19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 11

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19Nisan 1935 TAZE TEMİZ UCUZ ILAÇ HER TÜRLÜ TUVALET ÇEŞİTLER! Hamui Nüzhet Sıhhat Eczanesi Başdurak Büyük Salepçıoğlu hanı karşısında Dünyanın en eyi Radyolarından Biridir ” bil EDİSON Müessesesi AFİF ŞEŞBE TELEFON 2 517 MUM ACENTASI i İZMİR: Samaniskelesi 26 PLATT Fabrikasının MDA AR ÇIK IKRIĞI İ İ Grip, nezle ve soğuk algınlıklarında GRi Üşümekten mütevellit iztıraplara karşı En seri Tesir, en kat'i Netice Baş ve diş ağrılarını sür'atle dindirir iN IN hassa o müessirdir Sahte 11 İmer Muhasebei Hususiye Mü- ..... ürlüğünden: — ez lira 60 Alipaşa Kemeraltı camii 14 numaralı dükkân 10 # m 16 5 ahvehane 40 ” 5 , 18, dükkân 55 > » .2 , » 35 S R ri > 115 n O meydanı 3 : ni 40 ie e çancılar 17 ie 110 Taşçılarda 13 215 Lonca ve çancılar çarşısı İl - 41. 2 a 13 ” 325 15-17 A 40 Çancılar çarşısı 43 461 Lonca ve İli çarşısı 45, 46, 48, 50 numaralı dükkân 150 Yemiş çarşısı ve kimi ne sokağı 3 -22 mazalar ” 0 Sulu ve sol © ii han 500 Yemiş çarşısı ve Hile sokağı 9 - 28 İdarei b il vilâyete ait yukarıd leri ve "eri geçe” e müd Tardnieiie mara çıkarılmı: yede g in Muhasebeci İl müdürlüğüne ve pey sür- ihale günü olan 5-5-935 Pazar günü saat e kadar depozito makbuzları ile beraber Vilâyet 1141 (540) encümenine ebe if am ina apar pek ucuz de mek isterseniz Halim ağa çarşısı üm | Hasan Nuri ticarethanesine müracaat ediniz Çe ubuk demir ve her çiçekli Çıni ve levazımı sıhhiyeden idvhalar ve bunların m envaı banyolar ve termosifonlar ve her cins usluklar ve kanalizasyon için demir dökme borular e İngiliz künkleri ve bunların rami vesaire... Fiyatlar rekabet see ime, Yerli ve olar, ütün Markalar sai it ii emi Satılır h3 En ufak yedi parçalairyle Ke aşağıdaki Ti UMUM ACENLASINDA mevcuttu < ö Yeni la iile çarşısı Saffet sokağı No. Telefon . 2413 P.K. No. 234 sini OTEL BRISTOL İz Birinci Sini Lüks Otel Bütün Izmirliler burada buluşurlar aris Panayırını — — Ziyaret Ediniz. 18 Mayıs 1935 ten 3 Haziran 1935e kadar Fransız general konsolosluğuna yahut Izmir Fransız ticaret odasına müracaat edilmelidi: (385) EAA ziraat bankası zmir Şubesin 15/4 iğ ve açık artırma ile ihaleleri gri 25 /3/ 935 de Ege 30 /3/ 935 Milli Birlik 4 /4/ 955 a“ dolu ve 9 /4/ 935 de Yeni Asır gazetelerinde ilân eden Yu- nanlı emyalinin ihaleleri 24 -4- tarihine temdit iştir. Satış gayri mübadil bonosu veya peşin muhammenesi iki bin lira veya daha ziyade Malın alip) Kıymeti valin ihalei kat'iyeleri istizana tabidir. ait devlet vergi ve belediye mi teriye aittir. İstiyenlerin yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte ihale 14,30 da ziraat bankasına müracaatları. 1123 (541) resim ve sair bütün günü saaat oyçe Oriyantbank DRESDNER BANK ŞURESİ mk BERLİN 175 besi Mevcuttur Serm ve ihtiy ei 165 3 ei 000 ya ni Türkiyede Şubeler : | NE ve İZMİR Mısırda Şubeler : m ve İSKENDERİYE Heri banka meli la ve kabul eder « ALMANYADA seyahar, ikamet, tahsil seriat ir TER ve saire için #n ehen RK sa . - . .. İzmir muhasekeihususiye ımü- ipi amli ? Vilâyeti it Balçovada dağlı nun) vs sizlik siiri sedir tarihine . kadar üzere evvelce 20 gün müddetle ilân edilmiş ini verilen 3315 lira haddi lâyık min pazarlık m kiraya verilecektir. Arttırma şartlarını görmek istiyenler Muhasebei hususiye müdürlüğnüe ve peysürmek istiyen- Hus vi lm a iraya verilmek ve yahut Banka mektupları ile Ti e eylemeleri, Tepebaşı Beyoğlu Müsteciri: Bütün Izmirlilerin teveccühünü yin izli dür b kazanmış A 1 Zonguldık Kâder. Kömürü 0,10 yıkanmış kömür beher tonu arabada teslim . ıra: satış ve her nevi feri kilosu 1,5 ku alâde kömürü yalnız 1 -12 Perakende Silindir Kestane pazarında Bardakçılar sokak No. . Perpinvami Mağazasında bulacaksınız Telefon 3937 di Kabartma, Sağlam Boyalı Bina Numaraları > , iZMiR bi Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketi n Mer zm'rde Halkapınardadır Değirmen, nevi Kabot bezi Avrupanın ayni tip menu kez ve üş, olup malları Telefon No. 2211 ve 3067 Telgraf adresi: Mayruk iie ! lee Numrotaj için l Daima HAZIR bulunur. İzmirde Birinci Belediye cad- 1-15 407) h3 En MİL olarak yapılır. MA İ MÜRACAAT: esi 1 inmeli Muzaffe; Göztaşı satıcılarına Ziraat bankası İzmir şubesidden: ızca pazarlıkla 70 yeti ar Göztaşı satın alı- Bani özti alir Satı yn mümüune vet: li raporunu binin li o birde bankamızdı il i 7

Bu sayıdan diğer sayfalar: