18 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

18 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sağlam kumaşlardan şık ve ucuz giyinmek istermisiniz ..? Sümer Bank ve HEREKE FESANE Faran mevsimlik son moda ee tercih m A yrıca : Ismarlama kostüm: Yüzlerce top ından (o seçeceğiniz Kimiz pazarımız ermis “zn ndan en mükemmel bir şekilde ( dikilecektir. Dikkat: Yalnız Zi. BD. Liraya Yerli mallar pazarında bulacağınız taksitlerle o mal Bilumum İzmir ve civarı vilâyet ve kazaları devlet ve hususi müessesat memurinine uzun verilir. geli” NUMUNE İSTEYİNİZ : “39 PLATT brikasının ÇIKRIĞI Makina Fa NAMDAR re En ita yedek alara beraber tarağı Türkiye UMUM İNİŞ kayak evci ip GİRAS Yeni Manifaturacılar öy a soğa No. Telefon No. 2413 .No Sri umum Deposu Sulu han Cıvarında ( Hüseyin Hüsnü Odemiş) Röüretkeme sil r Bele iyesin me- aat ya temdit edi ir. İştirak icin 24 liralık mm teminatla aate kadar 18—22— 25—30 1136 (536) — 3500 lira “bedeli keşifli Karşıyaka suyu için alınacak olan 175. adet: piston rotadi ekilibre veyahut 250 adet tür- misyona gelinir. 18—22- 253p 1135 (557) saate kadar ko- | Yeni Asır Doktor A. Riza Ünlen | e caddesi Muayenehane Nakli Doktor Kemal Şaki ze hastan: © Sahite 9 — Batın > Da'ma Güzel > GRE a İcra Memurluğundan: İzmirde Ber 5691 lira 95 kuruş v bansada eza seyin veresesi | iken halen 5 yüzde ya olmadıkç; bin sisteminde saa lerinin | dan yüzde yedi buçuk mm - açık eksiltme işi belediye b: en kiymeti erinden pey kâtipliğindeki şartname ve ke- | akçesile birlikte dairemize mü- şifnamesi veçhile 4/5/935 Cu- | racaatları lâzımdır. Satış be- martesi günü saat a ihale | delinden yüzde iki buçuk del- edilecektir. İştirak için 263 li- | lâliye rusumu il ferağ kkat temi İe- İ harcı müşteri; Me Fazla 1138 (534) KANLUK Elli senelik bir maziye malik v. dir İsi güzellik kremidi zeliğini muhafaza eder. İsamil mahafilinde rağbet bulmuş şukları izale ederek tene e nüvaz kokusile ayrıca yn kazanı yen kurumaz. Teninizin ançak Balsamin ile meydana çi kullanan başka krem kullanamaz: e ıtrıyat mağazalariyle büyük eczanelerde bulun! 75 kuruş ii ECZANEDE tün Türkiyeiçin umumi satış yı pısında ZAMA eri İstanbulda Bahçeka- de ecza zi YER yeli cezane ın inde rdır. Israrla odaima e GOPAN İzmir en:razı ba tabal etinden —18—25—2 Ahkâm yiz sulh hukuk lm inden: hallesi Dee sokağında 1 nu- maralı evde vefat eden Ethem diğu mahtumu küçük Orhanın İzmi Gö İkinii Osmaniye ma- | oturmakta iken | in terk sariye hastanesi B; Hastaneye 80 adet yerli battaniya ve 800 kilo pamuk satın mak battaniye nü- rm ve olan 5 Mayıs 935 Pazar günü saat 11 de Tapecikte emrazı sariye iş ep toplanan komisyona müracaatları 1069 (508) kimsesiz olup muhtacı m bulunduğu cihetle mahkeme. kendisine küçüğün halası Bak manın mahkemece vasi tayi- pine karar Er olduğundan keyfiyet ilân olunur. 1126 (533) > İzrir Liman işleri alım Satın. Il omis) Mean: en 5 oğmmyiam Liman işleri u; müdürlüğünün Karşıyaka vezni kadınlara lll erkeklere ait bulunan iki sein iz banyosunun 935 yılı vsimine mal mak üzere Kelam 17 1714/935 Bani itibaren onbeş arttırmıya konulmuştur. o Arttırma açık olarak Perşembe ci kordonda lanan İmroz ii el detle Mam ikinci günü saat on altıda birinci İzmir Liman işleri umum müdürlüğü binasında topla yor epi komisyonumuza müracaatla görülebilir, beş liralık teminat Oo makbuzu komisyonumuza O başvurmalı- iz 18—24—27—1 1118 (538)

Bu sayıdan diğer sayfalar: