19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Yeni Asır 19 Nisan 19355 Fratelli Sperco N. Ve Oliver Ve Şü. | (Üvarurculuk TÜRK DENİZYOLLARI a Nal W.E. H. VanD LİMİTET i Vapur Acentesi mp ale ANONİM ŞİRKETİ, İŞLETMESİNİN Doktor ROYALE NEERLANDAİS Zee & Co. apur Acentesi 3 “13 KUMPANYASI DEUTSCHE LEVANTE LINLE »CENDELİ HAN BİRİNCİ IN SAKARYA ULYSSES “vapuru 13 nisan- | MOREA vapuru 15 nisanda KOR: v Her PAZAR da (doğru) Malta, Anvers Rot- | bekleniyor. rn Or DE ELLERİ ANI LİNES Lp. irili en e iade takdim, erdam ve Ha nyers, Rotterdam, Hamburg el inn k d PAZAR- 21 burg an içini yük Jale. | ve Bremen'için yüle alacaktır. | y,E En imi ge areket ederek 2 Pazar Pahipei a caktır. DELOS vapuru 30 nisanda | pi, tahliyede pese TESİ günleri saat 16da Çarşamb Miayanakı (100 ici Hey” bekleniyor. 2 mayısa kadar | ayni zamanda Londra ve Hall İstanbula varır. GALATA Ter sokayila Gi imalayı Betek Rokte zdam Hamburg | için yük alacaktır. RIHTIMINA YANAŞIR. Rae nakletmiştir. Tel. 3956 s, Va: e Bremenden yük çıkaracaktır. ERİAN ami iy Ayni vapur her perşembe > mika inme 1 Köstence limanları işin yük İDEN NORSKE MİDDELHAVSİ başlangıcında © İN günleri galata rhtmından Ti e e e GEİER a LIMJE D/S DS Spanskelinjen « Sranscz'dan bekisnmektediz. a menim Ea A A vip 21 nisa, os DEUTSCHE LEVANTE Line Cc günü saat 1 e e e gelip m yn Anvers, ie PHORUS an 1 a A e Ye KİNAYE Sani terdam, Amsterdam ve Ham- | sanda bekleniyor. da Hamburg, Bremen ve Anl Mi adat in Bi vx imanları için yük ala- versten beklenmektedir. HEK. | TARAL için; Bi Anneler çoçuklarınız Için ilk mamaya & e il yük e il e rinci Kordond 92 mumaya- m © ERMES apar 4 may | aç al GEN el |) da im getme mü LAKTIN eli EM maya em ink SERVIDE DİRECT peni ei ee e | cant. Telefon 3658 terdam, sterdam ve Ham ATİD v TU att ve iie başlayınız. ie İmanları için yük alaz mi - 5 Çocuk hastalıkları mutehassısı Dr. Bay Ali be BR Bad ek ii Ll Vahit tarafından sureti hususiyede hakıklanan SVENSKA ORİENT LİNİEN | lava Viyi yük em İ İ ri a Gözükür 5 hazmsızlk ER!AND vapuru 2 yala sta | alacaktır. bi Lakt ii ishal ve kusmal: oi gide Rotterdam, Hamburg, LAND m da rdam, Hamburg, Kopen- e Dantzig, Gdynia, Gote- Oslo ve İskandinavya anları için yük alacaktır. MATIONAL, STEAM NAVIGA e GRECCE Izmi evyork arasında a) bir muntazam sefer INOS vapuru 30 nisa ( Doğru ) Nevyork için alacaktır. SERVİCE İN GUNESİN ni anda yük ği vapuru 7 mayısta mayısta e Ita. Bar- il Cezaire e hareket Ki ge eri ailede İsi eğilen acenta mes et kabul et Fazla al için İkinci kor- do: v3 Tahmi ahliye şirketi seklinde FRATELLI acenteliğine si rica olunur. elefon: 2104. 2050 ) PAL seval maa Umum Hastaların karın , ar pilotl üztabanlar için vücutları! son sisi el İni kasık bağları, oğan çocukların müteharrik el ve ay: için korsalar. TURKıY ILE RAGBET ve YUMAT KA ve MuTEHASSISI Fahri Bey 1 Kabul saatleri : 10 lâ 12,30 ADRES : İzmir Kaymakam lebeli layan lakin kemiklerinin Bip ENIN YEGANE MUESSESESI VE ESERLER! afınnan yapılır. ARMENT ye DORE URG NORBU faj 24 sanda Pekleniğa eb terdam ve Hamburg limanla- rma yük alacaktır. THE EXPORT STAEMRHIP O m TION ed (OUTH vapuru Halen mızda olup. Nevyork, Fi- irdeliye ve Bal ir Timanları için yük alaca EXCELSIOR v yısa doğru ekleniyor. eee limanı için yük alacaktır EXMINİSTR vapuru 19 ma yısa ei bekleniyor.Nevyork İlmanı için yük alacaktır. Vurut tarihleri ve vapurların isimleri üzerine mesuliyet ka- 0 Tm; 6. F. Hanri Van Der Birinci a Telefon No. 2007 - 2008 ALI LZ ILS SALAR II ÇİLE LA Göz Hekim Adre: Beyler Numan Zade soküii > Ahenk) mat ğ baası yanında. Nui Eczacıkaşı S. Ferit Kolonya ve Ssansları 30 senelik mütemadi mahsulü çok ati e sabit kokular. aa sne balm ya- semin, Dalya, muhabbet çi- nutma eni, — senin çek | için, ful. İsimleriyle onlari herkes | takdirle tanır. > nl bu kokuları kim: z. Yakın isim- lerle taklitlerimi red edp € İsim ve etiketine dikkat ! ediniz. t Şifa | Um. Fe ale A sırası sazanı Dikkatine bağı u, ei Se esi ni rsaları gayri tab- doğrultma ci, göle aş erin çalışma esnasında ğe akiileşmesiie mani olmak ZANAN SUN'ı AZA AMıL Riza öğleden sonra 14-16 ya Nihat bey caddesi No.20 22— 20 (355 5.7 -RMitat Orel|| ( Göni silât 7 EL Vekitsiz ihtiyarlık HORWOBİN : $ , Erkeklerd Hormobin tabletleri: Şiki tiyarlığın önüne geçer. Sinirleri kuvvetlendirir. Bel gevşek- liğini tedavi ve Tas ilât için İstanbul “ Galata posta nkü 1255 mi Her srzanide bulunur. Flatı 150 kuruştur. mak neşesini iade eder, 71-40 (376) Kemikleri Tçavyetlendizir e İml a mz sütü derdinden kurta! L UTPFi KR OM KOZA DEPOSU Kırıklık, baş agrısı ve bilhass: SITMAYI karşılamak — için Lutfi kinin Komprimelerini alınız. MARKA ve AMBALAJA Dikkat umum Depo lu han Cıvarında ( ni olli Ödemiş) Ticarethanesidir. Eczacı Ken.al Aktaş Hilâl Ecz KOLONYA VE anesi ESANSLARI ül ) Baharçiçeği, Altınruya, ii Menekşe, Sonhatıra, Akşamgüneşi, Amber, EKREN Yasemin, Leylak ŞEN OLMAK GENÇ KALMAK Kuvvetli bulunmak Kina Lutfi içmekle kabildi Ya içenlerden sorunuz veya e bir şişe alınız Her eczanede vardır Alameti Farıka Igopan Cevat Baş ve diş ağrılaş kullanilan lâçlara çü faideli a a #öneke tizma yatik sancıları için ve tesirli kutularda her ecza- m arayınız. ın Türkiyeiçin umum! satış yeri Main Bahçeka- eh e ZAMAN ecza deposu olup ş zdeki eczane ve ecza ina hepsinde Sa nk la daima ALGOPAN at LGOPAN mi İzmir Defterdarlığından: İ ndan ai tahsili emval yasasına göre ğa mi Rp yi kâin 7 1 dül tarihi lândan i ai yiri gün omüddetle giye şıkarıldığından pey sürmek siradisi defterdarlık tah- İzmir Defterdarlığından: İssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasası a göre haczedilen Karşıyaka bahariye mahaline nn adl sinde kâin 110 sayılı bina tarihi ilândan itibar. i bir gün müd” ğa çı ğından pey sürmek timleri Defterdar” caatları, 5 9 — 14 — 1040 (494) tahsilât kalemine müracaatları. 9 14 19. 25. (49 e

Bu sayıdan diğer sayfalar: