18 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

18 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Raştaran 1 ncı sahitede — Baron Alolsinin m Baron Aloisi Italyan siyi EE & İ- g edesi taraflı ihlâli, gibi eni raki ve emniyetini ihlâl eden hareketleri tasvip edemiyece- Lelstanın Thtirazı ıtlyrı Lehistan hariciye nazırı B. Bek lima iç yeniden si- hakkındaki karar suretiyle Si tahedalaria ye ihlâl halinde uluslar O kurumi tarafından yapılacak Wi takviyesi için ileri sürüle takliflere dair “hükümet ti namı- na ihtirazı kayıtlar dermeyan Bek'in fikrine göre yeni teahhütleri ihtiva eden para- niyetin takviyesi için yapılan teklif hakkında B. Bek de miştir ki: rupi misaklar akdine dair yapılan yı Polonya ef- umumi, iyesi hayrette kal- tekliflerden dola; kârı olmıyacağını np e Könül esine sor- Gekonlevak hariciye n beyanatı Bek'in in zi enn sonra en hariciye nazırı anatta bu- enes beyi münakaşa Istiyor ya ö Madari- yaga b mevzuu b li meselenin ve takip edilen lüm istisnai mahiyetini kaydet- zi »rbesti ü- arka mutabıktır eni Munch teklif retinin bazı noktı bık bulunduğunu : meti ile istişa: ssili - B. edilen ari su- taları ile muta- akat hükü- re etmek istedi- na talik edilmişti Karar sureti one 17 (A. A) — Karar dp — Almanya bükümetirin z 16 Martta isdar eylediği oçkerlik kanınu arşiulusal teab- as- tütlere riayet prensibi ile te- zat teşkil eder. vi Almanyada şiddetli Galeyan vardır “ Almanya aleyhindeki dört maddelik! “ Karar Uluslar kurumunda ser- bestçe la ediliyor anya tek taraflı ha rak imei hiçbir hak elde ii Sama nyanın tek taraflı hareketi arşiulusal vaziyeti ye- niden ihlâl edecek bir âmil ihdas eylemiş olduğundan Av- rupanın huzur ve yy vi vii ele ea m. hareke > plânile Şut griie nie beyan sinde tasavvur et Sn he silâhların huki bi yata mi dahilinde ah gaye- sile "kabili telif değil Yine bu e şal e istenilen şunlardır : Teahbütlere riayet ve Gi teahhütlerin tek ta- rafı bozulmasını e surette takbih etmek çini da arşi- ulusal camianın bilumum âza- sna terettüb gi vazifeler- ettiğinin Almanyaya itine —3 a iğ tarihli prog- a © programa imi ilhak &den hükümet- sa gn istikrarını temin eden itilaflara ait mürker a ve uluslar dahilin- ni İS tan ii e davet arı, rezil tedbirleri 3 — İlerde gene böyle sul- en andlaşm: er tedabiri mecbur olacaklarına karar ve- ilmesi, 4 — Müşterek emniyetin tan- zimi hususunda andlaşma ah- kâmını daha alli kılacal tedbirler teklifi ve tatbik olu- nacak ökonomik ve mali ted- birlerin İzi ile mükellef bir komitenin intihabı. Aim niyle kapıları pa mu ai in dahilinde h E Londra, 17 ta A) — İngili matbuatı karar ten ölcülü bir selâbetle yazılmı; akla Almanyaya ağıla kapatmadığı KE le orning Bu bini ie ün ciddi bir muhalefetle e ACAğM yazıyor. Deyli Telgraf bu ka- rarın Almanya için kâfi bir imtihan Gael ei i ii e tindi tmektedi a v isbat için bir lacaktır. Bu gazete ka- rara iştirak iz pek az alacağını ümit etmektedir. Zira bu meselede Se nu- ruba- fuz ve haysiyeti (o mevzul histir, Muahedelerin tadilini müda- faa eden Niyus Kronikl 3 Şu- bat tarihli kararnamenin işaret ettiği müzakeratın devamı hak- kında üç devletin izhar ettik- bildiren fikrayı beraber Strezada toplanmış olan üç devletin i ve alçi araştırmaktadı Malimıyans. Şiddetli hid- det akisleri uyandırdı Berlin, I7( A.A ) Ajansı muhabirinden Fransa İngiltere ve İl birleşerek Cenevreye tevdi et- tikleri ugünkü — Havas hiddet akisleri uyandırmıştır. > Teni Asır Streza'nın neticeleri Paris'te büyük sevinç uyandırdı Fransız matbuatı İngiltere ve İtalya” nın sadakatlarını| " Ren'in “ Londra 16 (A.A ) — Royter Ajansının Streza muhabiri di- yor ki: eza konferasının netice- leri yalm: na işti ed devlet adamlarını değil fakat dünya; ütün dünyayı memnun etmiş- tir. İtalya ve İngilter. Lo- karno prensiblerine sadık kal- maları Pariste b nu- yet akisleri uyandı uş Fransız matbuatı olarak telikki sine dir. rlin matbuatına göre Stre a konferansınının neticesi A maya için bir zaferdir. vl liğin beşii e resmen Sür ir. matbuat Lokarno piziişlerisin ayle tarafın- m terviç edilmesine sulhun devamı arzusunun aşikâr bir tezahürü olarak tefsir etmek- tedir. Ve mey desindeki askeri hi rin Almanya ta- elle çiğnenmesinden a vvetli ig RL — sı Nevyork e e dili le ar reka bakanlarından Him tadır, EN vin müsama- hanın Almanları evvelâ karar ılmış bir adım Hik iksekeidir İtalya mat- MareşalPetenin gizli bir Toplantıdaki ifşaatı 1917 de cephe gerisinde bir fırka Isyan ederek Parise yürümüştü Paris, 2 (A.A) — Royter ns Siyasi ilimler e inin bir içtimamda Mareşal Peten'in aşağıdaki ider” bulunduğu söylenmektedir: eri hidematındaki fena ida- cakları hücumlardan ümitsizliğe kapılan 54 fırka “1917 yılında cephede ve ceph risin: isyan ederek Parise yürümüş- k lerdir. O zamanlar tabiye nok- | tasından iğ kıymeti haiz lmıyan bir siperi almak için yi zabit ile e nefer gündü- in hücuma kalmak emrini al- ni Mitralyözlerle ge nan bu kıf'a tamamen mahvol- uştur. Bunun arkasından bir ikinci grup gönderilmiş o ayni akibete uğramıştır. Hü istihzaratı olmaksızın yapılmak- ta mz Akademinin içtima gizli makla beraber gazet eciziliği > sanli alabilsişle ırdir. Bay Bekin söylevi Polonya gazeteleri Muhtelif Tefsiratta bulunuyorlar Varşova, 17 (A,A)— Gazete- ler ez Bekin e olduğ söylezi ederek, ulu: LE arası a mesainin Me ya elelerini aydınlatmak & çok mühim olduğunu tasına nazarı dikkatı celbet- e dir. res Ye Lehistanın li kendi siyasetinden mül- hem olduğunu yazik liler Polska Zbrojna, bay Bekin zete Polska, Lehistanın | takip olunacak yolu gösterdi- alnız Şir ie faatları için | gini ve Lehistanın sulhun k değil, şark (o Avrupası" sulhu | vetlendirilmesi sahasında almış içinde bir tehlike teşkil ede- vaziyete riayet edil- bilecek olan yeni projelere | mesini istediğini Hyde karşı muarız bulunduğu nok- ' tedir. karar bir mürayilik vesikasıdır | pıcı olan siyasası arsındaki mu- demektedir. halefeti kei etmek istediğini Doyçe Alge - Ray & teiyi Almanyaya karşı müthiş bir meydan okumadan atesi al ir, Volkişer Beobahtır, uluslar kurumu bizi teşhir direğin mi koymak istiyor? diy 5 &; İa top; lanan büyük devletlerin az ya- bildirmekte: Paris. 1 A, A) — Siyasi mahafilde e göre, Fransa haya bakam generat poza dd ileri sürülen 81: yan. hava misakı mak üzere Romaya dir. bi eneral Danain a 20 Mayısta toplanacak olan ana kadi feransının hava misaklarına ait yapılacak mü- ke ii rile de meşgul ol caklar, gayri askeri ,, kalmasi için teminat sayıyorlar buatına göre, maksat birliği kelimeleri üç devletin harba mani olmak iradelerinde ter- cüman olmaktadır. - BE 5 B 5 e E Baal bildirildiği ine göl kararlar bak İtalya ve Fransa orta eee Blemeşi ba- tıkları göre mehleketn sellere im ya kadar müfrit olduğunu, büyük devletin bu in rıza göstereceğini ümit etme- diğini ilâve etmiştir. Bay Radek'in ig —nuısan 13935 HARICI TELGRAF HABERLERİ 'in ile ii mii tasdik ilmek myiz (o mahkemesine bildirmiş Paris; 17 (A.A) evre- (A.A) — Cen x Ovr gazetesine bildirili *B. Sir Con Saymen İngilte- zel Beter denir Mi all ie şu beyanatta bulun- muştur: Uluslar kurumunun. ra devletleri ulaştırma vardır. Her kes bu gür zel alınacak kararın müstakbel imkânları zafa — ve uluslar projesini azaltacak mahiyette olmamalıdır. bir makalesi “Fransa müttefiklerini Kaybetmemekistiyorsa,, “ Müttefiklerinin mevcudiyetlini te- min b çen bizzat kendi aramalıdır,, a, 16 (A.A)—B. Ra- ik mi dene ve Streza konfi eti, başlığı altında ipler ş olduğu makalede şöyle diyor: Bay Radek Fransanın müttefiklerinin si hoktai nazarı itibare almala; icabeder mn ii si vazi anın kendi mütteilderinin. lü -aası için a, bulunmasına fren vazifesi çarelerini mak icabe- Him n Yar tefilderin * gtinün birinde inti- matgâhsız kalacakları muhak- RE Fransa ile Sovyet Roşyanın irani v Eransa için bi âcil bir ihtiyaç deyildir. Fran- sanımn müttefikleri in bu muka- güvenebile- hasıl etmiş yı müzal © cekleri kanaatını olması neticesinde - kuvvetlen- miş olduğu, ve Alman faşistlerin: olan bu ki arr xe a hareket kette bulu, ebileceğini ilâve, ey miele vg igiereğe li İngiliz miyesi hiç bir za“ bir vaziyeti kabul etmemektr. Tangnt yale le kova, 16 ( Sov yet e ya ili e ire bağlı doğu ilimleri enstitüsü eski Ta devletinin bugün Kal; yan dili ile yazılmış 5000 hiyeroglifi açmaya başla” 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: