19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

giniaz si z ;muharı Kükürt işi Yenibir sikımlıdan Korkuluyor yl bir çok vi miz keler riya akma Üç halde anla ile miyerek dışardan ma z bir plân çevresi içine alımırkenk eçiberki Hürü rtlerinin işledilmesi “işi de göz önünde tutuldu. Yapılan denemelerde bu madenlerin de dışarıdaki benzerlerinden üstünlüğü alana çikarıldı. Gereken fabrika umulduğun- dan çok çabuk kurularak iş- lem yn ladı. akne bugün satıl- i öğrendiğimize göre a de bu ( kükürtler inde bir aşama zak ein satın alma işi üzerinde uzun konisi Kirişi Eğer bunlar doğru kulağımıza iletilen Şok yerinde bulmak ektir Kü kürt rt İşi yılın oniki ayında kullamlakiliz. ve nesne değil. dir. Onbeş içinde kendi- Üzerine Bankı gok dikkatlı m7 istemek hakkımızdır. Net ekim geçen kürü bügün iste enilmekte- bağcrlar | ge ie yıldan uman ve unanlar da * sa- i davranıyorlar. Gerçi ptan istiyenlere pmakta ya yetecek ba: mun ne olacağını kimse kes- Si şmiye a açıkçası bir kaç ki Zözün Sümerbank kükürtler de * kapatarak ene yük. seltmelerinden gorkkuluyor. Bö yükselm, u banka ile ya- mm i Bulvarı - IZMIR - aa ŞEVKET ia umumi neşriyat müdürü: e HAKKI oi ON “olarak | ——( No. aSIS. KIRKINCI SENE a Haraççı j KARDEŞLER Mamulatı Sandal- yelerini Her Yerde Arayınız. “e Cumhuriyetin Ve Ci Yeni Asır matbaasında basılmıştır. Italya Türkiye, Yunanistan v ve Yugoslavyanın da gireceği bir Akdeniz misakı teklif etti.. Boğazların tahkimi hakkındaki talebimiz Fransız matbuatında teveccühle karş landı.. İngilizler diyorlar? İstanbul, 18 (Hususı) — İtalyanın Türkiye - unların 3-2 tarihli m cümlesinden ayırt lavya ve akin — iz ile bir ik edilemiyeceği ve ancak em in istikrarı temin misakı aktını teklif ettiği lm An ei v Ni larında e yit olunuy e Ani Lale dahilinde olmak şartiyle nazarı dikkate alınabileceği asında ereler yapılmaktı mütalea “edilmekt edir. u gerinianda Midir zar Fransızlar memnnndurlar I, 18 ( Hususi ) — Bulgaristanın silâhlanı Paris — ilam bile ie - Kl imi Ni. da bulı da bi nüdünü kuvvetlendiren uluslar kurumunun ai e. a ulun misin Şolyadan blirliyor yn ii matbuat tarafından büyük memnuniyetle karşılan- maktadır. ağı Bir çok gazeteler Danimarkanın imtinamın anla- bir hareket olduğunu ve bu şia Ea 10 nunda akdedeceği toplantının ri i tetkik etmiştir. adi şılması lâzım gel Londra, e A) — iin ve geldi GM ke iler tenkit etiaemek lâzımgeldiğini söylemek- u konseyinin dün izhar eylemiş olduğu birlik d in linen ve bitimi Polonya ve bazı cemi Amerika eN rn iyelik pe Gi Da e ve hareketlerinden İli kn al geçip yazmaktadır. e sını ee akip konsey içti- bağlar mesini ei Şi ğa malında Tevfik Rüşti ras tarafından ortaya konan 5 i ği Çanakkale boğazı vaziyetinin tadili enbiğümii Ro Boğazların tahkimini istemekle Tür müdafaa mü ma konferansına taallük eder bir madde olduğı ele na i haklı bir şekilde tefsir etmiş bulu- a e z muyorlar. Esasen Türkler geçidi serbest bırakacak- Türk ask tlerinin eee vaziyeti kâfi lari ektedirler derecede dilekte ba lunduğu ve © mmtakaya yuku O i de diyin ki: bulacak herhangi bir irki yaşla Ti beyanatının. mânâsı. şudür: Balkan haleyi davet pğeceitez Balkanlarda sakına mensub devleti, ların tahkimine anlaşmalar al emniyeti ee saade ettikleri takdird. ulusların .silâhİ masına lm sikimle din hareket ii mantıkidi, Kürdü tramvayları Mayıs birden itibaren kalkıyor Raylar sökülecektir inin bu daha da eyliyeceği, bu İmiinkieetle mez anısaktadır. ye e Imanyanın deniz metalibine gelinc. Akdeniz misakını teklif eden day Mussolini Berlinde acaip şayialar Almanya Paris -Roma ve Londra Sefirlerini geri çağıracakmış nan bir habere göre başlanacak tramvay ara- ia) Eeee İzmir Kor- | baları, atları ve raylar beledi- e > Ti kei don Ke kaldırılması | yeye kalacal kem inin Gelki YE Di, hakkında edilen karar elediye Karda da İti in kararını kabul eylediği vilâyete tel ez edilmiş Ay zam Otobüs seferleri işlete- ve üzerine bütün gün Al- başından itibaren km sökül- | cekti; n hükümeti resmen harekete GERİ Matbuatın neşriyat tarzı son il umumi- günleri n efkâr: yesi üzerinde bir tazyik yap- mağa tan açığa iŞ mıştır. o Mamafih Alman si- yasal mabhafili ( vaziyeti ön- ceden EE Jukları yatla beyanı mütalea ekte ii mi eyi isa- şi ya kadar yanlış" kanaatlar bşale- miştir. Ve bugünkü sukutu hayal de o nisbette âzim ol- muştur. — Sonu 7 inci sahifede — Ökonomi bakanlığının ve bu- rada e e üzerinde sözü olan- ların n önünd den uzak ordusundan süvari küvvelleri pabilir. Ve Ziraât bankası bağ- lale ihtiyacına yetecek kadar kükürt doğrudan doğruya ye- tiştiricilere satarak ortaya gir- mesinden. korkulan: manevra- Eski İmparatorluk ir. duru; gel olabi- ir. Darlık buluğ reşmi lacak iş çok dikkatlı dav- aliye Köyi yı ere soydurmamaktır. Almanya harba hazırlanırken Fransada meleyenler... ZI. Ocakoğün üzel

Bu sayıdan diğer sayfalar: