19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

reni Asır Loyd Corca göre bir Harp imkânsızdır.. On gün onceye kadar her- kes li a ce or?,, mı oluy: rtık bu el me sünba İs ön imıyor. Olsa si ati cevabı şu ola- caktır: def- üyüterek Fran el eker b Konfera i kımından zaif gösterer ekAv- sia panik sa, rine karşı sınırlarını korumak için ancak 350 bin askere ma- liktir. Bu işin gerçeği ba Di r, Zira Keen b 3 İse hemencecik cepheye sevk olunabilecek 3 ilyonik bi en e geli TTanklerine, ii hiç bir memleket e edemez. Fransiz hükümeti, ba- zı Ski r altında eni bu wvetini gizlemiştir. Muhtelif, e erik zi sızlanma (o konferansında kuvveti açığa vurmaktan çekinmişlerdir. Mebusan meclisinin toplantılarında d ordunu! ek kuvveti gizli- tutulmuştur. Bu mevzu üzerin- sük ! Netekim ye ai Fransa'ni uazzam ihtiy: küvretinden ln bahsed vE Birine ie iie bu e kapalı gözle Temel saldıra- cak adam değildir. Yeni istih- masuni- iz kuvve- u sında hava ittifakının aktı ne- ticesini . verebilir u kadar emiş bir Hüfak ise Almanya” nın en büyük hay: eri İerini mahvedebilir. Almanlar da bunu bildikle: göre bi tehlike gayri vari labi Egil z delegasyonuna anlatıl- ha ordusuna gelince, sai Mussolini bunu saklamak dursun her gün haykirıyor. Bu ordu her bakımdan, bü; rp te kan yenen ordudan ndan ötürü- dür ki Alman İİ arana ya- kun a endişeleri yerin a A bile, harp ilân ed darı etmek niyetinde ddilmez, Alman sınırlama 500 | su Ee bin asker yı" acağı düşünülmi- | deği yor. akalyakyada askerlik | Tezi konferansı. “Avr e le bilya | milletlerinin. karşılıklı akerik * kuvvetlerini meydana .koyabil- işgal eden Memelden bir manzara kişilik bir ihti su var- dır. Çekler büyük harpta ei eyi asker olduklarını gösterdi- ler. Kuvvetli topçuları, tank- ları, tayyare filoları hesaba ka- tılacak bir kuvvet olduklarını akışlarına karşı > rmâğa karar solini - Breher geditlerinde RA bayat bul- uş yetmiş : milyonluk bir Al- manya ile kai aşmaktansa kü- çük. Avusturya cumhuriyetile kar, yek e tercih ediyor: ie mişs sulh dayansa büyük İZ- mette bi yılabilir.Zira linde bu yol sulhu cek Yol olamaz. harbin. patlamasına sebebiyet verebilir. Almanyanın karşısın- en kuvvetler kendi uvveti- ön mislidir. Bir harp olursa Alm manya zi şüphe. edilemez ço e Böyle bir ii pahal , Ak mal olur..Galipl. il, rtlar Eiüümeyi ugünkü vr içinde bile öleyemiyeceği ağır ii yükleyebilirler. a sa bile buna muktedir değildir. Bundan sonra aki müzakereleri in yo 19 Nisan 1335 “ Hava kruvazörleri ,, Bazıları inde başka bir mana ol luğunu e ni mi yakında a “ve ihkâı silsflesine* kani; imkânını bırakmıyacak olan bir harp er pk olmak güveni. üven tahakkuk e “füturmız ve sevinçli,, bir ie tarifine ei Şa- yet Memel hall gesi e birleşmek isterse; bu bir bar se ii sayılacak mıdır? rupa barışının geleceği bu gile verilecek cevaba tabi- şiki Ya biz Al manyanın. kurumuna dön: nmesi e be ayr Sarfe- Rayşın Ce: mek, için ileri süreceği şartla- ra İngiltere: muhalefet et mesine e ri orum. Füh önüşten önce p kta 2 mi Mömelde ( Nazi ) propagandası yaplıklari için Lilranyatlârıl g aleyhinde hi receği güpbsizdir. Hitler- bunu lir. İsitkbale ait Belke e a olsum, dün vetli askeri muhakeme e i altı Alman söylemişti. Diğer devletler is kabul edecekler mi? Ka- let ve hak da- e halledeceklerdir. Ak- , Almanya aley- di il a cektir. Deutchland' über Si Day yasi bir ker ir hari alik. ol iu ameli Bkü ebeple, 1 hangileridir? Başlıca ği i me tlerin bir kara kru çin mak ii ettikleri salşılşdan bahset milli mü ei sir- larmı yi etmek 240 lık imi da dahil le halde un ateşinden kor! lapa derecede sağlam bir zırha; her mukavemet ti kı- rate m olan bu kocaman tanklı hava hücumlarından bile masundur. Zira onlara karşı hususi teslihatı” vardır. , Jâl Vernin veya Velsin evvelden tahmin ettikleri ke- şifler. sırası sından olan hava kru- Yazörüdü Almanya faaliyette mi? Diğer milletler henüz tetkik lid ii eler tec- rübe. etm vekteler! ken - Almanla- İ yek ve ali bu * yy Loren setidir » şimdilik geçilmez” bir engeldir ve kâfi derecede garnizonu olursa e ii darlık unun top- sera sana Nas enyan ih. ediyorlar Deri o zaman, bugünkü n muazzam ai bir feliketin Lina m tar. yeni zeplinleri - lanmasına imkân verebilir. ,, Kara kruvazörlerinin Yaj apa nilecarisEi kruvazörü kendi mem- leketi içinde yüzlerce tonluk viyadük altından da geçemez. Tarlâlardan geçse, telgraf ve Elektrik tellerini devirir, üzerinden (geçtiği emiryol- ezerek istimal haricine kullanılacağı hudut YARA apılması ger sekli Ve mevkiinin ve tutul- ephi iie eri Almanya bütün as- ki akla beyi ve bir cepheden diğer cepheye bir sürü otostradlar (Hususi oto- mobil şoseleri) yapmaktadır ki bunlar i bir yol şebekesi için böylece 2 rel la sie beyhude gildir. gi e ve anyanın aba ei iri Almi kruvazörlerini geçirmek mak- — — a ee rr & düşmana karşı e bo- Kumandan Ekener. ve Almanya önünde durulmayacak Bir harp silahına mı maliktir ? maiyeli sadile yaptığını gösteren ca-m reler vardır: 1 — Asıl anlardan Leh korideru e ayrılmış olan arki Rrüsya sında oto kabül eden bir şarki Prüsya için bı keye zum olmadığı aşikârdır. Ka- zörü yol üzerinde geçtikten sonra boş h ko; çiğ- bing mevkiinde Yenisi ot0s- trada girecektir. mette ana üç otomo- a bilin seyrine müsa ğa bu geniş yol, Ci kruvazörü dediğimiz vw ebilmesi için » zemin. Bu tehlikeye Fran: a” sıl karşı koyabileceğini. ee t tehlike- için bile Sk lâzımdır. aris - Soir: Şar Mişlen Ankara Roma arasın- da görüsmeler İtalya Türkiye, Yunanistan ve Yu- goslavyanın da gireceği bir Akde- : : niz misakı Baştarafı 1'nci sahöede Berinde Cenevrenin ajda sı diye tavsif edilen bu elliyi karşı Almanyanın ne suretle mukabele a cayi sual görünmekte Ba rin de dün öğleden sonra ceğimiz en acaip şayialar dev- ran eri — azı kar lere e Alm e desini TEN ki irsi yi Gene bazı rivayetlere göre de Paris, Roma ve Londradaki elçilerini geriye çağırarak ve yahut ki Ren nehri sol sahili, nin n gayri askeri bir şekle if- ğı yüzünde a hakla- ikata daha y takım şayialara ran da, man hükümeti dahili siyasasın. da ltülü olma! beraber rü kla daha az tehlikeli bâzı hareket ler derpiş ediyormuş etti.. Hitlerin asının heyeti umumi- yesi bk Peyiai > caat ei in r — kşa, endisi vi 04 sak ri Di millet hususunda protestoda til aln yn hi iz Vi gp Mamafi bu şa- Alman me- ilm süren şiddetli lir. Dünkü hi seli Bununla beraber büs- bütün menfi bir tavir takın- an da ictinab yo, Ni edildiğine sele karşılan şey te

Bu sayıdan diğer sayfalar: