21 Nisan 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

21 Nisan 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> e Y zıNisan 1935 ocuk balosu Cuma akşamı İzmirpalas Salonlarında verildi. Gazi mektebinin, fakir ve kimsesiz çocukları koruma he- yeti tarafından her yıl İzmir palâs salonla len ço- cuk e Li > günlerindi um aileler yavrul coşkun se- vincini görmek için buraya lmi: mu lerce kişi tarafınan, bir dan okundu. Sora ie ahengi içi miniler dansa başi ila Bir a ağız- gikesizesiz zın ği ayak plak çok alkışlandı. Bir aralık bei lerdeki teftişlerinden © döne: valimiz general Kâzım Dirik'te bale loyu şereflendirdiler. Çocuk- lar kültür seven valiyi alkış- 3 rla karşıladılar. Etrafını aldı- Valimiz yavrulara ayrı ayrı me bulundu. Çocuk ba- losu herkes tarafından beğe- ilmiştir. Balonun intizamını temine çok ei koruma heyetini takdir ederi: Almanya ve üs lele Almanya ithalâtını kontrol daire- leri Türkiyeden ithalâta karşı Elverişli davranıyorlar. . biir Berlin ilama müdürlüğüne racat va eitli son Dal vaziyeti hakkında bir rapor gelmiştir. Raporun hulâsasına aşağıya yazıyoruz: — Berlinde ie ine iktisat iki kami lame örüşmelere dostça e hava içinde devam edilsektedir. “Görü: mekke bir neticesi ol ithalât kontrol Si ei Türki- ith karşı çok elve- rlar. ilerlemenin Alman içinde bu daireler tarafından kabul edil- meyip geri verilen bazı istida- lar bizzat bu dairelerce kadarlardan istenerek yeniden muameleye Güçlüklern emilen kalk- ni anlaşmanın hüküm sür- mesi, a üzüm piyasası gevşek- tir. Bun na sebep İeekiğıle bazı alâkadarların eme) satış. yi emeleridir. b ihracat ha- fifçe indirmiş ir. İ mir i 7 numara 8,5 Florin, 8 numara 19,00 flo- 9,50 934 tarihinde 17098 kental iken Polonya Sefiri Valiyi ziyaret Üç günden ii ih bulunan Polonya Sefir, dün 22 şehirde bazi tetkikler yapmış ve © öğleden sonra veli m Di- riği vilâyette giy öteniçtir. Telefonla tehdit umhuri eydanındaki uma ür iin köş- künde telefonla Çeşmeli Ha- arette bulunan ve ölümle tehdit in Baroh hor son kânun 935 de 22,584 ken- tale çıkmıştı. hafta no; un taneli iyi mi bire ii si n içinde — incir piyasası çmiştir kalite eri Ham- aker srüyede pi m z-kilo başına ği abut 10,5, 11 filorinm Km? Türkiye ie Alman- a incir ith, yılın pamukları bazı muameleler e. üksek bulmuştur. Bu Gi henüz Pal müsaadesi İmemiştir. de taraftan pamuklarımıza talip vardır. Türk - Alman iktisat heyet- leri me sonunda fiyat işinin de halledileceği mpbesilr Türkiyeden Al ikinci kânun 934 te ai 109 kental De ve edilmiş iken ikinci kânun 935 de 29837 kental ithalat, Yani mıştır. Iman fal imi ley zararlı rekabetin e geçmi Alm ü irliği adi ettirmiye karar vermişlerdir. Mart ayında Ham- burga 99314 balya şark tütünü girmiştir. Fiatlar memnuniyete değe! bir durumdadır. e mm — Türkofismüdürü Geldi ve vaz fesine taşlar e İa ekme ta- VE ELE Di dünden. itibaren İN İnan e direktörlü- ğüne tayin o edilen bay Âkıl Emrullah da Büğlin Sandığa tarililevletanbüla gidecektir. Ba sna GE ay evvel de şehrimize gelmiş Ekonomi bakanlığının v Yeni Asır” PA Muhtelit hazırlanıyor Cuma günü (A) takımı çok kuvvetli (B) ise zayif görün Lik maçlarınının tam bite ceği sırada İstanbul mahteliz itinin İzmire daveti | üzerine muhtelit takımın hazırlanması ve daha bazı sebepler odola- yısıyle (A) takımları müsaba- ki bir müddetten tehir 14) gol ak sure- tiyle Türksporlu lee mağlâp ( etmişlei kei sönraki Altmordu - Şarkı karşı" aşmasında Şarkspo or taki, mordi 3 vg e a k hükmen e uca - Gö: ri ara- sında yapıl ve neticede her üçer gol atm; iki t akım da pılmıştır. y ki birinci devrede dört gol atarak 4 - O galip vaziyette iken B SR e vE a sonra saat 17'de İstanbul muh- DE 5 akla vice a ii ene e MZ yı şe! Takımlar şu şekilde edilmişti: (A) Tay Cemil, ren Cemil, Hakkı, Şi tertip dü Hamdi, Fuat, Vahap, Sait, Doğan. Genç fakım: Mahmut, — mii Feyzi, bni by , Şevket, Basri, Fethi, Nev. ge az itibarla daha sıkı olacaktır. Eski bir Müstantik Muhakemeye dün Ağırcezada baş landı şahitler dinlendi paşa Kem mü sti 7 Nurinin ine dün Ağı beende m e bi aldığ Vazifesini sui bazı kimseler kazasının o eski muha- ah- p m Karar atfe- n hak leri iddia ali iistimalden . suçlu hakkındaki tah- ti kikatı kapalı geçmiştir. Kız kaçırm. akla suçlu iki ki- şiden en rüşvet istediği iddia edil- BE Zimnetten “suçlu kooperi müdürü bay Ahmett: Üzüm ratif ten 200 lira ve incir Standarizasyonu tetkik Ez eti geldi Ökonomi baka: ve incirlerimizi bakımından tetkika mesi nlığınca üzüm in standarize edil- t yap- haabğdak beyet cuma günü an şehrimize ak re Cuma günü Al- ie sahasından etim lar gidip gelm bike” koşusu Yapdiciki. A sahasında neti- daliileç ek olan bu koşunun bi- rincisine bisiklet heyeti tara- fından mükâfat verilecektir. Senelerdenberi ölü iyette olan bisikletciliğin “bu şekilde e müsabakalar tertip etmek su- retile canlandırılması çok ye- nde bir harekettir. ii heyetinden bu işin sonunu bı- rakmamasını dileriz. Kaptan Dışarıya yaş Üzüm göndermek için Ziraat mücadele dürlüğünün istasyon bir cevabı Yeni Asır gazetesi mü- dür üğüne ürgü ikra 14 Nisan ısının dördüncü yapra- mak bilmiyor veya okuduğunu ein çok Ri veya- hut ta okuduğunu anlamıyan Kirli. bu emin içindeki- lerini dinlemişi porun yaş RR e rı gönderil- © âit parçasını bağlı ola- Sli bine Okumasını duğ bu << iliş ği olanları re ğa ve yardıma hazır ol — iin arı da ayrıca bildirilmektedir. Doğru yol ve yardım göste- ren bir mutahassısın düşünce- lerini da biçimde tefsir etmek- te çok başka maksatlar oldu- ğunu görüyorum. oMaksadın kendisini ve sahibini çok ya- kında açığa çıkararak İzmirin doğru ve özden çalışan gaze- telerine vereceğim, mizce: RE a ve izleri ardır. Bu izler ve isporlar am- alaj içinde, vapur ambarında li ye şartlar bula- ak üzümü çü Kiler Eg önüne geçme ai ekb ispor ve iz- lerini ayy beraber am- balaj etmemek Se ambalaj Lai fakat eksi! alde Dışarı yaş üzüm e yanidek bağların vi budutlandırık malı, üzüm daha omcasında bir dışarı gön önderile cek ha geniş an söz söylemeğe ve ğraşanları aydınlatma tır. Dün on da satılan üzüm ve incirlerin nümunelerini tet- kik eden heyet. Türkofisi de ziyaret etmiş ve bir müddet meşgul olmus endiği- mize Şi ye ie yalnız. incirlerimizin Kilci e edilmeli noktasından tetkikat maktir. Heyet bu tetkik: icesini bir raporla Hey: samui istifade edilec Heyet, tacirlerile ay! ve onlarında mütalealarını gün içerisinde dürü cektir. Heyet bazı larını gezerek manipilasyo; nebi mi e lerinden şe rimizdeki ihracat rı ayrı görüşecek vu: bu öğrenecektir. -andari mü: de yk ilhak e ir, üzüm, incir han- m İş- yan SN geçirmiştir. Mu- yüz seni rine AZ safir ol ehrimizde on be; kalacaklar tetkikle- eyliyec. iieyişi otelinde mi“ Rl Borsa Haberleri Şema nr e Dün Borsada Yapılan Satışlar lee u, a iii e 62 Vitel 42 H Alyoti ial gt 13 15 eğ 9 KA Kâzım 16 2 3 224 Yekün Zahire Borsası Fi Çu. Cinsi 586 Buğday 377K een 255 129 balyı at 425 450 135 yamuk 40 40 Para Piyasası 20—4—19 İtalyan lireti Florin 5, Satış 50 75 2112 10 40 m. 40 Sl pi vi iddia edilmiştir. okunduktan son ra nd Bi ii bu mesi se m kkınd. malümat tına ei edil İniş Bay Eeadisi sine ettiler rnek N mak va bek doğ” olm: ni la ü Bundan son racaat ifadelerine ie EM eş mü- si edilmek üzere muhake- me bn bir güne bırakıl saat bu ti toplantıların erim edecektir. Faiz aranması Doğru değil Maliye bakanlığından elik de si bir t Mekteplerde mtihan Kültür bakanlığından ve orta mektep (o müdür gelen bir emirde mayıs gi içinde yapılacak imtihanları sıkı bir surette yapılması & o zumunu. bildirmiştir. di Iği diç e edilen hayvanlar bir üğün inin taban anımı çökmesi üzerine a n Adil nin aj ıştır. bie ayağı kırımı *E surstte e Evraki “Müsbiteler Gümi k ve ? inhisarlar rin mk arın sğimme derek ra dik. tirdiği en ince nol kat etmem: sig yüzün. di b trolun una

Bu sayıdan diğer sayfalar: