19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ez Altın Ve Güzel Kızlar £Grilce INT Avuçları şeffaf Filan bu beyaz eller ri belki de bir cinayet işlemiştir B. Mateprey şu (neticeye vardı: Bilhassa sakınmak lâzım ve nokta kadıncağızı m elle- rimiz. sıyrılması- dır. bir alay için asıl e zaman a iki kat dikkat (etmek icabedecektir. Direktör kalktı, elini omuzuna daya; men rak; desi içime öl giyer < Ri iş si- ze kendinizi rmek (o ve li e Ke ve- cektir. “Kütip zaman Villa Saidin lerine bahçeleri üze- rinde donuk, fakat şen bir ilk kânun Min. parlıyordu. ya eteci bağı- rarak vi — Paris-Midil Röy cinayeti hakkında son tafsilât,. Dansöz- mülâkat v. bü > şeref sayan Eee “sıska e daima müteheyyiç bir adam- ik By Batistinin üç Ein “Maden işletme ve Arama şi enaz nasıl geldiğini salak or gün içinde bir polis İyer caddesinde: afından verilen malulat ta bunu teyid etmekte idi. Adliye maalesef daha ileri kile) zira müstemleke me- iste başka kim- lerle münasebette bulunduğunu keşfedemedi. — Batisti Röy komşularının biç biriyle görüş- k lemişti, Maktulün Pariste dostu hal de? Bu bir serseri ta- rafından yapılmış bir. hırsızlık m cinayeti miydi? umi ef- kâr için pek © r alâka uyandırıcı bir hâdise olmakta; çikıyordu. Pol düriyeti de gazstecilerin ri ndan ya- Kayı sıyırmak için bu faraziyeyi onlar İı ekti. a haftalar geçti, gaze- <3 in vak'alara daldılar kimse bir daha bundan daha fazlı şöhret vermek için bir Ingiliz ak il al- di sek eki dedi. polis hafiyesi ee izi elden kaçır- erdiği izahata göre bam Hopi Il Konserde dans mralarma hâlâ devam edi- yönde. Geli takip eden haf- ta içinde bu müessese müşte- m merakı da git azaldı ve Topikal Konserde hayat eski a döndü. ani b Röydeki pavyo- na artık k basmıyordu. Hususi Bele oradan çek- Şimdi Pamplemus ile birlikte yabp kalkıyordu. lis hafiyesinin tropi- kal - Konserden aldığı hafta- lıkla geçiniyordu Bir ay sonra bay Smit onun akil iffeti mücesse- pi e diyarda. in polisin ne- korktuğunu sanı- Sri, Fakat şim O al Hanri Mor dip Laos Sea nasıl izm se tiğini görm ee r verdi. Tropikal eee i bir garajdı. Dı- Kasların bambu ağaçlarile süslenmiş plâjlar, çok mavi bir deniz, çok kırmızı papağanlar ve ez vaziyetlerde kıvra- nan Zi adınlsr resmedilmiş balın De çakarak ekkep bir cazın arkasında, arkasız dansöz gibi parlıyan desi bir isi Seneg; olsa gerekti. Daha daha az oyu olan e Anti melezlerin- ri olmallardı YA bunlar- birinin Pami olacağı- ni tani bile re t, Martinikli gibi, ancak sie gördüğü - resimle- rinden tanıdığı Kam henüz or- tada yoktu. Oorkestra bir. a ba çalı ordu. Bir düz ar çift Pisti istilâ ettiler, ambiği büyük bir zenci (tarafından dansa kaldırılmıştı. ve ikisi de öyle arsız. bir kudurmuşlukla kalçalarını oynatiyorlardı ki bü- tün hazır olanları eylendiriyor- dı. â göz El Morga kalkıp gitmiye hzl dıği sırada hir e duyuldu. iki eri yanarak, pist va- rtülü bir ile muşambaya yavaşça sü- Be > a OP Yeni Asır ; HARICI TELGRAF Bay Mac Donald'ın nutku İngiliz Başvekili sulhu korumak için Fedakârlık yapılmasını istiyor aliağa 18 (A. Wi — Baş- Lokarno muahedenamesinin , vetinin artmakta (olduğunu bakan B. Makdon radyo | bize tahmil sinekle olduğı göre rmesi itibariyle sy bir ile neşredilen bir ye taahütleri teyit e Ta tmiş olduğunu ilâve sadık kalacağız. Streza konferansında elde edil- | lara mi ğunu ilâve etmiştir. i Başbal sözüne devamla B. a tezi eki An e Kamarasında şarki v k! büyük ümitle inti- | , mii öderiz Çenlğ <b ül open İrem “nir d i hü- memleketin vine hiç kimse e eli BA alar aleyhine müteveccih değildir. rihli İngiliz - Fransız o be- Bu üç eniliker sulhun mu- | yannamesini (hatı tırlatmış ve e ve her hangi bir mil- rama hli- arruza uğraması te ada 16 mart tarihli in defi için diğer millet eyannamesinin ortaya leri mize ilihak | çikm — olduğunu ve bu be- de ke etmelerini istemekte, yannamenin Askeri hava kuv- nl ei B. Makdonalda göre bu hâ- diseler yin ve e İçi ef- kârı umumiyeleri üzeyinde yeni ve ihtilal engiz br tesir ha: sim vve Bir muahedename ah- , ihlal dpi ge cip bir halde ve Almanya Bin mele ti milletler vir ki mütekabil itimadı kökünden müzakerelerin (ki banları iştiraki Şii a kabul "3 e yapılmıştır. ie de- | ârlıklar yapılması zarureti Me mea bilirler. Başbakan cihan sulhu mese- lesinde her şeye rağmen ümit- vardır. Mumaileyi m son söz ola- dı rak şöyle demiştir Sireza konferansı in afaza kararları tatbık yi yeleri takibedlildiği ard siyasi havada bulut tları “ sini göstermesi: kunacaktır. U. Pa Kararı Berlinde bir bomba tesiri yaptı Alman gazeteleri Fransaya hücum ediyorlar - Tedbirleri Görüşecek on üçler komisyonunda Türkiye de var 7 (A.A) — Ulus- | etmiştir. Fransaya hücumlar Mai 17 (A.A) — Sovyet hükümeti ziya > Ce- ipi ş Ger a gi ek üzere ni kuzu pos- yeniden a B. Laval sürünen Fransız kurdun- yarın sabah Parise gidecektir. | dan etmektedir. iner Tedbirler komusyon unda li gazetesi Cenevrede Türi takip en usulün insanlık Cenevre, e hak ile telif kabul etmiye- ir kurumu one aralarında eyan etmektedir. e ir lduğu halde 13 | gazeteye göre Fransa itti devleti İM bir cihetli ediciler hâkim bada olarak ihlâline karşı ittihaz edi- | bir dâvada Almanya lecek tedbirleri bulmağa me- kaleli tatbik Ee iste- mur komiteye iştirake davet | mektedirler, Sama ep n — İtalyan siyasası Muahedelerin hangi şartlar içinde Gözden a e tarafdarmış? Roma, 17 üzakerai ında (| teyit D'italya eş e çi sini Siir “dikkate şayan- mu konseyinin Alman; ahedeleri bir cihetli imi! layanın da — etmiş etmesini takbih eyiemesi kararı hakkinda kısa mütaleasında diyor ki izakeratın neticesi Italya - ilter & arasında İmiş raftar olan a mu gözde: ezada da getirilmiş | geçirmenin alâkadarlar arasın- olan bu vahdetin üç devlet | da doğ la doğruya yapıla- mümemileri bini uluslar Sk Eepremiiş ile icrası fik- kurumu nun e mânâlı mın bu karara iştirak etmiş ol- masından çok müteessirdir. Söylendii e göre B. Hitler tinin reyiâmı- kıt na e sizl rasınd iyi ri A — Avam am; r arası va- ziyeti müzakereler Meyein ear yapili Boğazların HABERLERİ 19 Nisan 1935 z Strezada eahhüde Fi çapan Er 17(A, e B. ke e mişti, amda biç biz dele medik. Maamafih Alm tini de muzır mim sebebi ve uluslar sulh ve istikrar oil Da dl İmiş mühim darbe k telâkki etmekteyiz. Fransız - Sovyet JAnlaşmas Ş 1 Cenevre, mike A)— B.La- "valv ve B. Litvinef dün akşam yazılması için hi rine müracaat edeceklerdir. yineler üzakereler Fransız saslarının e im dar geçik- tiren küçük müşküllerin orta- dan Pen temin etmiştir. Yunanistan'da hübileri 55 iyim eaplkin mazmun olanlar müs tesna olmak e 7 ğa iş ol gazete ve mecmuaların Yi iie tekrar intişarına müsaade et- iştir. Atina, 17 (A.A) — Gazete- cilere beyanatta bulunan başba- me aba milleti, recek tam bir mabet i inle isa edeceğini söylei ini B. Saymen “Tondunde Londra, 18 ( A-A ) — Dışarı işleri bakanı Sir Con Saymnn evreden Londraya dönmüş- 8! tür, okarno pe Berlin, 18 (A.A iin ve İtalya sefirleri Lokarno a i Yam R Cenevre, 18 (, seyin fevkalâde içtima devresi saat 18 de esi nuniyetle El leisir. askerlikten Teeridi meselesi aris 17 R ) — Frunsız | meleye Türkiye murahhassı sı galeri ini luslar kuru- | fatiyle itiraz etmiştir. B. Tev son celsesinde Türk | fik Rüştü Aras bunun muka- ağ al sı Nöş uahedesile | bilinde ime anlaşması ni tayin edilen askeri rejit si Çi vinden bir şey mevcud bulun” ezel ei ş ri goktai nazarı le- binde bulunmu nevre 17 AA) lar kurumu konseyi başkan B. Tevfik Rüştü Aras meselenin csasına temas etmeksizin bo- ğazların askerlikten tecridi hu- eni Lozan muahedesiyle tesis Neme. olan dk mua- ' nu söylemiştir. mü susunda iin pie TE meyan etmişlerdir. n günün irinde lame Ee muntaka” B. Litvinof Türü arzu” sunun kabili tahakkuk olduğu"

Bu sayıdan diğer sayfalar: