18 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

G İmtiyaz İHariç için | | i Haraççı KARDEŞLER Mamulatı .Sandak yelerini Her Yerde Arayınız. ağn Cümlneriyetin Ve Cumhuriyet Eserinin Bekçisi, Sabahları Çıkar Siyasi Gazeledir Yeni Asır matbaasında basılmıştır. lk Ka il aramsarlık (Bedbinlik) Asılıyan yerler Ökonomik akışla an en canl — Rİ “ or- donu şenlendiren eylence yer- eri hayal olmuştur. Büyi ük < ad- delerdeki y gözünü için Kahveleri kultür bakımı dan sıkı kotrol alimde ubul masını, ahlak bozgunu yerlerin kapatılmasını, Yenileri erken özenli davranılmasını istemiştir. Bununlaberaber, şehrin keski sebe ba: şia a sayısı Karla li üyoruz. Bu du- Tumun, oğrud an 36 ğruya po ii lilere bürçanı Üze- nlar ödevlerini bilirler, Konar da ona a ta rasgele iş arkasınd. da koşan- lardır. Bu yüzden nlaca! araştırmalar içiin erece- sini gösterebilir. Bizde işsizleri iki kısma iriz: 1— olmıyanlar.. Bunlar ekle bir yekün tutmazlar. ğe Ha ftada ancak bir ve- iki gün iş bül ila ar.. Sayı hanlkiledlr iç ok olanlar, işte bunlardır. İkiz” e gün- leri kahveleri rin tavla ve iskam bil ii üsü arasın e bazen e ü ma silühlariması. talâyhiz e Fransa ' İngiltere ve İtalya alakadan tanzim edilen karar sureti bu üç devletin mümes- erir an dün sn oplanan uluslar kuru! avara ateş; püstüreklerdek ga EE biler arasında ) — AL | kons tevdi edilmiştir. açılmasında 16/3 e Sl ei reddini. istiyen bay şu sözleri sy ir: ay Lavalın nutku Konsey mes'uliyetini idrak Wenzolori muhakemesi ME i edecektir. Sulhun muhafazasına memür olan konsey bugün alâ- e sessiz kalam uğ Mil- her teahhütlere hürmetin yal- ahlâki bir prensip değil takat uluslar kurumunun ie irdüğ biir ilâve Ve mar ima ay- yılık yapmı arasında vat te: lar arası barış mak iniz değildir. m izlee yerine getirmek e kadar lâzımsa, güç, ağır ağ bir iş olan suliun te- Atina 16 (A.A) — Divanı- ha di Venizelosun ve diğer muhalif fırkalar reislerinin mu- bakemesine cuma günü başla- Pap. Kafandaris, Sofulis, niyaz, “Gonatas ve 'di. geden hapiste bulunmaktadır- ATİN 17 (Hususi) — Bay Veni Ki gıyaben muhake- kemesinde âdi bir EN ola- rak ittihamını temin edecek Hapiste olan beş fırka reisinin Muhakemeleri yarın başlıyacaktır gi a gör. yene ere kapılarak | değil millet akal soyan ei içinde geçirirler.. | adi eğ ırsız olarak ta MN ei aşki İren kem cektir. ai için yaradılmıştır. Onu | hide mekke İkide dar e seni m ai eden | yadan iadesi için v3 apılması muhte: ir, olm Hialyada yerleştiği bir otelin taraçasında yleriken Soyial; bak tina 2 is B. Kari <$ isileB. Ho- | yakopulostan kuzakLaş olan ae yn a ii a yuz ikşnnar (ağ üne öğeğinin iç- | ronis, vE. Zolotas, B. Agıropu-. Js nz pi bu; pay Aakeliyi kakseletin Var bozgunculuğu | timalarına iştirâk edecek olan | İps, B. ii ve B. Kir- | hareket iştir. KE vardr Ka a ya vetlendiren müzik sesleri du- | malıyız.. Başarımın ilk şartı X kadar sokuluşu özenç daşların > österen, | yulmaz oldu. “İç pazardaki dar- | meşedir. Can sıkıntısı ve umud- ricidir. Yurddaşların hayat koz lonun eöki te h. | İikten ileri gelen bu duru suzluk kadar yıpratıcı birşey saçan yerlere gerekliği var. rl iel gerşeklen kol > Li yn ni Dil vi kuytu yerlerinde bile afalarını dinle: Ni z hi şağı yukarı her yerinde gidi: ie nyanın genel gidişi müziğin ruhu incelten, insanlığı Va aldim,, diye ei Her na yakındır. Fakat Türkiye- kadar ağır lan terbiye eden sesi duyulmalı, adı nn vi e? sesinde | Din inanlı ellerle işlenen geniş tali Türkiye: ia gibi le bunaltıcı bi mı vardır. ik gün- | yarınına da inanı olanlar,ulusal mi) m bir neşe vardı, Kriz z bu | erine e o kavuşacağız. O | moralı sağlam ini OrÇ- Şevket misin ride öldürdü. İçimizi günler gelinceye kadar. da ka- | ludurlar, Bu bakımdan kötü Yöney (cephe), (İ in a emi 'en, sinirlerimizi kuv- kötü kahvelerin mahalle - İ met), nir ramsarlıktan kendimizi koru- emini işine ve o kadar lâzimi B. Lai e sonra söz ar il en İn 7 tevdiinde Fransa İtalya aynı fikirde olduğunu söy- ini iş ve Eillemi kabul edil- mesini temenni etmiştir. ie daş lez ei sözlerle e ee alın: li lüdür. Bu e re Teri. Fransa Almanya aleyhindeki dört maddelik karar U. Kurumunda serbestçe münakaşa ediliyor . ii en ruhu ileride muahedelerin iblâline karşı Ulüslar Kurumunca alınacak tazyik tedbirlerini tayinden ibarettir. Almanyaya karşı kapılar kapanmadı fakat Alman gazeteleri verilen karar suretine Ateş yağdırıyorlar.. yim teşhir direğine mi asılacaktır el ia “ Sireza kararımı ln Mussolini, Hlanden ve Makdonald emekte ve İtalya sulhu tehlikeye dü- şür kn muahedelere karşı sizliklere her vasıta ile ve bir daha imei ir. Onun bir devletin har kardan e mağ sim e karardan istifade me Karcı a mevcut istikbal için hiçbir apayacak mahiyette mâni il teklifler kapıyı Moi BE oni £ üncü sayfada ei Bay Laval - Con Saymen ve Aloisi spirtizma masasında — Lokarnonun rubu neredesin.. Gel bakalım. Gel..

Bu sayıdan diğer sayfalar: