21 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 Nisan 1935 — 3 üncü hafta: At koşuları Devlet elile yetiştirilen Pürsan İngiliz. tayları nasıl satıldı ? Yazan: —Das tarafı 2 inci sihifede üzerinde yapıldı. (Satış koşusu) ha; va luğu için birinci gelen (600 ÜE bek) rap atı ki ei 0) ira imei aldı. Babası ( Ferhat) anası (Naciye) dir. Antrenörü Bekir, Ki Kâmildir. Duree: 2 dakika 29; saniye dur. ye Mustafanın üçüncülüğü bay Ali Him ei nci koşu ki yerli, yarım k. Arap ve halis kan Arap erkek ve r arasında 1000 metre erinde yapıldı. Birinciliği bay y Fehminin (Oktay) 0! yecanlı bir yarış Satir. çeri ke siklet aldılar. : Bir dal e kika 75 saniye Mustafanın k- sını sark Ma) alar Birinciliği Bay tin (Tomru) adındaki al Tu tayı 375 lira ile kazan. a- bası (Onyka) anası (Ser rtel) dir. Antrenörü Fikret, cökeyi (Da- vut'tur, si 1 dakika 45,5 saniye e aş, iken (Erol) Şevk üçüncülüğü bay ilde ranca) kaza li ie ptılar. Dördünc ve daha yukarı yaştaki sene içinde koşu kazanmamış yerli yi at di raklar ari -asında 56-58 kilo letle (2000) metre distans —. Me ba Bay Rüstemin ( Suhi ii 210 lira ile kazandı. e a alan sı (Lâtif) şı 5 tir. Antrenö: ike la Duree: 2 dakika 21,5 saniye yarım ayan tl ) nim A Sen) üçüncülüğü bay Rüste- (K. Nona) si kazandılar. nci üstem, koşu Dört ve daha yul yaşta ve bı içinde ndığ ğı ik- İL U 00 lira; imi halis kan İşi ” ve e is ii arasın nda (1600) üzerinde yapı e koşu çok elocanlı vi ti. Pari mütüel oynayanları! birçoğu bizden favori ( soru- yorlardı. rkiz ile Grandezzanın iyi bir kondiyönde ( bulundukla- üzerinde pek ağla a alâka gös- imei görülüyordu. Start ildikte: zili için avazı çıktığı kadar bağırı- yordu. En sonunda bütünt bakışlar if Jeptenin er alkali . sdındaki “dara İngili uree: 45 si hiye yarım longordur. (Markiz) ikinci haftanın ikinci koşusu a da 245 li e birinciliği kazanmıştı. Babası (Fonjiş) anası (Mar- ini dir. n O Romanyadan bir attır. An- Fikret, (o cökey Bay (o Ahmedin sı aldı. Bu alkısrağın babası ii ie dır. cokeyi ya 1-2 kilo ii nn haf- ta koşularına dah azır bir halde gelecektir. Üçüncülüğü: “Bay o Akifin Bekâr) adında doru (İngiliz atı eN Si kilo ol fta daha ii bir karya koşabilecektir. ooteknisyen ai Şükrü Sürek avı Vali ile fırka lala Iştirak e ZAM Diş — Ğ havalisinde a günü ra bir sürek avı edilmiştir Cumhuriyet halk zi av- — edilen bı Geni Kâzım rk ağ ani ör Avnı Do- binen ama r » Bucada BA şleri Verilen konser neticesi olarak Orta mi müsamere salonunda Perşembe gecesi Buca halkına sl bir rates geçirmiştir. Se- ne başındı ri yetiştirmekte olduğu uda m ve a lışması ekti Kita Şemsi e alkış iL Konserin ortasında davetlilere Yepi ASIP. “Bir boşanma dâvası Dünyanın en zengin kızı Kırık kalpler ülkesinde Prens Aleksi Mdivaniye kalbini ve milyonlarını Veren sevimli Barbara Hutton boşanmayı sanat meri garib sa Mere Renoya vardı in kadın, Barbara Hutton, yahut prenses Mdivani bu değirmenin en son ve en şöhretli müşterisi olmuş- ğirmeni fevkalâde z kızlı r noktayı vurmamışlardı. Bu, iki bahar önce başlı- yordu. Reşitlik esi girer v birkaç İranklık, amizla 80 milyon ir Oservetin (başına i. Bu servet ona; İngil- iy bi para ile değişmez mi satan Di vort mağazalarının o mü€sse: olan iniz ibalaşlağ kal: mi; si n bir çeyiz Genç Psarbaroya, evlenmesi dalaysil kala yaraşan he- mihracelerini sarıyordu. Barbaranın etrâfına Mz hediyelere gelince daha az değildi. P ocasına sürü at he diy: ele, bunlar d: olo amatörü ene e ve ktı, lara bir çok elmas ezikler dağıttı, in RE için Venedikte ir saray n aldı ve bütün Maelllerine; Pain en büyül otelinin © salonlarında o peri masallarını andıran bir ziyafet zi m Prens Aleksi Mdivani tayyareye binerken , dudak e mini meşhurdur. :e bunun için ü İlk ör - ü otur- e medi 2 Fak “bo- şanma,, sanatı, Nevai iin ortasında güneşin yaktığı bi servet akattı b) eti azaltmağı düşün- düler. Altı haftadan on iki haftaya kadar bir mühlet koy- dular,. Bu 1931de oluyordu. Tesiri hemen görüldü. Renoda boşanmak şıklığın son dere- cesi olm Kibar âlemleri- vw izde pılarından müt; e arttı. İlkönc nede 2000 iken şimdi s 5000 dir. Her işin te a) ğ n m e und. dakika ka mak yeter. rsi çine Müsar sm in de mecburi a- ik kak müddeti itine, oda hâkimin önünde birka: dakika duracak ve sonra ser best, her zencirden kurtulmuş olarak istediği yere gidecektir. Boşanma eline ai i pıcısıd kırık Ee hakkında bu adam rkesten fazla malümat sahibi kadar 30 bin boyaları e de İ anlıyabilirsiniz ki kim: bu m ii ili yili Zira | şam elm gidip yüzüğü sudan ei Vaktile o ço! daha idi, zira yüzükler ei Şi ise en çoğu plâ- g mo: EL cil ailarca öy- le sanırım, emsalsiz ve ek dir. ri ilik O ahâlisi bu boşanma san'atile ve oyun masalardan e Ka Pe Karlosu: köşede, — evde bi ei işliyen oyun masaları dır. Bunların en şık yerini ii dim. 500 kişi, çoğu şık geyin- miş kadınlar, bakara (veya yirmi bir masalarına oturmuş- lardı. Bunların çoğu, mahut altı geçirmek için elle: iği gibi va- kıt “öldüren,, yabancılardı. de, otübüsler- İl, . milyon fr; 1 olmuştu, | imiş. Şimdi ye kadar Ml e ta e biricik çay. verilmiştir. Konser Bay kat ra, yıllardan beri | boşanma dâvasında hazır ol- | konuşm: .UU nmadır. Uzerin bestelediği e öğre- | evlenmek istediği adama seve makla iftihar ki Re- rl Yeni geri haki nir) ei adındaki şen iki kısım- | seve bir çok milyonlar vermiş | non animenin ve hüküm- a münakaşa eder sari Ki ir iza mağ ob 2 — zn ina temsil edi- | o Güzel kadın hikayeleri ebi Pari: dünyayı dolaş gibi kain belki de ç Amerika LERİ bi- ca yi mekt li 23 Ni- 0 ime e re çıkan kira işi ile söz söyler. karısı buraya geliyor. sanda Aydına gidecek ve ora s'ut prenses, prens Mdivani — Prensesin de iirimmibük Kumara son derece meraklı. da iki gün kalacak bazı tet- ile endir er) mera- | tevdi etmesinden pek mes'uduz, amimi dü kısım edi kikler yapacaktır. simden bir iki saat sonra: dedi. Zaten prensesim peşimi sı başında yimiş. F. Y. Eralp — Dünya: ii bir iin bu- | olmaması için ve hakem huzu- vx kya icab karisı- —em— lunacağını ümit etmiyordum; | Fun lduğu r | nin kumarhanelerde dolaşmasını Topraksız köylülere demiştir. az kalması seni elimizden ne | istemeyince aralarında kav, ği Şimdi, tayyare vu boşanma | gelirse yapacaj eksik olmıyormuş. Nihayet ba- aloptak tevzi şehrine koşan ayni prenses: onra, diğe) sarayının ko- an, lasına hatırı sayılır bir Arapdere mevkiindeki 15,000 — Para ile saadet satın alı | caman sütunlarını göstererek | servet doldurarak buraya koş- üme yakın il Işıklar | namaz! diyor. ilâve etti: , bekliye dursun, canı sı- eme neden . fazla Boşanma davalarile kadının, ei Bi ee bulunan sprakar köylülere meşhur olan şe hükmün kim e ZE? Kumar oynamamağa yz tevziine karar verildiği haber Reno şimdi boşanma da- | bu ağir birini sey etmiş. amma, edin ma alınmı valarını son derece hızlı * âdettir. Bunların Dacia karşısında sake azla da ii sahne s Un Otobüs — ae Seterlerinde intizam Temin eğilme Born işlemekte Otobislerin ln daki a İstasyona çeviri rilmesi, İstasyondan me me6* ünden kcal e etmeleri yüzünden * Otobüsler” den beşaltıs mer kaldır razı durak miştir. yerini ip çevir- ahipleri İzmir bele- yesine müracaatla ziyan ettik», b yapak ufak birtek! kikatla zararlarının meydana in ap iddia etmişler ve İz“, mir belediyesi de fiatlerde zam yeyip a gördüğü hal- e Bornova belediyesi bu işte matt davranıp yapılacak la kabul etmemiş ve aş baş gös tobüs 4 line sokulması çareleri aran malıdır. e sekiz on olobüs iş p 3 5 ri r rek dört b:ş obüs ilâve- iddia rrişm ii o sine imkâ mıyacağın etmektedi. irliğin bu m ei alâka- dar olması bekli » kabetmi cek pars ne ota bi için karşılı ye sala İİ Bunu i ai sefalet için: r E e E — ip mii el şür- miyaceğim, . Kocama yazarak affını abu on İİ a, boşanmadan da tiksin. indiği vakıt, şimdiye gelen tim bu el ginini bekliyen yüzlerce e midi “boşanma değirmeğ) İlani taMliyetle a döntyer, “Dor lar deyiş bi 50000 dolar mahkem: rafile işin bi! dai ve “ba birçok büyüiği masraflar Vi Barbara Rai mun ei lef otelini kiralamışi Fakat “ila mii sıyıras mamıştır. Hakem önünde en daki

Bu sayıdan diğer sayfalar: