19 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9

19 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© 19 Nisan 1935 e Asır Mi Gandsierler krali Yaş üzüm | Soyadları mai maceraları il Sesçil ettirilen 30 Bin dolar mükâfat Şikago Tribün gazetesinin heyecanlı bakar. tetkikat Bir hab edbii in bir uzaklaş- tik amma kararımız karardı.Ne | Ş i Tu rneri iri ekteki yacağımı anladım. Or bir dü Şe ref ve vazifeduy iptilâ yanında siri o kadar Mi ii ki Tur- Ea uğundan faza düşürmel neri o! için umar hırsından mağ söle Kararımı ve; miştim. onele sokula! bilecek bir ezilen bulacaktım, O kumar vesile: Si onu bizim çev- remize racaktı. Bundan Sonrasını rak koymak ta kolaydı. Alkapona bir telyazısı çeke- ikli bir içak kul çek usta olan “The. sini di. bir yaz akşamı Vil- a birlikte “The Knife, yi , Bir kaç dakikaya klar icad bulunacağı mu- hakkal iz Biz bunları konuşurken, öte- de a bir kenarında siyah i belirdi. Bu Frank aki yoktu. Biri genç, diğeri yaşlıca eri z j iki kadın içerde ve vi oförün o yanında da yaşlı | in vardı. İhtiyar sordu: — Affedersiniz. Ve t - Point buradan uzakta — Bir buçuk ki yolunuz 5 işi vi — O kadar uzak mı? Oraya kadar esansımız. yetişmiyecek. Otomobilinizden bedeli ör mizi” teneke esans ve lemnuniyetle dedim. ie İvi genç kıza baktı » Güzel, , gol ok güzel bir a — Anne bunlar ii ara- dığı gangesterlerdi: Bi buluştan Hioküleğ irk; tabancalarımızı çıkararak ba- rdik: && Eller yukarı. Bayan hi- zim Gengester olduğumuzu ne- reden anladınız bakalım.Söyle- yımınz. Genç kız souk kanlılığını boz mıyarak: — İşte Şikago Tribüne, oku- yunuz dedi. ilyam yolcuları tabancaları- vi tehdidi aldi tutarken Nasıl İhra adlar soyadlarını Yeni nüfusa tes- Edilebi lir? çil ettirenlerin isimlerini yazı- pi » zirat mücadele di- | yoruz: yaş üzüm ihracatı Tepecik 14 numarada Ali yapmış ve oğlu Abdül Akkafa, Nemaz- w tedbirler alınmasına | Jü- ta sokak 30 numarada mm göstermiştir. Mücadele Yanl Altınsaç, Dellâlbaşi s0- istasyonu direktörlüğüne yöre: | kak otuz numarada Yakın A Ambalajlar en yüksek bik | Tire, Cedit mahallesi Morahane nlerce yapılmış olsa dahi üret- | sokak 152 arada Mustaf menlerin mahsulü iyi yetiştirme | Demirayak, Beşinci Sultaniy bilgisizlikleri bu duruşta kal- | Muhtar Fmin sokak numa dıkça yaş üzüm ve yaş meyve | rada Ömer Dai , Ballıkuyu çıkarılmasının. hiç bir Sai mahallesi Haci Ali sokak 301 iyi bir. bilime © erişme ihl ambarında u şartlar bulduklarindan üzümü çürütürler. Bunun e geçmek lâzımdır. Bunun için de iki tetbir ve bulun- faydalı olu: ümleri sallanan mak.. önü- durulursa 1— Üzü: en şartlarla gökler. İki şekil de tatbikat nokta- udur. dışarıya yaş üzüm sevkiyak iş igin Meh azal, numar İsmail aracalar, Kestelli mahallesi 183 nuama- rada H Karamermer, Şe- u kumpanyasında İe dünyayı dali ilime ie asri bir hutula ve bir möble dahilinde mevzu bu ahi ekiz lâmbalı, ve yirmi dere, — ir 200. ve e tuli mevce göre malini nefsinde c: Yükzek eren an dene bir pentod ve edilmiş. e kadar alan ve ak ia a metmiştir. dağa a ding ai mn me vermesini te li kinenin tülü Sal aym m bien temin va Satış öne an İskelesi 22 HAKİKI RADYO 23 ARTHUR VETTER ( Sahibinin Sesi ) eni 2547 -150( lamel a İbi Sinmez, Şeyh ilesi bamyacı sokak numarad: bdülkerim Sucu, Yikitler zeytinlik 23 numara- di alcan, Oo Göztepi m caddesi 725 nul ar Olur şey değil, ğe Biz meşhur olmuşuz da rimiz yok... Getirin Mim sahifesinde Vilyam benim fotoğraflarımız e Al a ar vardı: Dolar mükâfat Dört çocuk öldürmek ve umumi ahlâka mugayir ha- reketlerde bulunmaktat suç- Altı götün üzerine yazılan bu altını ei iyetimiz, im farikamı: da tafsilât deçilişere. lemek üzümleri daha cas, n dışarı üzere sıkı kontrola tabi tatmak lâzımdır. Ankar - İzmir Telefonları Ankar: ra, ile İzmir prn a ğ e tecrü- besi esl Bay Fuat Ak- kan iarafından © yapılmıştır. b ap ? Bahkesire ısmın bu yen ümit e rin olunuyor. Bu caniler son haftalar için- de dört çocuk öldürmüşler ve bir çok kadınla; e altı ile numaraya müracaat edilmelidir. — Sonu var — Kükürt fiatları Torba başına bir ikten sonra perakende rk torbası 350 - tan yapacaklardır. Tı wavini bay Seat E- — m rl dan — teftiş etmiştir. | E nay komitesi öğleden sonra oplandı si EA faal komi dün saat on altıda ilkilede rise sörüşmele rde bulunm Borsa Haberleri Dün Bol Yapılan Satışlar züm Çu. Fiat 142 Kös iü 1125 14 110 Alyo a 75419 96 S AM 12 15 50 Vitel 50 93 YİTalit | 1125 11 75 T Debi 1150 1225 K A Kâzı 3 14 46 HAlyoti —o 1175 13 6 M. Alber 1050 1125 12 Albayrak ti, 12 75 1275 J Taranto M 12 25 1225 “747 Yekün Zahire Borsası Çu. — Cinsi Fiat 1781 Buğday 3 60 405 25 Akdarı S7 337 183 balye pamuk 38 50 (39 50 u. yıl Panayırdaki Gazino yah celbi için ğe biler etrafında da şülmi Taliğs eee iğ takas aye mra vali mua biri. et- Vilâyet ğleden soi vinliğinde top'anmış ve ken takas ini intaç e ye Para Piyasası 18—4—1935 3 Alış — Satış rl 5025: 5075 İsterlin o 607 612 r. Frangı 828 830 lar 8010 7950 ligi 25 273 İtalyan lireti 10 40 10 45 İsviçre Fran, 40 > 40 85 Florin 847 Mi eee $ a vustr.Şilimi 23 50 Di 3 üncü karataş Halil e. paşa caddesi 319 No. Bekir Varaş, emi da Hilâl eczalia- mal oğlu Bahri Kemeraltı Fakme sakak 13 numarada Fatımi tüzzehra Nur ay, ln dp kuyu muhallesi 7 Zekiye Nuyan, Fatih inin Mahmut ağa sokak 82 nı rapa Naile Nam, lk lağakı donanmacı zafer s. olak 51 nu- marada Polikarpo ve efradı ailesi Kamp soyadını almışlardır. Dikili ihracatı M Dikili den ecnebi memleketler liman- larına 37 öküz, 5 inek, 3 da, 3 dana, 2 malak ve 552 kuzu olmak re o 602 hayvan ihraç edilmiştir. ,yni iskeleden Türkiye i- manları: 95 koyun, 644 kuzu, 3 ak üzere 842 öküz olm. baş hayvan sevkedilmiştir. Alçakça bir Tecavüz Cumaovasının Göner ki en Hüseyin oğlu Ali ile kızı aticenin bağdan evlerine ge- lirlerken önlerine çikarak Ha- ticeyi zorla kaçırıp Ki ve babası Aliyi de yar afa, Halim ve A akla- rında birinci vi hâkimliğ nce mevi tahkikata başlan- mıştır. Göztepe Oca ik yi lm açmak için Gem ll maktadır, Bergama İcrasından : açık ari a ile paraya çev- şıda kâin bir hel ber dükkânı kadn "ei gayri menkulun 12,000 sehim- de 9564 hissesi taktir olunan et 797 lira Artırmanın kikiği yer e saat 26—5—935 pazar 5'de Berg bu gayri menkulun rtnamesi den Dini ui olanlard. se yener işbu şartname rasile memuri- m müracaat cimeinirier. 2 — Arttırmıya iştirak için yukarıda yazılı ei yüzde 7,5 olduğu nisbetinde pey ve- ya milli bir bankadan teminat mektubu tevdi edilecektir. 3 — İpotek ÖD ker tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış nz paylaşma ından ki kali — Göst sizrilen iii Ni edenler arttırma şartna- mesini okumuş üzumlu malü- mat almış ve bunu tamamen Yety EXTRA Türkiye için a e len ai No. — —B(H3) edi ın demiryolundan; Hi kadar Keçiborlu nire tam vagon dolos osu nakle- beher to- nundan 700 kuruş ücreti nakliye lınacaktır. BE 3 Kestelli caddesi No. > Doktor Ali Riza Unlen( DOGUM VE CERRAHI mühlet içinde pa- ıyı vermezse kible fesh oluna- Labul etmiş sddelunürlar rak kendisinden evvel en yük” — tayin edilen k teklifte bulunanın vaz et- gayri menkul üç di si bağırıl- mi Sidoğu bedelle razı 1 oi likte artırana | Ona Tazı olmazsa hem maya çıkarılıp en Şeki ihale olunur. Mak Kalan a ihale edilir, İki ihale ara- bedeli aim kıymetin 9, az fark ve geçen günler 75 ini bulmaz veya satış iste- | için de o, Siten hesap edile- yenin KN rüchanı ol cek faiz ve diğer masraflar ay- diğer be dl t 5 inci günü ayni sa- atta me silim be- deli 2 istiyenin . alaca; 5 k 5 7 rıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah- sil olunur. lön hissesi yukarlda rözteriler kz # 5-935 tarihinde Bergama icra ve gösterilei mesi dairesinde satılacağı olünur. 542) 3 ii

Bu sayıdan diğer sayfalar: