bu hâdis Jozef Parda eğ şun- ları söylemi m dığım altmış lira maaş adi! da bi satın alarak bunları Havanaja gönderilmek üzere“ hazırladım, vapur Havanaya gidecekti. Ben bundan önce de sırf ailemi ge- için çindirmiş olmak Havana- daki aynı komisyon evinden iki defa badem ve incir sipa- rig almıştı ım. Son defa yaptığım afyon işinin o kaçakçılık sayılacağını bilmiyordum, kanundan habe dar değili enekeci Fran- oya tüccar Davit oAba- lofya delâletiyle 9 kasa imal ettirdim, kasaları iç en teneke levhalarla Ka imişti. büldın burada suçluya badi e bademin iyisini nasıl rketiğin e o da kok- mal etile tını ali abi Suçlu ifadesinde devamla ça- tığı müessesenin Slikla iğ alâkası ve bir cum. Mi 3 vd ei eylediğini söyle- mişi Afyon kaçakçıları Kaçakçıların muhakemesine dün Ihtısas mahkemesinde başlandı Bay hâkim — Hazırlık tahki- elişi “Ben Osman Nuri il 600 liraya bu iş için anlaştım, nik, Şu halde Osman al işten haberi Nurinin de bu rdır. açlu' — Hayır, hiç bir su ili akan yoktur. Bunu o vakıt olarak ihraç edilecek olan bademlerin güm- ini ğı ka- yirmi, lira mına yazdırdığını söylemiş ve Jüz üzef Pardonun ilk parti ba- lemleri ihracından ikl ay sonra Me iki yüz bin franklık çek — raz ettiğini, bu e edilen emtea ile birlikte Lek sonra ihraç edilecek (o malların (o bedeline mahsup edileceğini anlatmıştır. Muhakemece bundan sonra di- ğer maznunlarda dinlenmiş ve azı şahitlerin celbi i keme başka bir güne bisi mıştır. » | Üç mübaşir Alınıyor Adliy zabıt mak üzere izmir adi suna kırk lirâ e üç süvari müba ii kabul et- işti bakanlığı mahkeme kide ie kadro- ilâveyi vi Bu memuriyetler için ün e müsabaka imtihanına beş genç iştirk etmiştir. a neticesi Cumartesi t güz nü belli olacaktır. ——— Valinin tehtişler Vali gen Kâzım ün Bornova ve Urla köylerini teftiş etmiş ve köylerde beş senelik imar plânının nasıl tat- ik sağliği miştir. meral Diril gözden geçir- —İMi üfettişler geldi İnhiearlar © müfettişlerinden lik teftişe başlamışlardır. areremm Bir Tamim Alâkadarlara gelen bir ta- mimde arttırma, eksiltmek v. ihale kanununun yedi, iz e dokuzuncu Bm iii ve şartlara uymıya yapılan eğe kik süz ie lunduğt halde yapılan ihaielerin İinlariği yazılı ol- duğu hal ilân kayıtların konulmaması düntibalelerin e gi dileceği yerde bakan! ndan râ kanuni yüzün- r koru- hin karar rem teşeb- büs © edildiği görüldüğünden i ilânlarâ mutlaka kanuni kayıt- “ların konulması; g i bi | e Tetkikata devam ece Yamanlar suyu kaynakların- da ei kabulü sruvakkak tetkikatı için evelki gün Y: e gittiğini yazdığımı n heyeti oradaki tesisatın ya- rısını tetkik etmiştir. eyet bugün tekrar an belediyede umumi bir e klar ve sonra tekra k için Yamanlar. gidecekler ve kararlarını receklerdir. Sütler Hilesiz perma ve bulunmaktadır. Bunun için bu sene belediye masraf bütçesin si bin lira e ve her bütçeye beşer bin a a mak suretile yapılacak tesisat ile sütlerin pastkrize edilmesi mümkün olacaktır, Numaralama işi Belediye zabıta o memurlari- nın umumi nüfus sayımına ha- zırlık elmak üzere tecrübe ma- RE E yapmakta oldukl ralama ameliyesi bitmiştir, ? Düzeltin © ea, memurlarından bay. Jozet cihetle bi ii Mücadele Müfettişi mıntakası ziraat müfet- işlerini. eme edecekt — mr Teşekkür Refikamın vazı hamlinden sonra, sayın kadın doktorumuz bay Kâmran Kenana: bir defa dağa; alenen teşekkür ederek ri mein yı mettarlığ u bildirmi iste rim. Geri eki imamı, bilgisi ve edir saka aile ettarlığını leş ar. ri sa- bara çok. yüksel olan mes 'ki iktidarına olan bayranlığ ai Se mi ve nazik gösterdiği (taki in- de hazakattan deliği sonsuz aş bildirmeğe | şitap ediyo Aynı vesile ile Fransız has- | eryörün o- reçirdiği evcudiyetlerini yardım gayesine b: bu müstesna şahsiyetlerin şef- kat he e - da gi m iç rmek fırsatını bana ver- gr N ZAİ m, ve ME De & ka lbe Şetâret v Sili İE ördüm Barada pek saygili hayranım bildir- meme müsaade buyuruls. 1, Kamber Le Levant gazetesi un, Onlar da Arkasından si azetede resimli bir um: Çinli bir artist kn and ini tm sından da bağrı ee kendilerini öldü- rüvermişler, acaba bunların hepsi birden mi öldü? İşin tuhafı, üç erkeğin ölüm yolunda elele verip; giden cananlarına canlarını uçurma” larıdır. Eğer daba neler ol- duğunu o bilmediğimiz ö dü ida m derdile velâ kal bir k -omşularına, son- ra da cennet mi, e Ta alanda b e kav sel a ie id, ben sade evvel ölüm, 'sen yöye iin ben diğ ve ge in De e sa a ke. ir sın. Ölüm bir olur ora: da bir daha ölemezler, birbirleri ni kiüremezleri yada İl imi ir veya sinsi yaşayıp giri e ne hasret çekerler. — pişman oluri va örüy or musunuz şimdi: Bir kadının aşkı yüzünden hem e hem râhatlarından n kler suyunuz mu e idi da güzel köküne kıran mı . Allah onun ak- hun e canına kıydırdıysa sizlere ne vardı.. Hoş Çinden pek te aklıba- şında adam beklenmez ya.. Adam olsalardı, akılları ye- rinde olsaydı" “boyunduruk al tında yaşamazlardı.Kadınlarının ayaklarını daracık kunduralara iri yon ayağı e ii rek ölünce 7 sira b b ndan © kuyruk?! “Bırakıp urtea ye madrabazlık, fal- elik yapmaları ve daha bilmem neleri; ei ie görünen, dile — en şahitleri zam ise iin beş seli doğ diyeceksiniz am- ma; harakiri â in. Japon âdeti olduğunu . bili irdim, de- mek Çi: Başka- yan adamlar ancak böyle mil- letlerin bezidir. Tok Dil izli nüfus Gizli evlenme duğum vak- alarının cezasız olarak nüfus daiteletince için tayin ulunan müddet ay (o sonunda bitecektir. alâkadarlara gönde- rilen bir bildirimde mayıs ayı Mikeyen ei bu gibi gizli müfuslarıc tes. ettirilmeleri bildirilmiştir ir. , bracatımız evsim başlangıcından şim: diye ez mubhtelifif e memloketlere 40, 592 ton üzüm, muk, zeytinyağı, 21229 ton palamut, Bi ton valeks ihraç edilmiştir. NE eee urek av İzmir ir Cumhuriyet Halk Mn isi himayesindeki avcı! ği tarafından Bul, Bütün civar köylerden üler de köpekle onal a 27744 Ni incir, 5453 ton pa* ki F “a

Bu sayıdan diğer sayfalar: