17 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

17 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TENİS 1935 ba; şka mi yakıyo yerindedir. Şövalye .. b Rozitayı seven ie bir am var. b a bunu biliyor ve bunun için hizli Romadan uzaklaş- Mamızı ir u. Rafail beni iyi dinle ETİK A menizi size söylemekliğimi bu- yurdular. — Vatikan mı vi — Evet... Bu sabah Papa- nin Sak iri bir toplantı dır. Rağanlanaldğ buyuruğ üze rine : hemi kd ği koştu. Bu sarayın e odasında da bir çok bimer yer almış- yük kap KN X |Kadınlar kongre-| sının programı Faaliyet Bugün Başlı- yacak ve 24 Nisanda Bitecektir Kadınlar Birliği ongresinin bugün İstanbulda müzakerata başlıyacağı malüm- Kon; me. programını Iya yazıyoru! Ç emoba > Nisan Sabah — Komisyonların hu- susi ictimaı Öğleden şonra — Kadının tabiiyeti meselesini etki ede- cek komisyonun aleni ii Akşam — Konsey reisesi Hz I Türk Yeni Asır Spor ve gençlik Hareketleri Sarayköy gençle rak“ Gi Me e her la aid Töreyi tan: ede- ie Mn başlı ir, Yapılan mede koruyucu başkanlığına “Denizli Gizle Emin tokat, rneği bakanlı c. M. U. Kadri Özin, ei emmi Vefa uz, Genel yazğanlığına A. Ba- ba ve Genel kaj ile sman ekmekci oğlu, Gen ızlar koluna uallim Feriha raci! ir. Ro en di- ğer bir adam iki Di b birinden aker Biz fırınci in sizi ediğinden emin mi- erede bu © bildirmek için malak bir çare aramaktadır. yapıp rad size mutlaka bir. haber gönde- cekti; Beni yeniden hayata ka- uz: Ben bunları ürlerini ne sur! ca- ğını yeri e €v- ii gelinciy: imz ari tij düşünerek gözlerimin sevinç yaşları akı- tiyordu. mn genç ressamı çıl- ğin bir sevinç içinde görün- ce kendi acısını unuttu. yapma.. aha ne vakit görü- ? şe — En geç iki saata kadar. — Sizi nered: Biraz evvel ğa dostumun evinde Mak- yavel'dir. Dört çeşme gri da ve yine bu ad ile anıl Mak taşının aki ev- oturmaktadır. Yavel'in evine gidip beni orada bekleyiniz . İki yeni m birbirlerinin *İlerini sıkarak ay > Vatikan. Ragastan bliğimiz gbi ii “eyi uykusu: yük odada mı salonuna riyorlardı. ayla ise papanın sarayında gördüğü, gözlerini kamaştıran pi başka urumun © başi hiç bir nl bulun; lunamıya- cağını rek bir in- inline el erişilir gibi üyük bir kuvvetle başa çıka- seti lerini düşünüyordu. Bu ırada bir hizmetçi ie Kalay tutarak dedi — Lütfen benim arkamdan e e geliniz. — Nereye gideceğiz ve ben- den ne isteyorsunuz z? — Sizi k e ei yorlar. Ragastan daha fazla sesini çıkarmadan hizmetçinin arka- sından gitti. Salonda beklemek- te bulunan kardinallar, zabit- ler, kentlar, prensler, güzel kadınlar gibi giyinmiş, kala ürünmüş genç aslar lerini Ra, “z rl Bunların şövalyeyi kıskandıkla- E ii 2 3 ; bi verilen yerin büyüklüğünü dü- şünmeksizin Romadan ayrılmak kararını ya Primvere kar- $ı yapılacak savaşta yer al- mak ise — şeyden vaz geçerek Romadan kaçması yerekleşiii . Çünki Primverin onun kalbinde açtığı sevgi ya- rası böyle istiyordu. Bununla beraber Romadan ayrılmadan evvel Sezar Borjiyaya teşekkür etmeği vicdan borcu biliyordu. li tçi şövalyeyi gizli ve ya- Ye rının girebildiği eren kapıdan büyük salona Dilme mz örülyü ye verilen bu ehemmi rmadan yi lar dı. Kılınçları Gir “Esse askerler konuşma odasımı resinde yer sinişinii. Ortan süslü masann başında — kadın zar Ki görü — İşte raman çekdi, Bu öyle bir arena ki kendi- sine en. Şövalye adını vermek çok yerinde olur. Ragastan mar kızar- miş biç bir şey söyleyememişti. Sezar kız imi e erek anlat e saat 10 Kongrenin res- mia 1— ye rae Bekirin hoş geldiniz söylevi 2 — Ayaksi reisinin söylevi 3 — Yeni aza devletlerin hakkındaki ilmesi. Öğleden sonra faaliyeti. komisyon — İstanbul valisinin ziyafeti, Cum Nisa bi 5 Allie mü- ei kamiyonunum faaliyeti, rosunun. Mn cemiy: akvam il betleri hakkında izahat. Öğleden s kabulü, ve e münase- onra — Komisyon” ri mm kabulü, nizamnâ- mesinin değişmesi. Pazar n Sabah— Boğaz içinde tefer- Özledi en sonra — Şehir ti- yatrosunda miting; mevzuu:va- yoklama derneği başkanlı; Rifat çomak, Yazğanlığa Hak- kı Tok, Ü: yeli Salih aslan kazanmışları m Li cuma günü öğ- leden evvel, el birliğine Spor Alanı düzeltme işine ve öğle- şu, Fut- ybol Eksersizine den sonra Atlama, Ko; bol ve Vole; aş vazifeleri nelerdir? Paz: İzi 22 Nisan zi mes- istiklâli ve iktisadi vadiye İntihabat, üniversitesinde mi- ting. Nİ > n Salı Mahtelif ri kadınla- rın vaziyeti. arşamba 24 Nisan Sahife s Sarayköyde| Gangsterler kralı AlKaponun maceraları Kongrenin okapanmasıve konsey intihabatı, nı düşünemezsiniz. O savaşlar da kullamlan bir Katapolt na- sıl koca bir kayayı fırlatıp atarsa şövalyede bir adamı elma gibi kavrayıp öyle atar. Siz onu bu devrimde görme- diniz. Hayvanını elleri hançer- le dolu üç sıra adamın üzerin- den atlatıp öte yöne geçtiğini görmediniz. — Bunların hepsini bana an- iseler kardeşim. Kılınç kul- la aktaki varlığını ben de orum. kres dudaklarından son kelimeyi odöki le * beraber yüzünü şovalyeye çevirdi: — Oturunuz Ragastan.. zinle konuşacak şeylerlmiz var. Borjiya a nmasını kardinal Keli onaylamış - evlenmeden ve her gi alı n buyuruğ. En İrani Laila Lr ike Ee dura Güzel "Son Dakika: Cenevrede toplantılar Iki EE pi Gangester Şanghay yoluna nasıl Atılacaklarını Mi iye bir Dala lr ye gözün- yalnız kolon urnerin hi- ii si ve suiistimal arkasında koş rağmen küs il Tasar —— sına katan sahte gururu Bunların ikisini ie bilen, çiz mak, onu lâ; âyık oldu; kie düşürm kat Vilyamı kak içerdi. Onun re sezen Alkapon m si Viya z di.. Dik | kafalık istemez. Taki ye lonel Turmere nadide çiçekler- izi karşısında kabulde bulunacağını mi s2- nırsın? Onun ee luğu kar- şısında ister; dan tutarak kendisini birer kerre ik kellarının kuvve- .—. hâdise, O zaman kadar e yerine ge Viyan ki v vaziyette Ünlem AL. m etti: ar- el hb dilerim. unu hatırınızda tutunuz : Ko- leneli ziyaret en dönme- tacaktım : şunu da aklımı; yunuz ki bu teşebbüsünüz es“ masında teşkilâtımızdan hiç bir. yardım e eceksiniz. Zira Beynelmilel gizli casusluk şe- ki es te irtibatımız Esi Ş iki iş teminine ça” goda ci ğı mezdi. Bur: i tında binlerce Gine bal nuyor. şubesine Di NN ama eği temin etmiştir. Halbu- e yapayalnız Ko“ — in karşısına çık- onunla görüşmeğe ve bm hesaplaşmağa çalışmak soni meğreil Beş devlet murahhasları b lay Titüleskonun lanarak son altında Avrupa vaziyetini tet- kik ettiler. : Streza konferansının Avru- kan di Av rupada emniyeti (koruyacak isaklar aktını ve merkezi Avrupa ile .cenubi şarki Avrupada emniyet misakları akdını mümkün kıla: e etmi; emi Küçük itilâf ve Balkan antantı Konseyleri birlikte toplandılar B Titülesko hakkında Bay Laval tarafından yapılan tasrihatı kaydettiler. Ve bilhassa doğrudan doğruya devletler ar ve ba Balkan in daimi konseyleri daha bir müşterek toplantı yapacaklardır. Cenevre siyasal mahallinde a

Bu sayıdan diğer sayfalar: